Lenke - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

DOKTORAND:
Vinay Kumar Aileni
GRAD:
Philosophiae Doctor
FAKULTET:
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
INSTITUTT:
Institutt for biovitenskap
FAGOMRÅDE:
Molekylærbiologi, biokjemi
VEILEDERE:
Pål Ø Falnes, Jędrzej Malecki
DATO FOR DISPUTAS:
10 mars 2017
TITTEL PÅ AVHANDLING:
" Characterization of Human Lysine-specific Protein Methyltransferases in the
METTL21
Subgroup
"
Metyltransferaser (MTases) er enzymer som katalyserer overføringen av en metylgruppe fra
donor til mange forskjellige substrater. MTases er finnes i mange ulike organismer og de har
ulike roller i ulike biologiske prosesser. En nylig bioinformatikk studie identifiserte 208
MTases kodet av det menneskelige genom. Det ble vist at ca 30% av disse MTases var
forbundet med lidelser som kreft og psykiske lidelser. Disse MTases tilhører MTAse familie
16 (forkortet MTF16) som er en underklasse av syv-β-strand familien bestående ti
menneskelige medlemmer som vi spesielt fokusert på.
I denne studien, har vi belyst den funksjonelle rollen til et ikke karakterisert humant medlem
av familien MTF16, METTL21B. Vi har karakterisert METTL21B og vist at dens ortologer
var begrenset til virveldyr og funnet ut at det er lokalisert til cytoplasma og centriole. Videre
har vi fastslått at METTL21B spesielt methylerer eukaryote forlengelse faktor 1 Alpha
(eEF1α), og rapportert at dynamikken i denne metyleringen i Balb / c mus fibroblast utsatt for
ulike typer stress og endringer i vekstforhold. Vi fant også forhøyet METTL21B mediert
metylering av eEF1α i flere kreft avledet celler sammenlignet med vanlig rotte vev. I tillegg
har vi forsøkt å belyse den biologiske betydningen av et karakterisert medlem av familien
MTF16, VCP-KMT. Vi har også generert VCPKMT gen knockout mus og funnet ut at VCPKMT mediert metylering er unnværlig for utvikling og vekst av en mus i ikke stressede
forhold. Videre har vi vist at VCP-KMT er meget spesifikk for VCP og på grunnlag av dette
har vi utviklet VCP / VCP-KMT par som et bioteknologisk verktøy som kan brukes som et
allsidig system for å innføre lysin metylering til en ønsket peptidsekvens og å generere
kombinatoriske biblioteker av denaturert peptider.