Naturforvaltning - Nord universitet

NO EN
Naturforvaltning
Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du
kunnskap om dyr og planter, landskapet, økologien, klima, jakt og fiske. Vil du lære
mer om naturen og liker en blanding av teori og praktisk arbeid så er dette et
studium for deg.
BACHELOR I NATURFORVALTNING
Studiepoeng
180,0
Type studium
Bachelorgrad
Startsemester
Høst 2017
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Studiested
Steinkjer
Søknadsfrist
15.04.2017
SONJA EKKER
Studieprogramansvarlig
Universitetslektor
Tlf: +47 74 11 22 73
E-post: [email protected]
ANITA SUNDET
Studieveileder
Rådgiver
Tlf: +47 74 02 26 14
E-post: [email protected]
YRKESMULIGHETER
Studiet kvalifiserer til arbeid innen: generell naturressurs- og utmarksforvaltning, offentlig natur- og miljøforvaltning, forvaltning av
verneområder, informasjon og undervisning og privat utmarksbasert næringsliv. ...
VIDERE UTDANNING
Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller
studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.
OPPTAKSKRAV
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Du må ha Matematikk R1 eller (Matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk
1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag ...1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.
Side 1 av 38
Programoversikt
1. STUDIEÅR
OVERSIKT
Høst 2017
Obligatoriske emner
180 Studiepoeng
Exphil
EXP1010
10 SP
Fisk- og hjorteforvaltning
BIO1210
10 SP
Naturbasert reiseliv
NAT3211
10 SP
Vår 2018
Zoologisk artslære
BIO1020
10 SP
Kjemi, miljø og forurensing
BIO101
10 SP
Genetikk, atferd og evolusjon
BIO140
10 SP
2. STUDIEÅR
Høst 2018
Forvaltnings- og miljørett
NAT203
5 SP
Økologi
BIO201
10 SP
Naturregistrering (1/2)
BIO2310
15 SP
Geografisk informasjonsbehandling (1/2)
GEO220
20 SP
Vår 2019
Naturregistrering (2/2)
BIO2310
15 SP
Geografisk informasjonsbehandling (2/2)
GEO220
20 SP
Botanisk artslære
BIO2060
Side 2 av 38
10 SP
3. STUDIEÅR
Høst 2019
Anvendt statistikk
MET322
5 SP
Naturforvaltning (1/2)
NAT330
20 SP
Arealplanlegging med GIS
NAT340
20 SP
Bacheloroppgave (1/2)
BAC360
15 SP
Vår 2020
Naturforvaltning (2/2)
NAT330
20 SP
Bacheloroppgave (2/2)
BAC360
Side 3 av 38
15 SP
Studieplan
BESKRIVELSE AV STUDIET
Studiet i utmarksforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer bl.a. om biologisk mangfold, forvaltning av
vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvaltning av norsk natur.
Innholdet i studiet preges av biologiske emner og forvaltningsemner. Studiet gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte
våre naturressurser. Mye av undervisningen er praktisk rettet i form av øvelser, feltkurs og ekskursjoner. Emner som geologi, vegetasjon, økologi,
zoologi, botanikk, naturregistrering, naturforvaltning, arealplanlegging, kart og GIS (geografiske informasjonssystemer) er sentrale. Emnene i siste
del av studiet legger vekt på å knytte undervisningen til reelle forvaltningssituasjoner i dagens samfunn. Studiet gir et godt grunnlag for yrkeslivet.
I emnet Naturforvaltning (NAT330) gjennomføres en obligatorisk ekskursjon til utlandet.
Bacheloroppgaven i 3. studieår får du fordype deg faglig i et selvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i
et av våre forskningsprosjekter.
Undervisningen foregår som forelesninger, gruppearbeid og øvinger. I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og
prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer. I enkelte emner er
deler av undervisningen nettbasert eller samlingsbasert.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført studium skal studenten:
Generell kompetanse:
kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som deltager i ei større gruppe, i tråd med etiske og krav og
retningslinjer
kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig både til allmennheten og til andre innen natur- og utmarksforvaltning
kunne utveksle erfaringer og synspunkter med andre fagfolk innen natur- og utmarksforvaltning
ha innsikt i fagets yrkesetiske problemstillinger og kunne reflektere over faglig utøvelse og justere ved behov
Kunnskap:
ha bred kunnskap om natur og forvaltning av natur i Norge
ha inngående kunnskap om flora, fauna og andre relevante deler av det biologiske mangfoldet
ha kjennskap til forskning- og utviklingsarbeid innen natur- og utmarksforvaltning
kunnskaper om norske forvaltningssystemer, fagets historie, tradisjoner og egenart i samfunnet
ha god oversikt over relevante lover og forskrifter
Ferdigheter:
kunne de grunnleggende ferdigheter knyttet til å gjennomføre naturregistrering, kartlegging og overvåkning, herunder å bruke GIS og annet
relevant verktøy i dette arbeidet
kunne samle inn, sammenstille, analysere og diskutere anvendelsen av egne data og resultat, som en del av det å skrive en fagrapport som
belyser ei nærmere definert problemstilling
kunne anvende relevante offentlige lover og forskrifter i forvaltningsarbeid, eksempelvis gjennom planlegging, saksbehandling og
konsekvensutredninger
kunne anvende sin faglige kompetanse, som blant annet er knyttet til relevant forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger
innenfor natur- og utmarksforvaltning
YRKESMULIGHETER
Studiet kvalifiserer til arbeid innen: generell naturressurs- og utmarksforvaltning, offentlig natur- og miljøforvaltning, forvaltning av verneområder,
informasjon og undervisning og privat utmarksbasert næringsliv.
VIDERE UTDANNING
Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig
for nærmere informasjon om dette.
Side 4 av 38
UTENLANDSOPPHOLD
Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringer. Derfor er internasjonal erfaring og kjennskap til
internasjonalt fagspråk viktig i utdanningen.
Nord har en avtale med University of Minnesota, College of Natural Resources som gir mulighet for å ta et semester der som en del av studiet.
