Kraftsituasjonen veke 7, 2017

Kraftsituasjonen veke 7, 2017
Mildvêret gav lågare kraftprisar
I førre veke vart det ein oppgang i temperaturane. Det medverka til lågare etterspurnad etter kraft,
som vidare førte til lågare kraftprisar i heile Norden. Kraftproduksjonen gjekk ned i takt med
forbruket, men det vart likevel ein oppgang i den nordiske nettoeksporten.
Eksporten auka mot Nederland, Tyskland og Estland ut frå Norden. Ein årsak til auken i eksport
var at systemvern vart retta opp, som gjorde det mogleg å gje full kapasitet på Norned-kabelen.
Vêr og hydrologi
I veke 7 kom det lite nedbør på Sør- og Austlandet. På Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Noreg kom
det 50 – 100 mm. I sum for veka er berekna nedbørenergi 2,7 TWh, som er 90 prosent av
normalen. Hittil i år har det kome 19,8 TWh, eller 5,7 TWh mindre enn normalen. I veke 8 er det
venta 10 – 50 mm på Aust- og Sørlandet, 100 – 150 mm på Vestlandet og rundt 50 mm i Trøndelag
og i Nord-Noreg. I sum for veka er det venta 4,2 TWh nedbørenergi som er 150 prosent av
normalen.
I veke 7 var temperaturen 2 til 5 grader over normalen i heile landet. I veke 8 er det venta at
temperaturen vil ligge rundt 2 grader over normalen på Sør- og Austlandet, 1 grad under normalen
på Vestlandet og i Trøndelag og om lag 2 grader under normalen i Nord-Noreg.
Berekna tilsig for veke 7 er 0,8 TWh, eller 110 prosent av normalen. Sum tilsig hittil i år er 8,6
TWh eller 1,5 TWh meir enn normalt. Prognosert tilsig for veke 8 er 1,0 TWh, eller 120 prosent av
normalen.
For andre detaljar om snø, vêr og vatn, sjå www.xgeo.no.
Kraftsituasjonen veke 7
2
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Magasinfylling
Tabell 1 Magasinfylling. Kjelde: NVE og Nord Pool
Prosent
Prosenteiningar
Veke 7 2016
Median* veke 7
Endring frå sist
veke
50,4
61,1
55,4
- 2,9
- 13,6
- 7,9
31,3
33,6
33,6
- 4,4
- 6,7
- 6,7
52,3
54,9
70,8
57,4
- 2,6
- 18,5
- 5,1
NO3
42,2
45,7
47,7
43,0
- 3,5
- 5,5
- 0,8
NO4
54,0
55,6
67,8
54,0
- 1,6
- 13,8
0,0
NO5
40,1
44,4
50,1
45,2
- 4,3
- 10,0
- 5,1
Sverige
36,0
38,6
46,1
47,7
- 2,6
- 10,1
- 11,7
Veke 7 2017
Veke 6 2017
Norge
47,5
NO1
26,9
NO2
Differanse frå same
veke i 2016
Differanse frå
median
*Referanseperioden for medianen er 1990-2015 for Noreg, og 2002-2015 for dei fem norske elspotområda frå 7.
mars 2016.
Figur 1 Fyllingsgraden til vassmagasina i Noreg. Prosent. Kapasitet=84,3 TWh. Kjelde: NVE
100
90
80
70
60
Prosent
50
40
Median (1990-2016)
Min (1990-2016)
Maks (1990-2016)
2015
2016
2017
30
20
10
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Veke nr.
Figur 2 Vassmagasinas fyllingsgrad i Sverige. Prosent. Kapasitet=33,8 TWh. Kjelde: Svensk Energi
100
90
80
70
Prosent
60
50
Median(1960-2013)
40
Min (1960-2013)
Maks(1960-2013)
30
2015
20
2016
10
2017
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Veke nr.
Kraftsituasjonen veke 7
3
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Figur 3 Vassmagasina sin fyllingsgrad for elspotområda NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. Prosent. Kjelde: NVE
100
Aust-Noreg (NO1)
Kapasitet 5787 GWh
90
80
70
Prosent
60
50
Median (02-16)
40
Min (02-16)
30
Maks (02-16)
2016
20
2017
10
0
1
100
90
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Veke nr.
