Kristiansand 2041-Finale JFA.key

KRISTIANSAND 2041
FREMTIDENS BYUDVIKLINGSGREP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Intro
Kristiansand 2041
Innovasjonsområder
Otra som sosialt bindeledd
Klimavennlig byutvikling
De nye fellesskaper
Rona og Vågsbygd
Gjennemførelsesstrategi
JUUL I FROST ARKITEKTER, JOHN PLØGER, ATKINS
KR_SAND_2041
KRISTIANSAND 2041
“Vi inspireres til å utvikle Kristiansand i byområder, som
fokuserer på innovasjon, tetthet, hybridprogrammering, sosial
bæredyktighet og adderer boligtyper , næring og tilpasset
teknologi, som preges av det konkrete områdes visjon.
Dette oppnås ved å fortette innad, skjerpe Kristiansands
utvikling på særskilte byutviklingsområder, som internt
kompletterer hverandre, og som hver især utvikler en særlig
identitet og attraktivitet. “
KR_SAND_2041
INTRO - JFA
“A vision is something that is out of reach
but within sight”
- Al Gore
KR_SAND_2041
JUUL | FROST ARCHITECTS - housing- learning - working
Moving Media City, Malmö
Boliger Sønderborg havn
Royal Copenhagen, Frederiksberg
Kontorhus Næstved havn
1. House + Housing
2. Campus + University
3. City + Space + Landscape
4. Research + Communication
KR_SAND_2041
Studentboliger Ørebro
Fullrigarn, Malmø
Sjöjungfrun Malmø
Eden, Lund
Boliger København havn
Handelshögskola Ørebro
Cross disciplinary staff Competences
urban planners
architects / landscape architects
Philospher/ sociologist
constructing architects
communication manager
architecture int. interns
accounting/administration
secretary
35 people
Boliger Odense
JUUL | FROST ARCHITECTS - campus strategies
DTU, Campus Risø
Campus Kristianssand Universitetsbyen
1. House + Housing
2. Campus + University
3. City + Space + Landscape
4. Research + Communication
KR_SAND_2041
DTU, Campus Lyngby
UCC Professionshøjskolen
Campus Trondheim
Quarter Paradis – Lund Universitet
Ørebro Universitet
Longyearbyen - polarforskningcenter Svalbard
Cross disciplinary staff Competences
urban planners
architects / landscape architects
Philospher/ sociologist
constructing architects
communication manager
architecture int. interns
accounting/administration
secretary
35 people
JUUL | FROST ARCHITECTS - urban projects
Q-BOOK Malmö
udviklingsplan Trondheim
1. House + Housing
2. Campus + University
3. City + Space + Landscape
4. Research + Communication
KR_SAND_2041
Københavns Havn
Fjordbyen Lierstrand
Christiansberg - Grøntorvet Valby
Boliger Bøgebakken
Enghave Brygge - Københavns Havn
Ørestad Nord
Forus Næringpark
Cross disciplinary staff Competences
urban planners
architects / landscape architects
Philospher/ sociologist
constructing architects
communication manager
architecture int. interns
accounting/administration
secretary
35 people
JUUL | FROST ARCHITECTS - research
1. House + Housing
2. Campus + University
3. City + Space + Landscape
4. Research + Communication
KR_SAND_2041
Cross disciplinary staff Competences
urban planners
architects / landscape architects
Philospher/ sociologist
constructing architects
communication manager
architecture int. interns
accounting/administration
secretary
35 people
HELHEDSORIENTERET METODE
VÆRDIORIENTERET POTENTIALEPLANLÆGNING
SKALA
BYNIVEAU
BY
RUM
LIVSFORMNING
KROP
OPTIK
BYDELSNIVEAU
MERVÆRDI
BYRUMSNIVEAU
SOCIAL
KR_SAND_2041
MILJØMÆSSIG
MOBILITETS
ØKONOMISK
KULTUREL
8
HVORDAN FORST"R VI OPGAVEN? - MINI VOX-POP
SPØRGSMÅL:
HVAD GØR KRISTIANSAND TIL NOGET SÆRLIGT?
Den nære tilknytning
til havet og skjærgården
Kvadraturen - den tette by med
kikk til vandet!
Nærhet til naturen.
At man kan få bilene bort fra
gaten og beholde handel i
sentrum.
