Kunngjøringsbrev

I henhold til adresseliste
Vår saksbehandler / telefon:
Linda Myhre
33371193
Deres referanse:
Vår referanse:
2016/2141
Arkivnr: 432.1
Vår dato:
22.02.2017
Kunngjøring - oppstart av verneplanprosesser - utvidelse Brånakollene
- Fjærevardåsen - Larvik - frivillig vern av skog
Fylkesmannen varsler med dette at det er startet opp verneplanarbeid for utvidelse av
Brånakollene naturreservat og Fjærevardåsen med hjemmel i naturmangfoldloven. Områdene
ligger i Larvik kommune.
Navn på
området
Gnr./bnr.
Brånakollene
2070/14, 2077/38
Fjærevardåsen
2070/14, 2073/2,
2075/2, 2076/12,
2077/38
Totalt
areal i
daa
Ca. 320
Ca. 200
Supplerende opplysninger
Gammel og rik edelløvskog. Funn av rødlista
naturtyper og arter.
Restfragment av gammel bøkeblandingsskog
av rikere utforming. Funn av rødlista naturtyper
og arter.
Verneplanarbeidet gjelder arealer der en grunneier har kommet med tilbud om frivillig vern. Det
ble gjennomført en naturfaglig registrering i områdene høsten 2016 av BioFokus, og rapport forelå
januar 2017. Tilbudte områder er begge verdivurdert som regionalt viktige områder og et viktig
supplement til Brånakollene naturreservat.
Vedlagte kart viser foreløpig avgrensning av det tilbudte området.
Et konkret verneforslag med vernekart og vernebestemmelser for området vil i etterkant av
kunngjøringen bli sendt på høring, med ca. 2 måneders høringsfrist. Eventuelle veier, stier og
andre anlegg og innretninger blir markert i forslaget til vernekart.
Melding om oppstart, med rapport, legges også ut på vår hjemmeside
www.fylkesmannen.no/vestfold, under miljø og klima.
Eventuelle merknader til arbeidet med verneforslaget kan sendes til Fylkesmannen i Vestfold,
fortrinnsvis på e-post til [email protected], innen 31. mars 2017.
Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00
Telefaks: 33 37 11 35
E-post: [email protected]
www.fylkesmannen.no/vestfold
Postadresse:
Postboks 2076
3103 Tønsberg
Orgnr. 974762501
Besøksadresse:
Statens Park - Hus I
Anton Jenssens gate 4
Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen
Arne Christian Geving
fagsjef
Linda Myhre
senioringeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg:
1. Adresseliste
2. Kart over områdene
Adresseliste:
Lokale og regionale etater, lag og organisasjoner (sendes kun elektronisk)
Larvik kommune, [email protected]
Naturvernforbundet i Larvik, [email protected]
Naturvernforbundet i Vestfold, [email protected]
Vestfold fylkeskommune, [email protected].no
NOF avd. Vestfold, [email protected]
Larvik og Omegns JFL, [email protected]
Norges Jeger- og Fiskerforbund i Vestfold, [email protected]
Larvik og Omegns Turistforening, [email protected]
Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Sør, [email protected]
Statens vegvesen- Region sør, [email protected]
Tønsberg soppforening v/Per Marstad, [email protected]
Vestfold Bonde- og småbrukarlag, [email protected]
Vestfold Bondelag, [email protected]
Vestfold orienteringskrets, [email protected]
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold, [email protected]
Sentrale etater og organisasjoner (sendes kun elektronisk)
Statens landbruksforvaltning, [email protected]
Kommunenes sentralforbund, [email protected]
Forsvarsbygg, [email protected]
Statens Kartverk, [email protected]
Stedsnavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene, [email protected]
Direktoratet for kulturminneforvaltning, [email protected]
Direktoratet for mineralforvaltning, [email protected]
Norges Geologiske Undersøkelser, [email protected]
AVINOR AS, [email protected]
Luftfartstilsynet, [email protected]
Vegdirektoratet, [email protected]
Norges vassdrags- og energidirektorat, [email protected]
Statkraft SF, [email protected]
Statnett SF, [email protected]
Norges Bondelag, [email protected]
2
Norsk Sau og Geit, [email protected]
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, [email protected]
Norges Luftsportsforbund, [email protected]
Naturvernforbundet, [email protected]
Norges Jeger- og Fiskerforbund, [email protected]
Norsk Botanisk Forening, [email protected]
Norsk Orkideforening, [email protected]
Norsk Organisasjon for Terrengsykling, [email protected]
Norsk Ornitologisk Forening, [email protected]
Norsk Zoologisk Forening, [email protected]
WWF-Norge, [email protected]
Den Norske Turistforening, [email protected]
Friluftslivets fellesorganisasjon, [email protected]
Friluftsrådenes Landsforbund, [email protected]
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, [email protected]
Norges Orienteringsforbund, [email protected]
Norges Handikapforbund, [email protected]
NHO Reiseliv, [email protected]
Natur og Ungdom, [email protected]
Norges Miljøvernforbund, [email protected]
Norsk Biologforening, [email protected]
SABIMA, [email protected]
Norsk institutt for skog og landskap, [email protected]
Norsk institutt for naturforskning, [email protected]
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, [email protected]
Universitets naturhistoriske museer og botanisk hage, [email protected]
NTNU, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, [email protected]
NTNU, Vitenskapsmuseet, [email protected]
NTNU, Ringve botaniske have, [email protected]
Universitetet for miljø- og biovitenskap, [email protected]
Norsk Industri, [email protected]
Skagerak energi, [email protected]
Vi ber om å få tilbakemelding på eventuelle feil eller mangler på adresselista
Kopi til:
Peder Treschow v/Kjell Lie
Tjoneveien 22
NORSKOG v/ Erling Bergsaker, [email protected]
Statens skogsakkyndig v/Dag Heinz, [email protected]
Miljødirektoratet, [email protected]
Norges Skogeierforbund, [email protected]
3275
SVARSTAD
Intern kopi:
Knut Ivar Løken
3