Sørvest-Noreg (NO2)
Kapasitet 32725 GWh
80
70
Prosent
60
50
40
Median (02-16)
30
Min (02-16)
20
Maks (02-16)
10
2016
2017
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Veke nr.
100
90
Midt-Noreg (NO3)
Kapasitet 7809 GWh
80
70
Prosent
60
50
40
Median (02-16)
30
Min (02-16)
20
Maks (02-16)
2016
10
2017
0
1
4
7
10
13
16
19
22
25 28 31
Veke nr.
34
37
40
43
46
49
52
Kraftsituasjonen veke 7
4
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
100
Nord-Noreg (NO4)
Kapasitet 19367 GWh
90
80
70
Prosent
60
50
40
Median (02-16)
30
Min (02-16)
20
Maks (02-16)
2016
10
2017
0
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
Veke nr.
100
90
Vest-Noreg (NO5)
Kapasitet 16536 GWh
80
70
Prosent
60
50
40
Median (02-16)
30
Min (02-16)
20
Maks (02-16)
10
2016
2017
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Veke nr.
Kraftsituasjonen veke 7
5
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Tilsig og nedbørtilhøve
Tabell 2 Tilsig og nedbør. Kjelde: NVE
TWh
Veke 7 2017
Veke 7 2016
Veke 7 Normal
Differanse frå
same veke i 2016
Prosent av
normal veke
Tilsig
0,8
0,8
0,7
0,0
119
Nedbør
2,7
2,5
3,1
0,2
86
Tabell 2a Utviklinga i tilsig og nedbør så langt i år. Kjelde: NVE
TWh
Differanse frå
Veke 1- 7 2017 Veke 1- 7 Normal normal til no i år
Tilsig
8,6
7,1
1,5
Nedbør
19,8
25,5
- 5,7
Tabell 2b Forventa tilsig og nedbør i inneverande veke. Kjelde: NVE
TWh
Differanse frå
Veke 1- 8 2017 Veke 1- 8 Normal normal til no i år
Tilsig
7,7
7,9
- 0,2
Nedbør
19,8
28,4
- 8,6
For fleire detaljar når det gjeld vassføring i Noreg sjå: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/
Figur 4 Nedbør i Noreg 2016 og 2017, og gjennomsnitt for perioden 1981-2010, GWh. Kjelde: NVE
Gj.snitt 1981-10
10000
2016
2017
7500
175000
150000
125000
100000
5000
75000
50000
2500
25000
0
0
1
4
7
10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Middel 2015
(19812010)
Årsnedbør
2016
Nedbør til og med veke 8
2017
Kraftsituasjonen veke 7
6
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Figur 5 Nyttbart tilsig i Noreg i 2016 og 2017, maks, min og gjennomsnitt for perioden 1981-2010, GWh.
Kjelde: Nord Pool og NVE
175000
Gj.snitt 1981-10
Min 1981-10
Maks 1981-10
2016
2017
10000
150000
125000
7500
100000
75000
5000
50000
2500
25000
0
Middel
(19812010)
Årtilsig
0
1
4
7
10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
2015
2016
2017
Tilsig til og med veke 7
Figur 6 Temperaturar i Noreg i 2016, gjennomsnitt og normal for veka.
