Les mer her.

Tvedestrand kommune – positivt regnskapsresultat for 2016
og utmelding fra Robek-listen
Etter tre år med negative regnskapsresultat for kommunen viser tallene for 2016 et positivt
bilde med overskudd.
Etter at kommunen som budsjettert bl.a. har avsatt 2, 1 mill. til disposisjonsfond og dekket inn
driftsunderskudd fra 2013 og 2014, ble resultatet et overskudd på nesten 5,7 mill. kroner.
Overskuddet er i tråd med kommunens styringssystem satt av på enhetenes disposisjonsfond i
regnskapet. Dermed blir det tekniske regnskapsresultatet lik null.
Kommunestyret vedtok i 2013 at enhetenes disposisjonsfond skal være “fryst” inntil videre,
slik at enhetene ikke kan bruke av dette fondet. Det er med andre ord kun kommunestyret som
har myndighet til å disponere disse overskuddsmidlene.
Netto driftsresultat viser hva kommunen etter et års drift sitter igjen med til avsetninger og
egenkapital til investeringer. For 2016 ble netto driftsresultat godt og vel 11,4 mill. kroner.
Dette utgjør ca. 2,4 %, og er over det som statens Tekniske beregningsutvalg for kommunal
økonomi (TBU) anbefaler at resultatene som et minimum bør være (1,75 %).
Rådmann Jarle Bjørn Hanken sier at det positive resultatet bl.a. må sees på bakgrunn av svært
gode skatteinntekter for mange av landets kommuner i 2016. Tvedestrand kommunes
skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten ble ca. 1,5 mill. bedre enn revidert budsjett.
Videre ble det utvist lokal nøkternhet og stram styring både politisk og administrativt. En
indikator i denne sammenhengen er at enhetene samlet gikk med ca. 3,6 mill. kroner i
overskudd, og bare to av enhetene hadde merforbruk. Rådmannen vil takke for all god innsats
som har vært med å bidra til det positive resultatet.
I og med at kommunen nå har dekket underskuddene fra 2013/2014 vil en bli meldt ut av
Robek-listen forutsatt revisjonens behandling av og kommunestyrets godkjenning av
regnskapet. Kommunestyrets behandling er 30. mai i år (rådmannen forventer i denne
sammenhengen marsipankake fra Fylkesmannen). Nå gjenstår det å dekke inn underskuddet
fra 2015 på nesten 2,7 mill. kroner. Etter planen skal dette dekkes inn i 2017, skjer ikke dette
vil kommunen igjen komme på Robek-listen.
Rådmannen påpeker at det er svært viktig med fortsatt tydelige prioriteringer og stram styring.
Kommunens økonomi må bygges opp igjen ved positive resultater som muliggjør oppbygging
av reserver. Dette for at en kan klare de allerede vedtatte investeringene (som også gjør en
betydelig mer eksponert for evt. renteøkninger). Videre må en ha en styrket økonomi for også
å møte andre driftsmessige utfordringer som kommunen står foran i de nærmeste årene og for
å unngå å havne på Robek-listen igjen.
Ett års positivt resultat gir med andre ord ikke grunnlag for noe «økonomisk frislipp» med
særlig økte satsinger utover det som allerede er nedfelt i økonomiplanen.
Tvedestrand 21.02.17
Rådmannen