Studier i europeiske land eller i Canada, Australia og New Zealand kan også være aktuelt.
Gjennom "NordNatur"-samarbeidet (flere høgskoler og universitet i Skandinavia, Finland, Baltikum og Island), er det mulighet til tilsvarende
studieopphold i disse landene. Studenter som behersker russisk kan få studieopphold ved vårt samarbeidende universitet i Arkhangelsk.
KOSTNADER
Semester- og kopinoravgift.
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som
del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på NORD sine
nettsider.
Det må påregnes utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs til dekning av transport, overnatting og forpleining.
REALKOMPETANSE
For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige
opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.
Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet
finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.
Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.
Opptak på grunnlag av realkompetanse til Bachelor i naturforvaltning vurderes etter følgende kriterier:
Utdanning fra videregående, herunder:
Bestått fagkombinasjon og karakterer.
Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse.
Studiet har krav om realfagskompetanse (REALFA). For å komme i betraktning, må søkere ha bestått minst Matematikk R1 eller (Matematikk S1
og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2
eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.
Oppfyller du ikke kravet om realfag, anbefaler vi at du søker Bachelor i utmarksforvaltning.
I tillegg må du ha relevant arbeidserfaring i tilknytning til f. eks jakt, fiske, forvaltning og skjøtsel av naturen.
EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord
universitet.
PROGRAMEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.
Side 5 av 38
Emnebeskrivelser (15)
Exphil EXP1010
Exphil er et obligatorisk emne som gir innføring i filosofi- og vitenskapshistorie,
samt vitenskapsteori og etikk. Med forankring i filosofisk kunnskap og forståelse får
studentene trening i å håndtere aktuelle nasjonale og globale problemstillinger i
tilknytning til politikk, miljø, samfunnsutvikling, massemedia og religion.
Studentene skal gjennom arbeidet med lærestoffet utvikle teoretiske kunnskaper,
praktiske ferdigheter, evne til kritisk refleksjon over og forståelse for
tverrvitenskapelige og tverrkulturelle spørsmål. Kompetansen studentene utvikler
gjennom kurset skal være relevant og overførbar til ulike studier og til aktiv
deltakelse i samfunnsdiskursen. Det blir fokusert på sentrale problemstillinger
innenfor filosofihistorie, vitenskapsfilosofi, etikk og kunst. Filosofihistorie med
vitenskapsteori tar for seg ulike tanketradisjoner og filosofer som har bidratt til å
forme samfunnsutviklingen og utviklingen av den vestlige vitenskap. Innenfor etikk
presenteres og diskuteres sentrale begreper, teorier og modeller som undersøker
forutsetningene for moralsk riktig handling. En rekke problemstillinger i koblingen
mellom filosofi og ulike kunstarter blir belyst gjennom praktiske eksempler.
Lærestoffet blir presentert og diskutert i ulike moduler der filosofien blir knyttet opp
mot dagsaktuelle problemstillinger innenfor for eksempel; Virkelighetsoppfatning
og vitenskapelig forståelse. Ekspertise og kunnskap. Evolusjon, diversitet og etikk.
Økonomi, natur og samfunn. Religion, kunst og frihet. Massemedias rolle i det
moderne samfunnet. Emnet er på 10 studiepoeng. 7,5 av studiepoengene er
samkjørt med Handelshøgskolen.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
EXPHIL E X P 1 0 1 0
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2017
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
Side 6 av 38
LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
beskrive sentrale begreper, teorier og modeller innen vitenskapsfilosofien
beskrive de meste sentrale sammenhengen mellom filosofi, kunst og vitenskap
Ferdigheter
kan gjennomføre en evaluering av sentrale spørsmål i det moderne samfunn basert på erfaring, teori og empirisk informasjon
identifisere, analysere og komme opp med velbegrunnede løsningsforslag på viktige samfunnsspørsmål
kan reflektere kritisk over sin egen stilling som forvalter og produsent av vitenskapelig kunnskap
Generell kompetanse
har kjennskap til filosofisk begrunnede sammenhenger mellom livssyn, vitenskapelig kunnskap, demokrati, frihet og økonomisk og miljømessig
ansvar
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Undervisningen er en blanding av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser og film. I forelesningene vil studentene møte forelesere fra ulike
fagområder. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring gjennom aktiv deltakelse i de ulike undervisningsaktivitetene.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
VURDERINGSORDNING
Oppgave (første gang 2017 høst).
Side 7 av 38
Fisk- og hjorteforvaltning BIO1210
Emnet gir en innføring i hjortedyrenes biologi og forvaltning av disse artene i
Norge. Det gis også en innføring i problemstillinger som er aktuelle for
forvaltningen av elver og innsjøer, med spesiell vekt på økologiske
problemstillinger knyttet til ferskvannsfisk og anadrome arter. Sammenhengen
mellom praktisk forvaltning og lovverket blir spesielt vektlagt. Hovedteamer: Hvem
gjør hva i hjortevilt- og fiskeforvaltningen. Lover og forskrifter om forvaltning av
hjortevilt og fisk. Økologiske forhold i vann og vassdrag. Analysemetoder for
ferskvannsfisk. Trusselsfaktorer mot fiskestammer. Biologi hos hjortevilt.
Aldersbestemmelse av fisk og hjortevilt. Beiteregistreringer. Bestandsplaner.
Hjorteviltregistret.
Semesteravgift og totalt kr 500 kroner (kjøring og overnatting feltkurs).
FISK- OG HJORTEFORVALTNING BIO1210
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2017
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
ha god kunnskap om relevante lover og forskrifter
ha grunnleggende innsikt i ulike metoder for registrering og prøvetaking
ha god kunnskap om utvalgte arter av ferskvannsfisk, anadrome arter og hjortevilt.
Ferdigheter
kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og anvende nødvendige parametre for å lage bestandsplaner og/eller driftsplaner for hjortevilt og
fisk.
