Program Multi

Program
11.30 – 12.15
Lunsj
12.15 – 13.00
Fellesforedrag v/Mona Røsseland
13.00 – 13.15
Pause og fordeling på sesjoner
13.15 – 16.00
Velg sesjon for 1.–4. trinn, 5.–7. trinn eller 8.–10. trinn
«Men matte var gøy før!» – Fellesforedrag
v/Mona Røsseland
Hvordan holde på interessen og motivasjonen hos elevene som viser god mestring i
matematikk på barnetrinnet når de kommer over på ungdomstrinnet? Mona belyser
problemstillingen og gir råd om hvilke grep som kan tas allerede på barnetrinnet og hva
som kan være viktig for lærere på ungdomstrinnet å gripe tak i.
Parallellsesjon 1.-4. trinn
Variert og tilpasset undervisning v/Ann-Christin Arnås
På denne sesjonen er det fokus på dybdelæring og tilpasset opplæring. Ann-Christin
viser deg konkrete eksempler hentet fra både trykte og digitale komponenter i Multi.
Parallellsesjon 5.-7. trinn
Samtale og dybdelæring v/ Bjørnar Alseth
Sesjonen handler om hvordan lærer kan legge til rette for dybdelæring gjennom klasseromssamtaler med utgangspunkt i utfordringer og åpne oppgaver. Bjørnar viser
hvordan undervisningen kan tilpasses den enkelte og gir konkrete eksempler fra både
trykte og digitale komponenter i Multi.
Kursdeltakere får:
 Konkrete undervisningstips
Kurset er
gratis!
 Faglig påfyll
 Presentasjon av nyttige undervisningsverktøy
 Multiplakater til klasserommet
 Gratis tilgang til Multi Smart Øving ut skoleåret 2016/17
Kursholdere
Bjørnar Alseth er lærebokforfatter på heltid. Han har tidligere arbeidet med utvikling
av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk ved UiO og har doktorgrad i barns læring av matematikk, og var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet
2006.
Ann-Christin Arnås er matematikklærer på barnetrinnet ved Ridabu skole, i tillegg
til å være redaksjonell med arbeider i Gyldendal Undervisning. Hun har holdt mange
kurs og verksteder, blant annet tilknyttet LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen).
Mona Røsseland har master i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk. Hun
har bakgrunn som allmennlærer med undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen. Mona har arbeidet ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen ved NTNU i
Trondheim og er nå ved UiA.