Der hvor de bygger høyt skal de
gi noe tilbake til byen
Tilgjengelighet er vigtig for
eldre!
Trehusbebyggelsen er noe
særegent.
Hmmm..
Vannet
Det mangler ungdoms-kultur!
Kilen er fin, men veldig høykulturell.
At man lett kan komme seg rundt!
Det mangler grønt i kvadraturen.
At man ikke kan lese mitt studie på
Masternivå, gjør at jeg er nødt til å
flytte til Oslo!
KR_SAND_2041
KRISTIANSAND 2041
FREMTIDENS BYGREP ER KOMPLIMENTERT
FORTETTNING - PROGRAMMATISKE POTENSIALER
Kristiansands utvikling er konsistent med globale utviklingsmønstre –
Fortetting skal ses i en bredere forstand enn bare rent arealmessig.
For å sikre en levende og bærekraftig by, må flere fortettingsredskaper tas i bruk, som i samspill med hverandre kan forløse den
bærekraftige bys potensiale.
demografi, klima, globalisering, sosiale forandringer og økt
urbanisering.
Forskjellige kulturer som vitenskultur, bykultur og innovasjonskulturer
påvirker og utvikler sig synkront. Men fokus skal skjerpes - attraksjonene
mellom de forskjellige byområdene skal utvikles og synliggjøres.
Sport
Rekreative områder
Handel
Bykultur
Rona
Campus
Campus
Forskning
Vågsbygd
Business
Entreprenørskap
Helse
Boliger
DEN KLASSISKE BY
Entreprenørskap
FORTETTNING
FREMTIDENS BY
Bykultur
Business
BEBYGGELSE
KR_SAND_2041
PROGRAMMER
REKREATIVE BYRUM
MENNESKER
KRISTIANSAND 2041
4 VISIONSPARAMETRE
Vi valgt å arbeide med 4 visjonsparametre, som er konsistente
med FN´s globale målsetninger og er tilpasningsdyktige overfor Kristiansands målsetning om å utvikle seg til en
tydelig CO2-nøytral Universitetsby:
FORTETTING
IDENTITET
DEMOGRAFISK
ÆNDRING
KLIMAVENLIG
BYUDVIKLING
Byvekst og fremtidig bystruktur
Godt bymiljø og gode steder
Eldrebølge
Det grønne skiftet
Hvor tett og urbant?
Kristiansands identitet
Innbyggere, besøkende og næringsliv
Mobilitet
Forholdet mellem region og by
Hvilke områder skal vernes?
Å bo og arbeide i Kristiansand
Knutepunkt og transportårer
Nye fellesskaper
10 minutters byen
Nye typologier
KR_SAND_2041
KRISTIANSAND 2041 - IDENTITET
KOMPARATIVE FORTRINN
1. Oslo
Hovedstad
Nasjonalt sentrum
2. Bergen
På vestlandet: regnvejr
Handel og skipsfart
Turisme
Sentrum for oljeindustri
3. Trondheim
I midtnorge
Universitetsby
Sintef
Handel og skipsfart
4. Stavanger
5. Kristiansand
Olje-”hovedstad”
Verdens dyreste by: 2010
Kvadraturen
Universitetsby
Sørlandets Hovedby
Naturen_ Vannet
114.000
DEMOGRAFISK ENDRING - NYE FELLESSKAPER
86.000
‘Business as usual’, vil medføre store utfordringer ift. å håndtere
eldrebølgen.
Derfor foreslår vi at byen innrettes, så den understøtter nye fellesskaper, hvor unge, familier og eldre i høyrere grad enn i dag oppmuntres til å interagere og hjelpe hverandre.
En by hvor folk møtes på tvers av generasjoner, samfunnslag,
etnisitet mm. er en by hvor nye vitalistiske og inspirerende miljøer
har godt grunnlag for å oppstå og trives.
KR_SAND_2041
I DAG
2041
“Business as usual”
2041
“Nye fællesskaber”
6. Tromsø
Midnattssol og polarlys
Fiskeindustri
Nordens nordligste by
KRISTIANSAND 2041 - KONSEPT
FORTETTE OG BYGGE PÅ DET EKSISTERENDE
Campus
Bjørndalsletta
Helsebyen
Lunds torv
Kjøita
Marviksletta
Kvadraturen
Rona
Vågsbygd
FORTETTE EKSISTERENDE SENTRE
Å STYRKE BYMARKERNE
Området omkring Kvadraturen, Vågsbygd og Rona skal utvikles til
tette og komplementerende bystrukturer.