Kjelde: Meteorologisk institutt og SKM Market Predictor
Oslo
Bergen
3
8
2
6
1
0
4
GRADER
GRADER
-1
-2
-3
-4
2
0
-5
-6
-2
-7
-8
Veke 6
-4
Veke 6
Veke 7
2017
Gjennomsnitt for veka
Normal for veka
Veke 7
2017
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
Veke 6
-10
Veke 6
Veke 7
2017
Gjennomsnitt for veka
Normal for veka
Tromsø
GRADER
GRADER
Trondheim
Gjennomsnitt for veka
Normal for veka
Veke 7
2017
Gjennomsnitt for veka
Normal for veka
Kraftsituasjonen veke 7
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Figur 7 Utviklinga av snømagasin for dei norske vassmagasina vintrane 2014/15, 2015/16 og 2016/17 i
prosent av median kulminasjon. Median er for 30-års-perioden 1981-2010, maksimum og minimum er for perioden
1981-2010. Kjelde: NVE
Figur 8 Snømagasin i prosent av normalt for vintrane 2014/15, 2015/2016 og 2016/2017. Kjelde: NVE
7
Kraftsituasjonen veke 7
8
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Produksjon, forbruk og utveksling
Tabell 3 Nordisk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i GWh. Kjelde: SKM Market Predictor
Veke 7
Endring frå
førre veke (GWh)
Veke 6
Endring frå
førre veke (%)
Produksjon
Norge
3 360
3 586
-226
-6 %
346
1 047
484
645
838
353
1 155
525
667
885
-7
-107
-42
-22
-48
-2 %
-9 %
-8 %
-3 %
-5 %
3 617
3 754
-137
-4 %
434
996
2 051
135
524
958
2 068
205
-90
39
-16
-70
-17 %
4%
-1 %
-34 %
Danmark
640
809
-170
-21 %
Jylland
Sjælland
413
226
533
277
-119
-50
-22 %
-18 %
Finland
1 430
1 599
-170
-11 %
Norden
9 046
9 748
-702
-7 %
3 137
3 363
-226
-7 %
971
822
556
424
364
1 043
873
607
453
388
-72
-51
-51
-29
-24
-7 %
-6 %
-8 %
-6 %
-6 %
3 184
3 506
-322
-9 %
196
348
2 055
585
224
412
2 234
636
-27
-64
-179
-51
-12 %
-16 %
-8 %
-8 %
Danmark
667
693
-26
-4 %
Jylland
Sjælland
391
276
404
289
-13
-13
-3 %
-5 %
Finland
1 811
2 068
-257
-12 %
Norden
8 800
9 631
-831
-9 %
Norge
Sverige
Danmark
Finland
-222
-433
28
382
-222
-248
-116
469
-0
-186
143
-87
Norden
-246
-117
-129
NO1
NO2
NO3
NO4
NO5
Sverige
SE1
SE2
SE3
SE4
Forbruk
Norge
NO1
NO2
NO3
NO4
NO5
Sverige
SE1
SE2
SE3
SE4
Nettoimport
*Ikkje temperaturkorrigerte tal.
Kraftsituasjonen veke 7
9
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Vind- og kjernekraftproduksjon
Figur 9 Vindkraftproduksjon i Danmark og Sverige dei siste to vekene og vindkraftproduksjon per veke for Sverige
og Danmark i 2015 og 2016. (Foreløpig statistikk). Kjelde: SKM Market Predictor
4000
DANSK OG SVENSK PRODUKSJON (MW)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Sverige
Danmark
1 200 000
1 000 000
MWh
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Veke
SVE_2016
DK_2016
SVE_2017
DK_2017
Figur 10: Kjernekraftproduksjon i Sverige dei to siste vekene og for same veker i 2015. Kjelde: SKM Market
Predictor (Førebels statistikk).
Prosent av installert effekt
100
80
60
40
20
0
Sverige (2017)
Sverige (2016)
Finland (2017)
Finland (2016)
Kraftsituasjonen veke 7
10
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Utviklinga i kraftproduksjon og forbruk
Tabell 4 Produksjon, forbruk og utveksling så langt i år. Kjelde: SKM Market Predictor
Norge (TWh)
Til no i år
Same periode (2016) Endring (%)
Endring (TWh)
Produksjon
24,4
25,2
-3,2
-0,8
Forbruk
22,2
23,4
-5,3
-1,2
Nettoimport
-2,2
-1,8
Norden (TWh)
Til no i år
-0,4
Same periode (2016) Endring (%)
Endring (TWh)
Produksjon
65,4
66,9
-2,2
-1,4
Forbruk
63,9
66,3
-3,6
-2,3
Nettoimport
-1,5
-0,6
-0,9
Utveksling
Figur 11 Nettoutveksling pr. veke for Noreg og Norden, 2015 og 2016, GWh. Kjelde: SKM Market Predictor
600
600
400
400
200
200
GWH
GWH
0
0
-200
-200
-400
-400
-600
-800
-600
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
VEKE
Norsk nettoimport (2016)
VEKE
Norsk nettoimport (2017)
Nordisk nettoimport (2016)
Nordisk nettoimport (2017)
Figur 12 Import og eksport i dei norske elspotområda førre veke. Alle tal i GW. Kjelde: SKM Market Predictor.
