icon_pdf Bergenseren 1 - 2017

Gjør byen
klar for
sykkel-VM
4
8
Nye
byrom
mot vest
Går
verden
rundt
10
13
Vi viser deg
ungdomsskolene
BERGENSEREN
INNBYGGERMAGASIN FR A BERGEN KOMMUNE
NUMMER 1 FEBRUAR 2017
ÉN
ARBEIDSPLASS,
18 300 MULIGHETER
Sidene 14 -17
BERGENSEREN
Forbereder økte
bompenger ved
dårlig luft
Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det
skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare
for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet
bompengetakst skal kollektivtransport være gratis. Kriteriet for
å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med
varighet to dager eller mer.
BERGENSEREN
Bergenseren er et informasjons­magasin
utgitt av Bergen kommune. Magasinet
skal informere om hva kommunen
holder på med, hvilke kommunale tilbud
byens innbyggere kan benytte seg av,
og hvilke ­rettigheter og plikter innbyggerne har. Bergenseren
kommer ut 4 ganger i året.
Bli med på skikurs
Er du over 13 år? Da kan du delta på kurs i alpint, snowboard eller twintip
i Eikedalen I vinterferien.
EVA HILLE
ANSVARLIG REDAKTØR
INFORMASJONSDIREKTØR
[email protected]
bergen.kommune.no
W
nina.​[email protected]​
bergen.​kommune.​no
Alle kvinner født 1991 og senere har fra 1. november 2016 fått tilbud om gratis
vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig program.
Her kan du bli vaksinert:
n Kvinner med fastlege i Bergen, kan vaksineres hos sin fastlege.
n Jenter 16-19 år som ikke går på skole, kan vaksineres ved Helsestasjon for
ungdom i egen bydel eller hos sin fastlege.
n Studenter over 20 år kan få vaksine ved Helsestasjon for ungdom og studenter
ved Engen helsestasjon.
n Kvinner født mellom 1991 og 1996 som ikke har fastlege i Bergen, kan få
vaksine ved Smittevernkontoret på Bergen Helsehus.
n Elever i grunn- og videregående skole vil få tilbud om vaksinasjon via
skolehelsetjenesten på sin skole.
Mer informasjon: W bergen.kommune.no
ANDREW M.S. BULLER
[email protected]
bergen.kommune.no
KRISTIN HAUGE KLEMSDAL
[email protected]
bergen.kommune.no
SEKSJON INFORMASJON
[email protected]
Tlf. 05556
Redaksjonen avsluttet 10. februar
Neste nummer kommer i mai/juni.
L AY- OUT Alf Gundersen AS
TRYKK Schibstedt Trykk Bergen AS
OPPL AG 123 000
DISTRIBUSJON Posten
FORSIDEFOTO Andrew M.S. Buller
Brannvesenet
anbefaler
komfyrvakt!
Altfor mange branner starter på komfyren.
Ferske tall fra 2016 viser at nær 60 prosent av
totalt 190 branner og branntilløp i bergenshjem var direkte knyttet til bruk av komfyr. De
fleste komfyrbranner oppstår ved middagstider og på nattestid i helgene. Komfyrvakt er
en enkel teknisk innretning som effektivt
hindrer slike branner fra å oppstå.
Spesielt utsatte personer, som for eksempel
eldre med tidlig demens, vil kunne få
installert komfyrvakt gratis fra Hjelpemiddelsentralen. Sjekk med sentralen om
den eldre du kjenner er berettiget til dette.
Kommunale ergoterapeuter, fastlege eller
hjemmesykepleiere kan bistå med søknad.
W
Distribuert til alle husstander og næringsvirksomheter i Bergen kommune.
bergen.kommune.no/brannvesen
Søke barnehageplass?
F OTO: ANN-KRIST IN LOODT Z
[email protected]
bergen.kommune.no
OL A HENNING MÅLSNES
Fritak
Reglene for fritak er de samme som reglene i den permanente
bompengeordningen. Byrådet arbeider dessuten for at tunge
kjøretøy (kjøretøy over 3.5 tonn) med Euroklasse VI-teknologi skal
få rett til refusjon for de ekstraordinære satsene.
Tilbud om HPV-vaksine
F OTO : HÅVARD HOLME
NINA BL ÅGESTAD
Bybanen
Alle busslinjer i Bergensområdet som går inn til og ut av
Sone Bergen, inkludert Os, Askøy, Sotra, Øygarden, Osterøy og
Nordhordland (busser til og med 600-serien), uansett hvilken
strekning man reiser på
n Bybåtene Kleppestø-Strandkaien og Knarvik–Frekhaug–Bergen
n
bergen.kommune.no /idrett
HANNE FAREST VEDT
Søknadsfristen til
hovedopptaket er 1. mars.
Tid for å søke
tilskudd
Flere av kommunens tilskuddsordninger
innen kunst, kultur og idrett har søknadsfrist
i mars og april. Frister og mer om kriterier
finner du på:
W
bergen.kommune.no/tilskudd
Foreldre til alle barn i private og kommunale barnehager,
skolen og SFO har fått enten e-post, SMS eller brev med
invitasjon til å bli med i en brukerundersøkelse. Fristen
for å svare er 26. februar. Resultatene offentliggjøres i
begynnelsen av april.
Hvis barnehagen/skolen har registrert mobilnummeret ditt, kan du også svare i en lenke som du finner på
n
W
bergen.kommune.no/brukerundersokelse
Passer på
personvernet ditt
F OTO: ANN -KRI STI N LOO DT Z
[email protected]
bergen.kommune.no
Si din mening om
din barnehage,
skole og SFO
Gratis kollektivtrafikk i perioder med forhøyet bompengetakst er:
Idrettsservice og Skifremme holder kurs 28. februar og torsdag 1. mars. Prisen for å delta er 200 kroner for instruksjon og heiskort,
eller 300 kroner hvis du vil leie utstyr i tillegg. I vinterferien går det skibuss som kan benyttes av kursdeltakerne, den koster 80
kroner. Du kan også delta på kurs i Furedalen lørdag 18. mars og søndag 19. mars. Kursene forutsetter at det er nok snø og at
skiheisene er åpne. Les mer på
ANN- KRISTIN LOODTZ
REDAK TØR
[email protected]
bergen.kommune.no
Slik skal det fungere
En femdobling av takstene innebærer at personbiler må betale 225
kroner i rushtiden og 95 kroner utenom rush (uten rabatt), og at
tunge kjøretøy betaler det dobbelte. Beredskapstaksten gjelder i
tidsrommet 6.00–22.00, det samme som for datokjøring.
Gratis kollektivtrafikk omfatter enkeltbilletter, klipp og bruk av
reisepenger. Reisende som har kjøpt billett, kan ikke kreve refusjon.
Skøyte, skate eller
hoppe?
Åpningstider for Slåtthaug kunstisbane, Bergenshallen, Fysak og
åpne idrettshaller finner du på
Kommunen registrerer mye informasjon om deg som
innbygger. Nå har kommunen opprettet en ordning
med eget personvernombud. Gøran Breivik skal passe
på at opplysningene blir behandlet på en trygg og
sikker måte. – Det er en viktig oppgave for kommunen
å ivareta innbyggernes personvern i en stadig mer
digitalisert hverdag. Vi kan hjelpe innbyggerne med
å klargjøre hvilke rettigheter de har. Vi kan også
fortelle hvilke muligheter kommunen har til å rette
uriktig informasjon, forteller Gøran Breivik. Les mer
om ordningen på W bergen.kommune.no
W bergen.kommune.no/
barnehageplass
W
Sover du
dårlig?
Folkefest i Reformasjonsbyen
Frisklivssentralen starter nye
søvnkurs 21. mars. Kurset har
fire samlinger, er gratis og
åpent for alle i alderen 16-67 år.
I år er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine berømte teser og utløste
reformasjonen som forandret store deler av verden. Bergen har status som Norges
reformasjonsby, og 3.-7. mars går Lutherfestdagene av stabelen. Det blir konserter,
teaterforestillinger, gudstjenester, byvandringer og flere artige aktiviteter for barn og
unge, som Ten Sing, 7-tårnsstur og elektronikafest. Fullt program på
W bergen.kommune.no/
bergen.kommune.no/
frisklivssentralen
W
bergen.kommune.no/idrett
reformasjonsbyen.no
3
FOTO: MORTE N WA NV IK
De fleste notisene
på denne siden er hentet fra
www.bergen.kommune.no
Her finner du daglig siste nytt
fra kommunen og aktuell
informasjon om kommunens
tjenester. Du kan også abonnere
på nyhetene ved å gå inn på
www.bergen.kommune.no/aktuelt
BERGENSEREN
FOTO: MA R IU S S OLB E R G A N FIN S E N
PORTALEN
FEBRUAR 2017
FO TO: OLA HENNING MÅLSNE S
FEBRUAR 2017
FOTO: S K IFR E MME
2
EVA HILLE
INFORMASJONSDIREKTØR
BERGEN KOMMUNE
Hva skjer i
2017
Visste du at det koster nesten
20 milliarder kroner å drifte alle
tjenestene til Bergen kommune?
Av disse går rundt en tredjedel til
helse og omsorg, og nesten like
mye til skole, barnehage og idrett.
Årets første Bergenseren viser nye
prioriteringer i bybudsjettet for 2017.
Og den viser store satsingsområder
som du vil kunne merke i din hverdag.
Skal Bergen fortsatt være en god
kommune å leve i, må vi følge med
og ta til oss ny kunnskap tidlig. Derfor
er bergensskolen nå i gang med et
opplegg hvor elevene blir tatt med for
å finne ut hvordan læringen fungerer
best. På Haukeland skole har elevene
læringsvenner og jobber bevisst med
hva som skal til for at de lettere skal
lære og huske pensum.
Når ungdommene er ferdig på
skolen, er det avgjørende at de som
ønsker det, får komme i gang i arbeidslivet. Med 18 300 arbeidsplasser er
Bergen kommune regionens største
arbeidsgiver. Nye oppgaver skal løses.
Byggdrifterfaget er et eksempel på
utviklingen av nye fagområder. Nå
ansetter kommunen ungdommer
gjennom lærlingplasser til det nye
faget. For ungdom som ikke har
fått en jobb, har NAV, NHO, LO og
Bergen kommune samarbeidet om
prosjektet «Orntli´ arbeid» for å sikre
at de får arbeidspraksis. I løpet av
februar starter dessuten rekrutteringen til kommunens sommerjobber.
Lær mer om jobbmulighetene i
kommunen i denne utgaven, og
følg med på nettsidene til Bergen
kommune, for her blir jobbene
annonsert.
2017 kommer til å bli et minneverdig år i Bergen. Alle vi innbyggere
kommer til å merke at det er SykkelVM fra 16.–24. september. Byen blir
satt på hodet, og vi bergensere får
orkesterplass til et av verdens største
idrettsarrangementer.
Med ønske om god lesing og til
lykke med det nye året!
4
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
5
Slik vil sykkel-VM
prege byen
Ser vi deg 16.-24. september?
T E K S T: A N N - K R I S T I N L O O D T Z
FO TO: AN N- KR IST IN LO OD TZ
Harald Schjelderup,
byrådsleder
Rundløype rundt byen
Kartet på denne siden viser rundløypen rundt
bykjernen. Denne løypen vil være i bruk hver dag
mellom klokken 08.30-19.00, både til ritt og trening. All
privat biltrafikk i løypen vil derfor være stengt i dette
tidsrommet, mens fotgjengere og syklister får krysse
løypen på slusepunkter som styres av vakter.
De andre traseene utenfor byen og opp til Fløyen vil
kun være i bruk noen få dager. Disse dagene vil det være
sperringer langs løypen.
Kollektivtrafikk
Mellom klokken 08.30 og 19.00 vil det ikke gå busser
som krysser rundløypen de dagene Sykkel-VM varer. I
hele perioden vil det gå busser inn til Bystasjonen fra
alle bydeler. Bybanen vil gå inn til sentrum.
Sykebil, brannbil og annen utrykning
Kjøreruter for at nødetater og helsetjenester skal kunne
rykke ut og nå alle hus og bydeler, er kartlagt. Alle
som trenger å komme på sykehus, gjør det. Og det blir
kjøretilkomst til Haukeland via E39, opp fra Ibsens gate
og forbi sykehushotellet. Noen helsetjenester vil bli oppbemannet i bydeler, slik at innbyggere kan få hjelpen der
de bor.
