Skrede - Jansen - Plan og geodatautval

Smart bruk av plan- og
temadata: Utfordringar og
oppgåver for Plan- og temadatautvalet (PTU) i Hordaland
Henrik Løseth Jansen
KV Bergen
PTU i Hordaland
Part
Representant
Fylkesmannen i Hordaland (GIS)
Trond Rolland
Fylkesmannen i Hordaland (plan)
Brooke Wilkerson
Hordaland fylkeskommune (GIS)
Thorbjørn Eidsheim Bøe
Hordaland fylkeskommune (plan)
Hans-Christian Engum
Statens vegvesen region vest (plan)
Mariann Dagfrid Barsnes
Nordhordland
Ny representant
Midthordland
Thorbjørn Steffensen (Os
kommune)
Sunnhordland
Yngve Sagvaag Lunde (Stord
kommune)
Hardanger-Voss
Ny representant
Kartverket Bergen
Kjetil Holm
Vararepresentant
Henrik Løseth Jansen
Mål for arbeidet i PTU
Plan- og temadatautvalget skal:
Sentrale tema er:
•
•
•
•
vere eit lokalt fagforum for
utarbeidelse og bruk av plan- og
temadata
fungere som lokal forankring av
geodataarbeidet i fylket
bidra med innspill fra brukere
lokalt/regionalt til andre
samarbeidsfora i infrastrukturen
•
•
•
Plansatsing 2016 – etablering og
kvalitetsheving av planregister og
regulerings- og kommuneplanbasar.
DOK – stadfesting DOK-datasett i
kommunane
Regionsamarbeid – fokus på
interkommunalt samarbeid innan
GIS/geodata
Høyringsbasar – fokus på korleis
kommunar/regionssamarbeid kan
bruke og forvalte høyringsbasar
Meir info og innkalling/referat finn du på:
http://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Bergen/Geodatasamarbeid/Geodatautval/plan--og-temadatautval-i-hordaland/