6
5
GW
IMPORT
4
3
2
1
0
-1
-3
-4
NO1
NO2
NO3
NO4
NO5
s ønda g
l ørda g
freda g
tors da g
ons da g
ti rs da g
-5
ma nda g
EKSPORT
-2
Kraftsituasjonen veke 7
11
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Figur 13 Marknadsflyt mellom elspotområde i Norden førre veke, GWh. Kjelde: SKM Syspower
1(0)
74(73)
0(0)
202(232)
1(0)
7(0)
30(32)
0(0)
125(120)
9(2)
116(144)
130(130)
42(49)
0(0)
RU
114(136)
12(16)
8(3)
7(0)
441(463)
0(0)
0(0)
117(251)
0(0)
7(0)
23(20)
76(30)
813(790)
31(30)
42(62)
EE
0(0)
50(32)
1(0)
1(0)
40(53)
0(0)
21(82)
96(62)
701(652)
22(0)
6(12)
94(82)
1(3)
2(5)
LT
0(0)
NL
6(0)
1(7)
60(87)
10(47)
103(43)
1(3)
60(53)
PL
43(11)
88(92)
DE
74(87)
* Tal for veka før står i parentes. Mellom Russland og Finland er det oppgjeve tal for fysisk flyt.
Kraftsituasjonen veke 7
12
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Kraftprisar
Engrosmarknaden
Tabell 5 Kraftprisar – nordiske elspotområde*. Vekesnitt. Kjelde: SKM Market Predictor.
Endring frå
førre veke (%)
-5,6
Endring frå
i fjor (%)
46,6
192,7
-3,8
46,6
198,7
-13,3
46,3
303,9
186,3
-27,3
18,6
281,5
289,3
192,7
-2,7
46,1
SE1
291,5
345,2
193,6
-15,6
50,5
SE2
291,5
345,2
193,6
-15,6
50,5
SE3
292,6
345,2
195,2
-15,2
49,9
SE4
307,4
348,5
206,4
-11,8
48,9
Finland
302,9
359,5
238,4
-15,8
27,0
Jylland
284,8
306,6
181,1
-7,1
57,3
Sjælland
304,4
348,5
199,0
-12,6
52,9
Estland
302,9
361,7
248,3
-16,3
22,0
System
284,0
320,1
201,3
-11,3
41,1
Nederland
357,3
450,6
252,4
-20,7
41,5
Tyskland
361,3
443,1
221,1
-18,5
63,4
Polen
338,2
353,9
315,4
-4,4
7,2
Litauen
338,4
362,8
265,6
-6,7
27,4
kr/MWh
NO1
Veke 7
282,6
Veke 6 (2017)
299,4
Veke 7 (2016)
192,7
NO2
282,6
293,8
NO3
290,7
335,3
NO4
220,9
NO5
Figur 14 Spotprisar i Noreg og Norden, Nederland og Tyskland i førre veke, kr/MWh. Kjelde: SKM Market Predictor
600
500
KR/MWH
400
300
200
100
NO1
NO2
NO5
NO3
284,0
s ønda g
l ørda g
freda g
tors da g
ons da g
tirs da g
ma nda g
0
NO4
700
600
400
300
200
100
Sjælland
Nederland
Estland
s ønda g
Tyskland
l ørda g
freda g
Jylland
tors da g
ti rs da g
SE4
ons da g
0
ma nda g
KR/MWH
500
Finland
NO2
Kraftsituasjonen veke 7
13
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Terminmarknaden
Tabell 6 Terminprisar, nordisk og tysk kraft, samt CO2 kvotar. Kjelder: SKM Market Predictor. Prisane i tabellen er
sluttprisar fredag i den aktuelle veka.