Alle som mottar tjenester fra hjemmesykepleien, vil
få nødvendig oppfølging og pleie. Sykehjem og dagsentre drives som normalt, skoler og barnehager har også
åpent som normalt.
Idrettslag som har tilbud innenfor bykjernen, vil avlyse
sine aktiviteter i arrangementsperioden.
BLI FRIVILLIG UNDER SYKKEL-VM
Bergen trenger rundt 2000 frivillige under
arrangementet – til alt fra vakthold, vertskap, og
løypepersonell, til oppgaver knyttet til media og
pressetjenester. Meld deg på W bergen2017.no
STENGTE VEIER I SENTRUM: Rundløypen
rundt bykjernen vil være i bruk hver dag mellom
klokken 08.30-19.00. Da er disse veiene stengt for
vanlig biltrafikk. På www.Bergen2017.no vil du finne
mer informasjon om løypene og hvilke områder i byen
som blir mest berørt av trafikkendringene.
W
bergen.kommune.no/sykkelvm
MIDT I BYEN: Rundløypen vil blant annet
gå inn over Bryggen. Her fra Tour de Fjords 2016.
Alle skolebarn sykler
N
å vil vi gi skoler inspirasjon og
muligheter til å bruke sykkel i
undersvining i alle fag, sier Rune
Kristoffer Titlestad, idrettsdirektør i
Bergen kommune. På Sykkeliskolen.no
har Bergen kommune fått utarbeidet
et nasjonalt undervisningsopplegg for
barne- og ungdomsskolen, med illustrasjoner og oppgaver lærere enkelt kan
bruke for eksempel i KRLE, engelsk
og matematikk. Siden har også et eget
opplegg for barnehager.
– Sammen med Hordaland Fylkeskommune og Bergen 2017 jobber vi for
å få det ut også til andre kommuner i
Hordaland, og muligheten er at opplegget
kan videreføres nasjonalt etter sykkel-VM.
Bergen kommune samarbeider også
med Askøy, Fjell og Øygarden om prosjektet «Alle barn sykler» som startet
i 2015. Bystyret har nå bestemt å øke
budsjettet til dette prosjektet fra 2017.
Her deltar lokale klubber tilknyttet
Norges Cykleforbund med undervisningen ute på barneskolene. Over seks økter,
hver på to timer, får elever på 4. og 5. trinn
«ALLE BARN
SYKLER»: Midtun
skole deltar i prosjektet
«Alle barn sykler».
Bildet er fra 5. trinn
i mai 2016. – Elevene
fikk flotte dager med
sykkelløyper og
sykkelturer i området!
Med profesjonelle
instruktører og
utfordrende løyper, har
mange elever vist stor
fremgang, forteller
lærer Vegard Markhus.
trafikkopplæring og praktiske øvelser på
sykkel. Elever som ikke har sykkel, får
låne, og barn med funksjonshemming
får tilpassede sykler. Undervisningen er
i tråd med kompetansemålene for trafikkopplæring i skolen.
– Bergen 2017 har mange aktiviteter
for barn og unge tilknyttet mesterskapet,
derfor har Bergen kommune valgt å forsterke skoledelen. Med nye regler som
åpner for at barna kan sykle til skolen når
foreldrene selv mener de er klare, er det
viktig at skolen gir god sykkelopplæring.
I tillegg håper vi å skape litt ekstra motivasjon for sykling i 2017, og tenne den
lille VM-gnisten hos byens barn og unge,
sier Titlestad.
FOTO: B E RGE N 2017, TOM GULBRANDSEN/TWINHOUSE
– Sykkel-VM skal bli en
folkefest ni dager til ende,
og det har en størrelse og
oppmerksomhet vi aldri før
har hatt i regionen vår. Jeg
oppfordrer alle til å ta del,
og vise frem byen vår på
aller beste måte!
Største etter Lillehammer-OL
Sykkel-VM er et av verdens største
idrettsarrangementer. Over ni dager
arrangeres 14 konkurranser og flere
publikumsritt. I konkurransene deltar
rundt 1150 utøvere fra mer enn 80
nasjoner. Til sammen alle dagene er
det ventet 500 000 tilskuere i løypene,
i tillegg til at mesterskapet når ut til 300
millioner TV-seere.
– Dette er det største idrettsarrangementet i Norge siden OL på Lillehammer, og det nordligste sykkel-VM
noensinne. Det er lenge siden sykkelVM ble arrangert i Europa, og ivrige
sykkelfans fra Europa vil komme til
Bergen for å få med seg begivenheten,
sier Toril Berle Schalck, kommunikasjonssjef i Bergen 2017.
Aller mest tilskuere er det ventet til
bykjernen søndag 17. september og
helgen 22.-24. september. Lørdag og
søndag 16.-17. september vil det gå ritt
fra Askøy til Bergen. Helgen etter går
det fra Øygarden og Fjell til Bergen.
– Vi besøkte Richmond i USA under VM i 2015, og
der var magisk stemning, spesielt den siste helgen, sier
Schalck.
FO TO: VEGARD M AR KHUS
S
ykkel-VM vil sette byen på hodet og være
som en 17. mai ni dager på rad. Men
Bergen kommune stenger ikke ned, så et
enormt apparat er nå i sving for å sikre god
drift av alle kommunens tjenester under
arrangementet.
– Det er klart at et så omfattende arrangement vil
påvirke bysamfunnet. Helse og sikkerhet blir ivaretatt.
Det samme gjelder trygg skolevei og tilkomst til alle
barnehagene, samt busser til og fra byen for dem som
skal på jobb. Men vi kan ikke forvente å kunne benytte
bilen som vanlig i og rundt løypene og i bykjernen, sier
leder for samfunnssikkerhet og beredskap Ivar Konrad
Lunde.
Han koordinerer kommunens arbeid med å sikre god
drift av for eksempel skoler, barnehager, sykehjem,
hjemmetjenester og brannvesen under sykkel-VM. Det
berører alle sektorer i kommunen, og Bergen kommune
samarbeider blant annet med Skyss, Statens vegvesen,
Hordaland fylkeskommune, Helse Bergen, politiet,
Bergen 2017 og omegnskommunene.
– Det er fortsatt mange detaljer som skal på plass,
men vi er i rute, sier Lunde.
6
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
7
Mer aktive elever skal bli bedre rustet til å takle raske
i endringer i samfunnet.
T E K S T O G F O T O : N I N A B L Å G E S TA D
E
levene på syvende trinn på Haukeland skole
er i full gang med å utforske et nytt emne:
geometri. To og to elever jobber sammen.
De forteller hverandre hva de vet om emnet
fra før, og bestemmer seg for hvordan de skal
løse oppgavene.
– Det er høy aktivitet. Elevene jobber veldig intensivt, så bytter de partner og jobber videre med samme
tema. På den måten arbeider de grundig med et emne fra
mange vinkler. De må også evaluere både seg selv og
oppgavene underveis, forklarer lærer Kristin Sandberg.
73 barnehager og 89 skoler
4 PPS-sentre
19 helsestasjoner
Skolehelsetjeneste på alle skoler
4 sentre for familieveiledning
8 barneboliger utviklingshemmede
32 innendørs idrettshaller + Fysak
4 kulturkontor
Pilotprosjektet Svøm Bergen har
gitt gode resultater. Bystyret har derfor
bevilget mer penger til formålet, og
fra høsten 2017 vil alle grunnskoler i
Bergen få tilbud om å ta del i Svøm
Bergen.
n
n Budsjettavtalen på Stortinget
innebærer en satsing på flere barnehagelærere i barnehagene. I 2017 er
Bergens andel av dette beregnet til
8,6 millioner kroner. For 2017 er det
satt av 1,4 millioner til å ha tilsyn
med økonomien i private barnehager.
n For å få flere lærere på 1.-2. trinn,
skal kommunen ansette 24 nye lærere
på to år. Spesialundervisning og særskilt
tilrettelegging ved kommunale skoler
skal styrkes, for å ivareta flere elever
innen ordinær undervisning.
Fra høsten 2017 er det også budsjettert for bedre innhold og fysisk aktivitet i
SFO. Bystyret har videre bestemt at
kommunen ansetter en ekstra miljøarbeiderstilling i Lynghaugparken siden
der nå er to avlastningsskoler og to faste
skoler.
Gjennom statsbudsjettet får Bergen
for øvrig nye øremerkede midler til flere
lærere på 1. til 4. trinn, totalt 23 millioner
kroner.
41,4 millioner i tilskudd
Fikser lekeplasser
n I 2017 har Bergen kommune samlet
budsjettert med 41,4 millioner kroner
i tilskudd til kultur- og idrettstilbud for
barn og unge.
n I år er det satt av en million kroner til
vedlikehold av lekeplasser ved skolene.
Bystyret har bestemt at Bergen skal
bruke ytterligere 2,1 millioner fra statlig
vedlikeholdspott til å utbedre lekeplasser
(se også under investering side 12).
Bergen kommune er i gang med
å etablere Barne- og familiehjelpen.
Dette skal være ressurssentre som gir
veiledning og behandling utover det som
tilbys ved helsestasjoner, i skolehelsetjenesten og hos fastlegene, og før det er
behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten.
I 2017 skal en tverrfaglig prosjektgruppe
forberede etableringen av sentrene som
etter planen skal være i ordinær drift i
løpet av 2018/2019. Prosjektet skal
også utrede et utvidet tilbud på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten for
barn og familier med store hjelpebehov.
Bergen kommune har mottatt 10
millioner i ekstra tilskuddsmidler for å
komme raskt i gang med etableringen.
- Etableringen av Barne- og familiehjelpen vil gjøre våre gode hjelpetjenester tilgjengelig for flere, og på et
tidligere tidspunkt. Midlene vi nå har
fått, gir oss også en verdifull mulighet
til å videreutvikle tjenestene våre slik at
vi kan gi et mer målrettet og samordnet
tilbud til familier som trenger hjelp, sier
etatsdirektør for Etat for barn og familie,
Marianne Kildedal.
Leier Fana gymnas
Nye skoler og barnehager
n Bergen kommune skal leie tidligere
Fana gymnas for å skaffe tilleggslokaler
til Paradis skole, totalt for 200 elever.
n
Ny barne- og familiehjelp
n
Se under investering side 12.
Gir jobb til unge
arbeidsledige
n Sammen med NHO, NAV og LO
har kommunen tatt initiativ til prosjektet
“Orntli’ arbeid”, der unge arbeidsledige
under 25 år tilbys prakisplass i Bergen
kommune (les mer sidene 14-17).
FOTO: ANDREW M .S. BULLER
Flere lærere og bedre SFO
FOTO: ANN -KRI STI N LOO DT Z
Flere barnehagelærere
Slik foregår det
Sandberg har vært lærer i nærmere 30 år. En typisk
undervisningsøkt begynner ofte med at hun forteller
- Husker faget bedre
Det har tolvåringene Lavrans Lem, Jacob Fernø, Ulrikke
Kvaal og Katarina Jaffery Fjell registrert.
– Vi har lært at det er greit å spørre, og at det er greit
å gi beskjed hvis det er noe vi ikke forstår, sier Jacob.
– Før måtte vi bare pugge det riktige svaret til en
prøve, så kunne vi glemme det. Nå jobber vi med et
tema til vi husker det, sier Lavrans.
Det er ennå en del år før de fire syvendeklassingene
skal ut sin første jobb, men de tror måten de jobber på
i klasserommet nå er mer lik det de vil møte når de
kommer ut i arbeidslivet.
– Nå har vi har flere verktøy i verktøykassen. Det er
ikke lett å bygge et hus med bare en hammer, illustrerer
Jacob og legger til:
– Det er i hvert fall lettere med flere verktøy!
Flere plasser til
kulturskolen
n Bystyret har bestemt å øke antall
elevplasser ved Bergen kulturskole fra
2017. Prisen på piano- og gitarplass,
talentplass, instrumentleie og egenandel
for dirigent til kor og korps har økt mer
enn prisvekst i 2017.
