Vedlegg 2 Orientering om rammeavtalen RI PGL

Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
Vedlegg 2 Orientering om rammeavtalen med kravspesifikasjon
1
Rammeavtalens art og omfang
1.1 Bakgrunn og behov
Undervisningsbygg skal inngå følgende rammeavtaler for prosjekteringstjenester:
 Rammeavtale for arkitekttjenester, interiørarkitekttjenester, prosjekteringsgruppeledelse og
tilgrensende oppgaver.
 Rammeavtale for prosjekteringsytelser fra rådgivende ingeniører, prosjekteringsgruppeledelse
og tilgrensende oppgaver.
For hver av disse vil det bli inngått henholdsvis 8-12 (Arkitekttjenester og prosjekteringsgruppeledelse)
og 10-16 (rådgivende ingeniører og prosjekteringsgruppeledelse) parallelle rammeavtaler for å dekke
oppdragsgivers behov for ytelsene. Det legges opp til to års varighet, med opsjon for oppdragsgiver til
å forlenge avtalene i to år på de opprinnelige avtalevilkår med ett år av gangen. Planlagt oppstart for
rammeavtalen er april/mai 2017.
Denne rammeavtalen omfatter:

prosjekteringsytelser fra rådgivende ingeniører, prosjekteringsgruppeledelse og tilgrensende
oppgaver
Undervisningsbygg har normalt byggeprosjekter på rundt 70 skoleanlegg per år. Investeringsbudsjettet
for 2017 er på ca. 3 milliarder kroner og antas å være det samme i årene som kommer.
Investeringsbudsjettene er imidlertid avhengig av de årlige bevilgninger og vil kunne variere i samlet
volum i avtaleperioden.
Undervisningsbygg har de siste fire årene kjøpt inn prosjekteringstjenester for overkant av 100
millioner kroner per år. Dette tilsvarer ca. 55 årsverk. Basert på erfaringstall og planer vil vi anslå at det
samlede behovet Undervisningsbygg har for prosjekteringstjenester og tilhørende oppgaver vil være
omtrent det samme i årene som kommer. Vi understreker at denne rammeavtalen er en av i alt fire
avtaler som skal dekke dette omfanget. Ved siden av denne rammeavtalen har oppdragsgiver
kunngjort ytterligere én rammeavtale: Rammeavtale for arkitekttjenester, interiørarkitekttjenester,
prosjekteringsgruppeledelse og tilgrensende oppgaver. I tillegg har Undervisningsbygg parallelle
rammeavtaler for landskapsarkitekttjenester og uavhengig kontroll.
1.2
Avgrensning mot andre typer oppdrag og avtaler
Undervisningsbygg forbeholder seg retten til å unnta prosjekter som faller innenfor et av de følgende
kriterier:
-
Prosjektet er besluttet å gjennomføres som en totalentreprise med løsningsforslag,
samspillskontrakt/kontrakt med partnering eller tilsvarende
-
Prosjektet er besluttet å gjennomføres som en OPS-kontrakt
-
Prosjekter med en kostnadsramme (P50 - grunnkalkyle, administrasjon, byggelånsrente og
forventede tillegg) over 250 millioner kroner eks. mva.
Dersom oppdragsmengden pr. år blir av et slikt omfang at de valgte firma ikke kan tilby ønsket
tjenester vil oppdraget bli lyst ut i henhold til anskaffelsesregelverket.
Konkurransegrunnlag
Side 1 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
Denne rammeavtalen omfatter ikke ytelsene som inngår i:
 Rammeavtale for arkitekttjenester, interiørarkitekttjenester, prosjekteringsgruppeledelse og
tilgrensende oppgaver.
 Rammeavtale for uavhengig kontroll og tredjepartskontroll av Undervisningsbyggs
byggeprosjekter.
 Rammeavtale for landskapsarkitekttjenester.
 Rammeavtale for byggeledelse.
 Rammeavtale for prosjektledelse.
2
Undervisningsbyggs organisering
Undervisningsbygg har først og fremst Utdanningsetaten som kunde, sammen med de enkelte
skolene.
Undervisningsbygg er organisert med to produksjonsavdelinger: Prosjektavdelingen og
Eiendomsavdelingen. Undervisningsbyggs organisasjonskart ser slik ut:
Prosjektavdelingen
Prosjektavdelingen er ansvarlig for utvikling, prosjektering og gjennomføring av Undervisningsbyggs
investeringsprosjekter. Dette omfatter både nye skolebygg, totalrehabiliteringer, delrehabiliteringer og
ombygginger. Prosjektporteføljen er derfor variert og består av både små og store prosjekter.
Prosjektavdelingen består av seksjonene Prosjektutvikling, Prosjektrådgivning og
Utbyggingsprosjekter. Sistnevnte er delt i fem seksjoner (Utbyggingsseksjon 1-5).
Eiendomsavdelingen
Prosjektene på eiendomsavdelingen er mange, men betraktelig mindre i omfang og verdi og dreier seg
stort sett om reparasjoner, verdibevarende vedlikehold og mindre rehabiliteringer. I tillegg
gjennomføres enkelte formålsprosjekter i eiendomsavdelingen, f. eks. utfasing av oljefyrer, prosjekter i
forbindelse med universell utforming etc.
Konkurransegrunnlag
Side 2 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
3
Oppdrag i rammeavtalen
3.1 Generelt
Det er et mål å lage gode skoleanlegg tilpasset elevtall, pedagogiske prinsipper, beliggenhet og
økonomiske rammer. Bygningsmessige og tekniske løsninger skal være solide, enkle, billige og
miljøriktige, og mest mulig basert på løsninger og standardisering i henhold til Oslo kommunes
spesifikasjoner, se punkt 5.2.
Oppdragene er utfordrende og mangesidige i et samarbeidsmiljø som i tillegg til skole også kan trekke
inn barnehage, idrett og lokalmiljø.
I omfang kan byggeprosjektene variere fra 500 m2 til 13 000 m² og entreprisekostnad varier fra
300 000 til 600 000 000 kroner. Størstedelen av oppdragene er rehabiliteringsprosjekter, hvilket
omfatter større totalrehabiliteringer, klimaskjermprosjekter, mindre rehabiliteringer og reparasjon
eller vedlikehold. Flere av byggeprosjektene har tilbygg eller nybygg og midlertidige bygg
(moduler/paviljonger). Videre er mange av prosjektene teknisk kompliserte. En del av bygningsmassen
er dessuten av antikvarisk art. Prosjektene vil kunne ha ulik organisering og entreprise- og
kontraktsform.
De prosjekterende må påregne å delta i pålagte gruppekontrakter. På den annen side kan det også
forekomme at oppdragsgiver ikke har behov for en full prosjekteringsgruppe, men kun har behov for å
bestille enkeltfag.
For mindre rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter kan det være aktuelt å tildele flere mindre
prosjekter samlet (i portefølje) som et oppdrag. Det er i hovedsak de samme typer problemstillinger
som vurderes uavhengig av prosjektets størrelse. Omfanget av planleggingen derimot kan variere etter
kompleksiteten og det økonomiske omfanget av det aktuelle prosjekt. Hvorvidt standardiserte
løsninger benyttes vil også være avgjørende for prosjektets omfang.
3.2 Ytelser og aktiviteter knyttet til ulike faser i et prosjekt
Figuren nedenfor viser hvordan Oslo kommune ønsker at investeringsprosjekter skal gjennomføres.
Figuren viser også prosjektenes inndeling i faser. Fasene er beskrevet på et overordnet nivå og skal
illustrere gangen i et prosjekt fra start til slutt. Nivået på ytelsene i de fasene defineres imidlertid av
Undervisningsbygg i det enkelte avrop og kan variere.
