Januar - Akvafakta

Postboks 1214 Pirsenteret,
7462 Trondheim
Telefon 99 11 00 00
www.sjomatnorgel.no
Januar
24. februar 2017
Status per utgangen av
Januar
Nøkkelparametere
Laks
Ørret
Biomasse
Eksportert kvantum
Eksport verdi
Januar
690 000 tonn
80 000 tonn
5 300 mill. kr
Utsatt fisk
Fôrforbruk
4,6 mill.
110 000 tonn
Biomasse
Eksportert kvantum
Eksport verdi
28 000 tonn
3 000 tonn
200 mill. kr
Utsatt fisk
Fôrforbruk
0,1 mill.
5 000 tonn
Temperatur
6,3 °C
Endring fra 2016
4%
-4 %
25 %
106 %
8%
-33 %
-58 %
-32 %
#DIV/0!
-31 %
-0,1
Akvafakta
24. februar 2017
Om Månedsrapporten
Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til
norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av
tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper.
Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning
som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens
av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i
rapporten.
Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på
bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining
mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten.
Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at;
”Ørret” blir benyttet for arten Regnbue ørret
Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt
Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se:
http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/FOB.pdf
Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til [email protected] Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på
distribusjonslisten.
Side 2 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Innhold
Nøkkelparametere .................................................................................................... 1
Om Månedsrapporten................................................................................................ 2
Innhold ................................................................................................................... 3
Produksjonsstatus .................................................................................................... 4
Settefisk ............................................................................................................... 4
Utsett ................................................................................................................ 4
Beholdning laks ..................................................................................................... 5
Beholdning med ørret ............................................................................................. 6
Fôrforbruk ............................................................................................................ 7
Slaktet kvantum .................................................................................................... 8
Produksjonsforhold ................................................................................................... 9
Temperatur........................................................................................................... 9
Eksport ................................................................................................................. 10
Eksport fra Norge ................................................................................................ 10
Laks ................................................................................................................... 10
Ørret .................................................................................................................. 11
Land .................................................................................................................. 12
Prisutvikling ........................................................................................................... 13
Pris til oppdretter - laks ........................................................................................ 13
Eksportpris laks ................................................................................................... 14
Eksportpris ørret.................................................................................................. 14
Vektutvikling ....................................................................................................... 15
Side 3 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Produksjonsstatus
Settefisk
Utsett
3 000
60
2015
2015
Utsett av fisk (mill.- stk)
Utsett av fisk (1000 - stk)
3 500
2016
2 500
2017
2 000
1 500
1 000
500
50
40
2016
2017
30
20
10
0
0
Figur 1 Utsett av ørret
Figur 2 Utsett av laks
Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk
2016
2017
Endring
Jan
Jan - Jan
Jan
Jan - Jan
Jan
Jan - Jan
Laks
2,2
2,2
4,6
4,6
106 %
106 %
Ørret
0,0
0,0
0,1
0,1
#DIV/0!
#DIV/0!
Side 4 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Beholdning laks
Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder
siste dag Des 2015
Generasjon
Antall
siste dag Des 2016
Vekt Biomasse
Generasjon
Antall
Endring
Vekt Biomasse
Antall
Vekt Biomasse
014G
96 000
3,8
366 000
015G
93 000
3,9
361 000
-3 %
2%
-1 %
015G
292 000
1,1
313 000
016G 294 000
1,1
332 600
1%
5%
6%
Total beholdning
388 000
1,8
680 000
388 000
1,8
694 000
0%
2%
2%
siste dag Jan 2016
Generasjon
Antall
siste dag Jan 2017
Vekt Biomasse
Generasjon
Antall
Endring
Vekt Biomasse
Antall
Vekt Biomasse
014G
76 000
4,0
307 000
015G
77 000
4,1
320 000
2%
2%
4%
015G
290 000
1,2
356 000
016G 286 000
1,3
369 000
-1 %
5%
3%
Total beholdning
369 000
1,8
665 000
369 000
1,9
690 000
0%
4%
4%
800 000
Stående biomasse
(tonn rund vek
700 000
600 000
500 000
400 000
2015
300 000
2016
200 000
2017
100 000
0
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Måned
Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år.