FO TO: ANDR EW BULLER
Så stor er
kommunen
Svøm Bergen i alle bydeler
FO TO: VIDAR LANG EL AND
Bergen kommune skal bruke 19,4
milliarder på drift i 2017. 33 prosent
går til tjenester innen helse og omsorg
og 31 prosent til skole, barnehage og
idrett. 9 prosent går hver til byutvikling,
til finans, innovasjon og eiendom, og
til sosial, bolig og områdesatsing.
4 prosent går til klima, kultur og
næring. De neste sidene viser nye
prioriteringer i bybudsjettet for 2017.
FOTO: KRISTIN KLEM SDAL
OPPVEKST
Læring for
fremtiden
LÆREVENNER:
Ulrikke Kvaal (12) jobber
sammen med Lavrans
Lem (12) om geometri.
Sammen finner de ut
hvordan de skal løse
oppgavene.
Lærer Kristin Sandberg
hjelper til. – Jeg ser på
meg selv mer som en
«læringsleder» enn en
som bare står og underviser og heller kunnskap
i hodet på elevene, sier
Sandberg.
Ny fireårsplan
Haukeland skole arbeider nå i likhet med andre bergensskoler for å la elevene ta en mer aktiv del i læringsprosessen.
– Vi mener læringsutbyttet øker når elevene reflekter
mer over sin egen læring. Vi skal gjøre elevene i stand til
å planlegge, gjennomføre og evaluere, slik det er i arbeidslivet og ellers i livet. Målet vårt er å skape sosial trygghet og handlingsdyktige mennesker, forklarer rektor
Siv Nyegaard.
Dette er i tråd med planen «Sammen for kvalitet –
læring», som bystyret har vedtatt for 2016 til 2020. Mens
den forrige kvalitesutviklingsplanen la vekt på elevenes
grunnleggende ferdigheter, legger den nye planen vekt
på elevenes læring, og forholdet mellom elev og lærer.
– Vi gjør dette for å bygge læringskompetanse for det
21. århundre. Vi fremhever betydningen av at elevene er
aktive i egen læring, og bevisst på egne læringsprosesser.
Planen sier noe om hvordan elever skal lære, ikke bare
hva de skal lære. De grunnleggende ferdighetene har selvsagt fortsatt stor betydning i all opplæring, understreker
Odd Harald Hundvin, fagdirektør for barnehage og skole.
klassen om et nytt tema. Så får elvene med seg et
oppgaveark hjem og kan forberede seg på den måten de
liker best. Tilbake på skolen blir elevene satt sammen
for å snakke om temaet og løse oppgaver i felleskap.
Oppgaven skal resultere i for eksempel en presentasjon,
en plakat eller en rapport.
Skolen bruker begrepet «læringsvenner» når elevene
jobber sammen to og to. Elevene har ikke faste partnere,
men bytter hele tiden på hvem de jobber med. Dermed
veksler de også på rollene. En viktig bit er også
evaluering underveis. Elevene får utdelt forskjellige
spørsmål der de skal svare på hva de fikk gjort, hva som
fungerte både faglig og sosialt, og hva de syntes var bra
med læringsvennens metode.
– Dermed blir elevene stadig satt i posisjon til å
reflektere over egen læring, sier Sandberg, som ser
på seg selv mer som en «læringsleder» enn en ren
underviser.
8
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
FEBRUAR 2017
9
ILLU S TR A S JON A : GE H L A RCHITE CTS
Forvandling
mot vest
BERGENSEREN
VIL DU FØLGE MED:
W
bergen.kommune.no/bybanen
W
bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner
W
bergensprogrammet.no
Bybanen og byplanlegging går hånd i hånd
langs skinnene til Fyllingsdalen.
T E K S T: A N N - K R I S T I N L O O D T Z
20 avløpsrenseanlegg
1 biogassanlegg
Vedlikeholder 63 mil vei
og 10 mil gang- og sykkelvei
15 355 branntilsyn i private boliger
1438 tilsyn i boliger uten
fyringsanlegg
Behandler 2700 byggesaker
19 innendørs svømmebassenger og ADO Arena
2 sjøbad og 2 isbaner
7 biblioteker
Kronstad
Det planlegges videre utbygging på områder rundt den
nye høgskolen. Kronstad er tenkt som et viktig byttepunkt mellom bybanelinjene fra sør og vest.
Mindemyren
Bystyret har allerede vedtatt en plan for å urbanisere
Mindemyren over en 25-årsperiode. I reguleringsplanen
er det lagt opp til at dagens industri- og lagervirksomheter skal flyttes ut, og erstattes med blant annet boliger,
forretninger, kontorer og nærmiljøanlegg.
Eiendomsskatt
n Bunnfradraget for eiendomsskatten
er økt fra 750 000 til 850 000 kroner for
private boliger. Det betyr at 850 000
kroner trekkes fra takstgrunnlaget
på boligen, før eiendomsskatten din
beregnes. Skattesatsen er uendret fra
i fjor på 2,6 promille for boliger og 5
promille for næringseiendom. I januar
fikk alle som eier en eiendom i Bergen,
brev fra Kemneren med opplysninger
om hva eiendomsskatten vil bli i 2017.
Dyrere å kaste mye
n I 2017 er prisen for å åpne luken i
bossnettet flere enn 8 ganger i måneden, blitt doblet fra 4,15 til 8,31 kroner.
Øvrige renovasjonsgebyrer forblir
uendret.
Fyllingsdalen
Kommunen jobber med områdeplan for Fyllingsdalens
sentrale deler. Den skal åpne for en dobling av dagens
innbyggertall i bydelen.
Området rundt Oasen og på Spelhaugen skal fortettes
som et bymessig og mangfoldig område med boliger,
forretninger og andre tilbud. Det blir lagt vekt på gode
gang- og sykkelforbindelser.
Bybanetraseen
Den planlagte traseen fra Kaigaten til Spelhaugen har ni
holdeplasser og er 10,8 kilometer lang. Fem kilometer er
under bakken. Det planlegges sammenhengende gangog sykkelvei parallelt, hvorav 2,9 kilometer går gjennom
Løvstakken i en utvidet rømningstunell langs bybanetunnelen. Det foreslåtte underjordiske stoppestedet ved
Haukeland er planlagt med rulletrapper opp til oppgang
til Haukeland og Haraldsplass sykehus.
I Fyllingsdalen kommer banen ut under Dag Hammerskjöldsvei og får holdeplass på samme nivå som den
Budsjetterer for sykkel-VM
Det er budsjettert med totalt 6 millioner til seks prosjektstillinger som koordinerer drift av kommunen, informasjon,
samferdsel og samfunnssikkerhet og
beredskap under sykkel-VM. Byrådsavdeling for byutvikling har dessuten fått
en million ekstra til tiltak på kommunale
veier før sykkel-VM.
Fra før er det bestemt at Bergen
kommune gir til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til Bergen2017 til
gjennomføring av sykkel-VM, de siste
syv millionene er budsjettert i 2017.
Bergen2017 er et arrangementsselskap
under Bergen Cykleforbund.
n
Byens største renseanlegg
i full drift
I januar åpnet det nye
avløpsrenseanlegget på Flesland.
Dette er byens største, og det siste av
de fire store anleggene som har vært
oppgradert. På grunn av lavt rentenivå
og avsatte fondsmidler, medfører ikke
de store investeringene økte vann- og
avløpsgebyrer for befolkningen.
n
Grønne byggesaksgebyrer
Fra 2017 er det innført grønne
byggesaksgebyrer for nye boliger med
nullutslipp. Gebyr for saksbehandling av
bygge- og delesaker er i snitt økt med 7
prosent fra 2016 til 2017.
n
Økt sysselsetting
Bystyret vil satse på næringsutvikling
i regi av kommunen. Så i 2017 er
4,5 millioner kroner øremerket økt
sysselsetting og arbeid for raskere
omstilling fra olje og gass til andre
bærekraftige næringer. Ny strategi
for Torget vil bli fremmet som en
prinsippsak i 2017.
n
nye plassen på siden av Oasen. Videre planlegges tunnel
under Ørnahaugen og til endestopp på Spelhaugen, der
det blir oppstillingsplass for14 vogner. Herfra vil banen
siden kunne bli utvidet til Loddefjord.
Nytt tilbud til 40 000 reisende
I tråd med byutviklingsplanene, er det ventet inntil
24 000 nye bosatte og 43 000 nye arbeidsplasser langs
traseen. I planene for Bybanen er det beregnet opp mot
40 000 daglige reisende på strekningen sentrum-Fyllingsdalen i 2040. Antall daglige reisende på linjen sentrumBirkelandsskiftet er i dag 40-50 000.
Sammenkoblingen mellom Fyllingsdalen og Bergensdalen vil skape nye transportforbindelser, og dermed
avlaste Bergen sentrum for gjennomgangstrafikk mellom
bydelene. 7 av 10 stopp blir byttepunkter for nye reisekombinasjoner med buss og bane. Beregnet kjøretid for
hele traseen er 20 minutter, fra Oasen til Haukeland 11
minutter og fra Kaigaten til Haukeland 8 minutter.
Kulturhus og scenekunst
Åsane kulturhus forventes å stå
ferdig i 2020. Bystyret ønsker å etablere
et scenekunsthus i Sentralbadet, men
dette avhenger av at stat og fylke bidrar
i finansieringen. Innen kulturvern prioriteres fartøyvern og frivillig innsats i budsjettet for 2017. Tilskudd til amatørkultur
er styrket, og i tildeling av tilskudd har
bystyret også satset på det profesjonelle
kulturfeltet.
n
Fornyer parker i sentrum
Nygårdsparken skal rustes opp ved
Flagghaugen og rundt Langedammen,
få kiosk og få fornyet aktivitetsområde i
2017. Den grønne akse fra biblioteket til
teateret skal rustes opp med nye gjerder
og nytt dekke noen steder. Nedre Korskirkeallmenning skal også rustes opp
og få nytt anlegg for overvann
n
Sandviken brannstasjon
n Rehabiliteringen av Sandviken brannstasjon blir ferdig i år. Bygget ble tegnet
av stadsarkitekt Paul Theodor Bjørnstad
og ble tatt i bruk i 1903. Både hovedbygget og boligbygget er verneverdig
og har høy antikvarisk verdi.
Hva skjer nå?
I skrivende stund er planene for Bybanen til Fyllingsdalen på høring, med frist 21. februar. Bergen kommune
har hatt informasjonsmøter og fått mange innspill. Etter
fristen skal saken til byrådet som skal gi en anbefaling i
april eller mai. Endelig vedtak skal bystyret fatte i juni.
Etter dette skal alle berørte parter få brev med mulighet
for å klage. Alle eventuelle klager må så behandles av
fagavdeling og politisk.
Planlagt byggeperiode for banen til Fyllingsdalen er
2018-2021. Beregnet prislapp er 6,2 milliarder.
– Denne summen er det som er nødvendig for å bygge
og drifte Bybanen, erstatning av parkareal ved utfylling i
Store Lungegårdsvannet, gang- og sykkelanlegg langs hele
linjen, hele tverrsnittet i Kanalveien inklusiv vannkanal
og vannbasseng, omlegging av infrastruktur under bakken
og en del av de tilstøtende byrom langs linjen, opplyser
prosjektleder for reguleringsarbeidet, Solveig Mathiesen.
FOTO: KATAR IN A LU ND E
6 vannbehandlingsanlegg
Store Lungegårdsvann
Langs Store Lungegårdsvann er det foreslått å legge
bybanetraseen der dagens parkområde er, og reetablere
parken på en utfylling i sjøen.
Byrådet ønsker at utfyllingsarbeidet samtidig skal
legge til rette for en bystrand ved Store Lungegårdsvann,
og de planlegger en sak om dette som skal avgjøres av
bystyret.
I Møllendalsområdet fortsetter fornyelsen i 2017.
Møllendalsveien er snart ferdig opprustet med sykkelvei
og fortau, og her kommer allmenning, flere boliger,
gangvei langs vannet og friområde på Grønneviksøren.
F OTO: ANN -KRI ST IN LOO DT Z
BYEN
Så stor er
kommunen
Nygårdstangen
Det foregår reguleringsplanarbeid for Nygårdstangen.