Terminprisar (kr/MWh)
Veke 7
Veke 6 (2017)
Endring (%)
Nasdaq OMX
Mars
2. kvartal 2017
3. kvartal 2017
262,4
221,7
215,1
252,1
212,1
206,1
4,1
4,5
4,4
EEX OMX
2. kvartal 2017
3. kvartal 2017
279,6
283,1
283,2
284,9
-1,3
-0,6
CO2 (kr/tonn)
Desember 2017
Desember 2018
43,9
44,3
45,6
46,0
-3,8
-3,7
Figur 15 Daglege sluttprisar for enkelte typar kontraktar i den finansielle kraftmarknaden siste tolv månader,
kr/MWh. Kjelde: SKM Market Predictor
350
300
KR/MWH
250
200
150
100
50
0
Norden 2. kv
Norden 3. kv.
Tyskland 2. kv.
Tyskland 3. kv.
Figur 16 Daglege sluttprisar for utslippskvotar på CO2, kr/tonn. Kjelde: SKM Market Predictor
70
60
KR/TONN
50
40
30
20
10
0
Desember 2017
Desember 2018
Kraftsituasjonen veke 7
14
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
Sluttbrukarprisar
Tabell 7 Vekeutvikling i sluttbrukarprisar. Alle prisar er inkl. mva. bortsett frå spotpriskontrakt i Nord-Noreg. Dette
er gjort for å gi eit meir korrekt bilete av kva forbrukarar i Nordland, Troms og Finnmark, som har fritak frå mva. på
straum, faktisk betalar. Kjelde: Forbrukerrådet, Nord Pool Spot, Energimarknadsinspektionen og NVE.
Veke 7 2017
Veke 6 2017
Veke 7 2016
Endring frå
førre veke
Endring frå
tilsvarande
veke i fjor
41,1
41,0
33,3
0,1
7,8
Veke 7 2017
Veke 6 2017
Veke 7 2016
Endring frå
førre veke
Endring frå
tilsvarande
veke i fjor
Aust-Noreg (NO1)
39,7
41,8
28,3
-2,1
11,4
Sørvest-Noreg (NO2)
39,7
41,1
28,3
-1,4
11,4
Midt-Noreg (NO3)
40,7
46,3
29,0
-5,6
11,7
Nord-Noreg (NO4)
25,6
33,9
22,0
-8,3
3,6
Vest-Noreg (NO5)
39,6
40,6
28,3
-1,0
11,3
Øre/kWh
Variabelpris
kontrakt*
Marknadspris- /
spotpriskontrakt
Fastpriskontrakt
Snitt frå eit utval av
leverandørar
Veke 7 2017
Veke 6 2017
Veke 7 2016
Endring frå
førre veke
Endring frå
tilsvarande
veke i fjor
1 år (snitt Noreg)
35,1
35,8
31,2
-0,7
3,9
3 år (snitt Noreg)
36,0
35,0
31,8
1,0
4,2
1 år (snitt Sverige)
44,4
45,0
39,9
-0,6
4,5
3 år (snitt Sverige)
42,1
42,7
40,4
-0,6
1,7
* Metoden for berekning av variabelpriskontrakt er gjelder gjennomsnittet av kontraktar som er tilbodne i fleire enn
ti nettområder.
Figur 17 Vekeutvikling i pris på variabelpriskontrakt* og spotpriskontrakt** med eit påslag på 4,4 øre/kWh***.
Kjelder: Forbrukerrådet, Nord Pool Spot og NVE.