Tabell 3 Antallsbalanse for laks
Generasjon
2014
2015
96 000
292 000
Døde
900
1 900
Rømt
0
0
Beholdning des 2015
Annet svinn
Generasjon
2015
2016
93 000
294 000
Døde
1 100
Rømt
Beholdning des 2016
Endring
2 år i sjøen 1 år i sjøen
Beholdning
-3 %
1%
1 900
Døde
30 %
0%
0
0
Rømt
#DIV/0!
305 %
0
100
Annet svinn
0
1 400
Annet svinn
-89 %
1485 %
Slaktet
17 600
600
Slaktet
16 500
2 200
Slaktet
-6 %
267 %
Utkast
400
0
Utkast
200
0
Utkast
-46 %
-12 %
Beholdning jan 2016
76 000
290 000
Beholdning jan 2017
77 000
286 000
1%
-1 %
Slaktekvantum
90 900
3 900
Slaktekvantum
83 500
6 700
Slaktekvantum
-8 %
74 %
5,16
6,39
5,05
3,03
Snittvekt
-2 %
-53 %
Snittvekt
Snittvekt
Beholdning
Side 5 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Beholdning med ørret
Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder
siste dag Des 2015
Generasjon
Antall
siste dag Des 2016
Vekt Biomasse
Generasjon
Antall
Endring
Vekt Biomasse
Antall
Vekt Biomasse
014G
6 000
3,2
18 000
015G
3 000
3,0
8 000
-50 %
-8 %
-54 %
015G
17 000
1,4
25 000
016G
16 000
1,3
20 500
-9 %
-9 %
-18 %
Total beholdning
23 000
1,9
43 000
18 000
1,6
29 000
-19 %
-17 %
-33 %
siste dag Jan 2016
Generasjon
Antall
siste dag Jan 2017
Vekt Biomasse
Generasjon
Antall
Endring
Vekt Biomasse
Antall
Vekt Biomasse
014G
4 000
3,4
14 000
015G
2 000
3,0
6 000
-48 %
-12 %
-54 %
015G
17 000
1,6
28 000
016G
15 000
1,4
21 000
-11 %
-13 %
-23 %
Total beholdning
21 000
2,0
42 000
17 000
1,6
28 000
-18 %
-18 %
-33 %
Stående biomasse
(tonn rund vek
60 000
50 000
40 000
2015
30 000
2016
20 000
2017
10 000
0
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Måned
Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år.
Tabell 5 Antallsbalanse for ørret
Generasjon
2014
2015
Beholdning des 2015
Generasjon
2015
2016
Beholdning des 2016
Endring
2 år i sjøen 1 år i sjøen
6 000
17 000
3 000
16 000
Beholdning
-50 %
-9 %
Døde
100
100
Døde
0
300
Døde
-73 %
110 %
Rømt
0
0
Rømt
0
0
Rømt
0%
0%
Annet svinn
0
0
Annet svinn
0
0
Annet svinn
Slaktet
1 400
200
Slaktet
700
300
Slaktet
-49 %
40 %
Utkast
0
0
Utkast
0
0
Utkast
-57 %
350 %
Beholdning jan 2016
4 000
17 000
Beholdning jan 2017
2 000
15 000
Beholdning
-50 %
-12 %
Slaktekvantum
5 500
1 000
Slaktekvantum
2 900
1 300
Slaktekvantum
-47 %
33 %
3,84
3,90
4,04
3,71
5%
-5 %
Snittvekt
Snittvekt
Snittvekt
Side 6 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Fôrforbruk
Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg
Registrert forbruk
Omsatt
Laks
Ørret
Totalt
Laks og ørret
Jan 2016
102 000
8 000
110 000
103 000
Jan 2017
110 000
5 000
115 000
111 000
Differanse
8%
-31 %
5%
8%
Jan - Jan 2016
102 000
8 000
110 000
103 000
Jan - Jan 2017
110 000
5 000
115 000
111 000
Differanse
8%
-31 %
5%
8%
Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr
til produksjon av laks og ørret i sjø.