Generell kompetanse
forstå oppbyggingen av hjortevilt og fiskeforvaltningen.
forstå relevante lovbestemmelser og forskrifter knyttet til innlandsfisk, anadrome arter og hjortevilt
ha kunnskap om økologiske forhold i vann og vassdrag
Side 8 av 38
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, innleveringer, gruppearbeid, ekskursjoner og obligatoriske feltkurs.
PENSUM
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Norges lover og andre lovsamlinger som kun inneholder lovtekster. Særtrykk av lover og forskrifter.
VURDERINGSORDNING
Muntlig eksamen-individuell (første gang 2017 høst).
Arbeidskrav 1-Obl. deltagelse på ekskursjoner og feltkurs, teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Arbeidskrav 2-To oppgaver (1 ind. og 1 gruppe), teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Side 9 av 38
Naturbasert reiseliv NAT3211
Naturbasert reiseliv som opplevelsesnæring. Trender, innovasjon og utfordringer
relatert til et bærekraftig reiseliv. Arealvern og lokal verdiskaping, vertskapsrollen
og autentiske opplevelser.
Semester avgift og pensumlitteratur.
N A T U R B A S E R T R E I S E L I V NAT3211
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Høst 2017
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en
del av universitetets kvalitetssikringssystem.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap
Forstå naturbasert reiseliv som fenomen og næring.
Vise forståelse av naturbasert reiseliv i forhold til bærekraftproblematikk, arealvern og lokal verdiskaping.
Kjennskap til opplevelsesøkonomi, vektleggingen av opplevelsesdimensjonen i ulike bransjer.
Ferdigheter
Drøfte innovasjon i opplevelsesnæringene i et naturbasert reiselivsperspektiv.
Ta i bruk forretningsplan i planleggingen av et reiselivskonsept.
Generell kompetanse
Forstå betydningen og utfordringer relatert til naturbasert reiseliv i en global, nasjonal og regional kontekst.
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
UNDERVISNINGSFORM
Nett- og samlingsbasert.
Side 10 av 38
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Nett- og samlingsbasert.
Forelesninger
Gruppediskusjoner
Bedriftsbesøk
PENSUM
Pensumlitteratur
Ekstrøm, Frida & Engeset, Agnes B. (2011). Håndbok for bærekraft i reiselivet : resultater fra Arena Innovativ Fjordturisme. (Vestlandsforskningnotat ; 8)
http://www.vestforsk.no/filearchive/vf-notat-8-2011-nce-handbok_1.pdf
Overvåg, K. og Ericsson, B. (2015). Naturbasert reiseliv i fjellkommuner : forventninger og muligheter. I Skjeggedal, Terje og KJell Overvåg (Red.),
Fjellbygd eller feriefjell?. (s. 107-129). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1905-6
Pedersen, Ann-Jorid (2015). Opplevelsesbasert verdiskaping. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.
Introduksjon, kap.1, 2, 4, 6 og 7
ISBN 9788202437923
Stensland, S. (2012). Elveeiers oppfatning av og håndtering av risiko innen laksefisketurismen. I Rønningen, Martin og Terje Slåtten (Red.),
Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. (s. 253-274). Bergen: Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1178-4
Tordsson, Bjørn (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforl..
s. 49-73
ISBN 978-82-7634-894-1
Pensum kan justeres frem mot studiestart.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2017 høst).
Oppgave-individuell eller parvis - 6 ukers varighet, teller 40/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Muntlig eksamen-individuell, teller 60/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Obligatorisk aktivitet-forprosjekt, teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Obligatorisk deltagelse-bedriftsbesøk, teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Side 11 av 38
Zoologisk artslære BIO1020
Det sentrale innholdet i emnet er å gi en systematisk oversikt over de
dyregruppene som karakteriserer norsk fauna. Emnet omfatter dyreriket fra
encellete dyr til pattedyr.
Semesteravgift.
Spleis på utgifter til de som stiller med privatbiler, anslagsvis totalt pr student kr.
500,-.
ZOOLOGISK ARTSLÆRE BIO1020
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Vår 2018
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte
Kunnskap
Inneha kunnskap om evolusjonære endringer som ligger til grunn for dagens biodiversitet
Besitte kunnskap om morfologiske karakteristika for virvelløse dyr i norsk fauna
Besitte god artskunnskap om fugl og pattedyr i norsk fauna
Ferdigheter
Grunnleggende kompetanse om metoder for innsamling av biologisk materiale
Kunne anvende bestemmelseslitteratur for identifikasjon av ulike dyregrupper
Generell kompetanse
Være i stand til å identifisere virvelløse dyr til familie/ordensnivå
Solid kompetanse i forhold til artsbestemmelse av norske fugle,- og pattedyrarter
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
Side 12 av 38
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, laboratorieundervisning og cirka 7 dagsekskursjoner. Ekskursjonene gjennomføres i april, mai og juni. Det må påregnes en liten
utgift til dekning av transport.
PENSUM
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Alle hjelpemidler tillatt utenom referansesamling
VURDERINGSORDNING
Praktisk eksamen - artsprøve, 5 Timer (første gang 2018 vår).
Arbeidskrav-Ekskursjoner, teller 0/100 av karakteren (første gang 2018 vår).
Side 13 av 38
Kjemi, miljø og forurensing BIO101
Generell kjemi: Atomstruktur og oppbyggingen av det periodiske system.
Bindingsforhold, nomenklatur og støkiometri. Vannløsninger og gasser. Syrer,
baser og buffere, salter og oksider i vann. Reduksjon og oksidasjon,
spenningsrekka. Organisk kjemi, funksjonelle grupper og nomenklatur.
Miljøkunnskap: Effekter av forurensning på biologiske systemer. Sentrale tema
som miljøgifter, klimagasser, sur nedbør, oljeforurensning og radioaktivitet vil bli
belyst.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
KJEMI, MILJØ OG FORURENSING BIO101
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Vår 2018
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
INGVILD BURAN
KROGLUND
Emneansvarlig
Høgskolelærer
Tlf: +47 74 11 21 18
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evaluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
Side 14 av 38
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Ha grunnleggende kunnskap om navnsetting og oppbygging av atomer og molekyler.
