Se veiledende priser

Generellveiledendeprisliste:
EiendomsMegler1BuskerudVestfoldAS
Provisjonavsalgssum:1,0–3,8%
Dogerminimumsprovisjon kr39.000
Tilrettelegging:
kr9.950
Oppgjørshonorar:
kr7.600
Visninger,1stkákr2.269,- kr2.269
Provisjonenvilvariereiforholdtilsalgssuminkludertandelfellesgjeld,salgbarhet,geografiske
avstander,overbeheftelse/kreditorforhandlingermm.Konkrettilbudskjeretternærmerevurderingav
eiendommensomskalselges,samtgrunnbokenfordenne.Tilbudetvilvariereutifraomfangetav
arbeidet.Provisjonberegnesavsalgssuminkludertboligenseventuelleandelavfellesgjeldogpåløper
vedsalgaveiendommen.
Markedsføring
Digitalmarkedspakke: AnnonseringiLaagendalsposten(papirogdigitalt):
frakr13.400
frakr4.700
*Digitalmarkedspakkedekker:
Allinternettannonseringherunderfinn.no,em1.no,Facebook-,Google+-ogEFFEKT-annonseringien
uke,ogukensboligpåfinn.no.Profesjonellfotograf25bilder,mastfotoogplantegninger2Dog3D.
Inntil20salgsoppgavermednabolagsprofil.
Kostnaderiforbindelsemedproduksjonavmarkedsmateriell.
Informasjonsinnhenting
Informasjonspakke** Informasjonspakkeandel** Informasjonfraforretningsfører
frakr4.900
frakr2.700
frakr2.750
**Informasjonspakkedekkerbl.a.:
Tinglysningavsikringsobligasjon.Inntil2stkgrunnboksutskrifterog2stkservitutter.Innhentingav
grunnboksutskrifterog/ellerservitutterutoverdettebelasteskundenmedkr275prstk.
Rekvireringavopplysningerfrakommunen/StatensKartverk/Brønnøysundreg.
Tilleggforsameierogborettslag
EierskiftegebyrKBBL EierskiftegebyrPK
kr5.245
kr2.500
Annet
Eierskifteforsikring: frakr2.200–50.000
Verdi-oglånetakst/Tilstandsrapport: (fakturereskundendirekteetteravtalemedtakstmann)