200 000
180 000
Fôrbruk (1000 kg)
160 000
140 000
120 000
2015
100 000
2016
80 000
2017
60 000
40 000
20 000
0
Jan Feb Mar Apr
Mai Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov Des
Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg)
Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg.
Måned
Januar
Settefisk
Pellet til
Pellet til
Sum fôr
Annet
Totalt
ferskvann
matfisk
matfisk
til
fiskefôr
fiskefôr
2,5-7,0mm
>8mm
laksefisk
bl.a. marint
salg
2 600 4 %
25 100 -7 %
86 300 14 %
114 000
8%
500 118 %
114 500 9 %
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum:
39 300
462 000
1 162 600
1 663 900
4 500
1 668 400
Endring 16/15
4%
-7 %
14 %
8%
118 %
9%
Side 7 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Slaktet kvantum
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
2016 - slaktet
70 000
2016 - eksportert
60 000
2017 - slaktet
2017 - eksportert
50 000
40 000
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet)
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
2016-slaktet
4 000
2016 - eksportert
3 000
2017-slaktet
2017 - eksportert
2 000
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet)
Side 8 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Produksjonsforhold
Temperatur
Gjennomsnittstemperatur (°C)
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
Snitt 2008-2016
4,00
2015
2016
2,00
2017
-
Jan
Feb Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug Sep
Okt
Nov Des
Måned
Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene
Gjennomsnittstemperaturen i januar var 6,32 °C, mot et snitt i perioden 2008 - 2016 på 5,84°C
Temperatur i januar
9,00
2015
8,00
2016
7,00
Temperatur (°C)
2017
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned
Side 9 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Eksport
Eksport fra Norge
Norge eksporterte 170 000 tonn sjømat for totalt 7,6 milliarder kroner i januar. Det er en volumnedgang på 11 prosent og en verdiøkning
på over 891 millioner kroner eller 13 prosent, sammenlignet med januar i fjor. (Kilde Norges sjømatråd).
Laks
Norge eksporterte 70 100 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner i januar. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 5 400 tonn,
mens den totale nedgangen i volum var 2 700 tonn. Verdien økte med 1,1 milliard kroner eller 25 prosent, sammenlignet med januar i
fjor.
Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 55,56 kroner i januar 2016, var den 72,37 kroner per kilo i årets første måned. Polen,
Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge. Redusert utbud og høye priser gir utslag på tilbudet av laks i viktige
europeiske eksportmarkeder. I Spania må laksen vike plass for andre fiskeslag i fiskediskene.
Volum
(tonn rund vekt)
Eksport av laks
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
2015
2016
2017
Måned
Laks
Tonn rund vekt
EU27
2016
2017
Endring
Januar
Januar
2016-2017
63 723
76 %
57 188
71 %
-10 %
Japan
3 006
4%
3 236
4%
8%
Kina og Hong Kong
1 281
2%
1 132
1%
-12 %
Øvrige Asia
8 353
10 %
10 344
13 %
24 %
Resten
7 434
9%
8 129
10 %
9%
Totalt
83 799
100 %
80 029
100 %
-4 %
Totalt minus EU
20 076
24 %
22 841
29 %
14 %
Russland
Kilde: SSB, Sjømatrådet
Laks
Verdi i 1.000 nok
EU27
2016
2017
Endring
Januar
Januar
2016-2017
3 097 275
74 %
3 603 278
68 %
16 %
159 056
4%
208 547
4%
31 %
Russland
Japan
Kina og Hong Kong
72 768
2%
83 498
2%
15 %
Øvrige Asia
472 934
11 %
793 595
15 %
68 %
Resten
403 643
10 %
584 293
11 %
45 %
4 205 678
100 %
5 273 211
100 %
25 %
Totalt
Kilde: SSB, Sjømatrådet
Side 10 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Ørret
I januar ble det eksportert 2600 tonn ørret til en verdi av 201 millioner kroner. Volumet falt med 3500
tonn, mens verdien falt med 93 millioner kroner eller 32 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Japan,
Thailand og Hviterussland var våre største marked for ørret i januar.