Ha grunnleggende kunnskap om ulike typer reaksjoner og kjemiske bindinger.
Ha grunnleggende kunnskap knyttet til forurensning av jord, luft og vann.
Ha forståelse for virkning av miljøgifter på organismer, populasjoner og økosystem.
Ferdigheter
Kunne forstå og anvende grunnleggende metoder og prinsipper innen uorganisk og organisk kjemi.
Ha grunnleggende ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid og sikkerhet på laboratoriet.
Kunne anvende og formidle kunnskap om grunnleggende navnsettingsregler for kjemiske forbindelser.
Kunne formidle grunnleggende kunnskap om miljøgifter og annen forurensningsproblematikk.
Generell kompetanse
Kunne gjøre rede for grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper som bakgrunn for kjemiske prosesser som skjer i levende organismer.
Ha grunnleggende kunnskaper om problemer knyttet til forurensning av luft og vann, samt virkning av miljøgifter på dyr, planter og økosystemer.
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, oppgaveløsning og laboratorieøvinger.
PENSUM
Pensumlitteratur
Boye, Nils Chr. (2009). Kjemi og miljølære. (4. utg.). Oslo: Gyldendal.
ISBN 978-82-0539-810-8
Shaw, Ian C et al. (1998). Principles of environmental toxicology. London: Taylor & Francis.
ISBN 07-4840-355-8
Anbefalt tilleggslitteratur
Boye, Nils Chr. (2009). Fasit med kommentarer til Kjemi og miljølære og Kjemi for ingeniører 1 - grunnlag. (5. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.
ISBN 978-82-0539-940-2
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Kalkulator (kun Casio FX-82ES PLUS, Hewlett-Packard HP30 eller Texas instruments TI-30 er godkjent i BIO101).
Side 15 av 38
VURDERINGSORDNING
Samla vurdering (første gang 2008 høst).
Individuell skriftlig eksamen, 5 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2008 høst).
Individuell skriftlig eksamen, 5 Timer (første gang 2017 høst).
Laboratorieøvinger, teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Innleveringsoppgave, teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
En delprøve, teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Oppmøte til laboratorieøvinger, teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
80% oppmøte til undervisning, teller 0/100 av karakteren (første gang 2017 høst).
Side 16 av 38
Genetikk, atferd og evolusjon BIO140
Emnet gir en innføring i strukturen og funksjonen til eukaryote og prokayote celler.
Det fokuseres spesielt på hvordan genetiske egenskaper overføres fra foreldre til
avkom, oppbygningen av DNA og hvordan DNA blir overført til RNA og proteiner.
Studentene får en innføring i evolusjonsteori, artsdannelse og utviklingen av
populasjoner. Det gis også en grundig innføring i sentrale etologiske prinsipper.
Sentrale tema er blant annet instinkt og læring, kommunikasjon, gruppeadferd,
seksuell seleksjon og hjelperadferd.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
GENETIKK, ATFERD OG EVOLUSJON BIO140
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Vår 2018
Hvilket år i
studieprogrammet
1. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
ROLF TERJE
KROGLUND
Emneansvarlig
Førstelektor
Tlf: +47 74 11 21 41
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført kurs skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
ha grunnleggende kunnskap om oppbyggingen av celler og funksjonen til ulike celleorganeller
ha grunnleggende kunnskap om det molekylære grunnlaget for genetisk arv og evolusjon
vise forståelse for evolusjon og naturlig utvalg som fundament for adferdsmessige fenomener
gjengi prosesser som regulerer arvegangen mellom generasjoner og overgangen fra gen til protein
Ferdigheter
kunne anvende og formidle kunnskap om adferd, genetisk arv og evolusjon
ha grunnleggende ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid, sikkerhet i laboratoriet og rapportskriving
beherske grunnleggende begreper innen fagområdet
Generell kompetanse
være i stand til å bruke egne ord muntlig og skriftlig for å diskutere sentrale prinsipper for genetisk arv, adferd og evolusjon
Side 17 av 38
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, laboratorieøvinger og oppgaveløsning.
PENSUM
Pensumlitteratur
Davies, Nicholas B. , John R. Krebs, Stuart A. West (2012). An introduction to behavioural ecology. (4th ed.). Chichester: Wiely-Blackwell.
ISBN 978-1-4051-1416-5
Reece, Jane B. et al. (2016). Campbell biology : concepts & connections. (8th ed.). Boston, Mass.: Pearson.
ISBN 978-1-292-05780-4
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2010 høst).
Skriftlig eksamen, 5 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2010 høst).
Side 18 av 38
Forvaltnings- og miljørett NAT203
Emnet inneholder følgende hovedtema: Kommunene og staten, kommunen og
innbyggerne. Juridiske grunnbegreper og rettskildelære. Forvaltningsrett,
virkemidler og prinsipper i miljøretten. Erstatning og miljøkriminalitet. Oversikt
over miljølover med vekt på plan- og bygningsloven, lov om naturmangfold,
jordloven, vassdragsloven, forurensningsloven og skogbruksloven.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
F O R V A L T N I N G S - O G M I L J Ø R E T T NAT203
Studiepoeng
5,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2018
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført emne skal studenten kunne gi en oversikt over forvaltningssystemet, med vekt på statlig og kommunal miljøforvaltning. Dessuten skal
studenten kunne anvende rettsregler og redegjøre for hvordan miljøspørsmål blir behandla i lovverk og forvaltning.
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger og gjennomgang av praktiske eksempler på rettsproblemer knyttet til ulike lover og forvaltningsregler.
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Norges lover og andre lovsamlinger som kun inneholder lovtekster og forskrifter. Særtrykk av lover og forskrifter.
Side 19 av 38
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2012 høst).
Skriftlig eksamen, 3 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2012 høst).
Side 20 av 38
Økologi BIO201
Emnet skal gi en grunnleggende innføring i økologiske prinsipper. I emnet blir det
lagt vekt på å utvikle studentenes forståelse for økologiske sammenhenger.