Undervisningsbyggs prosjekter er underlagt Oslo kommunes kvalitetssikringsregime i henhold til Oslo
kommunes prinsipper for gode investeringsprosesser. Dette innebærer en ekstern kvalitetssikring 1
(KS1) etter konseptvalgutredningen, samt ekstern kvalitetssikring 2 (KS2) etter forprosjektet. Dette er
nærmere beskrevet i de nedenstående kapitlene.
Konkurransegrunnlag
Side 3 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
3.3 Konseptvalgutredning
En konseptvalgutredning kan gjelde for en skole eller et område. I utredningen fokuseres det på hva en
ønsker å oppnå og hvordan dette kan oppnås ved bruk av ulike konsepter. Formålet med denne fasen
er å vurdere flere alternativer behov, mål og krav slik at riktig konsept blir valgt i en kost/nyttevurdering. En input til alternativanalysen er en lokaliseringsstudie og/eller en mulighetsstudie.
Konseptvalgutredningen omfatter de nødvendige elementer av mulighets- og konsekvensstudier det
vil si reguleringsmessige aspekter, risikovurderinger, LCC-vurderinger, samfunnsøkonomiske-,
miljømessige- og ENØK-konsekvenser. Arkitekt og eventuelt andre prosjekterende kontraheres i denne
fasen.
Konseptvalgutredningen ender ut i et anbefalt konsept, som blir gjenstand for ekstern kvalitetssikring,
KS1. Hensikten med KS1 er å sikre indre konsistens i utredningen og å sørge for at innholdet oppfyller
dokumentasjonskravene som Oslo kommune har. Konseptvalgutredningen og KS1 angir
planleggingsforutsetningene for forprosjektfasen (behov, mål, krav og overordnet ramme).
3.4 Forprosjekt
I forprosjektfasen detaljeres det konseptet som ble besluttet videreført etter KS1, etter en bestilling
fra Utdanningsetaten. Arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører og prosjekteringsgruppeleder
blir kontrahert i denne fasen.
Tidlig i denne fasen er brukermedvirkning et viktig element. Utdanningsetaten er ansvarlig for
brukermedvirkningsprosessen. Dette innebærer i henhold til Utdanningsetatens prosedyre fem møter
med to ukers mellomrom.
I oppstarten av forprosjektet plasseres ute- og innearealer på et overordnet nivå. Skoleanlegget tegnes
ut med plan-, snitt- og fasadetegninger, og hovedprinsipper for tekniske anlegg bestemmes.
Nødvendige forundersøkelser gjennomføres.
Som en del av forprosjektet skal prosjektet til behandling i Utdanningsetatens arbeidsmiljøutvalg
(AMU). Det skal utarbeides nødvendig teknisk dokumentasjon for å kunne gjennomføre
AMU-behandlingen, i henhold til gjeldende felles retningslinjer for arbeidsmiljøutvalget og
underutvalget for byggesaker hos Utdanningsetaten.
Avslutningsvis i forprosjektfasen utarbeides det kalkyle for prosjektet som inngår i styringsdokumentet
og er gjenstand for kvalitetssikring 2 (KS2). I de fleste prosjekter innebærer dette en ekstern
kvalitetssikring, hvor de sentrale prosjekterende deltar i en usikkerhetsanalyse og bistår i prosessen.
Endelig kalkyle fastsettes i KS2. Det utarbeides parallelt en husleieavtale som skal aksepteres og
signeres av Utdanningsetaten før styrebehandling av prosjektet. Oppdragsgiver understreker derfor at
prosjektet ikke har rom for utvikling i de faser som følger etter forprosjekt. Det kreves derfor at de
prosjekterende har et bevisst forhold til at både løsningen og kostnadsrammen er låst etter denne
fasen.
Når forprosjektet er avsluttet med godkjent styringsdokument og signert husleieavtale, overføres
prosjekteierskapet fra Utdanningsetaten til Undervisningsbygg. Dersom byggingen skal gjennomføres
etter en totalentreprisemodell skal det på dette tidspunkt utarbeides konkurransegrunnlag for
totalentreprise, herunder blant annet funksjonsbeskrivelse og prosjekttilpasset inventarskjema.
Konkurransegrunnlag
Side 4 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
3.5 Detaljprosjekt
Detaljprosjekteringen gjennomføres, i de tilfeller kontraktsstrategien er å lage en detaljert
anbudsbeskrivelse, iht. NS 3420. I denne fasen bearbeides og detaljbeskrives materialet fra
forprosjektet til et konkurransegrunnlag for kontrahering av entreprenør.
3.6 Kontrahering
Den prosjekterende kan bli pålagt å bistå Undervisningsbygg ved kontrahering av entreprenører.
Ytelser i forbindelse med kontrahering vil i hovedsak kunne omfatte:
 Delta i anbudsbefaringer.
 Avklaring av eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget/anbudsmaterialet.
Avhengig av valgt entrepriseform skal de prosjekterende i nødvendig grad bistå entreprenørene ved
utforming av søknad om og innhenting av igangsettingstillatelse.
3.7 Gjennomføring/byggefasen
For utførelsesentrepriser vil oppfølging i gjennomføringsfasen i hovedsak kunne omfatte følgende
ytelser for de prosjekterende og prosjekteringsgruppeleder:













Deltakelse i byggemøter, eventuelle brukermøter og kontrollbefaringer.
Bistå byggeleder ved avklaring av spørsmål vedrørende prosjektmaterialet.
Vurdere materialvalgene som foretas av entreprenør.
Vurdere alternative forslag til løsninger og utførelse.
Bistå byggeleder ved kontroll og behandling av tilleggskrav fra entreprenører.
Utarbeide og levere tegninger i henhold til avtalte leveranseplaner og med riktig kvalitet.
Foreta mengdekontroller.
Revidere tegninger i henhold til avtalte endringer
Nødvendig supplering av prosjektmaterialet med detaljsnitt / detaljskjemaer.
Utarbeidelse av eventuelt nødvendige endringsdokumenter til entreprenører.
Samle inn og kontrollere FDV-materiale for eget fagområde. Dette skal leveres iht. til
enhver tid gjeldende kravspesifikasjon (FDV leveransekrav, DAK-manual og Merkesystem),
og innebærer bla. «som bygget»- tegninger, brosjyrer, material- og utstyrsspesifikasjoner,
driftsinstrukser og innregulerings- / måleprotokoller. Materialet skal foreligge ferdig
kontrollert og godkjent ved Undervisningsbyggs overtakelse av entreprisearbeider.
Bistå ansvarlig søker med utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon for anmodning om
ferdigattest
Deltakelse i Undervisningsbyggs ferdigbefaringer/overtakelser av entreprisearbeider, og
blant annet foreta funksjons- og ytelseskontroller for de tekniske installasjoner.
For flere av punktene over vil prosjekteringsgruppeleders (PGL) ansvar være å påse at dokumenter blir
utarbeidet iht. avtalte planer og kontrollere riktig kvalitet.
Byggeprosjekter på eksisterende skoler krever ofte at det settes opp midlertidige paviljonger som
elever og lærere flytter inn i under byggeperioden. Alternativt utføres arbeidene mens skolen er i drift.
Det stilles svært strenge krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).
Konkurransegrunnlag
Side 5 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
3.8
Avslutningsfase og prøvedrift
De prosjekterende kan pålegges å delta på forbefaringer (før overtakelse) for å sjekke samsvar mellom
kontraktens krav og det som er utført.
De prosjekterende skal gjennomgå og godkjenne utarbeidet FDV-dokumentasjon.
De prosjekterende skal videre delta på befaringer som er en del av overtakelsesforretningen.
I prøvedriftsfasen skal de prosjekterende bistå prosjektleder med å kontrollere protokoller som er
utarbeidet i prøvedriftsperioden og delta på aktuelle befaringer.
3.9 Reklamasjonsperiode
De prosjekterende skal bistå Undervisningsbygg ved oppfølging av arbeidene i reklamasjonsperioden.