70
60
øre/kWh
50
40
30
20
10
2016-5
2016-6
2016-7
2016-8
2016-9
2016-10
2016-11
2016-12
2016-13
2016-14
2016-15
2016-16
2016-17
2016-18
2016-19
2016-20
2016-21
2016-22
2016-23
2016-24
2016-25
2016-26
2016-27
2016-28
2016-29
2016-30
2016-31
2016-32
2016-33
2016-34
2016-35
2016-36
2016-37
2016-38
2016-39
2016-40
2016-41
2016-42
2016-43
2016-44
2016-45
2016-46
2016-47
2016-48
2016-49
2016-50
2016-51
2016-52
2017-1
2017-2
2017-3
2017-4
2017-5
2017-6
2017-7
0
Spotpris pluss påslag (4,4 øre/kWh frå veke 1 2017) - Aust-Noreg (NO1)
Spotpris pluss påslag (4,4 øre/kWh frå veke 1 2017) - Sørvest-Noreg (NO2)
Spotpris pluss påslag (4,4 øre/kWh frå veke 1 2017) - Midt-Noreg (NO3)
Spotpris pluss påslag (3,5 øre/kWh frå veke 1 2017) - Nord-Noreg (NO4)
Spotpris pluss påslag (4,4 øre/kWh frå veke 1 2017) - Vest-Noreg (NO5)
Variabelpris - leverandørar med kontraktstilbud i over 10 nettområder
* Prisar for variabelpriskontraktar meldas fram i tid. Metoden for berekning av variabelpriskontrakt er gjelder
gjennomsnittet av kontraktar som er tilbodne i fleire enn ti nettområder.
**Alle prisar bortsett frå spotpriskontrakt for Nord-Noreg inkluderer mva.
Kraftsituasjonen veke 7
15
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
*** Frå og med veke 1 2017 vart påslaget endra frå 4,2 øre/kWh (inkl. mva) til 4,4 øre/kWh (inkl. mva.) som følgje av
ein antatt auke i påslaget grunna elsertifikatordninga. For meir informasjon om elsertifikatmarknaden, se
www.nve.no/elsertifikater
Figur 18 Utviklinga dei siste 52 vekene i prisane for norske* og svenske eitt- og treårige fastpriskontraktar, basert
på eit årleg forbruk på 20 000 kWh. Alle prisar inkl. mva. i norske øre/kWh.
Kjelder: Energimarknadsinspektionen og Forbrukerrådet.
60
55
50
øre/kWh
45
40
35
30
25
2016-5
2016-6
2016-7
2016-8
2016-9
2016-10
2016-11
2016-12
2016-13
2016-14
2016-15
2016-16
2016-17
2016-18
2016-19
2016-20
2016-21
2016-22
2016-23
2016-24
2016-25
2016-26
2016-27
2016-28
2016-29
2016-30
2016-31
2016-32
2016-33
2016-34
2016-35
2016-36
2016-37
2016-38
2016-39
2016-40
2016-41
2016-42
2016-43
2016-44
2016-45
2016-46
2016-47
2016-48
2016-49
2016-50
2016-51
2016-52
2017-1
2017-2
2017-3
2017-4
2017-5
2017-6
2017-7
20
Norsk - Fastpris 1 års avtaletid
Norsk - Fastpris 3 års avtaletid
Svensk - Fastpris 1 års avtaletid
Svensk - Fastpris 3 års avtaletid
* For norske kontraktar er det brukt eit gjennomsnitt av fastpriskontraktar som er tilbodne i fleire enn ti
nettområder.
Tabell 8 Vekeutvikling i straumkostnaden* for sluttbrukarar. Straumkostnaden er eksklusiv nettleige og
forbruksavgift, men inkl. mva. bortsett frå elspotområdet Nord-Noreg.*** Dette er gjort for å gi eit meir korrekt
bilete av kva forbrukarar i Nordland, Troms og Finnmark, som har fritak frå mva. på straum, faktisk betalar.
Kjelde: Forbrukerrådet, Nord Pool Spot og NVE.
