Generalforsamling-2017 - Fæsteråsen Huseierlag

INNKALLING
til generalforsamling
Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag
torsdag 16. mars 2017 kl. 19:00
i felleslokalet i Skjenbrekken 24.
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkallingen
2. Konstituering (valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrifter og tellekorps)
3. Årsberetning .................................................................................................. Vedlegg A
4. Revidert regnskap ......................................................................................... Vedlegg B
5. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret
6. Forslag fra styret: Innkjøring til tun 196-210 ............................................... Vedlegg C
7. Innkomne saker: (ingen)
8. Budsjett og fastsettelse av innbetaling til dekning av fellesutgifter ........... Vedlegg D
9. Valg ................................................................................................................ Vedlegg E
Lokalet finner du når du går langs gangveien ned mot Kiwi-butikken.
Det er i terrasseblokken før gangbroen, og inngangen
til felleslokalet er mellom nr. 22 og 24.
Det blir enkel servering.
Meddelelse:
Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede
medlemmer som møter. Hvert hus som er representert på generalforsamlingen har én stemme. Medlem kan møte personlig, eller kan
ved fullmakt la seg representere av andre. En person kan møte med
maksimalt én fullmakt.
Medlemmer som har forfalt gjeld til huseierlaget har ikke stemmerett ved generalforsamling.
Olsvik, 20.2.2017
-Styret
Vedlegg A
Vedlegg B
NOTER til regnskapet 2016
Note 1 - Diverse utgifter:
Generalforsamling: Kaffemat
Generalforsamling: Leie av lokale
Vårdugnad: Hotdog, brus og is
Kontingent Vellenes Fellesorganisasjon
Webhotell 12 mnd. + Domenenavn 'huseierlaget.no'
St. Hans-feiring
SUM
536,00
1 000,00
946,22
884,00
265,00
179,00
3 810,22
Vedlegg C
Forslag fra styret:
Innkjøringen til tun 196-210
Det har de siste årene vært snakket litt om innkjøringen til tun for hus 196-210. Det er trang
skarp venstresving når man kommer gjennom parkeringsplassen og skal svinge inn.
Problemet gjelder spesielt større kjøretøy og brøytebil. Brøyteskjæret skraper opp
fortauskanten på høyre side.
Styret mener at å korte ned på fortau-utstikkeren på enden av parkeringsplassen vil kunne løse
problemet. Så vi ønsker å ta dette opp til diskusjon på generalforsamlingen, og om mulig få
tatt en avgjørelse.
De som bor i dette tunet vet best hvor stort (eller lite) dette problemet er, så vi håper på god
oppslutning fra dette tunet på generalforsamlingen, så vi kan ha et diskusjonsgrunnlag.
Karttegningen over markerer
stedet med blått kryss.
Øverste bilder er slik det ser
ut nå.
Nederste bilde er omtrent
slik vi ser det for oss etter
nedkorting av fortau-utstikkeren.
-Styret-
Vedlegg D
Budsjett 2017 for Fæsteråsen Huseierlag
Styrets budsjettforslag til generalforsamlingen 16.3.2017
INNTEKTER
3100 - Innbetaling for fellesutgifter
3101 - Innbetaling for kabelanlegg
3900 - Fra FHH for pumpehus
3950 - Momsrefusjon
3990 - Andre inntekter
8000 - Renteinntekt
Sum inntekter:
120 000
290 592
1 600
0
0
500
412 692
< Kr. 2500 per hus (Kr. 1300 i januar | Kr. 1200 i juni)
< Note 1
< FHH sin andel av strøm og vedlikehold på pumpehus
KOSTNADER
Sum kostnader:
10 000
12 000
57 500
6 000
0
2 000
2 000
4 000
1 000
0
18 000
200
1 000
290 592
3 800
0
100
5 000
413 192
RESULTAT:
-500,00
5331 - Styrehonorar
6340 - Strøm
6600 - Vintervedlikehold (Brøyting)
6610 - Vedlikehold Bosshus
6620 - Vedlikehold Pumpehus
6630 - Vedlikehold Lekeplasser
6640 - Vedlikehold Ballbane
6650 - Vedlikehold Grøntareal
6660 - Vedlikehold Vei og avløp
6670 - Vedlikehold Annet
6680 - Skadedyrbekjempelse
6800 - Rekvisita
7500 - Forsikring
7701 - Kabelanlegg (TV / internett)
7790 - Diverse
7830 - Tap på fordringer
8150 - Bankgebyr
Til styrets disposisjon
< Reparasjon dør | Automatikk på lys inne | Utelys | Hems
< Note 1
< Generalforsamling | Dugnad | Velforbundet |Web | Br.reg.
Note 1
TV GRUNNPAKKE: Kr. 245,50 per mnd i 1. halvår, kr. 265,50 per mnd. i 2. halvår.
BREDBÅND: 249 per mnd.
Vedlegg E
Valg
Innstilling fra valgkomitéen til generalforsamlingen
i Fæsteråsen Huseierlag den 16.3.2017:
Styremedlem:
Arve van der Meeren (166)
Ikke på valg (har 1 år igjen)
Styremedlem:
Lise Lotte Bønæs Tvedt (190)
Ikke på valg (har 1 år igjen)
Styremedlem:
Cato Skulstad (142)
På valg for 2 år
Styremedlem:
Geir Harald Hamre (120)
På valg for 2 år
Varamedlem:
Line Kristiansen (178)
Ikke på valg (har 1 år igjen)
Varamedlem:
Knut Arnesen (202)
På valg for 2 år
Revisor:
Svein Erik Moi (186)
På valg for 1 år
Revisor:
Grethe Nesse (148)
På valg for 1 år
Hilsen valgkomitéen
Pål Erenstsen og Øivind Mikkelsen
Styret foreslår følgende til ny valgkomité:
Valgkomité:
Roar Nygård (180)
På valg for 1 år
Valgkomité:
Birgitte-Elise Grinde Emken (116)
På valg for 1 år
Fullmakt
Jeg, _____________________________________, eier av Fæsteråsen nr. _____
(huseiers navn med blokkbokstaver)
gir herved ________________________________________________________
(navn med blokkbokstaver)
(adresse)
fullmakt til å opptre og stemme på mine vegne på generalforsamlingen i
Fæsteråsen Huseierlag, torsdag 16. mars 2017 .
(sted og dato)
(signatur huseier)