Planen vil legge føringer for en omfattende utvidelse av
bykjernen, med blant annet byrom, boliger og tilgang til
sjøfronten. Utviklingen av området vil skje over mange
år. Selve godsterminalen blir eksempelvis liggende
til 2030, når ny terminal utenfor byen står klar. Nå
planlegges derfor å bygge om og utvide terminalen, slik
at den kan håndtere en kapasitetsøkning på 50 prosent.
FO TO: GUNN EKLUND BREISN ES
B
ergen er en by som vokser, og innbyggertallet er ifølge SSB forventet å øke fra
dagens 280 000 innbyggere til 328 650 frem
mot 2040. Dette ligger til grunn i byplanleggingen. Bystyret har vedtatt at 80 prosent av
ny boligbygging skal skje som fortetting. Og i kommuneplanens samfunnsdel er det føringer om et tettbygd og
lett tilgjengelig bysentrum, samt at offentlige tjenester,
servicetilbud og sosiale møteplasser skal ligge i gangavstand fra boligen vår i bydelene.
– En slik bystruktur gir grunnlag for gode bymiljø og
en klima- og miljøvennlig byutvikling, forklarer direktør
for Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes.
– Det reduserer reisebehovet, og gjør at en stor del av
reisene kan tas med gange, sykkel og kollektivtransport,
utdyper hun.
Samfunnsdelens føringer gjenspeiler seg i planene for
Bybanen. Det er ikke bare en trasé som skal legges, men
gjennom egne reguleringsplaner blir område for område
gjenstand for utvikling og fornying. Her er noen av dem.
Jobber for lavere
klimautslipp
Dyrere å feie
n Fra 2016 til 2017 økte gebyret for
feiing og tilsyn med 26 prosent. Brannvesenet gjennomførte 16 684 feietilsyn
i 2016.
Yngre brannmenn
n Brannvesenet er inne i et generasjonsskifte. Bystyret har vedtatt engangsmidler i 2017 til å rekruttere nye
mannskaper til Bergen brannvesen.
n I tråd med Klima- og
energihandlingsplanen Grønn
strategi skal Bergen redusere
direkte klimagassutslipp med 30
prosent frem mot 2020. Bystyret har
bevilget 5 millioner årlig til å realisere
strategien, samt å doble rammen for
vrakpantordning vedovner.
Byrådet ønsker tiltak for å redusere
kommunens egen bilbruk, med bildeling
og overgang til andre fremkomstmidler.
Som et engangstiltak dobles
kommunens klima- og miljøfond i 2017.
10
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
11
Får pulsen opp
med Hjartebanken
Takket være spreke pensjonister får beboere på Arna helseheim
kommet seg ut på tur. Målet er å gå verden rundt!
T E K S T O G F O T O : N I N A B L Å G E S TA D
Så stor er
kommunen
2242 sykehjemsplasser
173 aldershjemsplasser
195 Omsorg Pluss-boliger
10 omsorgssenterplasser
515 plasser i bofellesskap for
utviklingshemmede
4433 brukere av hjemmesykepleie
Skal gå verden rundt
Bystyret har vedtatt at i 2017 skal alle sykehjem ha en
egen aktivitets- og frivilligkoordinator. Ved Arna helseheim er det koordinator Marit Takvam legger til rette for
frivillige som ønsker å bidra. Innsatsen fra turgjengen
er noe hun og sykehjemmet setter umåtelig pris på.
Derfor nominerte de Hjartebanken til Omsorgsprisen for
2016. De ble hedret med en andreplass.
– For beboerne betyr de mye. De setter stor pris på å
komme seg ut og å få snakke med noen som ikke er kledd
i blått og hvitt, sier Takvam.
Etter hver tur noterer Takvam ned i turboken hvor langt
hver enkelt har gått. Hver meter teller, både innendørs
og utendørs. På dagens runde ble det til sammen over
syv kilometer på en time. Dermed er gjengen enda et
steg nærmere målet om å gå verden rundt. Siden starten
av målingen i november 2015 har Arna helseheim gått
gjennom Europa og er nå kommet et stykke ned i Afrika.
Underveis har det vært storstilt feiring.
SJON BIDRA PÅ SYKEHJEM?
Ring det aktuelle sykehjemmet og spør etter
aktivitets- og frivilligkoordinator som vil hjelpe
deg videre. Mulige aktiviteter kan være å bidra
til arrangementer, delta i lesegrupper, arrangere
bingo, gå tur, eller bare snakke med beboere.
Oversikt over alle sykehjemmene finner du her:
W
bergen.kommune.no/sykehjem
HJARTEBANKEN: Annenhver onsdag tar Hjartebanken fra Arna kyrkjelyd med seg beboere
fra helseheimen på tur – kort eller lang, inne eller ute. Fra venstre: Bjørg Marit Stølås, Hilda Stemneshagen,
Bjørg Hellesøy, Ingeborg Seim, Evelyn Fasteland, Ingmar Ljones og Borghild Espeland.
Døgnpost i full drift
Døgnåpent på Strax
Kommunen styrker hjem­metjenestene slik at folk kan bo lengre
hjemme. Deler av hjemmetjenestene
skal endres til tilbud om hverdagsrehabilitering.
I stedet for å levere forhåndsvarmet mat til hjemmeboende eldre,
vil kommunen gå over til en ordning
med vakuumpakket mat som kan
varmes opp.
n Øyeblikkelig hjelp døgnenhet ved
Bergen helsehus er nå i full drift med
34 senger og gir også tilbud innen rus
og psykiatri. Budsjettet er økt med 4,2
millioner kroner.
n I år er det igangsatt økt tilsyn og
renhold rundt Strax-huset. Renholdet
er organisert i ryddegrupper som et
lavterskel arbeidstiltak. Kommunen
jobber nå med å få flere ansatte ved
dagavdelingen. Når de er på plass, vil
Strax-huset bli utvidet til et døgnåpent
tilbud, men med et begrenset antall
plasser på natt. I år etableres også et
nytt Mottaks- og omsorgssenter
(MO-senter) i Åsane.
– Kommunehuset i Eidsvåg der LAR
holder til i 1. etasje, er aktuelt. Dato for
etablering er ennå usikkert, dette prosjekteres nå, opplyser ruskoordinator
Marit Sagen Grung.
I tillegg vil kommunen i år etablere
et ambulerende overdoseteam som
skal dekke hele byen. De neste
årene blir booppfølgingstjenesten for
rusmisbrukere ytterligere styrket.
n
Flere aktiviteter for eldre
Sosialhjelp til 6954 personer
I 2017 er det satt av midler til å opprette en stilling som frivillighetskoordinator for sykehjemmene. I tillegg skal
det være en fast aktivitets- og frivillighetskoordinatorer på alle kommunale
sykehjem. Denne ordningen skal utvides
de neste årene. Det blir også opprettet
to nye stillinger som skal lede frivillighets- og aktivitetstilbudet til hjemmeboende eldre i kommunen.
3444 utleieboliger
VIL DU ELLER DIN ORGANISA-
Eldreomsorg i egen stue
4069 brukere av hjemmehjelp
3720 fikk kommunal bostøtte
– Da vi kom til Danmark, hadde vi stor fest med
kake, flagg og Gammel dansk. Da vi nådde Østerrike,
kledde vi oss ut og serverte glühwein mens vi spilte
tyrolermusikk, forteller Takvam.
Både gåing og sykling blir notert i turboken. Nå
har de allerede kommet over 25 prosent på veien, mye
takket være gjengen fra kyrkjelyden.
– Alt de gjør er et kjempepluss for oss. Hadde det
bare kommet én, er det likevel dobbelt så mye som vi får
til, understreker Takvam.
n
F OTO : VIDAR LANGELAND
OMSORG
Mange gode samtaler
Bak initiativet står Hjartebanken, Arna kyrkjelyds egen
«frivilligsentral». Det som begynte med noen turer i mai
2015, har blitt til faste turdager året rundt. To ganger i
måneden stiller mellom fem og ti turvenner opp for å ta
med seg de beboerne som ønsker det, på luftetur.
– Det er flott å kunne yte litt når man er ferdig i
arbeid. Vi ser hvor glade de blir. Og vi ser også at de
ansatte setter pris på det, sier Evelyn Fasteland.
Det var hun som kom på ideen om å kontakte
helseheimen for et samarbeid. Gjengen i Hjartebanken
teller rundt 35 medlemmer, og tur med eldre er bare en
av aktivitetene de holder på med. Fasteland mener det er
givende å bidra på denne måten.
– Vi blir alltid i så godt humør når vi har vært her,
sier hun, og får støtte fra Ingmar Ljones, en annen fast
«medvandrer».
– Det blir mange gode samtaler. De fleste beboerne
er godt kjent i området og forteller oss mye om Arna i
gamle dager, sier den tidligere ordføreren.
Ekstra innsats på sykehjem
n For å gi mer tid til beboerne, er
det planlagt økt bemanning ved korttidsplasser i sykehjem fra 2017.
– På korttidsavdelingene skal vi tilby
trening og gjøre beboerne i stand til
å reise hjem igjen. Det krever ekstra
innsats, og da er denne styrkingen av
kompetanse og bemanning nødvendig,
sier etatsdirektør Karl Henrik Nicolajsen.
Kommunen styrker dessuten tilbudet
til eldre med kommunal farmasøyt,
psykologer samt flere ergo- og
fysioterapeuter på sykehjemmene.
Fornyer med Smart omsorg
n Kommunen fortsetter å modernisere
helse- og omsorgstjenester, blant annet
ved ved å ta i bruk ny teknologi. Kommunen samarbeider også med forskningsmiljøer for å tilpasse tjenestene til
fremtidens behov.
W
bergen.kommune.no/smartomsorg
Prioriterer unge med
særlige omsorgsbehov
Dagsentertjenesten for utviklingshemmede får økt kapasitet for å gi tilbud
til unge som går ut av videregående
skole. Bystyret vil også opprette fire nye
avlastningsplasser og to kriseplasser
for barn med omfattende behov. Et nytt
botilbud for unge funksjonshemmede
skal etter hvert erstatte 16 plasser i
bokollektiv ved Midtbygda sykehjem.
Når det nye bofellesskapet for utviklingshemmede åpner på Midtun i 2018, vil
mindre egnete bofellesskap bli avviklet.
n
F OTO : KARI INGVALDSEN
D
et er onsdag og foajeen på Arna helseheim er
full av turkledde pensjonister og lufteklare
beboere. En etter en forsvinner de i hver sin
retning. Noen vil gå langt, for andre holder
det med noen runder i korridoren. Noen går
selv, mens andre blir trillet. Etter en time er alle tilbake,
noen med flere kilometer bak seg, noen har fått litt regn i
håret og andre har hatt en god samtale. Både frivillige og
beboere smiler litt ekstra.
– Disse turene gjør noe med dem, sier aktivitets- og
frivilligkoordinator Marit Takvam.
GIR STRAX-HJELP: Noen av de
ansatte ved sprøyterommet som åpnet
lille julaften i fjor.
Mer til behandling og
rehabilitering
n Tilbudet med terapibasseng er avviklet ved Vestlandsheimen fra årsskiftet.
Det skal erstattes med et nytt tilbud,
ønsket er at det får økt kapasitet.
Kommunen kartlegger nå behovet
nærmere. Budsjettet for habilitering
og rehabilitering er styrket i 2017.
Flere fastleger
Bystyret vil etablere en ny helseberedskapsordning tilsvarende 1,5
legestilling, og fastlegeordningen økes
som følge av befolkningsvekst.
n
Bosetter flere flyktninger
n Bergen kommune skal kunne bosette
830 flyktninger, derav 250 enslige
mindreårige, i 2017. Bystyret vil fremme
en egen sak når forespørsel på
bosettingstall foreligger fra IMDi.
Ved bosetting av flyktninger er
det svært viktig å lykkes med å få
så mange som mulig over i ordinært
arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram. Derfor har Bergen
kommune opprettet en ny Etat for
inkludering for å kunne håndtere
denne utfordringen best mulig.
Sanitærtilbud for
bostedsløse
n Bystyret har bestemt at kommunen
skal etablere et nytt sanitærtilbud til
bostedsløse og tiggere
Psykisk helse
n Fra i år blir det full kommunal drift
av Bergen bosenter, som er et tilbud til
utskrivningsklare psykisk syke pasienter.
W
bergen.kommune.no/budsjett
FEBRUAR 2017
En av tre kroner som blir investert i år, går til nybygg og rehabilitering
av skolebygg. Se hva som skal stå klart i 2017.
