Opplysningar om fleirbustadbygning

Opplysningar om fleirbustadbygning
Fjern utfylling
Namn
Organisasjonsnummer
Fødselsnummer
Inntektsår
Ein kan nytte skjemaet for å gje opplysningar om bustadeigedom med fleirbustadbygning i Noreg.
Med fleirbustadbygning meiner ein bustadbygning med fem eller fleire useksjonerte bueiningar. En bustadseksjon (eigarseksjon) med fem eller fleire
bueiningar, skal ein òg verdsetje som fleirbustadbygning. Har bygningen òg næringsareal, skal ein berre verdsetje eigedomen som fleirbustadbygning
dersom bustadarealet utgjer meir enn halvparten av eigedomens totale bruksareal.
Del I. Opplysningar om eigedomen
Kommunenummer
Kommune
Gardsnr.
Bruksnr.
Festenr.
Seksjonsnr.
Del II. Opplysningar om bueiningane
Her skal du gje opplysningar om kvar einskild bueining i fleirbustadbygningen
Adresse
Bolignummer
P-ROM eller Boareal (BOA) Byggeår
Her gjev du opp gateadressa til eigedomen, til dømes Storgata 4 A
Til dømes
H0101
Rund av arealet
til heile kvadratmeter
Gjev opp kva for eit år
bueiningen vart ferdigstilt
Såleis reknar du ut formuesverdien
Formuesverdien for fleirbustadbygning utgjer summen av verdien som er rekna ut for kvar einskild bueining. Verdien til dei einskilde bueiningane reknar du ut på
same sett som for andre bustadeigedomar. Du må bruke bustadkalkulatoren på skatteetaten.no for å rekne ut verdien til dei einskilde bueiningane. Sjå
skatteetaten.no/boligverdi for meir informasjon.
Kor fører du formuesverdien?
Du skal føre formuesverdien for fleirbustadbygningen i
- RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakarar og pensjonistar o.a., post 4.3.2 Fleirbustadbygningar
- RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personleg næringsdrivande o.a., post 4.3.2 Fleirbustadbygningar
- RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt - aksjeselskap o.a., post 401G Fleirbustadbygningar i Noreg
- RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakarfastsetting, post 510G Fleirbustadbygningar i Noreg
Fleire eigarar
Kryss av her dersom du gjev opplysningane på vegne av alle eigarane av fleirbustadbygningen
Underskrift
Dato
RF-1297N
Underskrift