Ytelser i reklamasjonsperioden vil i hovedsak omfatte:
 Deltakelse i reklamasjonsbefaringer ved utløp av hvert år fra og med 1. til og med 5. år.
 Oppfølging av forhold som har betydning for riktig funksjon av bygg og tekniske
installasjoner gjennom reklamasjonsperioden.
I reklamasjonsperioden for byggearbeidene skal prosjekteringsgruppelederen stå til disposisjon for
Undervisningsbygg for eventuell avklaring av prosjekteringsmessige forhold.
4
Øvrige ytelser rammeavtalen omfatter
4.1 Tilstandsvurderinger
Tilstandsvurderinger utføres som grunnlag for ulike faser i et prosjekt som beskrevet over. Disse
gjennomføres i tråd med NS 3424 dersom ikke annet blir avtalt.
4.2 Usikkerhetsanalyser
De prosjekterende skal utarbeide kalkyle for sine fag og delta i prosessen for utarbeidelse av
usikkerhetsanalyse.
4.3 LCC analyse (livssykluskostnader)
LCC analyse skal utføres i henhold til kravene i Undervisningsbyggs prosedyre for tilstandsanalyse
dersom ikke annet er angitt, se vedlegg 9.
4.4 FDV-dokumentasjon
Avhengig av valgt entreprisemodell skal de prosjekterende påse at prosjektets FDV-dokumentasjon
utarbeides i henhold til relevante forskrifter som byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift, relevante
standarder og Oslo kommunes kravspesifikasjon.
4.5 Byggesak
Prosjekterende ved arkitekt, skal på vegne av Undervisningsbygg utøve funksjonen ansvarlig søker
(SØK) og søke om rammesøknad, igangsettingstillatelse, eventuelt søknad om midlertidig
brukstillatelse og søknad om ferdigattest, i henhold til krav i plan- og bygningsloven. Den som innehar
funksjonen som ansvarlig søker, skal tilfredsstille krav i de tiltaksklasser som prosjektet representerer.
Konkurransegrunnlag
Side 6 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
De prosjekterende skal utøve funksjonen ansvarlig prosjekterende (PRO) for definerte
prosjekteringsområder med ansvar iht. plan- og bygningsloven, med de tiltaksklasser som prosjektet
representerer.
4.6 Plansak
Ytelser forbundet med regulering kan variere fra mindre endringer til store, omfattende
områdereguleringer. Konsekvensutredninger kan være en del av ytelsene i forbindelse med større
saker, etter pålegg fra Plan- og bygningsetaten.
4.7 Koordinator for prosjekteringsfasen (KP/KPR) i henhold til byggherreforskriften
Det skal i prosjektet utpekes en koordinator for prosjekteringsfasen som skal sikre at hensyn til
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen med tilhørende forskrifter.
4.8 Grunnlag for søknad til Bydelsoverlegen, forskrift om miljørettet helsevern
Ansvarlig søker skal på vegne av Undervisningsbygg sine leietakere utarbeide grunnlag for søknad til
Bydelsoverlegen.
4.9 Grunnlag for søknad til Arbeidstilsynet, arbeidsmiljøloven § 18-9
Ansvarlig søker skal på vegne av Undervisningsbyggs leietakere utarbeide grunnlag for søknad til
Arbeidstilsynet.
4.10 Andre oppdrag
Det kan bli aktuelt å benytte de prosjekterende til andre type oppdrag som krever tilsvarende
kompetanse innen en eller flere av fagene/disiplinene rammeavtalen omfatter.
Dette kan eksempelvis være å lede og gjennomføre tredjepartskontroll av andre
prosjekteringsgruppers prosjekter. Videre kan det være at en eller flere fagressurser bistår ved kontroll
og funksjonstest av tekniske anlegg i forbindelse med ferdigstillelse av byggeprosjekter. Formålet med
slik bistand er å sikre at de tekniske anleggene er i tråd med kontrakt og at anleggene fungerer
optimalt i de aktuelle prosjektene. Fagressursene vil fungere som støtte til å få gode løsninger utført
på en riktig måte. Dette innebærer at ressursene blir rådgivere inn i prosjektene, men vil også kunne
ha en kontrollfunksjon.
5
Generelle krav
5.1 Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune
Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, strenge krav til sin bygningsmasse. Disse
kravene finnes her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/for-leverandorer-tiloslo-kommune/standard-kravspesifikasjoner/
Spesielt er Standard kravspesifikasjon for Oslo Kommune - Skoleanlegg sentral for denne
rammeavtalen. Kravspesifikasjonen er et kriteriesett som skal sikre korrekt omfang og enhetlig kvalitet
på Undervisningsbyggs bygningsmasse.
Konkurransegrunnlag
Side 7 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
Kravspesifikasjonen er et resultat av samarbeidet mellom Utdanningsetaten, som er bestiller av
skoleanlegg, og Undervisningsbygg Oslo KF, som eier skolebyggene i Oslo. De tekniske kravene er stilt
for å møte virksomhetskravene til Utdanningsetaten, og for å sikre kostnadseffektiv drift og
vedlikehold for Undervisningsbygg Oslo KF.
Kravspesifikasjonen angir kravene oppdragsgiver stiller til de produkter som skal bygges og er basert
på «best practices» fra Oslo-skolene. Kravene skal forstås som oppdragsgiver sine krav utover
gjeldende lover og forskrifter.
Unntaksvis vil også kravspesifikasjon for Barnehager gjelde i prosjekter hvor Undervisningsbygg har
ansvar for utvikling og bygging av slike bygg.
I tillegg er det utviklet DAK-manual, FDV-leveransekrav og Merkemanual som skal følges i prosjektene:
http://www.fkok.no/ («tillegg» i venstre felt).
Det er også utviklet en rekke veiledere som skal legges til grunn for oppdrag i rammeavtalen:
http://fkok.no/veiledere.html
I vedlegg 6 ligger mal for leveranseliste forprosjekt som benyttes ved avrop/bestilling. Tilsvarende
utarbeides for detaljprosjektfasen.
I vedlegg 7 er det tatt inn et eksempel på hvordan kravene brukes og forankres i prosjektene og det
enkelte avrop.
De prosjekterende plikter å sette seg inn i og følge de deler av kravspesifikasjonen som er relevant for
det aktuelle oppdraget.
Kravspesifikasjonen, manualer, veiledere etc. kan revideres i kontraktsperioden. De prosjekterende
mottar varsel fra oppdragsgiver om slike revisjoner og skal ta høyde for dette i sitt arbeid. Ved
revisjoner gjelder revisjonen(e) for de prosjekterendes arbeid fra det tidspunkt den er endelig
utgitt/publisert, dersom man ikke i det enkelte prosjekt blir avtalt noe annet.
5.2 Miljø
Undervisningsbygg har utarbeidet en miljøstrategi for 2016-2019 som viser hvordan
Undervisningsbygg, som den største eiendomsforvalteren i Oslo kommune, skal bidra til det grønne
skiftet som Oslo kommune står overfor med mål om et nullutslippssamfunn i 2050. Miljøstrategien
skal ha et helhetlig og bredt perspektiv på våre aktiviteter, og skal synliggjøre solide og varige
løsninger.
I henhold til vår miljøpolicy skal Undervisningsbygg planlegge, bygge og drifte fremtidsrettede
skolebygg med gode og miljøvennlige løsninger i alle ledd.
Foretaket skal ligge i forkant av miljøkrav i lover og forskrifter, samt Oslo kommunes «Byøkologiske
program» og «Klima- og energistrategien for Oslo», gjennom vårt miljøarbeid med fokus på
kontinuerlig forbedring.