Hovedtemaer: Darwins evolusjonsteori. Levende organismers morfologiske,
fysiologiske og atferdsmessige tilpasninger til et dynamisk naturmiljø.
Grunntrekkene i systemøkologien; herunder spesielt hovedelementene i
energiomsetning og utvalgte grunnstoffers kretsløp. Grunntrekkene i den
intraspesifikke delen av populasjonsøkologien; herunder spesielt
hovedelementene knyttet til vekst i og høsting av populasjoner. Grunntrekkene i
den interspesifikke delen av populasjonsøkologien; herunder spesielt
hovedelementene knyttet til konkurranse og predasjon. Grunnleggende forhold ved
menneskets rolle i og påvirkning av utvalgte økosystemer.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
ØKOLOGI BIO201
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
PÅL FOSSLAND MOA
Emneansvarlig
Studiested
Steinkjer
Førstelektor
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Tlf: +47 74 11 21 13
E-post: [email protected]
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2018
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten kunne forstå de grunnleggende delene av Darwins evolusjonslære, systemøkologien, populasjonsøkologien og
humanøkologien.
Ferdigheter
Studenten skal kunne benytte oppnådd kunnskap til å reflektere og besvare, skriftlig og muntlig, problemstillinger som angår grunnleggende
økologi.
Generell kompetanse
Studentene skal kunne benytte ervervede kunnskaper og ferdigheter i emnet til å bedre bidra til å løse ulike økologisk relaterte problemstillinger
innenfor naturforvaltningen.
Side 21 av 38
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, gruppearbeid og semesteroppgave.
PENSUM
Pensumlitteratur
Smith, Thomas M. and Robert Leo Smith (2015). Elements of ecology. (9th ed., Global edition). Essex: Pearson Education Limited.
ISBN 978-1-292-07740-6
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Ingen.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2004 høst).
Skriftlig eksamen, 5 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2004 høst).
Side 22 av 38
Naturregistrering BIO2310
Emnet fokuserer på ulike metoder for registrering, kartlegging og overvåking av
arter og landskapstyper. Gjennom teori og praksis øves studentene i planlegging,
gjennomføring, analysering og rapportering/presentasjon av ulike oppgaver knyttet
til datafangst. Hovedteamer: Hvorfor registrering, kartlegging og overvåking? Ulike
metoder for registrering, kartlegging og overvåking av ulike arter og
landskapstyper. Planlegging og gjennomføring av utvalgte feltbaserte oppgaver.
Grunnleggende forhold ved dataanalyse og datapresentasjon; herunder bruk av
egnet dataverktøy.Gjennomgang av sentrale databaser knyttet til tematikken.
Semesteravgift og det påløper kostnader i form av transport til og fra feltarbeid.
NATURREGISTRERING BIO2310
Studiepoeng
15,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Høst 2018/vår 2019
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Etter fullført emne emnet skal studenten, gjennom praktisk feltøvelser og/eller via ulike databaser, kunne planlegge og gjennomføre datafangst fra
norske økosystemer. Bed bakgrunn i kjennskap til metodespesifikke problemstillinger skal studenten kunne vurdere gode løsninger for innhenting,
sammenstilling og analysering av data som et ledd i kartlegging og overvåking av utvalgte arter og landskapstyper.
Ferdigheter
Studenten skal i løpet av emnet ha tilegnet seg teoretiske og praktiske ferdigheter knyttet til ulike registreringsmetoder samt kunne bruke ulike
registrerings- og analyseverktøy. Studenten skal i tillegg ha tilegnet seg ferdigheter i å kunne rapportere resultatet både muntlig og skriftlig og
påvise styrker og svakheter ved datagrunnlaget.
Generell kompetanse
Studenten skal etter fullført emne kunne se nytten av og ha evnen til å foreta feltbaserte registreringer.
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
Side 23 av 38
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, feltøvelser og både gruppevis og individuelt arbeid med analysering og presentasjon av data. Arbeidssted vil være på campus og i
felt. I noen tilfeller vil arbeidstid overstige vanlig undervisningsdag.
PENSUM
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2018 høst).
Muntlig eksamen (vår), teller 40/100 av karakteren (første gang 2018 høst).
OVERLAPPENDE EMNER
NAT240 Naturregistrering - 15 studiepoeng.
Side 24 av 38
Geografisk informasjonsbehandling GEO220
Geografiske informasjonssystemer (GIS) er verktøy for å behandle geografisk
stedfestet informasjon. GIS brukes som verktøy innen mange ulike fagområder,
knyttet til både private og offentlige virksomheter. Emnet gir en grunnleggende
innføring i hvordan geografisk informasjon behandles, hvordan datafangst utføres,
bl.a. ved bruk av GPS, hvilke datagrunnlag som finnes og hvordan datagrunnlag
og programvare anvendes for å framstille temakart og terrengmodeller, for å utføre
analyser osv. Emnet inneholder følgende hovedtemaer: Geografiske
informasjonssystemer og geografisk informasjon. GNSS, med vekt på GPS og
korreksjonsmetoder. Datamodellering og datainnsamling. Geografiske
referansesystemer. Standarder for geografiske data. Tabeller, koblinger mellom
tabeller, og spørringer. Terrengmodeller. Analyser. Kartografi og framstilling av kart
og andre presentasjoner.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
GEOGRAFISK INFORMASJONSBEHANDLING GEO220
Studiepoeng
20,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
TORGRIM SUND
Emneansvarlig
Studiested
Steinkjer
Universitetslektor
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2018/vår 2019
Tlf: +47 74 11 22 50
E-post:
[email protected]
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten forstå hvilke elementer et GIS består av, og hvordan disse elementene virker sammen. Kunnskap om ulike
datagrunnlag, særlig datagrunnlag knyttet til naturforvaltning og arealplanlegging vektlegges. Opphav og bruksområder, og hvordan slike
datagrunnlag kan kobles for å få fram ny kunnskap, har en vesentlig plass i emnet.
