Teknologi og design

Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 1 av 10
Teknologi og design
Naturfag
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 2 av 10
1.0 Kunnskapsløftet:
Teknologi og design ble eget målområde i naturfaget i 2006, ved innføringen
av LK-06. Emnet skiller seg fra de andre målområdene, ved at det vektlegger
andre mål og metoder enn de øvrige målområdene, ferdighetsmål er veldig
fremtredende.
Kompetansemål etter 2.klasse:
• Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og
samtale om hvordan de virker
• Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de
virker
•
Kompetansemål etter 4. klasse:
•
•
•
Planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggekonstruksjoner og
dokumentere prosessen fra idè til ferdig produkt.
Beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler
større belastning enn andre.
Gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i
nærmiljøet.
Kompetansemål etter 7. klasse:
•
•
•
Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i
lekene og prinsipper for mekaniske overføringer.
Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi,
forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idè til ferdig fremstilt produkt.
Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av
bevegelse til å utnytte energi i vind og vann.
Kompetansemål etter 10. klasse:
•
•
•
Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk,
evaluere design prosessen og vurdere produktets funksjonalitet og
brukervennlighet.
Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en
produksjonsprosess.
Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og
drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike.
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 3 av 10
Elevene skal utvikle fagkompetanse innen 5 hovedområder:
1. Design
• Designprosessen
• Tegneteknikker
• Arbeidstegninger, målestokk, beregninger
• Bruk av IKT som hjelpemiddel i design
• Lage modeller
• Design av ulike konstruksjoner avhengig av lokale muligheter og interesser
2. Teknologiske virkemåter og anvendelser
• Virkemåter til maskiner og tekniske innretninger
• Styringssystemer, kontrollsystemer og IKT
• Anvendelse av ulike teknologiske prinsipper avhengig av lokale muligheter og
interesser.
3. Teknologiske ferdigheter
• Bruk av verktøy, maskiner og datamaskiner
• Matematiske modeller og beregninger
• Målinger
• Sammenføyninger (lodding, sveising, liming etc.)
• Ulike ferdigheter innen bruk og forming av materialer som tre, plast, metall
osv., avhengig av lokale muligheter og interesser.
4. Materialkunnskap
• Egenskaper og bruksområder til harde og myke materialer som for eksempel
plast, tre, papir, papp, metall og tekstiler, og evt. andre materialer avhengig av
lokale muligheter og interesser
.
5. Teknologi og samfunn
• Teknologi i hverdagen
• Etiske og miljømessige sider av teknologiske løsninger
• Historisk utvikling, gjerne med utgangspunkt i lokale forhold
• Teknologi i framtiden
2.0 Begrepsavklaring.
2.1 Teknologi begrepet, ulike forståelser:
1. Teknologi som gjenstand:
Den tradisjonelle forståelsen av begrepet er knyttet til alle
gjenstandene og deres forløpere, - i utvidet forstand: nytte, behov,
utvikling, produksjon, verktøy. Gjenstandene kan også sees som
artefakter (kulturgjenstander).
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 4 av 10
En videre betydning omfatter også systemer designet for å utvide
menneskets muligheter, eks. morsealfabetet, note systemer, internett
etc.
2. Teknologi som kunnskap:
Skiller mellom formell kunnskap; analytisk og symbolsk kunnskap, og
uformell kunnskap, eller taus kunnskap, som er akkumulert erfarings
basert kunnskap, sterkt empirisk preget, -”Know how”, i motsetning
til f.eks. den formelle kunnskapen i fysikk som er «know why».
3. Teknologi som prosess.
Problemløsing. Fire typiske teknologiske prosesser:
•
•
•
•
Feilsøking og rette,
Utvikle,
Finne opp,
Designe. (jmfr. Custers teknologiske Prosess matrise).
4. Teknologi som makt.
Mye av teknologien har effekter som langt overskrider teknologiens
intensjoner. Verden oppfattes som stadig mindre, og endrer seg
raskere. Er teknologien en makt eller kraft som påvirker kulturen, er
vi i stand til å kontrollere teknologien?
2.2 Design.
Internasjonalt uttrykk for formgivning.
Design oppstår i møtet mellom vitenskap og kunst. Dvs. mellom
vitenskap og teknologi, som er objektiv - og kunst, som er subjektiv.
Design handler om å forene disse to ytterpunktene, altså kombinere
form og funksjon.
Hensyn som må tas når man lager et produkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funksjon
Form/estetikk
Forbrukervennlighet
Materialvalg
Produksjonsmetoder
Marked
-
å dekke et behov/gjøre en jobb.
å gi en opplevelse.
lett å gjøre/forstå
miljø/sikkerhet/pris
miljø/pris
marked/salg/pris.
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
3.0 Arbeidsmåter – metoder.
Designprosessen.
