Brev fra valgkomiteen 2017

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer
Til Fagrådets medlemmer
Oslo 24.februar 2017
Vedr. Valg av kandidater til Fagrådet styre på årsmøte 2017
Valgkomiteen har startet sitt arbeid foran årsmøte 2017. Årets årsmøte er fastsatt til torsdag
11.mai. Vi vil med dette orientere om muligheten til å komme med forslag til nye kandidater
og tidsfrister.
Vedtektene
Jfr. vedtektene § 5 er Fagrådets valgreglement som følger:
Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år av gangen med mulighet for
gjenvalg 1 gang. Det skal velges et nytt medlem på hvert årsmøte etter forslag fra
valgkomiteen. Fagrådets medlemmer fremmer forslag på kandidater til valgkomiteen senest
6 uker før årsmøtet.
Valgkomiteen innhenter forslag fra Fagrådets medlemmer. Valgkomiteens forslag sendes ut
sammen med endelig saksliste. Alle kandidater skal presenteres på årsmøtet og er dermed
valgbare.
Foran valgene legger valgkomiteen frem komiteens innstilling og redegjør muntlig for denne.
Leder velges ved særskilt valg for en periode på 2 år, med mulighet for gjenvalg 3 ganger.
Det velges inntil 8 styremedlemmer for en periode på 2 år, med mulighet for gjenvalg 3
ganger.
Begge kjønn skal være representert i styret med minst 40 %.
Valgkomiteen oppfordrer medlemmene til aktivt å fremme kandidater. Alle kandidater blir
vurdert. Valgkomiteen ber om forslag på kandidater innen 24.mars 2017.
Følgende verv skal velges ved årsmøtet 11.mai 2017:
 Styremedlem fra omsorg og rehabilitering
 Styremedlem fra forskning/undervisning og kompetansesentra
 Styremedlem fra klinikk, poliklinikk og psykiatrisk ungdomsteam
 Styremedlem uavhengig av virksomhetstilknytning
 Ett medlem i valgkomiteen
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo
telefon 22 42 44 77
e-post: [email protected]
www..rusfeltet.no
organisasjonsnummer 975 688 623
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer
Ta gjerne kontakt med en av oss i valgkomiteen:
 Erling Pedersen telf 915 58 840 e-post [email protected]
 Reidun Wilhelmsen telef 922 58 004 e-post [email protected]
 Kristin Lervik telf 907 97 442 e-post: [email protected]
Følgende styremedlemmer er på valg
•
Styremedlem Egil Atle Bremnes – avdelingsleder Karmøy kommune
Telefon: 404 27 240 e-post: [email protected]
2 år i styret – stiller til gjenvalg
Representerer omsorg og rehabilitering
•
Styremedlem Svein-Roald Schømer-Olsen - Sykepleierforbundet
Telefon 482 25 603 e-post: [email protected]
2 år i styret – ikke avklart hvorvidt han stiller til gjenvalg
Representerer uavhengig av virksomhetstilknytning
•
Styremedlem Anders Dalsaune Jansen – nestleder Tyrilistiftelsen
Telefon 950 88 814 e-post: [email protected]
2 år i styret som nestleder – stiller til gjenvalg
Representerer forskning, undervisning og kompetansesentra
•
Styremedlem Ingjerd Meen Lorvik - Borgestadklinikken
Telefon 915 71 822 e-post: [email protected]
4 år i styret – stiller til gjenvalg
Representerer klinikk, poliklinikk og psykiatrisk ungdomsteam
Følgende styremedlemmer er ikke på valg:
•
Styremedlem Trude Lønning – enhetsleder Sandnes kommune
Telefon 995 53 098 e-post: [email protected]
3 år i styret
Representerer primærkommune
•
Styremedlem Berit Kalgraff – Klinikk for rus og psykisk helse Møre og Romsdal HF
Telefon 410 47 627 e-post: [email protected]
3 år i styret
Representerer kollektiv/terapeutiske samfunn/langtidsinstitusjon
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo
telefon 22 42 44 77
e-post: fa[email protected]
www..rusfeltet.no
organisasjonsnummer 975 688 623
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer
•
Styremedlem Frode Woldsund – leder Frelsesarmeen region øst
Telefon 901 24 566 e-post: [email protected]
3 år i styret
Representerer eierorganisasjon
•
Vidar Sten Hårvik – leder Marborg
Telefon 934 08 912 e-post: [email protected]
5 år i styret
Representerer brukerorganisasjon
Medlem i valgkomiteen som er valg:
 Erling Pedersen på valg – stiller ikke til gjenvalg.
Telefon 915 58 840 e-post [email protected]
Fagrådets medlemmer kan fremme forslag til valgkomiteen innen 24. mars 2017). Forslag
kan sendes direkte til en av valgkomiteens medlemmer eller til Fagrådets sekretariat pr. epost: [email protected] .Forslaget må fremmes i forståelse med aktuell kandidat.
Det er ønskelig at forslagene inneholder følgende informasjon:
•
Hvilket verv kandidaten foreslås til
•
Personalia, medlemsvirksomhet, stilling
•
Kortfattet CV (Yrkeserfaring, utdanning, verv)
•
Begrunnelse for forslaget
•
Hvem forslaget fremmes av
Valgkomiteen
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Erling Pedersen/s/
Reidun Wilhelmsen /s/
Kristin Lervik /s/
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo
telefon 22 42 44 77
e-post: [email protected]
www..rusfeltet.no
organisasjonsnummer 975 688 623