Rutine når mobbing oppdages

Sagabakken skole
Lundheim Allè 1
1632 Gamle Fredrikstad
Telefon: 6930 6610
Slik gjør vi hvis vi får kunnskap eller mistanke om
elever som er utsatt for mobbing, diskriminering,
vold eller rasisme:
1. Det skal reageres umiddelbart!
2. Den som oppdager mobbingen skal
 stanse mobbingen som foregår ”der og da”
 skaffe seg oversikt over situasjonen (hva foregår, hvem er
implisert osv.)
 umiddelbart å orientere aktuell(e) kontaktlærer(e)
3. Kontaktlærer(e) orienterer rektor/ administrasjon
4. Kontaktlærer(e) avtaler om nødvendig oppfølgingsansvar med
sosiallærer og rektor, og iverksetter denne så raskt som mulig.
5. Første gangs oppfølging inneholder
 samtale med mobbeoffer og mobber(e)
 om mulig skal mobbeoffer og mobber(e) bringes sammen til en
samtale
 Rektor fatter enkeltvedtak med tiltak og varsler impliserte
foresatte med avtale om videre oppfølging.
6. Videre oppfølging kan inneholde:
 møte med impliserte elever og foresatte (må gjennomføres ved
alvorlige saker)
 møtet med partene skal alltid resultere i tydelig plassering av
ansvar/skyld hos mobberen
 mobberen skal alltid signere en avtale hvor han/hun forplikter
seg til å stoppe mobbingen, og rektor signerer for skolens
oppfølgingsansvar
 forskjellige tiltak som begrenser mobberens ”frihet” vil bli
vurdert
 alvorlige, gjentatt deltakelse i mobbing kan resultere
bortvisning fra skolen eventuelt bytte av skole.
E-mail: [email protected]
Nabbetorp skole
 dersom avtalen brytes og mobbingen fortsetter, vil
helsetjenesten, ppt, barnevern og politi bli trukket inn i saken
 SMU skal orienteres i alvorlige saker
7. Kontaktlæreren sørger for å dokumentere det som har foregått og
holder rektor fortløpende orientert
8. All mobbing som foregår blir registrert i en egen oversikt som
arkiveres i skolens arkivsystem.