Varierte arbeidsmetoder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forelesning, lærerstyrt undervisning
Fortelling →Story Line →Drama → Rollespill
Hypotetisk-deduktiv metode
Konstruktivistisk metode
Problembasert metode
Utforskende metode
Fenomenbasert metode
Demonstrasjoner
Work shop
Eksperimenter
Prøving-feiling → tilfeldig
Side 5 av 10
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 6 av 10
4.0 Vurdering.
Generelt sett; tre p-er:
• Prosess
• Produkt
• Presentasjon
Mulige vurderingsområder:
- Idé
- Undersøkelser / Research
- Hensyn til bruker, miljø, økonomi m.m.
- Funksjon/ sikkerhet
- Form/ design
- Tegneferdighet
- Estetisk sans
- Konseptpresentasjon /idéformidling
- Tekniske løsninger
- Utarbeiding av prototyp
- Refleksjon
- Problemløsning
- Samarbeidsevne
- Planlegging
- Mappepresentasjon (orden, flid m.m.)
- Holdning
- Innsats
Dvs. alle stadiene fra idè og prosess, - til ferdig produkt.
5.0 Referanser:
5.1 Litteratur
”Teknologi- & design boka”. Briså, Ingebretsen og Jørgensen. Damm forlag.2007.
5.2 Nettsteder
Teknologiforum:
Designprosessen som arbeidsmetode:
http://www.naturfagsenteret.no/naturfag/design.pdf
Bærende konstruksjoner:
http://www.naturfagsenteret.no/naturfag/konstruksjoner.pdf
Teknologi og design. Et fagdidaktisk idehefte:
http://evina.no/kurs/teknologi_og_design/content/teknologi_design_fagdidaktikk.
pdf
Mekanikk:
http://www.naturfagsenteret.no/naturfag/mekanikk.pdf
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 7 av 10
Tidskrift, nr. 1 2006:
http://www.naturfagsenteret.no/tidsskrift/Naturfag_1_06.pdf
Nettsted med pekere til alle fag:
http://utdanning.no/
http://www.sciencedaily.com/
Pappbretting:
http://foldschool.com/
http://www.marameodesign.it/en
Lærerveiledning, T&D:
http://fil.nrk.no/contentfile/web/files/resources/projects/teknologiogdesign/pdf
/laererveiledning.pdf
Katapult
http://www.skolelab.ntnu.no/dokumenter/bygg_en_katapult.pdf
Teknologi i skolen:
http://www.sciencecenter.no/default.asp?catid=1115
Teknologiens utvikling:
http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=521751
Vindkraftens historie:
http://www.vindkraft.no/Default.aspx?ID=70
http://no.wikipedia.org/wiki/Design
http://no.wikipedia.org/wiki/Teknologi
Byggeteknikk:
Hus.no Oversikt over alle byggeforskrifter:
http://www.hus.no/byggeforskrifter.html
Byggeforskrifter
http://bks.byggforsk.no/
VVS aktuelt:
http://www.vvsaktuelt.no/xp/pub/venstre/varme_energi/148948
Forbruker.no Bolig:
http://forbruker.no/bolig/article1622620.ece
Energibruk i hus og heim:
http://www.husogheim.no/5/5_9.html
Trefokus:
http://www.trefokus.no/newFrontpage.aspx?m=1108
Trekonstruksjoner:
http://www.trefokus.no/fullstory.aspx?m=1117
http://www.treveven.no/
http://www.treteknisk.no/default.aspx?m=193
Skolekonkurransen Bygg med tre:
http://www.creativelibraries.com/aho/forum/?forum=44&topic=1928
ByggUtenGrenser, lenkesamling:
http://www.byggutengrenser.no/index.php?struct=168
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 8 av 10
Undervisningshefter:
http://www.boligabc.no/hefter/
http://www.statped.no/templates/Subject.aspx?id=32586&scope=ScopeLaerAns&e
pslanguage=NO&filter=Scope1-7ORScope8-10
Skolenettet: ”Bygg, lag og lek”. Morsomme energi eksperimenter og forsøk.
http://www.statped.no/templates/Link.aspx?id=37362&scope=ScopeLaerAns&epsla
nguage=NO
Matematikk i T & D:
http://www.naturfag.no/_alle/artikkel/vis.html?tid=521762
Realfag naturligvis:
http://sok.skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=22788&epslanguage
=NO
Lab.øvelser i fysikk:
http://home.hib.no/ansatte/shof/lab-10/
Papirfly:
http://nysgjerrigper.no/Artikler/2011/februar/papirfly
http://www.aktivlek.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:papirfly&Ite
mid=10
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=910316
http://www.paperairplanes.co.uk/planes.php
http://www.paperplane.org/paero.htm
Design produkter
http://www.architonic.com/
Nysgjerrigper.no: http://nysgjerrigper.no/
Spagetti konstruksjoner:
http://www.nysgjerrigper.no/pdf-filer/forskerfabrikk0205.pdf
Forskerfabrikken.no: http://forskerfabrikken.no/
Bioteknologi:
http://www.bioteknologiskolen.no/
Forhandler av mye undervisningsmateriell i T & D:
http://www.tisco.no/
http://www.teknodesign.no/
Modellbyggesett:
http://contre.no/
Skolenettet:
http://skolenettet.no/templates/Link.aspx?id=37362&epslanguage=NO&scope=Sco
peLaerAns
Diverse artikler m.m.