Eksport av ørret
10 000
9 000
Volum
(tonn rund vekt)
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2015
2016
2017
2 000
1 000
-
Måned
Ørret
Tonn rund vekt
EU27
2016
2017
Endring
Januar
Januar
2016-2017
2 052
29 %
850
28 %
0
0%
0
0%
Japan
525
7%
424
14 %
-19 %
Kina og Hong Kong
403
6%
43
1%
-89 %
Øvrige Asia
1 727
24 %
736
24 %
-57 %
Resten
2 432
34 %
978
32 %
-60 %
Totalt
7 139
100 %
3 031
100 %
-58 %
Russland
-59 %
Kilde: SSB, Sjømatrådet
Ørret
Verdi i 1.000 nok
EU27
2016
2017
Endring
Januar
Januar
2016-2017
72 151
25 %
47 083
23 %
0
0%
0
0%
Japan
21 101
7%
23 382
12 %
11 %
Kina og Hong Kong
14 545
5%
2 158
1%
-85 %
Øvrige Asia
70 976
24 %
50 167
25 %
-29 %
Russland
-35 %
Resten
114 556
39 %
78 010
39 %
-32 %
Totalt
293 329
100 %
200 800
100 %
-32 %
Kilde: SSB, Sjømatrådet
Side 11 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Land
Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg rundvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet)
Eksport januar 2017
Hovedmarked
land
EU27
Polen
Rund vekt
Endring %
Verdi
Endring %
-6 %
654 292
24 %
10 863
-6 %
654 292
Frankrike
8 308
-19 %
514 956
1%
8 308
-19 %
514 956
1%
Danmark
6 053
13 %
388 473
49 %
6 053
13 %
388 473
49 %
Storbritannia
5 197
-9 %
310 290
18 %
5 197
-9 %
310 290
18 %
Spania
4 588
-13 %
294 641
10 %
4 588
-13 %
294 641
10 %
Nederland
4 032
-12 %
258 498
18 %
4 032
-12 %
258 498
18 %
Italia
3 918
-6 %
275 436
23 %
3 918
-6 %
275 436
23 %
Sverige
3 413
1%
226 146
29 %
3 413
1%
226 146
29 %
Tyskland
2 952
-22 %
191 135
4%
2 952
-22 %
191 135
4%
Litauen
2 398
-17 %
148 314
19 %
2 398
-17 %
148 314
19 %
Finland
1 798
-2 %
113 884
28 %
1 798
-2 %
113 884
28 %
795
-43 %
53 964
-30 %
795
-43 %
53 964
-30 %
1 010
-2 %
56 929
14 %
1 010
-2 %
56 929
14 %
Belgia
24 %
Tsjekkia
767
-7 %
50 890
26 %
767
-7 %
50 890
26 %
Latvia
189
-76 %
11 609
-70 %
189
-76 %
11 609
-70 %
287
-35 %
12 225
-29 %
287
-35 %
12 225
-29 %
-10 % 3 603 278
16 %
57 188
-10 %
3 603 278
16 %
Estland
EU27 Totalt
57 188
Russland
Russland Totalt
Japan
Endring %
10 863
Portugal
Russland
Rund vekt Endring % Verdi
Eksport januar -januar 2017
Japan
Japan Totalt
Kina og Hong Kong Hongkong
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
-100 %
3 236
8%
208 547
31 %
3 236
8%
208 547
31 %
3 236
8%
208 547
31 %
3 236
8%
208 547
31 %
871
-22 %
63 664
1%
871
-22 %
63 664
1%
Kina
261
56 %
19 834
110 %
261
56 %
19 834
110 %
Kina og Hong Kong Totalt
1 132
-12 %
83 498
15 %
1 132
-12 %
83 498
15 %
Øvrige Asia
Vietnam
2 820
56 %
208 458
96 %
2 820
56 %
208 458
96 %
Sør-Korea
1 757
14 %
139 570
46 %
1 757
14 %
139 570
46 %
Israel
1 361
31 %
127 547
123 %
1 361
31 %
127 547
123 %
Taiwan
973
-2 %
72 035
31 %
973
-2 %
72 035
31 %
Thailand
985
30 %
70 718
77 %
985
30 %
70 718
77 %
Singapore
929
23 %
67 470
65 %
929
23 %
67 470
65 %
De Forente Arabiske Emirater
575
16 %
40 304
46 %
575
16 %
40 304
46 %
Saudi-Arabia
204
6%
15 174
30 %
204
6%
15 174
30 %
10 344
24 %
793 595
68 %
10 344
24 %
793 595
68 %
Øvrige Asia Totalt
Resten
Usa
5 253
30 %
387 939
67 %
5 253
30 %
387 939
67 %
Ukraina
485
-29 %
33 255
15 %
485
-29 %
33 255
15 %
Tyrkia
438
-36 %
28 863
-9 %
438
-36 %
28 863
-9 %
Sør-Afrika
453
28 %
29 907
58 %
453
28 %
29 907
58 %
Hviterussland
197
-59 %
11 149
-55 %
197
-59 %