T E K S T: O L A H E N N I N G M Å L S N E S
Varden skole skal bli klar til skolestart.
12 milliarder kroner
478 millioner til barnehage
3,5 milliarder til skole
238 millioner til kultur
274 millioner til trossamfunn
621 millioner til idrett
2,4 milliarder til sykehjem og
omsorgstjenester
476 millioner til boliger
86 millioner til brannvesen
2,1 milliarder til vann og avløp
369 millioner til renovasjon
289 millioner til grønt og byrom
Mer om investeringer de neste fire årene:
W
bergen.kommune.no/budsjett
Nye sykehjem
n De neste fire årene skal det inves­t-eres
for totalt 155 millioner kroner innen samferdsel. 70 millioner av disse er satt av til
trafikksikring, spesielt på strekninger som
er skolevei for barn. Eksempler på slike
tiltak er utbedring av fortau og veikryss.
n Det skal investeres for to milliarder
kroner i tjenester til eldre i 2017-2020.
Planen er å bygge fem nye sykehjemsbygg i perioden, nemlig nye sykehjem
ved Råstølen, Sandsli og Åsane, et nytt
bygg som erstatter Frieda Fasmers og
et tilbygg på Slettemarken sykehjem.
Når sykehjemmene ved Råstølen og
på Sandsli tas i bruk i 2019, avvikles
Hordnestunet, Storetveit sykehjem,
B-sykehuset og Enkers aldershjem.
Avtalen med Fundacion Betanien i
Spania avvikles. Noen privatideelle
aldershjem skal bygges om til sykehjem
eller omsorgssenter.
n En ting som skiller seg ut i årets
investeringsbudsjett, er en merkbar
satsing på rehabilitering av lekeplasser.
I 2017 er det satt av nesten 10 millioner
kroner til dette, hvorav 2,1 millioner
er fra statlig sysselsettingspakke.
Nytt ungdomshus i sentrum
Ungdomshuset 1880 i sentrum av Bergen skal snart
stenge dørene. Nå er kulturkontorene på jakt etter nye
lokaler. Det nye ungdomshuset skal formes i tråd med
ungdommens behov og ønsker. Lena Johnsen Harkestad
(17), Robin S. Lindvik (18) og Hanne Litlatun (18) synes
det er få samlingssteder for ungdom på deres alder i
byrommet i Bergen sentrum.
– Som oftest må vi samles et sted der det er dyrt.
Enten på en kafe eller en restaurant, forteller Lena. – Det
er ikke mye vi kan gjøre i byen i dag, fortsetter Robin.
– Det er kino og biblioteket og stort sett det.
Barista, lekseplass og bysykler
Resultatene etter at kulturkontorene har besøkt ungdomsog videregående skoler i Bergen, engasjert Ungdommens
bystyre, snakket med dagens brukere av kulturtilbud,
politi og helsevesen gjenspeiler seg i kravene til nye
lokaler.
– Det er viktig at vi er med. Når voksne tar beslutninger
basert på da de var ung, blir ikke det samme, sier Robin.
Det kan blant annet bli scene, kafe med egen barista,
plass til å gjøre lekser, dansesal, flere sittegrupper og
egne bysykler tilknyttet ungdomshuset.
– Dette er sånt vi har lyst på i et bygg, forteller Hanne.
– Det at de har hørt på oss, gjør at det blir kjekkere å
komme der.
– Et fristed
Tidligere har kulturtilbudet for unge gjerne vært et kurs
over flere uker. Kartleggingen viser at ungdom ønsker
seg et fristed hvor de selv kan disponere tiden sin, være
med på aktiviteter, men uten å binde seg til møteplikt og
klokkeslett.
– Frihet kommer til å være noe mange vil like. At vi kan
komme og gå når det passer, sier Robin.
Kortere arrangement som debatter, konserter, spillkvelder og kurs står på ønskelisten. Samt muligheten til
å være sosial med jevnaldrende.
– Vi trenger slike plasser. Det er det det nye ungdomshuset forhåpentligvis vil bli, avslutter Lena.
Skansemyren barnehage.
Trafikksikrer skolevei
Løft for slitte lekeplasser
levene er med på å gjøre kulturtilbudet bedre
og mer aktuelt for unge i Bergen.
– Ungdommer er annerledes enn de var for
få år siden, forteller Eileen Dalland ved
Bergenhus og Årstad kulturkontor.
Med et ønske om å bli mer aktuelle og med et
ungdomshus på flyttefot har kulturkontorene i Bergen
gjennomført et kartleggingsprosjekt for å finne behovet
til brukerne. Resultatene fra undersøkelsen forteller de
om i Fana kulturhus 16. februar klokken 11.45-15.00.
Fornyes skal blant annet: Nye Sandviksvei ballbane og lekeplass, og lekeplassene i Skanseparken, Koren
Wiberg, Camilla Colletts, Strandlien,
Hunstadsvingen, Kanonhaugen og
Søndre Skogveien. De neste fire årene
skal det investeres i totalt 34 lekeplasser
i Barnas byrom.
Du får hjelp på helsestasjonen
Fra musikkverksted til Spotify
n Jentene i NRK-serien SKAM oppsøkte helsesøster da Vilde trodde at hun var gravid. På
kommunen sin Helsestasjon for ungdom svarer
helsesøster og lege på spørsmål om kropp, sex og
følelser. De har taushetsplikt. Tilbudet er for ungdom
mellom 13 og 20 år og er gratis. Du trenger ikke å
bestille time. Du finner helsestasjonene sju steder
i Bergen: Engen, Indre Arna, Loddefjord, Nesttun,
Oasen, Sandsli og Ulset/Åsane.
n I høst begynte Martine Seim Christensen (15)
på musikkverkstedet LipstickMusic. Så gikk hun på
studiokurs på Ny-Krohnborg
og spilte inn en sang
som spilles på NRK radio
og ligger på Spotify og
Soundcloud. Nå vil Martine
bli artist. Les mer om Martine
på W bergen.kommune.no
W
bergen.kommune.no/helsestasjonforungdom
F OTO: PRIVAT
2017-2020
E
Skansemyren barnehage
Dette blir en helt ny barnehage i Bergenhus bydel,
med plass for 60 barn. Total kostnad er beregnet til 62
millioner kroner. Barnehagen skal være ferdig i vår og
inngår i årets opptak.
FOTO: KATARI NA LUNDE
INVESTERINGER
FOTO:ETAT FOR UTBYGGING
TEKST OG FOTO: ANDREW M.S. BULLER
Ser du noen du kjenner?
Drømmer du også om å bli musikkartist? Bli med på et av våre kurs:
R
Skeie skole
Skolen totalrehabiliteres og vil ha rom
til 365 elever. Prosjektet har en beregnet
kostnad på 110 millioner kroner.
Arbeidene skal være ferdig høsten 2017.
De voksne lytter når Lena, Robin og Hanne fra Tertnes videregående
forteller hvordan de vil ha tilbudet til unge i Bergen.
Se hva elever selv synes er bra med ungdomsskolen sin, og få med deg nytt om tilbud innen kultur,
idrett, skole og helse for unge i Bergen.
@bergenkommune_ung
n
W M .S .
B U LL E
Møhlenpris oppveksttun.
Varden skole
Den gamle hovedbygningen (A-blokken)
blir totalrehabilitert, og resten av skolen
er erstattet med ny-bygg. Prosjektet har
en beregnet kostnad på 275 millioner
kroner. Den nye skolen skal ha rom for
350 elever. Under byggingen har skolen
hatt tilhold i en av erstatningsskolene i
Lynghaugparken. Skolen skal stå klar før
skolestart.
Minde barnehage
Den nye barnehagen blir reist på samme tomt som den
forrige. Den skal ha plass til 140 barn, dobbelt så mange
som i den gamle. Kostnadene er beregnet til 80 millioner
kroner. Barnehagen er planlagt ferdig i desember i år.
Former et ungdomshus
vi drømmer om
ANDRE
Nattland oppveksttun
Skolen er det største prosjektet med en total kostnad på
586 millioner kroner. Opprinnelig var planen å rehabilitere og bygge om gamle Nattland skole, men
prosjektet har vokst seg betydelig større.
Nattland skal bli et oppveksttun med
både barnehage, barnetrinn og ungdomstrinn. I tillegg skal Nattland gi skoletilbud
til hørselshemmede elever, og Statped skal
opprette en avdeling for kurs og undervisning.
Størstedelen av den gamle bygningsmassen er revet og erstattet med nybygg. Erstatningslokalene vil bli stående
på skolen, og Nattland vil få en kapasitet på 800 elever. Oppveksttunet skal
stå klart før skolestart. Det er opptak til
barnehagen i hovedopptaket.
Møhlenpris oppveksttun
Utseendet på skolen, som ble bygget i 1911, er gjenkjennelig, men på innsiden fremstår skolen som en helt
ny bygning. Skoledelen blir for 1. til 7. trinn med plass
til 250 elever, og barnehagedelen vil ha rom til 70 barn.
Skolen får også en egen avdeling med innføringsklasser
for fremmedspråklige elever.
Beregnet totalkostnad er på 275 millioner kroner.
Oppveksttunet skal stå klart før skolestart.
F OTO :ETAT F OR UT BYG GI NG
B
ystyret har bestemt at kommunen skal investere
12 milliarder kroner i perioden 2017-2020.
Nedenfor finner du skole- og barnehageprosjekter som er planlagt ferdigstilt i år. Det er Etat for
utbygging som har gjennomført prosjektene.
13
FOTO:A N N -K R IS TIN LOODTZ
Tre nye skoler
blir ferdige i år
BERGENSEREN
Låtskriververksted - 10. til 12. mars: W deltaker.no/BK Søk: «låtskriver»
LipstickMusic: Send e-post til: [email protected]
Studiokurs på Ny-Krohnborg: Send e-post til:
[email protected]
@bergenkommune_ung
BERGENSEREN
FO TO :
FEBRUAR 2017
F OTO: NRK
12
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
FEBRUAR 2017
Adrian
(18)
har stø kurs mot
fast jobb i kommunen
Bare Adrian Hansen består fagprøven i byggdrifterfaget, er han
nærmest sikret fast jobb i Bergen kommune. Regionens største
arbeidsgiver har 18 300 ansatte og like mange muligheter.
T E K S T O G F O T O : H A N N E FA R E S T V E D T
H
va er en byggdrifter, spør du kanskje. Det gjorde
Adrian Hansen også for et års tid siden.
– Jeg gikk på elektrolinjen og så etter
lærlingplass. Men det var altfor få plasser, så
jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, forteller
18-åringen. Det var da han snublet over utlysningen fra Etat
for bygg og eiendom som søkte etter lærlinger innen det nye
byggdrifterfaget.
En byggdrifter er en moderne utgave av vaktmesteren.
Men i dag stilles det helt andre krav til hva en vaktmester,
eller vedlikeholdstekniker som det formelt heter, skal kunne
håndtere.
– Dagens bygg er så teknisk kompliserte, derfor har vi
har hatt et klart behov for en spesialisering av byggdrift som
fagområde, sier faglig leder for lærlingprogrammet, Geir Rinke.
En million kvadratmeter
Med én million kvadratmeter bygningsmasse er Etat for
bygg og eiendom byens største eiendomsforvalter. For
å ivareta alt dette, er det ikke godt nok å kunne skru i en
lyspære eller åpne en tett vask.
– Du må kunne litt om alle ni fagområder, sier Jørn
Fjeldstad. Han er instruktør for Adrian på Øvsttunheimen
sykehjem som er bygget de drifter. De ni fagområdene er
vedlikehold, elektro, varmestyring, heisdrift, branntekniske
installasjoner, ventilasjon, HMS, drift av svømmebasseng
og avfallshåndtering.
– Når Adrian er ferdig om to år, skal han kunne drifte
et hvilket som helst bygg, sier instruktør Fjeldstad. Men at
Adrian kan kommunens systemer ut og inn når han er ferdig
utdannet, gjør ham attraktiv for Bergen kommune som
arbeidsgiver.
Gir praksis til arbeidsledig ungdom
I 2015 tok Bergen kommune inn 270 lærlinger innen
ulike fag: tradisjonelle håndverkerfag, feierfag, barne- og
ungdomsarbeiderfag, for å nevne noe.