• Våre skolebygg skal skape trygghet og være et positivt og attraktivt møtested for alle i nærmiljøet
• Vi skal redusere miljøbelastningen som følge av anskaffelsesaktiviteten ved å stille relevante
miljøkrav til leverandører og leveranser
Konkurransegrunnlag
Side 8 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
• Vi skal ha fokus på livssykluskostnader (LCC) for å fremme varige, robuste, arealeffektive og
miljøvennlige løsninger
Se hele Undervisningsbyggs miljøstrategi her:
https://issuu.com/millimeterpress/docs/miljostrategi_web
De prosjekterende vil bli en viktig part og støttespiller i dette arbeidet.
De prosjekterende skal ha bredde i sin miljøkompetanse og oppdaterte kunnskaper om tverrfaglige
miljøproblemstillinger, slik at forhold ved valg av materialer og løsninger som påvirker miljø og
inneklima kan vurderes.
Det forutsettes at de prosjekterende har god kunnskap om energikrav til bygg, passivhusstandard,
plusshus, nesten nullenergibygg/ nullenergibygg, nullutslippsbygg etc. og energieffektive løsninger i et
bygg. Videre forutsettes det god kunnskap om LCC og LCA.
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) i forprosjektet, som skal følges og oppdateres
gjennom hele prosjektet.
5.3 Vederlagsformat
Oppdragene gjennomføres med basis i NS 8401:2010 med Undervisningsbyggs endringer og
tilpasninger, se kontraktsdokumentet (vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget). En stor del av oppdragene
som bestilles i rammeavtalen skal utføres etter medgått tid med et honorarbudsjett som prises basert
på inngitte timepriser. Det kan unntaksvis være aktuelt å avtale fastpris for oppdrag. I så fall tildeles
oppdrag i minikonkurranse, se punkt 8.
5.4 Honorarbudsjett
For oppdrag som utføres etter medgått tid, skal de prosjekterende utarbeide et honorarbudsjett
basert på tilbudte timepriser for egne fag og i samarbeid med andre prosjekterende som inngår i
prosjekteringsgruppen. Honorarbudsjettet skal utformes slik at det tar høyde for og omfatter de
ytelser som er angitt i oppdragsgivers prosjektspesifikke ytelses- og honorarbeskrivelse. Ytelser som
ikke er nevnt spesielt i prosjektspesifikk ytelses- og honorarbeskrivelse, men som naturlig hører til en
komplett løsning av oppdraget, skal også medregnes i honorarbudsjettet.
Oppdragsgiver understreker at honorarbudsjettet anses som prosjekteringsgruppens økonomiske
ramme for gjennomføringen av oppdraget.
5.5 Endringer som krever justering av vederlaget
Utsettelser, forsinkelser eller andre endringer som kan tilbakeføres til forhold Undervisningsbygg
svarer, som krever justering av vederlaget skal uansett vederlagsformat håndteres i tråd med NS 8401
punkt 10 og 11 – og avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle.
Oppdragsgiver kan kreve at slike endringer/tilleggsarbeider faktureres separat, for å kunne oppnå
bedre kostnadskontroll.
5.6 Oppretting av feil og mangler i prosjektmaterialet
Retting av feil og mangler i prosjektmaterialet, som skyldes prosjekteringsgruppens tidligere arbeide
skal skje uten kostnad for Undervisningsbygg. Timer som medgår til retting av egne feil og mangler og
andre timer som ikke er grunnlag for fakturerbare timer, skal fremgå av timelistene som vedlegges
fakturaene.
Konkurransegrunnlag
Side 9 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
5.7 Pålagte gruppekontrakter
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å opprette pålagte gruppekontrakter basert på denne
rammeavtalen.
Dette gjelder oppdrag og prosjekter hvor prosjekteringsgruppen bemannes med prosjekterende fra
flere av oppdragsgivers avtaler (både rammeavtaler og enkeltstående kontrakter). Utøving av
gruppekontraktsbestemmelsen vil avgjøres samtidig med at prosjekteringsgruppen bemannes med
prosjekterende fra flere avtaler enn denne rammeavtalen. Se for øvrig kontraktsbestemmelsene,
herunder NS 8401 5.5 og 5.6.
I tilfeller hvor de prosjekterende skal løse oppdraget i en pålagt gruppekontrakt, skal grensesnitt
mellom de enkelte fag beskrives i tråd med punkt 6.3 og 7.3.
5.8 Krav til fakturering og timelister
Arbeidet faktureres en gang pr. måned. Avslutningsdag skal være siste dag i måneden. Fakturaen skal
angi prosjekt med prosjektnummer, tid for utførelse og timelister skal vedlegges. Arbeidet skal
spesifiseres ned til timenivå og faktureringen skal forøvrig være i tråd med lover og forskrifter.
Timelister skal inneholde informasjon om:
 prosjekt med prosjektnummer
 hvem som har utført arbeid
 dato for arbeid
 hva som er utført
 antall timer for arbeidet
Timelistene skal inneholde en oppsummering pr person på første side, og med detaljerte timelister pr
person som vedlegg.
Oslo kommune støtter mottak av elektronisk faktura og leverandører skal benytte e-faktura i
standarden elektronisk handelsformat (EHF). Les mer om inngående e-faktura her:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/for-leverandorer-til-oslokommune/faktura-til-oslo-kommune/
5.9
Endringer i lover, forskrifter, standarder mm
Rammeavtalen har en potensiell varighet på fire år og det er derfor sannsynlig at lover, forskrifter og
standarder vil endre seg i avtaleperiode. De prosjekterende plikter å holde seg faglig oppdatert
innenfor egne fagområder og relevante tilgrensende fag.
5.10 Kurs/kompetanseutvikling
Det forutsettes at de prosjekterende holder seg faglig oppdatert, både om interne og eksterne krav.
Det forutsettes også at de prosjekterende gjør seg kjent med Standard kravspesifikasjon for Oslo
kommune (SKOK).
Leverandør vil få tilbud om å delta på kurs i regi av Oslo kommune. Dette kan være kurs i Standard
kravspesifikasjon for Oslo kommune (SKOK) og innenfor plan- og bygningsfag eller andre relevante
fagområder.
I det enkelte prosjekt kan de prosjekterende bli pålagt å delta på et eller flere spesifikke kurs. Dette
betales i så fall av oppdragsgiver.
Konkurransegrunnlag
Side 10 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
5.11 Krav til språk
Arbeidsspråk i prosjektene er norsk. De prosjekterende må forstå norsk og som minimum snakke et av
de skandinaviske språkene.
6
Krav til prosjekteringsgruppen, herunder arkitekt, rådgivende ingeniør og
annet personell som inngår
6.1 Oppdragets omfang
Oppdraget omfatter prosjekteringsarbeider for alle fag for fremskaffelse av prosjektmateriale slik
Undervisningsbygg har definert det for hvert enkelt oppdrag.
Prosjektmaterialet som skal omfatte tegninger, arbeidsbeskrivelser, mengdeberegninger og
spesifikasjoner, skal utgjøre et entydig, komplett og fyllestgjørende underlag for anbudsregning,
avtaledokumenter og gjennomføring.
All tegningsproduksjon skal skje i 3D (BIM). Tegninger skal leveres i åpent IFC format, hvor alle fag skal
inngå.
De prosjekterende er ansvarlig for planlegging og organisering av sitt arbeid, samt gjennomføring av
disiplinkontroll og deltagelse i tverrfaglige kontroller av tegninger og beskrivelser i henhold til sine
interne kvalitetssikringsrutiner, samt prosjektets omforente kvalitetssikringsrutiner.
Oppdraget kan, avhengig av valgt entreprisemodell, også omfatte bistand ved oppfølgning i
gjennomføringsfasen og reklamasjonsfasen nærmere beskrevet i pkt. 3.7 - 3.9.
Prosjekteringsgruppen skal opprettholde et arkiv som dokumenterer saks- og handlingsforløpet
gjennom hele oppdragsperioden, og forpliktes til å bistå Undervisningsbygg ved eventuelle tvister med
entreprenører.
