Plakat Grottebadet

INFORMASJON
Harstadpakken skal drive
en ny tunnel rett gjennom
Harstadåsen, med inngang
på Seljestad og på Sama.
Tunnelen blir 1450 meter lang,
med to nødutganger. Arbeidet
med selve tunnelløpet foregår
så langt unna Grottebadet, at
det ikke skal utgjøre en risiko
for brukerne av Grottebadet.
Selve tunnelløpet er på det nærmeste 250 meter unna Grottebadet,
mens den nordre nødutgangen
på det nærmeste er 130 meter
unna Grottebadet.
Den nordre nødutgangen, som
kommer nærmest, skal etableres
rett i nærheten av Harstad kirke.
Harstadpakken
Her er det satt veldig strenge krav
til rystelser og det betyr at det
må sprenges veldig forsiktig
gjennom fjellet. Denne tunnelen
er også vesentlig mindre i omfang
enn hovedtunnelen, og derfor
sprenges det mindre salver her.
I forkant av arbeidet er det gjort
geologiske befaringer av anlegget,
tidligere geologiske rapporter er
vurdert og fjellet langs tunneltraseen er vurdert.
130 m
250 m
SMS-varsling
For dere som er berørt av tunneldrivingen tilbyr vi gratis SMSvarsling. Varselet sendes ut ca. 30
minutter før sprenging. Send “Start
Harstadpakken” til 2252 for å melde
deg på.
Kartet viser tunnelen gjennom Harstadåsen, og hvor den går relativt til Grottebadet. Foto: Statens vegvesen, Visuell kommunikasjon
Rystelsesmålinger
Det er utarbeidet grenseverdier for hvor store rystelser som
kan tillates på de enkelte bygninger, og dette er regulert i
Norsk Standard. De som utfører sprengingene skal holde seg
innenfor disse grenseverdiene. I nærheten av Grottebadet er
det satt spesielt strenge krav til rystelser. For å holde kontroll
med dette er det satt ut en rystelsesmåler i Grottebadet, som
registrerer og avleser rystelser automatisk.
Disse målingene brukes for å justere sprengingssalvene dersom rystelsene begynner å nærme seg grenseverdiene.
Når det sprenges i fjellet vil gjester og ansatte i Grottebadet
kunne kjenne at det rister. Bevegelsene er små, og det er
svært lite sannsynlig at det skal oppstå skader. Vi følger hele
tiden situasjonen tett.
Ferdig sprengt i løpet av våren 2018
Tunnelen drives i retningen fra Seljestad mot Sama. På nettsiden og Facebook-siden vil vi jevnlig publisere et kart som
viser hvor langt vi er kommet. Etter planen skal tunnelen være
ferdig sprengt i løpet av våren 2018.
Når det er hull igjennom fjellet er det fortsatt mye som skal
gjøres: Vi skal bygge ferdig vegen, gjøre dreneringsarbeid og
vann- og frostsikring, montere ventilasjon, lys, sikkerhetsutstyr,
vi skal asfaltere og merke opp, og ha øvelse med nødetatene.
Målet er å åpne tunnelen for trafikk i løpet av høsten 2019.
Rystelsesmåler i Grottebadet. Foto: Statens vegvesen
Om tunnelen
Tunnelen får en lengde på 1450 meter og vil avlaste og redusere
gjennomgangstrafikken i sentrum, samtidig som den vil binde
nordsiden og sørsiden av byen tettere sammen. Kostnadene
vil i følge beregningene utgjøre ca. 30 prosent av de totale
kostnadene for prosjektet.
bydel, eksempelvis Seljestadveien, Gamle Kirkeveg,
St. Olavs gate og Åsveien
• tilrettelegge for trygg og god fremkommelighet for biltrafikken
i aksen nord-sør
• legge til rette for utvikling på nordsiden av byen
• redusere kostnader for næringstrafikken
Tunnelen skal:
•
•
•
•
•
•
•
redusere biltrafikken gjennom sentrum med minst 40
prosent (i 2040)
bedre fremkommeligheten for den trafikken som
nødvendigvis må gå i sentrum (næringstrafikk, kollektivtrafikk og så videre)
redusere trafikkstøy og støvproblemer i sentrum
gjøre sentrum mer trafikksikkert, og dermed også mer
attraktivt for gående og syklende
forbedre bomiljø (mindre støv/støy/utslipp) i øvre bydel
bedre trafikksikkerheten langs kommunale veger i øvre
bydel av Harstad
redusere biltrafikk og slitasje på kommunalt vegnett i øvre
Mer informasjon om prosjektet
vegvesen.no/harstadpakken eller følg prosjektet
på facebook.com/Harstadpakken
Har du spørsmål eller innspill?
Kontakt Harstadpakken: [email protected]
eller på telefon 77 61 70 77 (hverdager 08.00 - 15.30).
Statens vegvesen sentralbord: 02030
Harstadpakken skal bidra til at vegene
i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet,
bidra til et bedre miljø og utviklingsmuligheter
i sentrum, og bedre vilkårene for gående,
syklende og kollektivtransporten.
Harstadpakken er et samarbeid mellom
Harstad kommune, Troms fylkeskommune
og Statens vegvesen.