Ferdigheter
Studenten skal oppnå ferdigheter i bruk av GIS programverktøy, slik at studenten i praksis kan utføre geografiske analyser og lage gode
kartografiske presentasjoner. Studenten skal ha ferdigheter i metoder for å gjennomføre datafangst i felt ved bruk av GPS og PDA/felt-pc.
Generell kompetanse
Studenten skal etter endt utdanning se nytten av geografiske informasjonssystemer og forstå hvordan disse kan anvendes innenfor eget
fagområde.
Side 25 av 38
FORKUNNSKAPSKRAV
Krav: GEO103 Naturgeografi og kartlære, GEO104 Kartlære eller tilsvarende. Studenten må ha en generell god kunnskap om, og gode ferdigheter
i bruk av PC.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Emnet tilbys som campusundervisning med forelesninger, nettstøtte og øvinger med veileder.
For nettstudenter (GIS 30 stp) vil øvinger med veileder foregå på obligatoriske samlinger.
Studentene skal i forbindelse med mappeinnlevering arbeide med en konkret case gjennom hele studiet.
PENSUM
Pensumlitteratur
Grinderud, Knut et al. (2008). GIS: geografiens språk i vår tidsalder. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
ISBN 978-82-5192-333-0
Engelsk utgave kan også brukes. ISBN 978-82-5192-426-9
Rød, Jan Ketil (2015). GIS : verktøy for å forstå verden. Bergen: Fagbokforl..
ISBN 978-82-450-1881-3
Anbefalt tilleggslitteratur
Heywood, Ian, Cornelius, Sarah and Carver, Steve (2011). An introduction to geographical information systems. (4th ed.). Harlow: Prentice Hall.
ISBN 978-02-7372-259-5
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2015 høst).
Individuell mappe, teller 60/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Muntlig eksamen, teller 40/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
4 innleveringer, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
80% oppmøte på obligatorisk undervisning, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Side 26 av 38
Botanisk artslære BIO2060
Emnet gir en oversikt over hovedgrupper av organismer innenfor soppriket og
planteriket. Det fokuseres på karakteristiske bygningstrekk og ulike former for
reproduksjon. Hovedtyper av livssykluser gjennomgås. Artskunnskap står sentralt i
emnet og karplantene blir spesielt vektlagt. Artene som gjennomgås representerer
et bredt spekter av biologisk mangfold i sentrale naturtyper som skog, myr, fjell,
havstrand, ferskvann, tørrberg og kulturmark.
Semesteravgift.
Det må påregnes utgifter i forbindelse med obligatoriske utflukter.
BOTANISK ARTSLÆRE BIO2060
Studiepoeng
10,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
2. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Vår 2019
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
Side 27 av 38
LÆRINGSUTBYTTE
Etter fullført emne skal studentene kunne:
Kunnskap
forklare grunnleggende begrep innenfor systematikk og taksonomi og prinsippene for navnsetting av arter
beskrive karakteristiske bygningstrekk og reproduksjon hos de viktigste soppgruppene (inklusive lav) med spesiell vekt på sekksporesopper og
stilksporesopper
gjøre rede for ulike livsstrategier hos sopp (inklusive lav) og deres økologiske funksjon
beskrive generell bygning og reproduksjon hos hovedgrupper av levermoser og bladmoser
beskrive generell bygning og reproduksjon hos karsporeplanter (kråkefotplanter, sneller og bregner)
beskrive generell bygning og reproduksjon hos nakenfrøete planter med furu og gran som eksempler
gjøre greie for ulike former for pollinering hos frøplanter samt forklare forskjellen mellom pollinering og befruktning
beskrive blomstens generelle bygning og funksjon hos dekkfrøete planter, herunder også ulike blomstertyper
beskrive hovedtyper av livssykluser hos sopp (inklusive lav), moser, karsporeplanter og frøplanter
forklare sammenhengen mellom bygningstrekk, reproduksjon og ulik grad av tilpasning til et liv på land hos moser, karsporeplanter, nakenfrøete
planter og dekkfrøete planter
Ferdigheter
identifisere de viktigste familier av dekkfrøete planter
identifisere minst 30 sopparter, 30 lavarter, 30 moser, 30 karsporeplanter og ca 200 frøplanter
bruke en dikotom bestemmelsestabell
Generell kompetanse
gi en overordnet oversikt over de viktigste artsgruppene i planteriket og soppriket
ha en generell forståelse av hvordan disse artsgruppene er oppbygd og reproduserer i naturen
grunnleggende begrep innenfor taksonomi og systematikk og de metoder som brukes for å fastslå slektskap mellom arter
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger og laboratorieundervisning, dagsekskursjoner/feltkurs på 8-10 dager i mai og juni.
PENSUM
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Artsprøve: Alle hjelpemidler tillatt utenom referansesamling
Skriftlig: Ingen.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2019 vår).
Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 50/100 av karakteren (første gang 2019 vår).
Praktisk eksamen-Artsprøve, 1 Timer. Teller 50/100 av karakteren (første gang 2019 vår).
Arbeidskrav-Deltagelse på ekskursjoner og feltkurs, teller 0/100 av karakteren (første gang 2019 vår).
OVERLAPPENDE EMNER
BIO206 Botanikk - 10 studiepoeng.
Side 28 av 38
Side 29 av 38
Anvendt statistikk MET322
Emnet skal gi studentene en innføring i analyse av vitenskapelig datamateriale fra analyse av utvalgsdata og statistisk generalisering til tolkning av komplekse
forskningsresultat. Hovedtema: Beskrivende statistikk. Statistisk generalisering.
Tolkning av forskningsresultat.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
ANVENDT STATISTIKK MET322
Studiepoeng
5,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
KNUT EKKER
Emneansvarlig
Studiested
Steinkjer
Førsteamanuensis
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Tlf: +47 74 11 22 64
E-post: [email protected]
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2019
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom
studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal kunne gjøre rede for
operasjonalisering av variabler
målenivå for variabler
ulike alternativer innen anvendt statistikk
foreta valg av anvendt statistikk basert i ulike problemstillinger
Ferdigheter
Studenten skal være i stand til å
utføre enkel analyse av vitenskapelig datamateriale
analyse av utvalgsdata
gjennomføre statistisk generalisering
Generell kompetanse
Studenten skal være i stand til å
formidle sentral statistisk kunnskap
gjennomføre tolkning av komplekse forskningsresultat
Side 30 av 38
FORKUNNSKAPSKRAV
Grunnleggende kunnskap i forskningsmetode.