Men ikke alle ungdommer vet hvilken retning de skal ta.
Ledigheten blant unge har økt, og i juli 2016 viste tall fra
NAV at det var 707 helt arbeidsledige personer under 25 år
bosatt i Bergen kommune.
Den økte ungdomsledigheten gjorde at NAV, NHO,
LO og Bergen kommune slo seg sammen for å gjøre noe
med saken. På rekordtid ble prosjektet Orntli’ arbeid satt i
gang. I 2017 har Bergen kommune forpliktet seg til å tilby
arbeidspraksis og følge opp 150 arbeidsledige ungdommer i
inntil seks måneder.
– Å gi ungdom arbeidspraksis er ekstremt samfunnsnyttig.
Får du en fot innenfor i arbeidslivet, stiller du mye sterkere
på veien videre, sier Marie Sofie Størdal, avdelingsleder for
HR bemanning.
Motivasjon er et krav
Det er ett krav som gjelder for ungdommene som vil delta i
ordningen: De må være motiverte.
– Vi jobber mye med å finne steder hvor ungdommene
kan passe inn, og finne jobber de har kompetanse til å utføre.
Og så er vi strenge på at de må følge reglene som gjelder
ellers i arbeidslivet, sier Heidi Vik, som leder den daglige
driften av prosjektet.
Erfaringene så langt, bare noen måneder etter at startskuddet gikk, beskriver Vik og Størdal som kjempegode.
Det er arbeidsledige Susanne Linge (24) enig i. Like over
nyttår startet hun sin seks måneder lange praksis i Rosetårnet barnehage.
– Jeg trives veldig godt her, sier Linge.
Hun hadde gått ledig i to år da NAV tilbød
- Vi som
henne kurs i barne- og ungdomsarbeid. Da
Orntli’ arbeid startet, fikk hun tilbud om
jobber her, utgjør en
praksisplass – og Susanne var rask med å
takke ja.
– Det var veldig greit å ha noe å gå til
rett etter at jeg var ferdig med kurset. Orntli’
arbeid er et godt tilbud, og slik arbeidsfor innbyggerne i Bergen.
markedet er i dag, gir denne ordningen
Bjørg Lædre, HR-direktør
en bedre mulighet til å få en fot innenfor
arbeidslivet, sier hun.
Målet nå er å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider,
og å få en fast jobb etter hvert.
– Det er barnehage jeg har lyst til å jobbe med, sier Susanne.
forskjell
Mange utlyste sommerjobber
Per i dag er det over 50 kandidater i systemet til Orntli’
arbeid, hvorav 17 er i gang med praksis. Hele 99 ulike
arbeidssteder i Bergen kommune har sagt seg villig til å
tilby ungdommer praksisplass innen skole, barnehage, bygg,
sykehjem, kontor og drift.
– Totalt har vi 239 plasser tilgjengelig, sier Størdal.
Apropos ledige plasser. I løpet av februar starter rekrutteringen til sommerjobber i kommunen.
De fleste jobbene er innen helsesektoren, men det finnes
også en del jobber innen parkdrift og vedlikehold.
For de aller fleste jobbene er det et krav om at du fyller
18 år i løpet av året.
SJAKKTREKK: - Allerede etter første
måneden skjønte jeg at dette var et bra valg,
sier Adrian Hansen. Han er en av to lærlinger
innen det nye faget byggdrift i Bergen
kommune.
FOTO: ANDREW BULL ER
14
BERGENSEREN
15
16
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
FEBRUAR 2017
Bruker egne
erfaringer innen
psykisk helse
ORNTLI’ ARBEID:
Susanne Linga (24) har praksis
i Rosetårnet barnehage i et halvt år.
– Jeg trives veldig godt,
sier 24-åringen.
Men i tillegg har kommunen et eget sommerjobbtilbud for ungdom mellom 16 og 18 år, der opp mot 50
ungdommer får tilbud om jobb på et av byens sykehjem.
– Dette er svært populære sommerjobber for ungdom
i denne aldersgruppen, sier Størdal.
Dermed er det totalt flere hundre vikarer på jobb
i Bergen kommune i løpet av sommeren. For noen
kommer det til å bli starten på en lang og innholdsrik
karriere som ansatt hos regionens største arbeidsgiver.
I skrivende stund er det 115 utlyste jobber.
Så hvordan er det egentlig å jobbe i Bergen kommune?
Én arbeidsplass, 18 300 muligheter
Bergen kommune er regionens største arbeidplass, med
totalt 18 300 ansatte. I 2017 er det samlede budsjettet for
Bergen kommune på 19,45 milliarder kroner. Av dette er
10,93 milliarder lønnsutgiter.
– Bergen kommune har et viktig samfunnsoppdrag
som tjenesteyter, byutvikler og utøver av lokaldemokratiet, sier HR-direktør Bjørg Lædre. Hun har det øverste ansvaret for personalfunksjonen for de 18 300 ansatte
i Bergen kommune og synes det er et privilegium å få
jobbe med et så viktig samfunnsoppdrag.
Oppdraget er mangfoldig, for å si det forsiktig. Det
er flest ansatte innenfor barnehage, skole og helse og
omsorg - hele 11 202 årsverk. Ifølge statistikken er
den «gjennomsnittlige» kommunearbeideren en kvinne
på 43,2 år med høyskoleutdanning eller fagbrev, som
jobber innen helse- eller oppvekstsektoren. Faktisk er 76
prosent av de ansattte i kommunen kvinner, ifølge ferske
tall.
Men også innenfor bygg, vann- og avløp, bymiljø,
IKT og administrasjon – for å nevne noe – er det store,
sterke og attraktive fagmiljøer av ingeniører, økonomer
og andre akademikere.
– Utdanningsnivået blant de ansatte i kommunen er
høyt, og det er gode muligheter for faglig utvikling.
Den viktigste kompetanseutviklingen skjer på jobben,
men det gjennomføres også en rekke kurs og faglige
konferanser internt, sier Bjørg Lædre.
At folk har en tendens til å bli værende i kommunen,
og benytter seg av utviklingsmulighetene som finnes i
organisasjonen, er to ting HR-direktøren gjerne trekker
frem.
– Vi undersøker årlig hvor godt medarbeiderne trives
i kommunen. På siste målingen kom vi ut med en score
på 4,8 av 6 mulige. Det er et tall vi er fornøyd med, sier
Lædre og smiler.
Hun legger til at kommunen ønsker å speile befolkningssammensetningen. Derfor er det viktig med mangfold også blant ansatte både når det gjelder alder, kjønn,
etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.
– Som bergenser treffer du kommunen i alle livets
faser, og vi som jobber her, utgjør en forskjell for innbyggerne i Bergen, sier Lædre.
E
lin Nordeide (49) jobbet som helsesekretær inntil hun ble psykisk syk
for ti år siden. Deprimert og utmattet falt hun ut av arbeidslivet, og ble
i stedet innlagt på ulike institusjoner.
I mange år var hun helt ute av jobb.
Gjennom NAV fikk hun etter hvert tilbud
om et ettårig utdanningsprogram som
medarbeider med brukererfaring. Elin
grep sjansen.
– Kurset var en fantastisk mulighet til å
komme i gang i arbeidslivet igjen. Vi lærte
mye nyttig, og mestringsfølelsen jeg fikk
av å gjennomføre kurset, var helt enorm,
sier hun.
Lav terskel
Nå har hun jobbet ved Sydnes aktivitetssenter i nesten fem år, som en av totalt
17 medarbeidere med brukererfaring som
jobber i Bergen kommune.
Senteret har lav terskel og åpent syv
dager i uken. Brukerne kan få et varmt
måltid enkelte dager, se en film, spille
BERGENSEREN
17
GOD FØLELSE:
– Nå kan jeg bruke det
som har vært vanskelig
for meg til å gjøre en
jobb for andre, sier
Elin Nordeide (49).
spill, eller bare prate sammen i trygge
omgivelser. Turer, svømming, klatring og
zumba er også faste innslag.
– Min jobb er å være til stede for
brukerne. Vi driver ingen form for behandling, sier hun. Og uansett hvilke ønsker og
behov brukerne har, er det ikke sykdom
som står i fokus. Sydnes aktivitetssenter
er, og skal være, et pusterom fra det som
er vanskelig.
Legger vekk tunge tanker
Hun gleder seg alltid til å gå på jobb.
– Vi har det veldig gøy og ler mye. Å
bidra til at brukerne kan legge vekk tunge
tanker for en stund, er en veldig god
følelse, sier Elin.
Hun mener det er en stor fordel i jobben
å være en medarbeider med brukererfaring.
– Det er lett for meg å sette meg inn
i brukernes situasjon. Samtidig er jeg
et bevis på at det går an å komme ut av
sykdommen, sier hun.
Vann- og avløpsdetektivene
Plan B ble et sjakktrekk
At Adrian Hansen er en som kan gjøre en forskjell
for brukerne på Øvsttunheimen sykehjem, har byggdrifterlærlingen allerede fått merke.
– Det er lett å bli lagt merke til for den jobben du
gjør. Beboerne blir veldig takknemlige når du kommer
og fikser noe for dem, smiler Adrian.
Som en av to byggdrifterlærlinger mener han at det
utradisjonelle valget han tok i fjor, var et sjakktrekk.
Neste år ønsker Etat for bygg og eiendom ytterligere en
lærling i hver av de tre driftsenhetene.
– Lærlingplass innen byggdrift var egentlig plan B,
sier Adrian. Men nå mener 18-åringen han har tatt et
optimalt valg.
– Allerede etter første måneden skjønte jeg at dette
var et bra valg. Hadde jeg fått lærlingplass innen elektro,
hadde jeg sikkert holdt på med å trekke kabel i mange
måneder. Her jeg er nå, gjør jeg mye forskjellig. Ingen
dager er like, sier Adrian og smiler fornøyd.
Det hører med til historien at han får arbeidstøy,
telefon, PC og lønn i læretiden. Og ikke minst mulighet
for fast jobb - så sant han klarer fagbrevet.
Og det er akkurat det som er Adrian Hansen sitt mål.
UNG OG MANGLER
ARBEIDSERFARING?
■■ Er du arbeidssøker mellom 18-25 år,
kan du få jobb i inntil seks måneder
gjennom «Orntli’ arbeid»
■■ Meld din interesse på e-post
[email protected]
VIL DU SØKE SOMMERJOBB?
■■ Rekrutteringen til sommerjobber
starter i februar. De fleste jobbene er
innen helse og omsorg. Du må være
fylt 18 år.
■■ Ungdom mellom 16 og 18 år kan
søke sommerjobb på sykehjem.
Disse jobbene blir utlyst i mars.
■■ Følg med på bergen.kommune.no/
jobb/sommerjobb og finn lenke til
Webcruiter.
VIL DU SØKE
LÆRLINGPLASS?
■■ Inntaket starter om våren med
søknadsfrist 1. mars og oppstart av
læretiden 1. august.
■■ Du søker gjennom vigo.no eller
stillingsannonsen som du finner på
bergen.kommune.no/jobb
B
ergen ser ut som en ost, sier Baard Monsen og
åpner porten inn til det underjordiske.
Tunnelen vi står helt i starten av, går fra Møllendal til renseanlegget på Laksevåg, og er så stor at du
kan kjøre bil hele veien. I bakken ligger tykke avløpsrør, i taket henger ledninger med fjernvarme. Slike tunneler går på kryss og tvers gjennom de syv fjell. Det er
likevel ingenting imot alt som ligger nedgravd i bakken.
Legger du sammen det offentlige og det private vannog avløpsnettet, er det over 300 mil med rørledninger
UNDER JORDEN: Baard Monsen (27)
er konsulent i Vann- og avløpsetaten
og har vært ansatt i Bergen kommune
i 10 år. Øyvind Tøsdal (40) er overingeniør
og har vært ansatt her i 2 år.
innenfor kommunegrensen. Ledningsnettet ligger flere
meter under bakken, hele 12 meter på det dypeste.
Faglige utfordringer under bakken
Dette enorme og komplekse underjordiske nettet er det
Baard og Øyvind sitt ansvar å ha oversikt over. Deres
jobb er å undersøke at kartet stemmer med terrenget. Det
er rene detektivarbeidet, og de tar i bruk alt fra moderne
GPS til arkiver fra 1880-tallet i kartleggingen.
