Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2016 1.

Lundsvågen Båtforening
Styrets årsberetning for 2016
1.
Generalforsamlingen.
Foreningens 31. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 23. mars 2016. I
tillegg til styret møtte 17 medlemmer, 3 fra drift og formannen i valgkomiteen.
2.
Foreningens tillitsmenn.
Formann:
Nestformann
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Arne Torsvoll (valgt av generalforsamlingen)
Aage Andersen
Ottar Bergsvik
Reidar Thorsvik
Jan Arild Wathne
Kaj Bøhnke
Tor Sund
Jens Christian Roth
Styremedlemmenes kompensasjon:
Styremedlemmene betaler medlemskontingent men ikke havneavgift.
Revisor
Stein Endresen
Valgkomite:
Formann:
Odd Meling
Medlem:
Per Inge Østbø
Medlem:
Terje Bergsagel
3.
4.
Ansatte.
Driftsleder:
Driftsassistent:
Driftsassistent
Helge Kleppa
Tor Hope
Norvald Torsteinbu
Båtplasser.
Antall medlemmer: 855
Antall båtplasser: 645
Venteliste: 48
5.
Vinteropplag.
Det ble tatt opp 71 båter for vinteropplag.
6.
Anskaffelser
Ny betongbrygge E
104 stk 6 meter utriggere til brygge E
7.
Arbeider i havnen












8.
Fjerning av brygge C med tilhørende utriggere. Kildesortering av utrangert materiell.
Alle fortøyninger kappet/fjernet
Ny brygge E med nye 6 meters utriggere montert i januar/februar Strøm og vann lagt
ut på hele brygge E samt 1 strømsøyle på brygge A
Utskifting av defekte utriggere på brygge A, B og K
Reparasjon av hovedport
Service på 2 stk arbeids båter samt hjullaster
Ryddet i opplagsmateriell & tilhengere
Skilting av brygger (A til K) inne ved land samt ytterst på bryggene
Skilting av miljøstasjonen.
2 nye oppstillingsplasser til håndtrallene
Lysarmaturer byttet på verksted & klubbhus
Molo ryddet for busker & trær
Generelt vedlikeholdsarbeid & rydding i havna
Styrets arbeid
Styret har siden siste årsmøtet avholdt 11 styremøter i tillegg har det vært noen ekstra
møter hvor hele eller noen representanter fra styret har diskutert spesielle temaer.
Styrets fokus er at i Lundsvågen Båthavn skal alt arbeid foregå på en sikker måte.
Videre skal det være en sikker havn å ferdes i for medlemmene og de besøkende.
Styret har utarbeidet en strategi for det videre arbeidet i LBF med følgende fokus «En
trygg havn for båt og båteier». Strategien fokuserer på følgende fem hovedpunkter.
1.
2.
3.
4.
5.
En trygg havn for medlemmene i LBF.
Godt servicenivå
Stabil økonomi
Kommunal havn
Organisering av drift
Hele strategien ligger på LBF hjemmeside.
Noen av hovedpunktene i strategien er at brygger, utriggere og undervannsanlegget
skal jevnlig inspiseres og være i orden. Aktiviteter som medfører forurensning til
sjøen, skal unngås. Alle båtene skal minimum ha ansvarsforsikring og også være
registrert i et båtregister.
Tilbudene i havna skal videreutvikles til det beste for medlemmene, og årsavgiften
skal holdes på et akseptabelt nivå. Grunnen havna ligger på eies av kommunen. Vi har
forpliktet oss til å følge «Handlingsplanen for kommunale småbåthavner».
Arbeidsoppgavene og organiseringen av driften av havna skal gjenspeile den beste
løsningen for medlemmene.
I Faglig Råd Kommunale Småbåthavner har LBF en representant. Stavanger
kommune har også en representant i rådet. Faglig Råd Kommunale Småbåthavner gir
retningslinjene blant annet hvordan miljøavgiften kan brukes. Politiske beslutninger
vil normalt være på høring i Faglig Råd. Det pålagte en indeksregulering av
miljøavgiften hvert år!
Brygge C har blitt skiftet ut med en flott ny betongbrygge. Betongelementene er levert
av Rixø, som også har levert de andre betongbyggene i havna. Utriggerne på brygge E
og C er levert av Pontona.