6.2 Generelle krav til de prosjekterende
Det forutsettes at de prosjekterende har formell utdannelse som sivilingeniør/master i teknologi
ingeniør el. med god kompetanse innen sitt fag, samt oppdaterer seg og følger utviklingen innen sitt
fag.
Det forutsettes videre at de prosjekterende har kompetanse til å utferdige beskrivelser for ulike
entrepriseformer, herunder detaljprosjektering til utførelsesentrepriser og funksjonsbeskrivelser til
totalentrepriser.
De prosjekterende skal stille til rådighet personell med den kompetanse som er nødvendig for å utføre
ytelsene i samsvar med kontrakten og god faglig standard og innenfor de fastsatte tidsfrister og
økonomiske rammer. Herunder inneha relevant ansvarsrett for det aktuelle oppdraget.
Oppdrag antas å utføres på en mest mulig rasjonell måte ved at hver faggruppe ikke bemannes med
flere personressurser enn strengt nødvendig. Generelt antas at to personressurser vil være tilstrekkelig
i de fleste oppdrag.
Alle parter skal tenke helhetlig for å få gjennomført prosjektet innenfor de gitte rammer for tid,
kostnad og kvalitet. En god samarbeidsånd i alle ledd er derfor essensiell.
Konkurransegrunnlag
Side 11 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
De prosjekterende skal gjennom hele kontraktsperioden gi Undervisningsbygg råd og forslag til
løsninger.
De prosjekterende har en umiddelbar varslingsplikt såfremt de får kjennskap til forhold som kan
medføre avvik fra de krav som er stillet til ytelser og prosjektmaterialets innhold.
6.3
Planlegging og organisering





6.4
De prosjekterende skal i samarbeid med prosjekteringsgruppeleder fastlegge grensesnitt
mellom de enkelte prosjekteringsfag.
De prosjekterende skal bidra til at prosjekteringsgruppeleder får utarbeidet plan for
nødvendige beslutninger.
De prosjekterende skal bidra til at prosjekteringsgruppeleder får utarbeidet en
leveranseplan for tegninger og dokumenter, med angivelse av frister.
Planer og reviderte planer skal løpende forelegges Undervisningsbygg til uttalelse.
Ansvarlig søker skal utarbeide en plan for innsamling av FDV-materiale (jf. TEK 10 § 4.1.)
Fremdrift


De prosjekterende skal i samarbeid med prosjekteringsgruppeleder utarbeide
fremdriftsplan for prosjekteringsarbeidet, spesifisert på faser og aktiviteter.
De prosjekterende skal kontrollere og følge opp eget arbeid i henhold til omforente
fremdriftsplaner for de enkelte prosjekteringsfaser.
6.5 Rapportering
De prosjekterende skal bidra til at prosjekteringsgruppeleder får utarbeidet sine rapporter til
Undervisningsbygg. Rapporten skal i hovedsak behandle følgende:
1. Status i prosjekteringsarbeidet med angivelse av eventuelle avvik fra avtalt
fremdriftsplan og angivelse av status for tegningsleveranseplan som skal angi nummer,
navn og revisjonsindeks for hver enkelt tegning, ferdigstillelsesgrad (%) og når tegningen
vil bli levert.
2. Påløpte kostnader og timer med angivelse av forventet restforbruk.
3. Status i bemanning.
4. Oversikt over endringer med angivelse av årsak til endringene.
5. Avvik, med angivelse av avvik fra byggeprogram, avviksmeldinger
6. Kvalitetssikring - gjennomført og planlagt kvalitetssikring og -kontroll.
7. SHA-forhold i henhold til Byggherreforskriftens bestemmelser.
8. Forhold til myndigheter.
9. Informasjon vedrørende avholdte møter, nødvendige beslutninger som mangler, samt
korrespondanse som krever svar.
6.6
Prosjektmaterialet



Undervisningsbyggs, Utdanningsetatens og brukernes intensjoner, program og
spesifikasjoner skal legges til grunn for prosjekteringen og de prosjekterende skal sørge for
at disse blir innarbeidet i prosjektmaterialet. De prosjekterende skal varsle
prosjekteringsgruppeleder og Undervisningsbygg såfremt det oppstår forhold som vil
medføre avvik fra de gitte spesifikasjoner.
Krav til leveranser er angitt i Standard Kravspesifikasjon for Oslo kommune
De prosjekterende skal utforme prosjektmaterialet i henhold til relevante norske lover,
forskrifter, veiledninger, normer og anvisninger om riktig håndverksmessig utførelse av
arbeidene, og tegninger og beskrivelser skal ikke kunne gi tvil om hvordan korrekt
utførelse skal være.
Konkurransegrunnlag
Side 12 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm






De prosjekterende skal varsle prosjekteringsgruppeleder og Undervisningsbygg såfremt
det blir nødvendig med tekniske løsninger som får økonomiske konsekvenser ut over det
som er forutsatt i Undervisningsbyggs budsjett.
De prosjekterende skal sørge for disiplinkontroller og bidra i tverrfaglige kontroller slik at
prosjektmaterialet er komplett og entydig.
De prosjekterende skal utarbeide nødvendig dokumentasjon for behandling i
Utdanningsetatens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
De prosjekterende skal utarbeide nødvendig grunnlag til søknad om rammetillatelse.
De prosjekterende skal utarbeide dokumentasjonsgrunnlag til øvrige søknader til
myndigheter og brukerorganer, (eksempelvis søknad til bydelsoverlegen, mattilsynet, VAV,
ENOVA, sivilforsvaret)
De prosjekterende skal i god tid via prosjekteringsgruppeleder be Undervisningsbygg om
beslutninger som er nødvendige for videreføring av prosjekteringsarbeidet innenfor de
fastlagte tids- og kostnadsrammer og med den avtalte kvalitet.
6.7 Styring av entreprisekostnader
De prosjekterende skal ha kunnskaper om kostnader ved alternative valg av materialer, løsninger og
utførelser, slik at Undervisningsbygg ved valg av en løsning også blir orientert om de økonomiske
konsekvenser av valget.
De prosjekterende en har en særlig plikt til å sørge for at avtalt ramme for prosjektkostnader ikke
overskrides og at løsninger ligger innenfor denne, og har herunder en umiddelbar varslingsplikt
dersom de får kjennskap til forhold som kan gi risiko for at kostnadsrammen ikke kan overholdes.
Dersom utviklingen viser at rammen ikke kan overholdes, plikter de prosjekterende på et tidlig
tidspunkt å fremlegge forslag til innsparinger og eventuelle omprioriteringer.
6.8 Kvalitetsstyring
De prosjekterende skal gjennomføre avtalt kvalitetssikring og kvalitetskontroll av sitt
prosjekteringsmateriale i alle faser, fra programmering til avslutning av prosjektet, herunder:
 Sørge for kvalitetssikring av de arkitektoniske og tekniske løsninger ut fra
økonomi/budsjett, program og brukskrav.
 utarbeide kontrollplaner for sitt arbeid, og følge avtalt og godkjent prosess for
kvalitetssikrings- og kontrollrutiner.
 Foreta avtalt kvalitetskontroll av tegninger før utsendelse til byggeplassen.
 Rapportere eventuelle avvik i prosjekteringen til PGL.
 Utarbeide prosjektmateriale ihht. aktuelle kravdokumenter og omfangsskjema tilpasset
prosjektet.
6.9 SHA-forhold
Det skal i prosjektet utpekes en koordinator for prosjekteringsfasen (KP/KPR) som skal sikre at hensyn
til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i henhold til Byggherreforskriften.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen med tilhørende forskrifter.
Dersom det er avtalt at den prosjekterende skal være koordinator for prosjekteringsfasen (KP)
vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljøspørsmål, så skal vedkommende sørge for at det
utarbeides en SHA-plan for prosjekteringsfasen, og forvisse seg om at bestemmelsene i
Byggherreforskriften blir ivaretatt i alle faser av prosjekteringen. SHA-planen skal oppdateres gjennom
de enkelte faser i prosjekteringsarbeidet.
