2016-Årsregnskap og noter - Hasle

Årsregnskap 2016
for
Hasle Løren Ishockey Elite
Organisasjonsnr. 917042179
Hasle Løren Ishockey Elite
Resultatregnskap
Note
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
apr-des 16
2
2
336 901
450 795
787 696
0
0
0
4
3
4
241 198
115 273
409 378
765 849
21 847
0
0
0
0
0
130
130
130
0
0
0
ORDINÆRT RESULTAT
21 977
0
ÅRSRESULTAT
21 977
0
21 977
21 977
0
0
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER
OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.
Årsregnskap for Hasle Løren Ishockey Elite
8
Organisasjonsnr. 917042179
Hasle Løren Ishockey Elite
Balanse pr. 31.12.2016
Note
31.12.2016
31.12.2015
EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
5
6
18 000
12 022
30 022
102 790
132 812
132 812
0
0
0
0
0
0
8
21 977
21 977
21 977
0
0
0
9
9
8 550
102 285
110 835
110 835
132 812
0
0
0
0
0
7
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Oslo, 21.02.2017
--------------------------Magnus Færøy
Styrets leder
--------------------------Elia Hoelstad
Styrets nestleder
------------------------------
----------------------------------------
Leiv Atle Sand
Styremedlem
Ragna Torill Dyrud Castellanos
Styremedlem
------------------------------
-------------------------------
Jim Marthinsen
Styremedlem
Thomas Falck
Styremedlem
Årsregnskap for Hasle Løren Ishockey Elite
---------------------------------Catarina Paulos Syversen
Styremedlem
Organisasjonsnr. 917042179
Hasle Løren Ishockey Elite
Noter 2016
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små
organisasjonsledd tilknyttet NIF.
Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer t inntekter er registrert i den periode de er
inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelt fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostander blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det
inntektsavsetninger.
Note 2 Salgs-og driftsinntekter
Regnskapsposten består av:
2016
2015
Sponsorinntekter
Andre salgsinntekter
Grasrotandel
Barteravtale
Sum salgsinntekter
232 500
6 750
12 010
85640
336 900
0
0
0
Dugnadsinntekter
Bilettinntekter
Medlemskontigenter
Overføringer fra HL Hovedstyre
Andre driftsinntekter
Sum annen driftsinntekt
12 400
50 075
9 800
300 000
78 520
450 795
0
0
0
0
0
0
Noter for Hasle Løren Ishockey Elite
0
Organisasjonsnr. 917042179
Hasle Løren Ishockey Elite
Noter 2016
Note 3 Lønns- og personalkostnader
Denne posten inkluderer lønn og andre personalkostnader samlet for trenere, støtteaparat og andre.
Lønn
Bilgodtgjørelse
Sum
2016
98 033
17240
115 273
2015
0
0
Det er ikke utbetalt honorarer eller godtgjørelse til styret.
Note 4 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
2016
Innkjøp utstyr
Dommerkostnader
Overgnagsgebyrer
Lagavgift
Reisekostander
Gaver
Forsikring
Annen kostnad
Sum
2015
227 993
94 484
70 990
26 850
148 512
-9 725
1 682
89 789
650 575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note 5 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikree fordringer kr 18.000
Note 6 Andre kortsiktige fordringer
Opptjente inntekter
Forskuddsbetalte kostnader
Sum
Noter for Hasle Løren Ishockey Elite
2016
8 404
1 288
9 692
2015
0
0
0
Organisasjonsnr. 917042179
Hasle Løren Ishockey Elite
Noter 2016
Note 7 Bankinnskudd
Likvide midler per 31.12.2016 utgjør kr 102.790
Note 8 Egenkapital
Annen
egenkapital
Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat
Pr 31.12.
0
21 977
21 977
Note 9 Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Mellomv HL Allianseidrettslag
Skyldig påløpt lønn
Annen kortsiktig gjeld
Annen påløpt kostnad
Sum
2016
8 550
2 890
21 000
25 399
52 996
110 835
2015
0
0
0
0
0
0
Note 10 Antall medlemmer
Ved utgangen av året var totalt antall medlemmer 41
Noter for Hasle Løren Ishockey Elite
Organisasjonsnr. 917042179