De grønne korridorene forlenges inn i bystrukturen, og skaper
dermed tilgjengelighet fra by til det grønne.
KR_SAND_2041
HELSEBYEN
CAMPUS
LUND - START-UP ENTRPRENEURSKAP
BYKULTUR
“Visjonen er å styrke eksisterende identitet og tyngdepunkter, samle
og synliggjøre by-, eldre-, og studielivet, sikre den sosiale
programmeringen, fremtidssikre både byens utvikling, byens rom,
samt rom og rammer for en større diversitet av mennesker,
generasjoner, bedrifter og innovasjon.”
INNOVASJONSOMRÅDER
KR_SAND_2041
INNOVASJONSOMRÅDER
HYBRIDPROGRAMMERING
Konseptet for Innovative områder bygger på at
vitensutveksling og idéen om at “sammen er vi sterkere”
fremtidssikrer Kristiansands evne til nytenkning.
Innovasjonsområdene blir supplert med nye måter å tenke fellesskaper mellom generasjoner på, mellom by, bedrift og universitet
og nye innovative boligkonsepter kombinert med tett & smart by
konsepter.
DEN AKTIVE BY 24 / 7
I DAG
KR_SAND_2041
2041
“Business as usual”
2041
“Nye fællesskaber”
EKSEMPEL PÅ PRICIPIELL
PROGRAMMERING
EKSEMPEL PÅ PRINSIPIELLE HYBRIDPROGRAMMERINGER
INNOVASJONSOMRÅDER - EN FELLES FORTELLING
FRA ISOLERTE ENHETER TIL EN FELLES STRATEGI
?
NYE FELLESSKAPER SOM BYKONSEPT
EN FELLES FORTELLING
OTRA SOM SAMMENBINDENDE ELEMENT
NYE FORBINDELSER
Det sentrale byområdet består av flere
komplementerende byområder. Bjørndalsletta
utvikles til Eco Village mens Marviksletta kan
utvikles til Sport City.
Der skapes en samlet og bedre by, hvor de fire
visjonsparameterne er drivere i forhold til den
fremtidige byutvikling.
Otra er i dag en barriere, men skal være et
sammenbindende element som binder byen
sammen.
Nye forbindelser over Otra styrker
sammenhengskraften i det sentrale byområdet,
og gir nye muligheter for myke trafikanter.
KR_SAND_2041
HELSEBYEN
CAMPUS
Bjørndalssletta
LUND / KJØITA
KVADRATUREN
Marviksletta
KILDEN - Kulturaksen
KR_SAND_2041
NEDSLAG
NEDSLAG
BUSINESS
NY BRO OVER OTRA
INNOVATIONSOMRÅDER MED SÆRLIG IDENTITET
BOLIGER
KVADRATUREN - BYKULTUR SOM ATTRAKTIVITET
Kvadraturen som hjertet, som utvikles med rekreative områder
langs Otra, og på sikt sammenbindes med Lund og Kjøita.
HANDEL
Expats
Kulturaksen fra Posebyen, Silokaien og Kilen skal styrkes
strategisk for å sikre Silokaiens rolle for å komplimentere
Kristiansands øvrige kulturliv.
Odderøya kan med fordel tenkes inn som et forløp med en helt
særlig karakter.
Kvadraturen fortettes på sigt med ca. 8.000 boliger på tvers af
gennerationer
Familier
BRYGGE
Veksthuse
Eldre
Kontor-hotel
Kafe
Handel
3D - UTSNITT
NY BRO OVER OTRA
PRINSIPIELL HYBRIDPROGRAMMERING
FORSKER-BOLIGER
PASIENTHOTEL
NY BRO OVER OTRA
HELSEBYEN - VELFERDSTEKNOLOGI
Helsebyen som sted for velferdsteknologi og hvor boligtilbud
møter forskere, expats og besøkende til pasienter innlagt på
sykehuset, med en særlig stemning.
