Laila Luteberget

Enutdanningsomsamsvarermed
tjenestenesbehov–
utdanningsinstitusjonenesansvar?
LailaLuteberget2017
1
Samspillsmeldingen
• Mervelferdkrevernyehelse- og
sosialfagligeutdanningersomer
bedretilpassetsamfunnetsbehov.
• Regjeringenvil:
• Styrkedensamledesosialfaglige
kompetansengjennomvidereutviklingav
detreutdanningene
• Tetteresamarbeidmellom
utdanningsinstitusjoneneominnhold,
organiseringogdialogmedrelevante
yrkesfelt
• Mersamordnetforskningsinnsats
• NOKUT-tilsyn
LailaLuteberget2017
2
Sosialfagprosjektet
• Sosialfagprosjektet varetleddi
KDsoppfølgingavSt.meld.nr13,
2011-2012Utdanningfor
velferd.Samspillipraksis.
• BSV-utdanningeneharetsærlig
ansvarforå«...møte
kunnskaps- og
kompetansebehovenepådet
sosialfagligeområdetialle
deleravvelferdstjenestene.»
LailaLuteberget2017
3
Konklusjon- 3alternativ
1. DenfagligetredelingenavBSV-utdanningenepåbachelornivå
består,mendeteretøktinnslagavfelleselementeri
utdanningsløpene
2. Detdannesennyogovergripendeprofesjonsutdanningfor
sosialarbeideremedfellesbachelorutdanningsomplattform
3. Utviklingstrekkitjenestenesorganisering,kompetansebehovog
rekrutteringgirgrunnlagforåvurdereomvernepleierutdanningene
børskillesmerutfradagenstredeltemodellellerenfelles
grunndisiplinisosialtarbeid,oghellergisentydeligereogmer
omfattendehelsefagligogmiljøterapeutiskprofil.
LailaLuteberget2017
4
NOKUT- tilsyn
• Meld.st13– samspillmeldingen«Utdanningforvelferd»
• UHRs oppfølgingpåoppdragfraKD(2013-2015)
• Sosialfag-prosjektet
• Kvalitetipraksisstudier
• Fellesinnholdsdelihelse- ogsosialfagutdanninger
LailaLuteberget2017
5
Studietilsynsforskrift
• 11utvalgtekriterierfrastudietilsynsforskrift
• Studietskalbeskrivesgjennomkravtillæringsutbytte,jf.Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR).Detskalformuleresett
totaltlæringsutbytteforhvertstudium,definertikunnskap,ferdigheterog
generellkompetanse.
• Studietskalhaentydeligfagligrelevansforarbeidslivog/ellervidere
studier
LailaLuteberget2017
6
LailaLuteberget2017
7
Sakkyndigestilbakemeldingerogrådfor
videreutviklingavutdanningene
• Overordnalæringsutbyttebeskrivelserviserikkegodtnokkoblingenmellomutdanning,
forskningogprofesjonellpraksisistudiet
• BedretilpasningtilNKR
• Bedreprogresjon
• Undervisningimetodeogvitenskapsteorimåkommetidligistudietforåsikre
progresjonogmodning
• Flerevitenskapeligeartiklerinnpåpensum– ogmerengelsk!
•
•
•
•
•
Tydeligerekravtilinnholdogpraksisperiodeneogkvalifiseringavveiledere
Undervisningogferdighetstreningilegemiddelhåndteringtilakuttkritisksyke
Generasjonsskifteistaben– rekruttereflerevernepleieremedforskningskompetanse
Styrkejuss-kompetanse
Hovedkonklusjon:detgjøresmyegodtarbeidvedvernepleierutdanningene– ogdet
leggesnedmyeengasjement!Utdanningeneersegbevisstpåmangler,utfordringerog
endringsbehovogerigangmedarbeidsomskalsikrebedrekvalitetogrelevans.
LailaLuteberget2017
8
Studiebarometeret.no
Studiebarometeretviserstudentenesoppfatningeromstudiekvalitet.
Studiebarometeret2016– hvamenervernepleierstudenter?
LailaLuteberget2017
9
LailaLuteberget2017
10
AnalyseavstillingsutlysningeriFontene
• Studiendekkerårene:1997,2007og2013
• Redusertetterspørseletterspesifikkkompetansesomsosionomeller
barnevernspedagog
• Motsatttendensnårdetgjelderetterspørselettervernepleiere.Det
erenøkningiutlysingerettervernepleiereogenstrekøkningi
etterspørselavkombinasjonenvernepleier/sjukepleier(Terrum og
Heggen2015).
• http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/sikrarbsvutdanningane-kompetansebehova-6.19.385706.bcd2296ada
LailaLuteberget2017
11
Nynasjonalstyring
UH-lov
• Styrkekvalitetenihelse- og
sosialfagutdanningene
• Sikretjenesteneinnflytelsepå
detfagligeinnholdeti
utdanningene
• Merdynamiskutvikling
• Fortsattnasjonalsamordning
LailaLuteberget2017
Forskriftsfestet
felles
rammeplan
RetningslinjermedLUB
forhverutdanning
12
Enutdanningsomsamsvarermedtjenestenes
behov–
utdanningsinstitusjonenesansvar?
• Ja,deteravgjørendeforutdanningenskvalitetogrelevansatdeter
samsvarmellomutdanningensinnholdogtjenestenesbehov.
• Hvemvetbesttjenestenesbehov?
• Vitrengermerpraksisnær forskningomutfordringeritjenestene– der
brukernemedvirker.
• Tetteresamarbeidmellomrelevanteyrkesfeltforvernepleiereog
utdanningsinstitusjoneneviktigforatutdanningenskalværerelevant
ogbidrameddenkompetansensomernødvendig.
• Dialogombådelæringsutbytter(kompetanser)ogkvalitetipraksisstudier.
• Arbeidslivetharogsåenavgjørenderolleikvalifiseringentilyrket.
LailaLuteberget2017
13