– Vi blir ikke arbeidsledige med det første, smiler
overingeniøren. Han forlot det private næringslivet
for to år siden, og er veldig fornøyd med jobbskiftet.
I kommunen er han blitt del av et godt arbeidsmiljø,
samtidig som han får faglige utfordringer.
– Vi går inn og kartlegger vann- og kloakkledninger
før graving i forbindelse med utbygging eller
utbedringer. Alle de offentlige rørledningene ligger
i databasen vår, men der er også 1000 kilometer med
private avløpsledninger, så det er en stor jobb å ha
kontroll på hva som ligger i jorden, og hvor, sier Tøsdal.
Så lenge han og kollega Monsen har kontroll, kan
gravearbeidene gå som planlagt, og utbyggere spares for
ubehagelige overraskelser og unødvendige utgifter.
– Jobben er veldig utfordrende. Men vi liker
utfordringer, detektiver som vi er, smiler Monsen.
Høyt og lavt i kommunen
Han begynte i kommunen som 18-åring for ti år siden.
Nå tar han videreutdanning i faget, og håper å være en
del av Vann- og avløpsetaten også om ti år.
– Miljøet på arbeidsplassen er kjempegodt. Ingen
dager er lik, og vi er over alt – høyt og lavt, sier konsulenten.
– Dere som er detektiver: Hvor høy er oppklaringsprosenten?
Tøsdal og Monsen smiler.
– Den er veldig høy. Og hvis det er noe vi ikke finner
ut av, har vi gode kollegaer som kan hjelpe oss.
– Når har dere en spesielt god dag på jobben?
– Når vi finner rør som ingen kunne vite om, når ting
flyter og vi får jobben gjort. Og når vi er fullstendig
ferdig med kartleggingen i et område.
18
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
FEBRUAR 2017
Politikk på 1-2-3
DET POLITISKE SYSTEMET I BERGEN
BYR ÅDET
Byrådet er Bergens byregjering.
Byrådet kan fatte vedtak innenfor store
deler av kommunens virksomhet. I saker
der byrådet ikke har nødvendige fullmakter, kommer byrådet med forslag til
vedtak. Sakene sendes så videre til
behandling i bystyret.
Ved å lese denne siden, får du med deg det aller
viktigste som skjer i politikken i Bergen. Bare
saker som er endelig vedtatt omtales her.
W
bergen.kommune.no/politikk
BYST YRET
Bystyret fungerer på samme måte som
Stortinget gjør på nasjonalt nivå.
Flertallet i bystyret bestemmer hvem
som skal danne byråd. Bystyret vedtar
også overordnete mål, prinsipper,
strategier og planer for kommunens
virksomhet, samt kommunens budsjett.
Siden forrige utgave av Bergenseren har bypolitikerne fattet endelig vedtak i blant annet disse sakene:
Byrådet har lagt planforslag for
Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen
på høring, med frist 21. februar (les
mer side 8). Også plan for ombygging
og utbygging av godsterminalen på
Nygårdstangen er lagt på høring.
Byrådet har videre vedtatt at planlegging
av utfylling av Store Lungegårdsvann
til Bybanen, skal ta hensyn til en mulig
bystrand i fremtiden.
Bystyret ønsker flere parsellhager i
Bergen og ber byrådet legge til rette
for det, samt sikre tilbakeføring av
parsellhagene i Fløen.
Bystyret har vedtatt forvaltningsplan
for byfjellene nord, Veten, Høgstefjellet,
Tellevikafjellet, Nordgardsfjellet og
Geitanuken.
Videre har bystyret vedtatt reguleringsplan for nye seniorboliger på Helgeseter, plan for å utvide Helse Bergen
sin institusjon i Tertnesveien, planer
for nye boliger på Grønskjeret og
i Fredlundveien, samt plan for å
oppgradere Mildevegen og Mildevågen.
Plan- og byggeprogram 2017 for
trafikksikkerhet på kommunale
veger er vedtatt, og bystyret har gitt
sin tilslutning til Bergen Reiselivslags
“Cruisestrategi for Bergen 20162020”.
Bystyret vil ikke følge et innbyggerforslag om å legge om trafikk i Øvregaten, fordi det vil gi mer trafikk
i mindre egnete gater. Et annet
innbyggerforslag om tiltak mot ulovlig
parkering i sykkelfelt har
fått gjennomslag i bystyret.
I bystyrets høringssvar til forslag om
forbud mot fyring med mineralolje,
ønsker Bergen kommune en offensiv
utfasing av fossil energi til oppvarming.
Fotballspilleren Odd Frantzen får en
plass oppkalt etter seg ved Bergen Media
City, det har byrådet bestemt.
FOTO: LA LA / K Å MMÅ N
I januar vedtok bystyret to prinsippsaker
om parkering og om byskikk og
byggehøyder i Bergen. De to sakene
legger føringer for utforming av
kommuneplanens arealdel som byrådet
planlegger å legge på høring i mai/juni
i år.
Illustrasjon fra Oslo.
,
Statusplan for Grønneviken byboliger
og delekultur er godkjent av byrådet, og
midlertidige tiltak som sykkellekepark,
basketballbane og ny gangforbindelse
skal vise potensialet som et kompakt og
bymessig boligområde.
Byrådet har startet arbeid med en ny
strategiplan for Torget og Mathallen.
Saken skal legges frem for bystyret i
første halvår 2017.
Byrådet forbereder rutiner for forhøyete
bompenger ved dårlig luft, og har
fattet vedtak om definisjon på gratis
kollektivtransport og refusjon for tunge
kjøretøy (les mer side 3).
Byrådet har vedtatt plan for å utvide
Tertnes videregående skole, med blant
annet idrettshall og tilpassede areal for
toppidrettselever. Vedtatt er også plan
for økt tomteutnytting til boliger, ny
flytebrygge og utvidet småbåtanlegg på
Håkonshella.
BARNEHAGE OG SKOLE
Bystyret har vedtatt ny plan for
kvalitetsutvikling i bergensskolen (les
mer side 6), og ny barnehagebruksplan
for 2016-2030, ”Rett bygg på rett sted til
rett tid”.
Opptaksordningen for barnehager i
Bergen er justert.
Det er foretatt endringer i opptaksordningen for kommunale barnehager.
Bystyret ber om et godt likeverdig
tilbud til dem som ikke ønsker å delta på
gudstjeneste i skoletiden.
HELSE OG OMSORG
Bystyret har vedtatt kommunens
handlingsplan mot fattigdom, som
legger særlig vekt på barnefamiliers
situasjon.
Bystyret har vedtatt nye retningslinjer
for feriereiser for beboere i kommunale
,
bofellesskap. Bergen kommune arrangerer feriereiser med ledsagere, og barn
får tilbud om feriereiser. En ny støtteordning skal sikre at beboere som ikke
kan benytte seg av kommunens tilbud
eller betale ferie selv, får dekket kostnader til aktiviteter, turer og kortere
overnattingsreiser.
Av andre saker i bystyret er status for
programmet Smart omsorg. Ny Etat
for inkludering, er etablert. Den samler
enheter som gir tjenester til flyktninger,
Introduksjonssenteret for flyktninger,
Tolketjenesten, Nygård skole og Bergen
bidrar som samordner bosetting av
flyktninger i private boliger.
I Bergen kommunes uttalelse til ny
barnevernslov er bystyre opptatt av å
styrke barns rettssikkerhet i Norge.
Byrådet har hatt Regnbuebyen Bergen Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold
på høring, og har bevilget 100 000
kroner i juletilskudd til Frelsesarmeen
Bergen Slumstasjon.
K U LT U R O G I D R R E T T
Byrådet har bevilget 150 000 kroner
til trefestivalen Bergen Internasjonale
Wood Festival 2016.
Bystyret har vedtatt retningslinjer
for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler, og gitt kommunal garanti
for lån til klubbhus til Fana IL og
baskethall for AIL Frøya.
Fyllingsdalen Teater er fritatt for
eiendomsskatt.
ØKONOMI OG
ADMINISTRASJON
Bystyret har vedtatt kommunens
budsjett for 2017, samt økonomisk
handlingsplan for de neste fire årene
(mer på sidene 6-12). Bystyret har
også behandlet årsregnskap 2015 for
Bergen kommunes største selskaper,
samt 2. tertialrapport 2016 der
regjeringens økte anslag for skattevekst
er innarbeidet.
I svar til Samferdselsdepartementets
krav for å starte forhandlinger om
en bymiljøavtale for Bergen, mener
bystyret at 50 prosent statlig finansiering
av videre bybaneutbygging er for lavt.
Bystyret har evaluert
vaktmestertjenesten for Bergen
kommune og besluttet å videreføre
ordningen som kom på plass i 2014.
Byrådet har vedtatt ny standard for
utforming av rom til arbeidsplasser i
Bergen kommune. Den nye arealrammen
er på inntil 23 kvadratmeter per ansatt
i nybygg, og 28 kvadratmeter ved
ombygging av eldre bygg, inkludert
fellesarealer.
Byrådet har ansatt Kristin Ulvang
(48) som ny kommunaldirektør på
Byrådsavdeling for finans, innovasjon og
eierskap. Ulvang kom fra stillingen som
økonomidirektør i Bergen kommune.
Byrådet har godkjent utbyggingsavtale
mellom Bergen kommune og Stiftelsen
Landås Menighets Eldresenter.
T E K S T: A N N - K R I S T I N L O O D T Z
VIL DU VITE MER OM DISSE OG ANDRE SAKER?
SE UNDER BYRÅD/BYSTYRE OG «BEHANDLEDE SAKER» PÅ
W
bergen.kommune.no/politikk
Oppvekstsjefen
BYOMBUDET
HJELPER DEG
JOBBEN MIN
Byombudet arbeider for at
det ikke blir gjort urett mot
den enkelte borger i den
kommunale forvaltningen.
NAVN: Trine Samuelsberg
ALDER: 48
STILLING: Kommunaldirektør i
Byrådsavdeling for barnehage,
skole og idrett
AKTUELL MED: Ny øverste administrative leder for 6500 ansatte.
TEKST OG FOTO: KRISTIN KLEMSDAL
Hva tenkte du da du fikk
jobben?
– Jeg ble veldig begeistret, men også
ydmyk. Følelsen var skrekkblandet
fryd! Det var en omfattende rekrutteringsprosess, med flere runder over
tid. Selv om jeg fikk mer og mer lyst
på jobben, måtte jeg ha en liten tenkepause da tilbudet kom. Å lede en så
stor og viktig avdeling i kommunen
er en spennende utfordring.
Hva gledet deg mest til?
– Samfunnsmandatet er viktig for
meg. Barnehage, skole og idrett er
områder som spiller en avgjørende
rolle for barns oppvekst. Vi lever i en
spennende tid når det gjelder læring
– hva trenger barna våre for å mestre
fremtiden? Og hvordan lykkes nå som
utviklingen går så fort? Innen idrettsfeltet har kommunen høye ambisjoner
om å treffe både bredde og topp. Jeg
ser på barnehage, skole og idrett som
en treenighet, der vi kan bruke helhetlig tenkning for å fremme gode
oppvekstarenaer.
– Det har vært travelt siden jeg startet
19. desember. Dagene er dynamiske
og lange, med møter og lesing av
saksdokumenter. Jeg synes jeg
snakker mye! Jeg har møtt en meget
kompetent organisasjon med rause
og tålmodige medarbeidere. Det er
motiverende og kjekt!
Hvilken bakgrunn har du?
Kontakt
[email protected]
Telefon: 55 56 64 04
kommunen tidligere. I 2009 ledet
jeg nærværsprosjektet, som skulle
redusere sykefraværet i kommunen.
Da lærte jeg mye om organisasjonen
og det parlamentariske systemet. Nå
som jeg er tilbake, føles det godt å
komme hjem!
Beskriv en vanlig arbeidsdag
Hvilke utfordringer ser du?
– Jeg studerte sammenlignende
politikk før førskolelærerutdanningen.