Norsk form: http://www.norskform.no/default.asp?V_ITEM_ID=2005
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 9 av 10
Komet Naturfag AS (T&D): http://www.mamut.net/kometnaturfag/subdet65.htm
Teknologi, design og dannelse:
http://www.kunstogdesign.no/form307/bm_aakre.html
Matematikk i T & D: http://www.naturfag.no/_alle/artikkel/vis.html?tid=521762
Læreplaner: http://www.naturfagsenteret.no/tidsskrift/Nordina_406_Bungum.pdf
Hus for fremtiden: http://www.mamut.net/kometnaturfag/hus2020.pdf
Eva`s teknologiske skolesekk (lærersider): http://www.evacj.no/
Forskning.no: http://www.forskning.no/Artikler/2003/juni/1054818737.64
Newton:
http://www.forskning.no/artikler/2003/juli/1057144863.48
Lenkesamling:
http://www.statped.no/templates/Subject.aspx?id=32586&scope=ScopeLaerAns&e
pslanguage=NO&filter=Scope1-7ORScope8-10
Skolenettet: ”Bygg, lag og lek”. Morsomme energi eksperimenter og forsøk.
http://www.statped.no/templates/Link.aspx?id=37362&scope=ScopeLaerAns&epsla
nguage=NO
Lab.øvelser i fysikk:
http://home.hib.no/ansatte/shof/lab-10/
HowStuffworks:
http://www.howstuffworks.com/
Matematikk i T & D:
http://www.naturfag.no/_alle/artikkel/vis.html?tid=521762
Realfag naturligvis:
http://sok.skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=22788&epslanguage
=NO
6.0 Undervisningsforslag
Naturfag.no :
http://www.naturfag.no/_barn/laringsressurser/lp_liste.html#resultatliste
1. Balanser en stav: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=15182
2. Brobygging, papirrør:
http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=524653
3. Finn balansepunktet:
http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=18015
4. Flyvende gjenstand:
http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=723953
5. Hvor er tyngdepunktet:
http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=16139
6. Luft i bevegelse, papirrakett:
http://www.naturfag.no/_barn/uopplegg/vis.html?tid=643887
7. Luftrakett: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=17057
Teknologi & Design, naturfag
[email protected]
Side 10 av 10
8. Lønnefrø og helikopter:
http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=18571
9. Mekanisk teater: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=664207
10. Meterets tyngdepunkt:
http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=16119
11. Musefellebil: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=521783
12. Papirfly: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=139573
13. Propell: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=18301
14. Skjelett sprellemann:
http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=641490
15. Stilig bil: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=674025
16. Sugerørs rakett: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=778037
17. Uro og varme: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=32703
18. Vannrakett: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=16236
19. Varmluftsrakett: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=16346
20. Vi lager elektroniske sensorer:
http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=539109
Regnmakerne.no:
http://www.regnmakerne.no/regnmakersidene/content.ap?thisId=1043
1. Seilbåt:
http://www.regnmakerne.no/regnmakersidene/content.ap?thisId=1208&lan
guage=0
2. Bygg, lag og lek:
http://www.regnmakerne.no/regnmakersidene/content.ap?thisId=1202
Vitensenteret i Trondheim: http://viten.ntnu.no/lagdinegen.php
1. Ballongbil: http://www.viten.ntnu.no/lagdinegen/ballongbil.pdf
2. Musefellebil: http://viten.ntnu.no/lagdinegen/rappomobile.pdf
3. Leonardos bro: http://viten.ntnu.no/lagdinegen/leonardos_bro.pdf
4. Vindmølle: http://viten.ntnu.no/lagdinegen/enkel_vindmolle.pdf
5. Høyttaler: http://viten.ntnu.no/lagdinegen/hoyttaler.pdf
6. Kvernkall: http://viten.ntnu.no/lagdinegen/kvernkall.pdf
7. Varmluftsballong: http://viten.ntnu.no/lagdinegen/varmluftsballong.pdf
8. Luftrakett: http://viten.ntnu.no/lagdinegen/luftrakett.pdf
9. Sugerørs rakett: http://viten.ntnu.no/lagdinegen/sugerorrakett.pdf
Miljolare.no:
Vannrakett: http://miljolare.no/aktiviteter/by/ressurs/br24/