Forskerboliger
HELSE-TECH
Pasient-hotel
Laboratorier
Helse-tech
3D - UTSNITT
KR_SAND_2041
REKREATIVT LANDSKAP
PRINSIPIELL HYBRIDPROGRAMMERING
NEDSLAG
STUDIEBOLIGER
EKSISTERENDE CAMPUS
INNOVATIONSOMRÅDER MED SÆRLIG IDENTITET
FORSKERBOLIGER
CAMPUS - VITEN
Campus skal styrkes med innovasjon på nye fagområder, nye
innovative laboratorier for gründervirksomheter, utveksling på tvers
av fagligheter og styrkelse av samarbeidet mellom Akademia og
yrkesliv.
studie
boiliger
Sport
Forelæsning
Laboratorier
Studie-lounge
Start-ups
GRÜNDERVIRKSOMHETER
3D - UTSNITT
NY BRO OVER OTRA
BUSINESS
PRINSIPIELL HYBRIDPROGRAMMERING
BOLIGER
LUNDS TORV / KJØITA - ENTREPRENØRSKAP
Lund / Kjøita er det nye omdreiningspunktet for Business,
entreprenørskap og teknologisk innovasjon i tett og forpliktende
samarbeid. Det søkes å skape tett samarbeid for å etablere nye
samarbeidsmodeller mellom by, næringsdrift og universitet – et
reelt Triple Helix område, som tilsvarende nedskalerer avstanden
mellom Kvadraturen og Campus – og gir mulighet for nye hybride
bolig- og næringskonsepter.
studie
boiliger
Expats
Familier
Start-ups
START-UPS
Maker-space
Handel
BRYGGE
3D - UTSNITT
KR_SAND_2041
MAKERSPACE
PRINSIPIELL HYBRIDPROGRAMMERING
“Områdene langs Otra vil utvikles som rekreative
tilbud til byens borgere og virksomheter.
Broforbindelser på tvers vil fremtidssikre at
investeringene, som gjøres på begge sider, kan
brukes av alle.”
OTRA SOM SOSIALT BINDELEDD
KR_SAND_2041
OTRA SOM SOSIALT BINDELEDD
Transformationsstrategien for bykjernen og Kvadraturen fokuserer
på Otra som glidelås og som rekreativt tilbud til hele Kristiansand.
Skalaen på begge sider av Otra gjør at avstanden virker større
enn den reelt er. Kvadraturens potensiale må skje som en mental
utvikling av den klassiske kvadraturen, som på sikt skal inneholde
andre boligtyper og virksomheter i gangavstand til bykjernen.
Otra i dag
Nye rekreative muligheder
Nye broforbindelser
PRINSIPIELT SNIT
ELVLANDSKAP OG STEDER
KR_SAND_2041
FYSISKE FORBINDELSER OG BYROM
OFFENTLIGT LANDSKAP
VISUELLE FORBINDELSER
Eks. bro
OTRA SOM SOSIALT BINDELEDD
Telenor
Mulig fortettning
Næring
Havnebuss
r
To
rid
Stiftegården
al
Roklubben
Kajakutleie
sv
ei
en
Mulig fortettning
Bolig
SCENARIER :
1. BRYGGE OG BYGNING
PÅ OTRA
Tordensjoldsbroen
Ny sykkel- og gangbro
Otrabadet
rekreativ promenade
og bad
Plassrom
ns
de
To
r
e
ga
t
IV
s
Utegym
sv
Utegym
und
2. AKTIVITETS-BRYGGE
Plassrom
re L
Otrabryggen
Kafe, badstu og vinterbad
Ned
kj
ol
ds
ga
te
Plassrom
n
tia
ga
te
ris
Sport
la
nd
s
K
ej
Gyldenløvesbroen
Ny sykkel- og gangbro
Eks. bro
Nyt ophold ved vannet
te
ga
ro
nn
in
G
yl
ge
de
ns
nl
rg
øv
at
KR_SAND_2041
Sk
ip
pe
3. PROMENADE
Lekeplass
es
e
ga
te
H
en
rik
w
er
ge
Otramolen
Rekreativ ø med bykultur
OTRA SOM SOSIALT BINDELEDD
KR_SAND_2041
OTRA SOM SOSIALT BINDELEDD
Brygge
som ramme om bykultur
Sykkelbro
Ny promenade
Sauna
Aktivt Eldreliv
Unge
KR_SAND_2041
Rom for eldre
Servering
Familieliv
KLIMAVENNLIG BYUTVIKLING
EN HELHETSORIENTERT TILGANG
SOSIAL OG URBANITET
Klimaforandringene er en avgjørende plattform for diskusjon og
refleksjon over de potensialer som fremtiden bringer. Vi anvender
et helhetsorientert blikk når vi betrakter klimautfordringer.