Konkurransegrunnlag
Side 13 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
Undervisningsbygg kan pålegge de prosjekterende å benytte sin mal for SHA-plan, risikoanalyse, avtale
mellom prosjektleder (PL) og koordinator for prosjekteringsfasen og kontrollskjema for koordinator for
prosjekteringsfasen.
De prosjekterende plikter å holde seg orientert om SHA-plan for prosjekteringsfasen, og ivareta
bestemmelsene om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i alle faser av prosjekteringen. De prosjekterende
skal bidra til at det utarbeides en overordnet risikoanalyse.
6.10 Møter
De prosjekterende skal delta i prosjekteringsmøter med Undervisningsbygg. Aktuell fremdrift mot
vedtatte planer skal refereres i hvert prosjekteringsmøte.
Arkitekt skal delta i alle møter med brukere og brukerorganisasjoner. Øvrige prosjekterende deltar ved
behov.
De prosjekterende skal utarbeide referater fra interne fagmøter (særmøter/arbeidsmøter), og sørge
for at disse distribueres til Undervisningsbygg.
6.11 Sluttrapport
Prosjekteringsgruppen skal ved prosjekteringsoppdragets avslutning gi bidrag til og utarbeide
sluttrapport til Undervisningsbygg.
7
Krav til prosjekteringsgruppeleder
7.1 Oppdragets omfang
Prosjekteringsgruppelederen er de prosjekterendes representant overfor Undervisningsbygg.
Prosjekteringsgruppelederen er ansvarlig for koordinering av de prosjekterendes arbeider og skal
sørge for at de prosjekterendes forpliktelser overfor Undervisningsbygg oppfylles. Spesielt påpekes
ansvaret for planlegging og organisering av arbeidet, samt ansvar for gjennomføring av
kvalitetskontroll med tverrfaglig koordinering, disiplinkontroller og tverrfaglige kontroller av tegninger
og beskrivelser i henhold til prosjektets omforente kvalitetssikringsrutiner.
Prosjekteringsgruppelederen skal opprettholde et arkiv som dokumenterer saks- og handlingsforløpet
gjennom hele oppdragsperioden, og forpliktes til å bistå Undervisningsbygg ved eventuelle tvister med
entreprenører.
7.2 Generelle krav til prosjekteringsgruppeleder
For prosjekteringsgruppeleder gjelder de samme krav som for øvrige prosjekterende, angitt i punkt 6.
Det forutsettes at prosjekteringsgruppeleder har god tverrfaglig kompetanse og formell utdannelse
som sivilingeniør, ingeniør, sivilarkitekt eller tilsvarende mastergrad.
Prosjekteringsgruppeleder har imidlertid et særlig ansvar for å planlegge og organisere arbeidet i
prosjekteringsgruppen
7.3
Planlegging og organisering

Prosjekteringsgruppelederen skal etablere organisasjonsplan for prosjekteringsarbeidet
med klare rolleangivelser og kommunikasjonslinjer.
Konkurransegrunnlag
Side 14 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm




7.4
Prosjekteringsgruppelederen skal i samarbeid med de prosjekterende fastlegge grensesnitt
mellom de enkelte prosjekteringsfag.
Prosjekteringsgruppelederen skal i samarbeid med de prosjekterende utarbeide plan for
nødvendige beslutninger.
Prosjekteringsgruppelederen skal utarbeide en leveranseplan for tegninger og
dokumenter, med angivelse av frister.
Planer og reviderte planer skal løpende forelegges Undervisningsbygg til uttalelse.
Fremdrift


Prosjekteringsgruppelederen skal i samarbeid med de prosjekterende utarbeide
fremdriftsplan for prosjekteringsarbeidet, spesifisert på faser og aktiviteter.
Prosjekteringsgruppelederen skal kontrollere og følge opp fremdriftsplaner for de enkelte
prosjekteringsfaser (forprosjekt, detaljprosjekt).
7.5 Rapportering
Prosjekteringsgruppelederen skal månedlig utarbeide rapport til Undervisningsbygg, med mindre
annen hyppighet er avtalt. Rapporten skal i hovedsak behandle følgende:
1. Status i prosjekteringsarbeidet med angivelse av eventuelle avvik fra avtalt
fremdriftsplan og angivelse av status for tegningsleveranseplan som skal angi nummer,
navn og revisjonsindeks for hver enkelt tegning, ferdigstillelsesgrad (%) og når tegningen
vil bli levert.
2. Påløpte kostnader og timer med angivelse av forventet restforbruk.
3. Status i bemanning.
4. Oversikt over endringer med angivelse av årsak til endringene.
5. Avvik, med angivelse av avvik fra byggeprogram, avviksmeldinger
6. Kvalitetssikring - gjennomført og planlagt kvalitetssikring og -kontroll.
7. SHA-forhold i forhold til Byggherreforskriftens bestemmelser.
8. Forhold til myndigheter.
9. Informasjon vedrørende avholdte møter, nødvendige beslutninger som mangler, samt
korrespondanse som krever svar.
7.6
Prosjektmaterialet






Prosjekteringsgruppelederen skal, på vegne av Undervisningsbygg, forsikre seg om at de
prosjekterende mottar alle opplysninger om prosjekteringsgrunnlaget for de enkelte
hovedfaser før arbeidet med de enkelte hovedfaser oppstartes.
Prosjekteringsgruppelederen skal påse og sørge for at Undervisningsbygg,
Utdanningsetatens og brukernes intensjoner, program og spesifikasjoner blir lagt til grunn
for prosjekteringen og at disse blir innarbeidet i prosjektmaterialet.
Prosjekteringsgruppelederen skal varsle Undervisningsbygg såfremt det oppstår forhold
som vil medføre avvik fra de gitte spesifikasjoner.
Prosjekteringsgruppelederen skal forsikre seg om at myndighetskrav blir oppfylt og
innarbeidet i prosjektmaterialet.
Prosjekteringsgruppelederen skal varsle Undervisningsbygg såfremt det blir nødvendig
med tekniske løsninger som får økonomiske konsekvenser ut over det som er forutsatt i
Undervisningsbyggs budsjett.
Prosjekteringsgruppelederen skal kontrollere at de enkelte prosjekterendes arbeider
koordineres slik at prosjektmaterialet er komplett og entydig.
Prosjekteringsgruppelederen skal bistå med og overvåke/kontrollere utarbeidelsen av
søknad om rammetillatelse.
Konkurransegrunnlag
Side 15 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm




7.7
Prosjekteringsgruppelederen skal påse og kontrollere at øvrige søknader til myndigheter
og brukerorganer blir utarbeidet og innsendt i rett tid, og at disse følges opp til endelige
godkjennelser (eksempelvis søknad til bydelsoverlegen, mattilsynet, VAV, ENOVA,
sivilforsvaret)
Prosjekteringsgruppelederen skal koordinere innhenting av dokumentasjon for behandling
i Utdanningsetatens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
Prosjekteringsgruppelederen skal generelt kontrollere at de prosjekterende leverer de
ytelser som er beskrevet i prosjektspesifikk ytelses- og honorarbeskrivelse, samt i de
generelle krav til ytelsene og prosjektmaterialet.
Prosjekteringsgruppelederen skal i god tid be Undervisningsbygg, om beslutninger som er
nødvendige for videreføring av prosjekteringsarbeidet innenfor de fastlagte tids- og
kostnadsrammer og med den avtalte kvalitet.
Styring av entreprisekostnader
Prosjekteringsgruppeleder skal ha kunnskaper om kostnader ved alternative valg av materialer,
løsninger og utførelser, slik at Undervisningsbygg ved valg av en løsning også blir orientert om de
økonomiske konsekvenser av valget.