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, oppgaveløsning, nettstøtte.
PENSUM
Pensumlitteratur
Ringdal, Kristen (2013). Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1328-3
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Kalkulator.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2007 høst).
Skriftlig eksamen, 3 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2007 høst).
Arbeidskrav-to oppgaver, teller 0/100 av karakteren (første gang 2007 høst).
Side 31 av 38
Naturforvaltning NAT330
Emnet gir en innføring i bevaringsbiologi og hvordan norsk naturforvaltning er
basert på bevaringsbiologiske prinsipper, med fokus på skognatur. Hovedtemaene
er: Bærekraftig bruk av norsk natur som del av offentlig norsk naturforvaltning og
arealplanlegging. Bevaringsbiologi og Landskapsøkologi med fokus på
skogøkosystemer. ¿Rødliste- og Svarlistesystemene, naturindeks og naturtyper».
Kjennskap til Norges naturtyper og utvalgte indikator- og signalarter. Økologi og
nisjetilpassinger hos fugler, pattedyr, insekter, lav og sopparter. Offentlig
friluftslivspolitikk, former for friluftsliv og verdi av rekreasjon. Konflikter i forhold til
bruk og vern, inklusive konflikthåndtering. Fiskeoppdrett ¿ og
forvaltningsutfordringer. Øvelser i konsekvensvurderinger av naturinngrep,
utforming av bevaringsmål for naturreservater og saksbehandling etter
Naturvernloven. Egen fordypningsoppgave om et naturforvaltningsrelatert tema.
Ekskursjon til et annet land for å lære om naturforvaltning i landet.
Semesteravgift.
4 dagers feltkurs vil koste ca. kr. 1000 pr deltager inklusive kjøring. Ekskursjonen
til utlandet vil koste mellom kr 12 ¿ 20000 avhengig av land og lenge på turen (10
¿ 15 dager), men kan først beregnes når mål/land og opplegg er bestemt.
NATURFORVALTNING NAT330
Studiepoeng
20,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2019/vår 2020
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
Side 32 av 38
LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Forståelse og implementering/bruk av "Lov om biologisk mangfold" i praktisk forvaltning vil bli vektlagt, samt konfliktproblematikk i forhold til
naturforvaltning.
Kjenne bevaringsbiologiens grunnprinsipper med vekt på landskaps- og øyøkologiske teorier inklusive forståelse av metapopulasjonsbegrepet.
Kjenne trusler mot biologisk mangfold
Kunnskap om utvalgte fuglearters, - sopp- og lavarters nisjetilpasninger og utfordringer i forhold til levedyktighet ut fra et landskapsøkologisk
perspektiv.
Forstå betydning av død ved for biologisk mangfold i skog
Kjenne hovedtrekkene i Biomangfoldloven og hvorledes den brukes i praktisk saksbehandlingsarbeid og konsekvenser av arealinngrep og
forstyrrelser av natur.
Ferdigheter
Konsekvens- og forvaltningsmålvurdering av naturinngrep og vernet område
Identifikasjon av sentrale indikator/signalarter arter av sopp, lav og fugler
Skrive utredning som omhandler biologisk vurdering av et naturinngrep
Bruke prinsippene i Loven om biologisk mangfold i saksbehandling ved naturinngrep
Generell kompetanse
Emnet skal lære studentene om vern av natur og bærekraftig bruk og forvaltning av naturressurser basert på bevaringsbiologiske tilnærming og
innsikt i naturforvaltningens oppgaver på forskjellig nivå.
FORKUNNSKAPSKRAV
Krav til forkunnskaper er: BIO 1210 Vilt- og fiskeforvaltning, BIO 201 Økologi, BIO 1020 Zoologi, og BIO 2060 Botanikk eller tilsvarende
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, innleveringsoppgaver og feltekskursjoner, deri en ekskursjon til utlandet. Feltkurs er obligatoriske. 4 gruppeoppgaver, der 2 oppgaver
vil være basert på feltarbeid, en oppgave relatert til saksbehandling med krav til bruk av Lov om biologisk mangfold og en individuell
fordypingsoppgave på sjølvalgt tema. Emnet kan tilpasses deltagelse av utenlandske studenter og forelest på engelsk ved behov.
PENSUM
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
GEO111 Naturgeografi og BIO140 Genetikk, atferd og evolusjon eller tilsvarende.
HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN
Muntlig eksamen: Norges lover og andre lovsamlinger som kun inneholder lovtekster og forskrifter. Særtrykk av lover og forskrifter.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2015 høst).
Muntlig, teller 60/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Innleveringsoppgave 1 - Forvaltningsmål, teller 20/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Innleveringsoppgave 2 - Individuell fordypningsoppgave, teller 20/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Side 33 av 38
Arealplanlegging med GIS NAT340
Emnet inneholder følgende hovedtema: Planleggingshistorie, planleggingsteori og
lovgrunnlag. Bærekraftig utvikling og arealplanlegging. Metoder for planlegging av
grønnstruktur. Metoder for planlegging i LNF-områder (landbruks-, natur- og
friluftsområder samt reindrift). Konsekvensutredninger. Planprosesser, samarbeid
og medvirkning. SOSI-standard for plan. Kart- og planforskriften.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
AREALPLANLEGGING MED GIS NAT340
Studiepoeng
20,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
TORGRIM SUND
Emneansvarlig
Studiested
Steinkjer
Universitetslektor
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2019
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
Side 34 av 38
Tlf: +47 74 11 22 50
E-post:
[email protected]
LÆRINGSUTBYTTE
Ha kunnskap om:
Planleggingshistorie, planleggingsteori og lovgrunnlag
Bærekraftig utvikling og arealplanlegging
Metoder for planlegging av grønnstruktur
Metoder for planlegging i LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift)
Konsekvensutredninger
Planprosesser, samarbeid og medvirkning
Plan- og bygningsloven (PBL)
Forskrifter, standarder og spesifikasjoner knyttet til PBL, herunder Kart- og planforskriften, SOSI og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og
digitalt planregister
Ha ferdigheter i:
Lede et flerfaglig arbeid med kommunale arealplaner etter Plan- og bygningsloven
Utføre deler av planarbeidet innenfor sin faglige spesialisering
Bruke tematiske data i planarbeidet og i prosessen med å etablere plandata
Lage en digital kommuneplan og reguleringsplan i henhold til standarder, lover og forskrifter
Generell kompetanse:
Arealplanlegging i et miljøperspektiv og plan og bygningslovens innhold og prosedyreregler samt viktige føringer fra nasjonale og regionale
myndigheter.