Klima-utfordringer vendes dermed til klima-potensialer - klima
som direkte medskaper av et bedre bymiljø.
Helse
Urbant liv
Manfoldighet
Totaløkonomi
Fysiske rammer
Fleksibilitet
PROSESS
Mobilitet
Energi
ØKONOMI
Vann
Drift og vedligehold
KLIMAPOTENSIALER
Blågrønn faktor
TILTAK
ATFERD
MILJØ OG RESSURS
KR_SAND_2041
KLIMAVENNLIG BYUTVIKLING
MOBILITETS SAMMENSÆTNING - TETTERE BYSTRUKTURER
Dagens trafikk er en av de største kildene til klimaforandrende
utslipp. Målet er å redusere bruken av tradisjonell bilisme på
reisen mod nullutslippssamfunnet.
Tettere bystrukturer, med høy grad av tilgjengelighet for myke
trafikanter anses som en hovednøkkel for å redusere behovet for
privatbilisme.
KJEVIK
I tillegg kan andre tiltak, som flere og bedre kollektive tilbud, prioritering av el-biler mm., understøtte en mere klimavennlig
mobilitetssammensetning.
Sørlandsparken
CAMPUS
HELSEBYEN
Bjørndalssetta
RONA
LUNDS TORV
KJØITA
Marviksletta
KVADRATUREN
Kilden - kulturaksen
VÅGSBYGD
I DAG
KR_SAND_2041
INDSATSER
2041
Ny mobilitet
KLIMAVENNLIG BYUTVIKLING
LEARNING FROM - KØBENHAVN
DELEBILSORDNINGER
HYBRIDE BYRUM
Som bruker finner man, via en app, en av delebilene et vilkårlig
sted i byen. Herfra kjører man til sin destination, og etterlader bilen
et tilsvarende vilkårlig sted, innenfor en nærmere defineret
byzone.
Prisen er 3,50 kroner i minuttet, eller maksimalt 500 kroner om
dagen. Drivstoff, forsikring, service og parkering er inkluderet i
prisen.
Superkilen er tenkt som et multikulturelt og multifunksjonelt rom,
som skal gi bedre muligheter for bylivet på Nørrebro.
Superkilen er inndelt i rom med forskjellige funksjoner, som kan
variere på forskjellige tider av døgnet, så et område f.eks. kan
brukes til sport og lek om dagen og til parkering om natten (Kilde:
www.superkilen.dk).
SATSNING PÅ SYKLISTER
“
“
“
Worlds Best City to Live in
i 2008, 2013 og 2014 (Monocle)
The Happiest Nation in the World
i 2013 (UN’s World Happiness Report)
The European Green Capital Award
i 2014 (European Green Capital)
52 %
CYKLER TIL ARBEJDE ELLER
UDDANNELSE I KBH
Cykelregnskabet 2012
KR_SAND_2041
I 2040:
Ensomhed 1/4 af ældre over 65
Øget livskvalitet ved seniorbofællesskaber,
ved at bo i fællesskaber på tværs af generationer
Studerende flytter ind på plejehjem ( WEF)
——
“Vi tager eldrebølgen seriøst og ser fremtidens
bystrategiske grep fremtidssikret gjennom å
fortette og sikre tverrgående programmer på tvers
av generasjoner og boligformer, åpne tilgjengelige
byrom og rekreative byområder.”
DE NYE FELLESSKAPER
KR_SAND_2041
DE NYE FELLESSKAPER
ELDRES ROM - LEARNING FROM …..STUDIER CHINA MM
Vellykket planlegging tar utgangspunkt i menneskene som bruker
byrommet, deres adferd, holdninger og sosiale interaksjon. Utviklingen av byens rom skal ta utgangspunkt i fellesskapet og fungere
som sosialt bindeledd.
DET SOSIALE SOM BINDELEDD
Kristiansands demografi er i bevegelse – byen skal være et sted
for alle aldersgrupper og livsformer. Nøkkelen er byens rom, som
demokratisk og likeverdig plattform, hvor alle møtes på tvers av
sosiale skillelinjer, holdninger og generasjoner - plass til alle og
plass til forskjeller.