Prosjekteringsgruppeleder har en særlig plikt til å sørge for at avtalt ramme for prosjektkostnader ikke
overskrides og at løsninger ligger innenfor denne, og har herunder en umiddelbar varslingsplikt
dersom de får kjennskap til forhold som kan gi risiko for at kostnadsrammen ikke kan overholdes.
Dersom utviklingen viser at rammen ikke kan overholdes, plikter prosjekteringsgruppeleder på et tidlig
tidspunkt å fremlegge forslag til innsparinger og eventuelle omprioriteringer.
7.8 Kvalitetsstyring
Prosjekteringsgruppelederen skal planlegge, organisere, styre og sørge for gjennomføring av avtalt
kvalitetssikring og -kontroll for det samlede prosjekteringsarbeidet i alle faser, fra programmering til
avslutning av prosjektet, herunder:
 Sørge for kvalitetssikring av de arkitektoniske og tekniske løsninger ut fra
økonomi/budsjett, program og brukskrav.
 Påse at de prosjekterende utarbeider kontrollplaner for sine arbeider, og at avtalt og
godkjent prosess for kvalitetssikrings- og kontrollrutiner blir fulgt.
 Sørge for at avtalt kvalitetskontroll av tegninger blir foretatt før utsendelse til
byggeplassen.
 Påse at avvik i prosjekteringen blir rapportert.
 Sørge for at prosjektmateriale er i henhold til aktuelle kravdokumenter og omfangsskjema
tilpasset prosjektet.
7.9 SHA-forhold
Det skal i prosjektet utpekes en koordinator for prosjekteringen (KP) som skal sikre at hensyn til
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i henhold til byggherreforskriften.
Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert
arbeidsmiljølovgivningen med tilhørende forskrifter.
Dersom det er avtalt at Prosjekteringsgruppelederen skal være koordinator for prosjekteringsfasen
(KP) vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljøspørsmål, så skal Prosjekteringsgruppelederen sørge
for at det utarbeides en SHA-plan for prosjekteringsfasen, og forvisse seg om at bestemmelsene i
Konkurransegrunnlag
Side 16 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
byggherreforskriften blir ivaretatt i alle faser av prosjekteringen. SHA-planen skal oppdateres gjennom
de enkelte faser i prosjekteringsarbeidet.
Det vises til Undervisningsbygg sin mal for SHA-plan, risikoanalyse, avtale mellom prosjektleder og
koordinator for prosjekteringsfasen og kontrollskjema for koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under
utarbeidelsen av et prosjekt.
7.10 Miljø
Prosjekteringsgruppelederen skal sikre at de prosjekterende ivaretar krav til Miljø- og
livssykluskostnader i prosjektmaterialet. Dette medfører at Prosjekteringsgruppelederen skal sørge for
at de prosjekterende vurderer tverrfaglige miljøproblemstillinger som gir grunnlag for valg av
materialer og løsninger som sikrer krav til miljø og inneklima.
7.11 Møter
Prosjekteringsgruppelederen skal lede og skrive referat fra alle prosjekteringsmøter med
Undervisningsbygg. Aktuell fremdrift i forhold til vedtatte planer skal refereres i hvert
prosjekteringsmøte.
Prosjekteringsgruppelederen skal delta i alle møter med brukere og brukerorganisasjoner, og skal
sørge for at opplysninger som har betydning for prosjekteringsarbeidet viderebringes til de
prosjekterende.
Prosjekteringsgruppelederen skal sørge for at de prosjekterende utarbeider referater fra interne
fagmøter, og at disse distribueres til Undervisningsbygg.
7.12 Sluttrapport
Prosjekteringsgruppelederen skal ved prosjekteringsoppdragets avslutning gi bidrag til og utarbeide
sluttrapport til Undervisningsbygg.
7.13 Ytelser og fag som skal tilbys av de prosjekterende
De prosjekterende skal ved utførelsen av bestilte oppdrag i rammeavtalen oppfylle ytelsene som
fremgår av den utarbeidede prosjektspesifikke ytelses- og honorarbeskrivelsen (se vedlegg 5). De
angitte ytelser i den prosjektspesifikke beskrivelsen er retningsgivende for den totale ytelsen i hver
bestilling. Andre relevante ytelser vil kunne inngå, selv om de ikke er spesifisert (eksempelvis
supplerende tegninger, redegjørelser etc.).
Oppdragsgiver forventer at de prosjekterende har kapasitet til å påta seg en betydelig
oppdragsmengde og må til tider ha kapasitet til å utføre flere oppdrag parallelt.
Følgende fagområder inngår i denne rammeavtalen:
-
Prosjekteringsgruppeleder (PGL)
-
Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB)
-
Rådgivende ingeniør VVS- og klimateknikk (RIV)
-
Rådgivende ingeniør elektroteknikk (RIE)
-
Rådgivende ingeniør brannsikkerhet (RIBR)
-
Rådgivende ingeniør geoteknikk og ingeniørgeologi (RIG)
-
Rådgivende ingeniør vann- og avløpsteknikk (RIVA)
-
Rådgivende ingeniør akustikk(RIA)
Konkurransegrunnlag
Side 17 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
-
Rådgivende ingeniør miljø (RIM)
-
Rådgivende ingeniør energi og bygningsfysikk (RIBFy)
-
Rådgivende ingeniør vei, trafikk/samferdsel
-
Rådgivende ingeniør antikvariske forhold
-
ITB-koordinator (ITB=integrerte tekniske bygningsinstallasjoner)
-
BIM-koordinator
-
DAK-operatør
-
Ansvarlig koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen av et prosjekt jf
byggherreforskriften (KP/KPR)
-
Prosjektstøtte/Sekretær/Annen bistand/administrasjon
Det skal gis tilbud på alle fagområder. Det skal dokumenteres kompetanse innenfor fagområdene,
enten innenfor det enkelte firma eller ved forpliktende samarbeide med andre firmaer eller
underkonsulenter.
Tilbudt personell skal synliggjøres ved at CV leveres med tilbudet. Medarbeidere som kan bli aktuelle
til å utføre oppdrag i forbindelse med rammeavtalen skal synliggjøres i tilbudet. Ressurser som ikke er
synliggjort i tilbudet, kan også benyttes for å utføre oppdrag, såfremt de har tilsvarende kompetanse
som de medarbeidere som er synliggjort i tilbudet.
8
Tildeling av oppdrag (Avrop)
8.1 Generelt
Når et prosjekteringsoppdrag tildeles, omfatter avropet alle gjenstående faser (konseptvalgutredning,
forprosjekt, detaljprosjekt, kontrahering og bygging, gjennomføring, reklamasjon) i prosjektet for
fagene rammeavtalen omfatter (totalkostnad). Hver fase utgjør imidlertid en opsjon for oppdragsgiver,
slik at oppdragsgiver kan velge å gå videre med tildelte prosjekterende/prosjekteringsgruppe eller
avslutte oppdraget etter en fase. Dersom oppdraget avsluttes, har oppdragsgiver mulighet til å tildele
nye oppdrag knyttet til prosjektet på nytt.
Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å bemanne en fullstendig prosjekteringsgruppe fra samme avtale. Et
oppdrag kan inndeles slik at flere avtaler tildeles en eller flere enkeltdisipliner og gruppen settes
sammen i en pålagt gruppekontrakt.
Oppdrag med estimert totalkostnad under kr 200 000,- eks mva. kan oppdragsgiver tildele valgfri
leverandør i rammeavtalen. Oppdragsgiver skal imidlertid etterstrebe en jevn fordeling av disse
oppdragene.