11 149
-55 %
Sveits
196
-21 %
14 782
0%
196
-21 %
14 782
0%
Australia
289
111 %
22 457
191 %
289
111 %
22 457
191 %
Canada
195
-13 %
14 981
5%
195
-13 %
14 981
5%
Kasakhstan
165
-22 %
9 688
-4 %
165
-22 %
9 688
-4 %
Nigeria
Resten Totalt
Totalsum
14
8 129
80 029
9%
14
584 293
45 %
8 129
9%
584 293
45 %
-4 % 5 273 211
25 %
80 029
-4 %
5 273 211
25 %
Side 12 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Prisutvikling
Pris til oppdretter - laks
1 - 2 kg
100,00
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
Pris til oppdrett (kr/kg)
Pris til oppdrett (kr/kg)
100,00
20,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
Uke
3 - 4 kg
100,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
4 - 5 kg
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
20,00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Uke
Uke
5 - 6 kg
100,00
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
Pris til oppdrett (kr/kg)
Pris til oppdrett (kr/kg)
2015
60,00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
20,00
6 - 7 kg
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
20,00
20,00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Uke
Uke
7-8 kg
100,00
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
20,00
Pris til oppdrett (kr/kg)
Pris til oppdrett (kr/kg)
70,00
Uke
80,00
100,00
80,00
20,00
90,00
100,00
90,00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Pris til oppdrett (kr/kg)
Pris til oppdrett (kr/kg)
100,00
2 - 3 kg
Vektet snitt
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
20,00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Uke
Uke
Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge)
Side 13 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Eksportpris laks
Pris frys laks
110,00
100,00
100,00
90,00
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
FOB kr/kg
FOB kr/kg
Pris fersk laks
110,00
40,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
30,00
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
1
51
6
11
16
21
Uke
31
36
41
46
51
Uke
Pris fersk fillet
Pris fryst fillet
110,00
110,00
100,00
100,00
90,00
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
FOB kr/kg
FOB kr/kg
26
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
40,00
30,00
30,00
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
1
51
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
Uke
Uke
Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet)
Eksportpris ørret
Pris fryst ørret
110,00
100,00
100,00
90,00
90,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
FOB kr/kg
FOB kr/kg
Pris fersk ørret
110,00
80,00
70,00
2015
60,00
2016
50,00
2017
40,00
30,00
30,00
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
Uke
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
Uke
Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet)
Side 14 av 15
Akvafakta
24. februar 2017
Vektutvikling
5,40
5,20
5,00
Snitt slaktevekt
(sløyd vekt)
4,80
4,60
4,40
4,20
Snitt 2009- 2016
2015
2016
2017
4,00
3,80
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Uke
Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq
Slaktevekt
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2015
2,00
2016
1,00
2017
0,00
Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge
Side 15 av 15