Etterpå jobbet jeg i barnehage –
først som pedagogisk leder, senere
som styrer. Jeg ble raskt interessert
i organisasjon og ledelse og tok
administrasjon og økonomi ved
NHH og siden master i ledelse fra
BI. Faktisk har jeg også jobbet i
– Jeg er opptatt av et helhetlige
læringsløp. Overgangen mellom
barnehage og skole kan bli enda
bedre. I tillegg er det behov for å
videreutvikle SFO – hva skal dette
tilbudet være, i innhold og struktur?
Dette ser jeg spesielt frem til å jobbe
med
VIL DU JOBBE I KOMMUNEN?
W
bergen.kommune.no/jobb
LØS OG
VINN
1
2
3
Hvor mange ansatte
har Bergen kommune?
Når arrangeres Sykkel-VM?
Hva heter Bergen kommune
på Instagram?
Vi trekker ut én hovedvinner som får to
gavekort, mens to andre vinnere får ett
gavekort på én film fra Bergen Kino.
S E N D S VA R E N E T I L :
[email protected]
eller: Bergen kommune,
Seksjon informasjon,
Bergen Rådhus,
postboks 7700,
5020 Bergen
Populær sykkeltur
T E K S T: A N N - K R I S T I N L O O D T Z
Merk sendingen «Løs & Vinn».
Husk å oppgi navn og postadresse.
Vinnerne annonseres i neste utgave
av Bergenseren.
VINNERE FRA
NR 4 • 2016:
Dan Matre, Ulset
Eilert Herland, Nesttun
Lina Larsen, Bergen
19
FOTO: E NDRE HOV LA ND
FOTO: HÅ LA NDS DA LE N LE IRS K OLE
BYMILJØ
BERGENSEREN
F O T O : U K J E N T / B E R G E N B YA R K I V
I anledning sykkel-VM i år, viser vi et historisk bilde av litt nyere dato, trolig fra
1979 eller 1980. Fra venstre ser du Ove Thue, plystrekongen Terje Kildedal,
syklist i Bergen Cykleklubb Roald Sylta og artisten Bjørn Dahl (som også laget
Brann-sanger). Thue utga singelen Sykkelturen / Svigermor på Voss i 1979, og
det er Kildedahl som står for den lystige plystringen i låten. Thue har for øvrig
deltatt i sykkelrittet Bergen-Voss over 20 ganger, og han har bestetid på 4 timer
og 43 minutter. Sykkelrittet Bergen-Voss har blitt arrangert siden 1977.
Bildet er fra arkivet etter Morgenavisen som ble nedlagt i 1984.
(Kilder: ovethue.no, Wikipedia, Bergen byarkiv, BA)
ERIK DAHL
BYOMBUD
Retten til
å klage på
vedtak
Det er en viktig rettssikkerhetsgaranti
innen offentlig forvaltning at innbyggere kan klage på enkeltvedtak. I forvaltningsloven § 28 heter det at et enkeltvedtak kan påklages av en part eller
annen med rettslig klageinteresse i saken.
Dersom man mener at et vedtak er uriktig
eller mangelfullt, er det viktig at man
klager for å få vurdert saken på nytt.
Det enkelte vedtak inneholder nærmere
informasjon om klagerett og de tidsfrister
som gjelder
I forhold til det totale antall vedtak
som produseres i Bergen kommune, er
det relativt få som benytter seg av sin
klagerett. Byombudet har som oppgave å
bistå publikum med råd og veiledning og
i noen tilfeller å utforme en klage.
Byombudet mottar jevnlig henvendelser hvor behandling av klagesaker har
tatt uforholdsmessig lang tid. For de involverte kan denne ventetiden oppleves som
uholdbar og klageretten som illusorisk.
Skal klageretten være reell, er det viktig at klagesaker får en rask og korrekt
behandling. Dette for å styrke den enkeltes
rettsikkerhet.
20
FEBRUAR 2017
BERGENSEREN
Kontaktinformasjon
SENT RA LBOR D B ER G EN KO M M UNE
05556
HUSK KOMMUNETORGET
Kommunal informasjon i Bergens Tidende hver lørdag.
Informerer om åpne politiske møter, planer, kulturaktiviteter
og spesielle helse- og omsorgstilbud i kommunal regi.
Du finner også viktige meldinger og ­oppfordringer til
befolkningen.
D U M ØTER OSS PÅ
F A C E B O O K facebook.com/bergenkommune
I N S T A G R A M instagram.com/bergenkommune_ung
C H A T bergen.kommune.no
T W I T T E R twitter.com/bergenkommune
W bergen.kommune.no
Kundesentre
Helse og omsorg
Sosialtjenesten
IN NBYGGERSERVIC E, KAI G ATEN 4
Hjelp til å finne frem i kommunal/offentlig forvaltning, internett for publikum
Tlf. 05556 / 55 56 61 71 – Faks 53 03 16 40
Åpent 08.00–15.30
Bergen kommune, pb. 7700, 5020 Bergen
E [email protected]
NÅR LIV OG HELSE
S T Å R I FA R E
N AV A R N A
SOSIA L­T J EN ESTE
Øyrane Torg, Ådnavegen 63
Postboks 73, Indre Arna, 5888 Bergen
Tlf. 55 56 26 00
Resepsjonen i Bergen Rådhus er åpent mandag–torsdag kl. 07.45–20.00,
fredag kl. 07.45–15.30
E L E KTRONISK SPØ RRETJENESTE
Still spørsmål til kommunen via nettprat/chat
Mandag-torsdag kl. 08.00–19.00, fredag kl. 08.00–15.30
B Y OMBUDET
Byombudet skal arbeide for at det i den
­kommunale ­f­or­valtningen ikke blir gjort
urett mot den enkelte borger.
Tlf. 55 56 64 04
E [email protected]
BO LI G ETAT E N
Tlf. 55 56 65 76
Domkirkegaten 6A
Åpent kl. 09.00–14.30
Telefontid kl. 08.00–15.00
B Y MILJ ØETATEN
Tlf. 55 56 56 90
Neumannsgate 1
Åpent kl. 07.30–15.00
Telefontid kl. 07.45–15.30
KEM NERE N
Tlf. 53 03 08 00
Nonnesetergaten 4
Åpent kl. 09.00–15.00
Telefontid kl. 08.00–15.00
P L A N- OG BYGNINGSETATEN
Tlf. 55 56 63 10
Domkirkegaten 6A
Åpent kl. 08.00–14.45
VANN- O G AV L Ø P S E TAT E N
Tlf. 55 56 60 00
Fjøsangerveien 68
Åpent kl. 08.00–15.00
Telefontid kl. 08.00–15.00
Kommunens nødnumre
VA KTSENTRALEN
Vaktsentralen er åpen hele døgnet for
melding av feil på vann, vei og kloakk.
Tlf. 55 56 78 15
NØ D– O G B R A N N S E N T R A L
Felles for 30 kommuner i Hordaland
og Sogn og Fjordane.
Ring 110
Søknad om praktisk hjelp og bistand, middagslevering, hjemmesykepleie, psykiske
helsetjenester, opphold i sykehjem, servicebolig, dagsentertilbud, avlastning,
trygghetsalarm, trygghetssykepleier, omsorgslønn, støttekontakt, ledsagerbevis m.m.
SO NE VEST
Fyllingsdalen, Laksevåg
Tlf. 55 56 54 40
B E R G E N L E G E VA K T
Bergen helsehus, Solheimsgaten 9
Døgnåpent – akutte henvendelser
Tlf. 116 117
Tlf. 55 56 87 00
SONE SØR
Fana, Ytrebygda, Årstad
Tlf. 55 56 51 90
For spørsmål om egenbetaling opphold i institusjoner, kontakt Kemneren,
tlf. 53 03 08 00. For spørsmål om egenbetaling for hjemmetjenester etc, kontakt
forvaltningsenheten i din bydel.
F ORVALTNINGSENHET PSYKI SK HELSE
Søknad om tjenester til mennesker med psykiske lidelser.
Møllendalsveien 1a. Tlf 55 56 84 70.
Kulturkontor
N AV FA N A ­S OSIA LTJ EN ESTE
Østre Nesttunvegen 8,
Postboks 3, 5852 Bergen
Tlf. 55 56 13 21
L E G E VA K T S TA S J O N E N I L O D D EFJ OR D
Vannkanten, Lyderhornsveien 353
Tlf. 55 51 33 70
N AV FYLLIN GSD A LEN
SOSIA LTJ EN ESTE
Spelhaugen 18, 5147 Fyllingsdalen
Tlf. 55 56 54 60
L E G E VA K T S TA S J O N E N I Å S A N E
Åsane senter 38
Tlf. 55 56 70 00
Legevaktstasjonene yter akutt legehjelp i de
aktuelle geografiske sonene. Åpningstider for
alle er mandag–fredag kl. 16.00–22.00, lørdag,
søndag, helligdager kl. 12.00–18.00.
Ved mindre akutt sykdom, kontakt fastlege.
BERGEN BIDRAR
Koordinerer frivillig innsats til flyktninger.
Tlf. 55 56 75 70
KRISESENTERET FOR BERGEN
OG OMEGN
Døgnbemannet tilbud for voldsutsatte
kvinner, menn og barn.
Tlf. 55 31 50 50
R Å D G I V N I N G S K O N TO R
FOR HØRSELSHEMMEDE
OG DØVBLINDE
Tlf. 55 56 94 75 / 480 73 824
E [email protected]
KOMMUNANAL HJELPEMIDDELSERVICE
Korttidsutleie av hjelpemidler.
Tlf. 53 03 48 80
KREFTKOORDINATOR
Gir råd til kreftrammede og deres pårørende.
Tlf. 55 56 53 89 / 408 03 883
E [email protected]
Barnevernet
Barneverntjenesten har kontorer i hver bydel.
Kontaktinfo på
W bergen.kommune.no
A RN A OG ÅSANE
K ULTURKONTOR
Åsane senter 40
Tlf. 55 56 71 15
FANA O G Y T R E B Y G D A
­KULTURKO N TO R
Østre Nesttunvegen 18
Tlf. 55 56 11 06
Nasjonal alarmtelefon for barn og unge:
Tlf. 116 111
B E R GENHUS OG ÅRSTAD
K ULTURKONTOR
Neumannsgt. 1 (3. etasje)
Tlf. 55 56 92 10
FYLLI NG S D A L E N O G ­
LAKSEVÅG K U LT U R K O N TO R
Johan Berentsens vei 4
(2. etasje i Jørsbygget)
Tlf. 55 56 96 00
B A R N E V E R N VA K T E N
Hverdager kl. 08.00–02.00
Helg kl. 17.00–02.00
Tlf. 55 36 11 80
Evt. via politi 55 55 63 00
Se mer enn 1 200 aktivitetstilbud i frivillig regi: W bergen.kommune.no/frivillig
N AV B ER GEN H U S
­S OSIA LTJ EN ESTE
Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen
Tlf. 55 56 95 00
L E G E VA K T S TA S J O N E N I FA N A
Kommunehuset på Nesttun
Wollert Konows Plass 2
Tlf. 55 56 13 00
E [email protected]
Forvaltningsenhetene i bydelene
S O NE NORD
Arna, Bergenhus, Åsane
Tlf. 55 56 70 70
Ring 113
N AV LA K SEVÅ G
SOSIA LTJ EN ESTE
Vestkanten, 5. et. Loddefjordveien 2
Postboks 123, 5881 Bergen
Tlf. 55 56 98 44
N AV YTR EB YGD A
SOSIA LTJ EN ESTE
Aurdalslia 10
Postboks 104, Sandsli, 5862 Bergen
Tlf. 55 56 17 00
N AV Å R STA D
­S OSIA LTJ EN ESTE
Solheimsgaten 13
Postboks 7715, 5020 Bergen
Tlf. 55 56 50 50
N AV Å SA N E ­S OSIA LTJ EN ESTE
Åsane Senter 19
Postboks 14, 5826 Bergen
Tlf. 55 56 70 50
N AV K ON TA K TSEN TER
H OR D A LA N D
Tlf. 55 55 33 33
N AV K ON TA K TSEN TER ,
PEN SJ ON
Tlf. 55 55 33 34
Idrett
B YR Å D SAVD ELIN G
FOR B A R N EH A GE, SK OLE
OG ID R ETT
Tlf. 05556
ID R ETTSSERVIC E
Tlf. 55 56 24 80
FYSA K A LLA K TIVITETSH U S
Tlf. 53 03 96 90
W fysakbergen.no