Alle oppdrag med estimert totalkostnad over kr 200 000,- eks mva. og inntil kr 12 000 000,- eks. mva
tildeles etter rekkefølge. For oppdrag med en estimert totalkostnad over kr 12 000 000,- eks. mva skal
det gjennomføres minikonkurranse mellom rammeavtaleleverandørene. Det kan også, unntaksvis
arrangeres minikonkurranse under denne verdien, dersom prosjektet krever særskilt kompetanse
innen et eller flere områder.
Størstedelen av oppdragene skal utføres etter medgått tid baserte på inngitte timepriser i
anbudskonkurranse for rammeavtalen, samt det honorarbudsjett oppdragsgiver og leverandør
sammen fastsetter.
Konkurransegrunnlag
Side 18 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
Dersom oppdrag unntaksvis skal gjennomføres etter fast pris skal det, uavhengig av antatt verdi,
avholdes minikonkurranse mellom leverandørene i rammeavtalen. Oppdragsgiver kan også
gjennomføre minikonkurranse dersom det er behov for en eller flere typer spesialkompetanse i
prosjektet.
8.2
Oppdrag med en estimert kostnad inntil kr 200 000,-
Oppdrag med et estimert omfang inntil kr 200 000,- eks. mva. kan oppdragsgiver tildele valgfri
rammeavtaleleverandør. Dette vil særlig være aktuelt for oppdrag for Eiendomsavdelingen som
gjennomfører mindre prosjekter innen drift og vedlikehold. Når en leverandør får tildelt et slikt
oppdrag har det ikke betydning for vedkommende leverandørs plassering i rekkefølgen, se punkt 8.3.
8.3 Tildeling etter rekkefølge
Oppdrag med en estimert verdi over kr. 200 000,- eks mva. (se punkt 8.2) og inntil kr 12 000 000,- eks
mva. tildeles etter rekkefølge.
Rekkefølgen tar utgangspunkt i tilbudenes rangering i anbudskonkurransen for rammeavtalen; tilbyder
som blir rangert som nummer én tildeles det første oppdraget. Tilbyder som blir rangert som nummer
to tildeles neste oppdrag, osv.
En leverandør som bekrefter at de ikke påtar seg oppdraget eller ikke kan bekrefte at de kan tilby
ønsket prosjekteringstjenester innen fem dager etter at oppdragsgiver har tatt kontakt, mister sin rett
til det spesifikke oppdraget. Leverandøren plasseres likevel i rekkefølgen som om leverandøren ble
tildelt oppdraget og neste firma i oppdragskøen gis mulighet til å påta seg oppdraget.
8.4 Særskilte avrop – unntak fra rekkefølgen
I de tilfeller hvor en leverandør åpenbart har bedre forutsetninger til å gjennomføre oppdraget enn en
annen leverandør, har oppdragsgiver rett til å foreta et særskilt avrop fra denne leverandøren. Dette
gjelder imidlertid ikke for oppdrag med en antatt totalkostnad over kr 5 000 000 eks. mva. Oppdrag
som tildeles på denne måten likestilles med tildelt oppdrag jf. punkt 8.3 og får betydning for
leverandørens plassering i rekkefølgen.
8.5 Minikonkurranse
Det skal avholdes minikonkurranse for alle oppdrag som skal gjennomføres etter fast pris. Videre skal
oppdragsgiver gjennomføre minikonkurranse i prosjekter med en antatt totalkostnad over kr 12
000 000,- eks. mva. Det kan også, unntaksvis, arrangeres minikonkurranse under denne verdien,
dersom prosjektet krever særskilt kompetanse innen et eller flere områder.
Alle leverandørene inviteres til å levere tilbud i minikonkurransen. Den enkelte leverandør er
imidlertid ikke forpliktet til å levere tilbud.
For denne delen av anskaffelsen vil ikke nødvendigvis alle vilkårene for utførelsen av det enkelte
oppdrag være fastsatt i rammeavtalen da konkurransen gjenåpnes jf. Forskrift om offentlige
anskaffelser § 26.3 (3). Vilkårene spesifiseres derfor i minikonkurransegrunnlaget og oppdraget tildeles
med utgangspunkt i ett eller flere av følgende tildelingskriterier:
Konkurransegrunnlag
Side 19 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm





Tilbudte kandidat(er)s kompetanse og egnethet for det aktuelle prosjekt
Kapasitet/ leveringsdyktighet/mobiliseringstid
Oppgaveforståelse
Pris
Løsningsforslag
Alle tildelingskriteriene vil ikke nødvendigvis benyttes i hver minikonkurranse. Det vil fremgå av den
enkelte minikonkurransen hvilke og hvor mye hvert tildelingskriterium vektlegges.
Minikonkurransen gjennomføres ved at leverandørene oversendes et minikonkurransegrunnlag (Se
vedlegg 10 til konkurransegrunnlaget «Mal for minikonkurranse») som angir konkurransereglene,
oppdragsbeskrivelsen og prisskjema. Konkurransegrunnlaget oversendes til den e-postadresse som
leverandøren har oppgitt som konkurransepostkasse i kontrakten.
Oppdragsgiver skal gi leverandørene rimelig tid til å levere tilbud og fristen oppgis i
konkurransegrunnlaget for minikonkurransen. Oppdragsgiver skal minimum gi leverandørene
7 kalenderdager på å levere tilbud, men likevel ikke mindre enn 14 kalenderdager i minikonkurranser
hvor vederlaget skal gis som fastpris.
Leverandøren skal kostnadsfritt utarbeide et tilbud, som skal være tilstrekkelig som grunnlag for
bestilling av oppdraget.
Leverandørene behøver ikke å levere samme dokumentasjon som for rammeavtalen på nytt i
minikonkurransen, men kun forholde seg til minikonkurransegrunnlaget og de krav som stilles i det.
Tilbud fra leverandørene i minikonkurransen leveres skriftlig i resepsjonen til Undervisningsbygg innen
tilbudsfristen eller sendes med post. Tilbudet skal være mottatt av Undervisningsbygg innen
tilbudsfristen for å være levert til riktig tid.
Viser det seg at tilbudene i minikonkurransen går ut over budsjetterte midler for det enkelte prosjekt,
kan minikonkurransen avlyses.
Leverandører som leverer tilbud i minikonkurranse vil motta en skriftlig orientering om hvilken
leverandør som tildeles oppdraget, med en kort begrunnelse for valget.
Oppdrag som tildeles etter minikonkurranse likestilles med tildelt oppdrag jf. punkt 8.3 og får
betydning for leverandørens plassering i rekkefølgen for oppdrag som tildeles etter rekkefølge.
8.6 Bestilling av oppdrag
Etter at leverandør er valgt utarbeides en omforent, prosjektspesifikk, ytelses- og honorarbeskrivelse
som tilpasser ytelser, aktiviteter, fag og organisering for det enkelte oppdrag. Mal for prosjektspesifikk
ytelses- og honorarbeskrivelse (vedlegg 5 i konkurransegrunnlaget) benyttes, med eventuelle vedlegg
som leveranselister etc.
Normalt vil det i forbindelse med dette avholdes et oppstartsmøte med Undervisningsbyggs
prosjektutvikler, prosjektleder eller seksjonsleder der vesentlige forhold med oppdraget gjennomgås.
Oppdrag utføres enten etter medgått tid med et avtalt honorarbudsjett eller honorartak basert på
tilbudte timepriser, eller til en fastpris. Til den prosjektspesifikke ytelses- og honorarbeskrivelsen
utarbeides det derfor et tilhørende honorarbudsjett eller en fast pris.
Konkurransegrunnlag
Side 20 av 21
Rammeavtale –Rådgivende ingeniørtjenester mm
Opsjoner for utførelse av senere faser i prosjektet bestilles med egen prosjektspesifikk ytelses- og
honorarbeskrivelse hvor det endelige honorarbudsjett for denne fasen fremgår.
Undervisningsbygg sender bestilling i henhold til den prosjektspesifikke ytelses- og
honorarbeskrivelsen.
Konkurransegrunnlag
Side 21 av 21