INDIVIDUELLE BOLIGFORMER
KR_SAND_2041
NYE FELLESSKAPER
UNGE
FAMILIER
ELDRE
Delebil
Felles verksted
Felles avis
Delesykler
Vaskeri
Kafé
Sport
Lekplasser
Felles hobbyrum
Studierum
By-hager
Veksthuse
HVORDAN KONSTITURERES ET FELLESSKAP?
HVORDAN SKAPES KOMPLEMENTERRENDE
FELLESSKAPER?
KVADRATUREN SOM PRINSIPPET
FREMTIDENS BY
NYE FLOWS?
NYE MØDESTEDER?
NYE FUNKTIONER OG FORTETTNING
ET NYT BLIK PÅ BYEN?
KR_SAND_2041
KVADRATUREN SOM PRINSIPPET
FREMTIDENS BY
Vi har behov for nye innovative bo-koncepter, hvor
handlingsrummet for nye typer af by- og boligudvikling styrkes, og
hvor bredden af et samfunds behov adresseres.
Kjennetegnet til Kvadraturen er det rektangulære gateforløpet og
den karakteristiske skalaen, hvor de fleste bygningene er i 3-4
etasjer.
Nye bevegelser på tvers av strukturen gir mulighet for nye
møtesteder og nye måter at bruke byen på.
KVADRATURENS SKALA
SOM UTGANGSPUNKT
KOMPLEMENTERENDE FELLESSKAPER
KR_SAND_2041
INNPASNING AF SOSIALE
PROGRAMMER
EN INVITERENDE STRUKTUR
EN NY URBAN HYBRID PÅ
TVÆRS AF GENERATIONER
BEBYGGELSE SOM RAMME OM NYE
FELLESSKAPER
RONA OG VÅGSBYGD
KR_SAND_2041
RONA
ET REKREATIVT FELLESSKAP
Rona – et rekreativt fellesskap – understøtter ambisjonen om tilgang til
rekreative områder, Kristiansand Lufthavn og Sørlandsparken. Her
foreslås å styrke med overnattingsmuligheter, konferansetilbud og
andre former for IT-innovasjon.
Rona må pga. avstand til Kristiansand ses som en suburban bydel med
bostedskvaliteter for familier og de som ønsker en livsstil med ro og fred
og nærhet til natur og vann
– Byrekreasjon som innovativt omdreiningspunkt.
LANDSKAP OG BEBYGGELSE
FORBINDELSER OG BYROM
FREMTIDIGE BYGGEFELTER
BEBYGGELSE,
HYBRIDPROGRAMMING, OG TYNGDEPUNKTER
KR_SAND_2041
EN NY BYROMSSTRUKTUR
V"GSBYGD
FAMILIEFELLESSKAPET
Vågsbygd – familiefellesskapet – kan med god kollektivtrafikk bli en del
av 10 min. byen. Vågsbygd kan med fordel innoveres og utvikles til et
sted hvor hverdagslivet og familielivet kan styrkes.
Bykvaliteter i form av spesialisert handel, kultur, uformelle møtesteder og
den sosiale tetthet skaper grobunn for et familiesamfunn i tett tilknytning
til Kristiansand og Lufthavnen – såfremt tunellen utenom Kristiansand blir
gjennomført.
LANDSKAP OG BEBYGGELSE
FORBINDELSER OG BYROM
FREMTIDIGE BYGGEFELTER
BEBYGGELSE,
HYBRIDPROGRAMMING, OG TYNGDEPUNKTER
KR_SAND_2041
EN NY BYROMSSTRUKTUR
GJENNEMFØRELSESSTRATEGI
POLYFONISK PLANLEGNINGSSTRATEGI
Inspirert av musikken foreslår vi å planlegge etter flerstemmigheten, dvs. polyfonien. Polyfonien gjør det mulig å planlegge byen med
forskjellig puls, så et gitt område utvikles med forskjellige tidshorisonter,
hvor de områdene som står overfor utvikling umiddelbart er planlagt i
større grad enn de områdene hvor tidshorisonten er lengre ute.
Evnen til å romme flere tidsligheter samtidig er musikkens domene, men
transformeres til en ny strategisk vinkel for en måte å planlegge
Kristiansand.
KR_SAND_2041
KRISTIANSAND 2041
FREMTIDENS BYUDVIKLINGSGREP
TAK
JUUL I FROST ARKITEKTER, JOHN PLØGER, ATKINS
KR_SAND_2041