FORKUNNSKAPSKRAV
GEO220 Geografisk informasjonsbehandling eller tilsvarende
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesninger, utferd og oppgaver, individuelt eller i gruppe, der studentene skal arbeide med planleggingsspørsmål knytta til grønnstruktur og LNFområder.
Undervisningsmateriale blir tilrettelagt med nettstøtte. Studentene skaffer kunnskap på egen hånd gjennom prosjekter der GIS anvendes som
verktøy i oppgaveløsningen
Side 35 av 38
PENSUM
Pensumlitteratur
Fiskaa, Helge (2012). Fysisk detaljplanlegging. [Trondheim]: Noregs teknisk-naturvitenskapelege universitet.
ISBN 978-82-7259-128-0
Fjellheim, Eva Maria (2013). Utmarkskonflikt i sørsamisk område: Etnisitet, identitet og rettigheter. Plan, 2013(3), 28-33.
http://www.idunn.no/file/pdf/61487151/plan_2013_03_pdf.pdf
Geodataloven (2010). (2012). Lov om infrastruktur for geografisk informasjon. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-09-03-56
Forskrifter og veiledere til loven, som vi bruker i faget, er også pensum.
Grinderud, Knut et al. (2016). GIS : geografiens språk i vår tidsalder. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Kapittel 1 og 3
ISBN 978-82-450-1995-7
Heiberg, Eli (1999). Planlegging i kulturlandskapet : når bruk og vern skal kombineres. [Oslo]: Landbruksforl..
7-16
ISBN 82-529-2343-7
http://www.nb.no/nbsok/nb/f431146382c67a05006003ee98d79c9e.nbdigital?lang=no#0
Jensen, Rolf H. (2013). Planleggerprofesjonens utvikling gjennom de siste hundre år. Plan, 2013(4-5), 6-15.
http://www.idunn.no/file/pdf/62883224/plan_2013_04-05_pdf.pdf
Plan- og bygningsloven (2008). (2016). Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
Forskrifter og veiledere til loven, som vi bruker i faget, er også pensum.
Aarsæther, Nils (red.) (2012). Utfordringer for norsk planlegging : kunnskap, bærekraft, demokrati. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforl..
ISBN 978-82-7634-901-6
Anbefalt tilleggslitteratur
Kleven, Terje (2011). Fra gjenreisning til samfunnsplanlegging : norsk kommuneplanlegging 1965-2005. Trondheim: Tapir akademisk.
ISBN 978-82-519-2691-1
ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
NAT202 eller NAT203 Forvaltnings- og miljørett eller tilsvarende.
VURDERINGSORDNING
Samlet vurdering (første gang 2015 vår).
Hjemmeeksamen, 24 Timer. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 vår).
Side 36 av 38
Bacheloroppgave BAC360
Bacheloroppgaven skal være et sjølstendig arbeid som gir øvelse i bruk av
vitenskapelig metode. Den skrives som en vitenskapelig rapport eller en utredning.
Hver oppgave skal ha en veileder ved studiestedet og kan i enkelte tilfeller også ha
en ekstern faglig veileder. Oppgaven skal ha tittel og sammendrag på engelsk i
tillegg til norsk. Hele oppgaven kan skrives på engelsk om ønskelig.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
BACHELOROPPGAVE BAC360
Studiepoeng
15,0
Nivå
Lavere grad
Type emne
Obligatorisk
teoriemne.
Undervisningsseme
ster
Hvilket år i
studieprogrammet
3. studieår
Studiested
Steinkjer
Ansvarlig fakultet
Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Undervisningsspråk
Norsk
Høst 2019/vår 2020
Søknadsfrist
EMNEEVALUERING
Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.
LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt kurs forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
om vitenskapelig arbeid
om sammenhengen mellom problemstilling/målsetting, metode, analyse og vitenskapelig skriving
Ferdigheter
kan utvikle et prosjekt og formulere problemstillinger/hypoteser
kan anvende vitenskapelig metode
kan analysere og tolke data
kan lage en skriftlig vitenskapelig rapport
Generell kompetanse
evne til kritisk refleksjon
evne til å lese og forstå vitenskapelige fagtekster
FORKUNNSKAPSKRAV
Bestått eksamen i minimum 75 studiepoeng i studieretningsemner før oppstart av det formelle arbeidet med BAC360.
Side 37 av 38
LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Dette er i hovedsak et sjølstendig arbeid der studentene får veiledning av en oppnevnt faglærer. Rammene for oppgaven og aktuelle oppgavetema
blir presentert i 3. eller starten på 4. semester. Studenter som skal foreta feltarbeid om sommeren, må få oppgaven godkjent og veileder oppnevnt
i 4. semester, de øvrige studentene i 5. semester. Undervisningen i prosjektarbeid (5. semester) gis som forelesninger med innlevering av
forprosjektet i slutten av semesteret. Bacheloroppgaven kan skrives av en student alene eller som et samarbeid mellom to studenter. Samarbeidet
kan gjerne foregå på tvers av studieretninger.
PENSUM
VURDERINGSORDNING
Muntlig eksamen (første gang 2015 høst).
Skriftlig bacheloroppgave, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Arbeidskrav - forprosjekt, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Side 38 av 38