NOK
Marknadspris-/ spotpriskontrakt **
Aust-Noreg
(NO1)
SørvestNoreg (NO2)
Midt-Noreg
(NO3)
Nord-Noreg
(NO4)
Vest-Noreg
(NO5)
10 000 kWh
20 000 kWh
40 000 kWh
10 000 kWh
20 000 kWh
40 000 kWh
10 000 kWh
20 000 kWh
40 000 kWh
10 000 kWh
20 000 kWh
40 000 kWh
10 000 kWh
20 000 kWh
40 000 kWh
10 000 kWh
Variabelpris
20 000 kWh
kontrakt
40 000 kWh
Berekna
straumkost
nad for
veke 7 2017
110
220
440
110
220
440
113
226
451
71
142
284
110
219
439
116
228
451
Berekna
straumkost
nad for
Endring frå
veke 6 2017 førre veke
117
235
469
115
231
462
130
260
520
95
190
381
114
228
455
115
230
455
-7
-15
-29
-5
-11
-22
-17
-34
-69
-24
-48
-97
-4
-8
-17
1
-2
-4
Berekna
straumkost
nad for
veke 7 2016
78
157
313
78
157
313
80
161
322
61
122
244
78
157
313
94
184
364
Berekna
straumkost Differanse
nad hittil i frå 2016 til
2017
no i år
789
1578
3157
773
1546
3091
791
1581
3163
546
1092
2184
765
1529
3058
873
1720
3412
85
170
341
136
272
544
116
232
463
15
30
60
128
256
513
215
437
876
Kraftsituasjonen veke 7
16
Noregs vassdrags- og energidirektorat, 2017
* NVE nyttar ein temperaturkorrigert justert innmatningsprofil, basert på alminneleg forsyning i 2009-2014, for å
berekna straumkostnaden til sluttbrukarane. Innmatingsprofilen er berekna av konsulentselskapet Optimeering AS
på oppdrag frå NVE. Den same innmatningsprofilen er nytta for alle elspotområda og variabelpriskontrakt.
** NVE nyttar eit påslag på 4,4 øre/kWh inkl. mva på alle spotpriskontraktar i 2017 og 4,2 øre/kWh inkl. mva i 2016,
bortsett frå spotpriskontraktar i Nord-N|oreg, kor påslaget er på hhv 3,5 øre/kWh og 3,4 øre/kWh ekskl. mva.
*** Oversikt over nettleige per fylke (inkl. mva og fobruksavgift) finnes på NVEs nettsider:
https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/nettleiestatistikk/nettleiestatistikkfor-husholdninger/
Tilstanden til kraftsystemet1
Det er vedlikehaldsarbeid på linjenett og ved kraftstasjonar fleire stader i Norden. For meir
informasjon om linjer og kraftverk viser vi til heimesidane til Nord Pool
Produksjon
Type
Omr
aade
Publisert av
Enhet
Unplanned
DK1
DONG Energy Thermal Studstrupværket
Power A/S
SSV4
2016-12-01
2017-03-31 120 dager
380
380
Link 1
Planned
DK2
HOFOR
Energiproduktion A/S
Amagervaerket
B3
2017-02-07
2017-02-17 10 dager
250
250
Link 3
Planned
DK2
DONG Energy Thermal Avedøreværket
Power A/S
AVV1
2017-01-26
2017-02-07 11 dager
254
254
Link 4
Unplanned
NO4
Statkraft Energi AS
2017-02-16
2017-02-21 5 dager
350
350
Link 8
Svartisen G2
Dato fra
Dato til
Varighet
Installert
Utilgjengelig
Overføring
Type
Publisert av
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Statnett SF
Statnett SF
Statnett SF
Statnett SF
Statnett SF
Statnett SF
LITGRID AB
LITGRID AB
1
Enhet
Dato fra
Dato til
Varighet
NL -> NO2
NO2 -> NL
NO1A -> NO1
NO5 -> NO1
NO1 -> SE3
NO2 -> NO1
LT -> SE4
SE4 -> LT
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-13
2016-10-13
2016-10-13
2016-10-13
2017-02-13
2017-02-13
2017-01-13
2017-02-12
2017-09-01
2017-09-01
2017-09-01
2017-09-01
2017-02-21
2017-02-21
80 dager
110 dager
323 dager
323 dager
323 dager
323 dager
7 dager
7 dager
Kjelde: http://umm.nordpoolspot.com/ (“Urgent Market Messages (UMM)”)
Installert Utilgjengelig
723
723
6850
3900
2145
3500
700
700
23
223-323
2350
900
2145
1300
700
700
Link
Link 2
Link 2
Link 5
Link 5
Link 5
Link 5
Link 7
Link 7
Link