Se program her - Nationaltheatrets Venner

FORELØPIGPROGRAM
NATIONALTHEATRETSVENNER,TRONDHEIM23.–26.MARS2017
Torsdag 23. mars
Avreise etter eget ønske (tog, fly, bil, etc)
InnsjekkingpåClarionCollectionHotelGrandOlav,
Kjøpmannsgata48,7010Trondheim
Kl.17.30
OmTrondheimSymfoniorkester&Opera
Hvordanjobberetsymfoniorkester
Introduksjontilprogrammetforkveldenskonsert
DirektørRoarLeinaniTSOogTrondOkkelmo,iOlavskvartalet
Kl.19.30:
KonsertmedTrondheimSymfoniorkesteriOlavshallen
Etterkonserten:Møtemeddirigenten,MarcSoustrot
FranskeMarcSoustrotnyterstoranseelsepådeninternasjonalemusikkscenen,oggjester
regelmessigdeførendesymfoniorkestreneiEuropa.
Fredag24.mars
Kl.12.00:OmvisningpåTrøndelagTeater
Kl.13.00:Lunsjiteatret(ikkeinkl)
Kl.18.00
Innføringikveldensoppsetning
SammenmedTrøndelagTeatersVenner
Kl.19.30
GamleScene:BrødreneKaramasovavFjodorDostojevskijiregiavOleJohanSkjelbred
Etterforestillingen
FellesmiddagpåRØST(iteatret)medTrøndelagTeatersVenner
TeatretsVenneriTrondheimervenneforeningenforTrøndelagTeater.
Foreningen,somblestifteti1939,harsomformåleråstøtteoppominstitusjonen
TrøndelagTeater,samtåfremmeteaterinteresseniTrøndelag.Foreningenharca.550
medlemmer.
Lørdag25.mars
Kl.11.00
OlavdenHelligeogutgravingenavKlemenskirken
ForedragvedarkeologAnnaPeterséniBesøkssenteret,Øysteinsal,Nidarosdomen
Kl.12.00
OmvisningiNidarosdomen
OppmøteVestfrontplassen
Kl.13.30
OrgelmeditasjoniNidarosdomen.Detteerenhalvtimemedenkelliturgiogmest
musikk,derdetnyeorgeletkommertilsinrett.
Kl.18.00
RobinHood–RaiRaiiSherwoodskogen
TrøndelagTeater,Hovedscenen.NyskrevetmusikalavMadsBonesogOlveLøseth
Etterforestillingen
FellesmiddagpårestaurantFrati(Kongensgate20)
Søndag26.mars
Frokostogtakkforsamværet
Dubestillerselvdenreisenduvilhatur/returTrondheim(fly,tog,bil,ellerannet)