Selv om vi nå har mye godt bryggemateriell i havna, så er vi fremdeles utsatt for
ødeleggelse ved sterke stormer. Brygge F som ble montert i 2006 har forskjøvet seg
noen ganger, selv om den har blitt forsterket med flere moringer. Vi blir derfor nødt til
å ta en ny vurdering av belastningene på alle bryggene. og sannsynligvis også flytte
noen båter for å unngå overbelastning på enkelte av bryggene.
Når den nye portalkranen er på plass, vil det medføre større belastninger på driftsmedarbeiderne og krav om øket tilstedeværelse i havna. Dette kan medføre at driften
av LBF må organiseres på litt annen måte i fremtiden. Styret har flere mulige
alternativer til vurdering. Styret vil også i denne saken prøve å finne det alternativet
som vil være best for medlemmene.
9.
Prosjekter.
1 Spyleplass;
For å kunne tilby medlemmene en bedre service, samt forbedre miljøbelastningen
Lundsvågen Båtforening har på ytre miljø, jobber styret med å anlegge en spyleplass
samt arrangement for opptak og utsett av båter. Det har vært utført forstudier hvor det
er blitt klarlagt hva som trengs, og hvilken teknologi som skal benyttes i forbindelse
med rensing av avspylt bunnstoff. Det har vist seg å være vanskelig å få selskaper til å
by på jobben. I slutten av desember fikk vi, ved hjelp av Dimensjon som har utført
forstudien, kontakt med et selskap som vil ta på seg ansvaret med oppfølging av
prosjektet, og som vil sørge for at all nødvendig rapportering og oppfølging som
påfaller byggherren, blir fulgt opp. Lundsvågen Båtforening venter på tilbud fra dette
selskapet før kontrakt kan bli inngått. Det har vært innledende samtaler mellom
Lundsvågen Båtforening, Dimensjon samt tilbyder. Felles forståelse for
byggeperioden er at anlegget skal stå ferdig til opptak høsten 2017. Byggesøknad har
vært sendt til Stavanger Kommune, og blitt godkjent både av Stavanger Kommune
samt Fylkesmannen.
2 Kran
Lundsvågen Båtforening har vært ute i markedet og sjekket alternative kraner. Det er
foretatt bud evaluering, og foretrukket leverandør er kontaktet. Det er avtalt pris på
kranen. Lundsvågen Båtforening vil plassere ordre så snart byggeaktiviteten på
spyleplassen er i gang. Kranen er av typen ASCOM og vil ha en kapasitet på 25 ton.
10.
Økonomi:
Den på gående utskiftingen av bryggene i havna medfører at økonomien i foreningen
er anstrengt og det daglige forbruket må strengt følges opp. Etter at nå C bryggen er på
plass, er det kun A bryggen som står på planen for utskifting. A bryggen er den siste
trebryggen i havna og tidspunktet for utskiftingen er noe uviss siden vi også har en del
reserve materiell liggende fra de bryggende som er skiftet ut.
Vi har fått aksept fra Faglig Råd til å bruke miljøpengene (Avgiften pr. bryggemeter)
til slipp og spyleplass prosjektet. For portalkranen som skal brukes til opptak av båter
er det planlagt å gå inn på en leasing avtale.
Det er kun planlagt mindre justeringer av avgiftene i havna, men både miljøavgiften
og leieavgiften til kommunen må indeksreguleres i henhold til avtale.
11.
Havneområdet generelt:
Vi bruker forholdvis mye midler på tømming av avfallskonteineren i havna.
Medlemmene må bli flinkere til å bruke miljøstasjonen som står utenfor Naturskolen!
Det er inngått en ny avtale med et vaktselskap for streifvakt i havna.
Det er viktig at fortøyningene til båtene sjekkes regelmessig, og at det brukes elastiske
fortøyninger. Båter som ikke er i sjødyktig stand, skal ikke ligge i havna.
Vi ønsker Lundsvågen småbåthavn som en : «En trygg havn for båt og båteier»
Arne Torsvoll Aage Andersen Ottar Bergsvik Reidar Thorsvik Kaj Bøhnke Jan Arild Wathne
Formann
nestformann
kasserer
sekretær
Tor Sund Jens Christian Roth