Informasjonsbrev fra Godlia skole vinteren 2017

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Godlia skole
Informasjonsbrev fra Godlia skole vinteren 2017
Vinteren er her og andre semester er godt i gang. Fram mot sommeren skal vi ha forskjellige
aktiviteter for å markere at Godlia skole er 50 år i 2017. Vi startet feiringen med en
tegnekonkurranse for å velge logo i anledning jubileet. Vi fikk inn mange flotte tegninger, og
vinnermotivet kan dere se over. Det er Edvard Walde Heimdal i 7B som stakk av med
seieren. Det ble valgt ut ti finalebidrag, og disse kan dere se på skolens hjemmeside.
Et høydepunkt i feiringen blir sommerfesten for hele skolen 15. juni. Da byr vi på
festforestilling og åpen skole med utstillinger. Foreldrene på 5. trinn står for salg og
servering som vanlig. Vi gleder oss!
Det er mange spennende ting som skjer på Godlia skole, og i dette informasjonsbrevet kan
du lese om noen utvalgte saker som er spesielt aktuelle nå.
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen ble gjennomført på 5. -7. trinn i november 2016. Svarene viser at elevene
på alle områder i undersøkelsen er veldig godt fornøyde med Godlia skole, langt over
gjennomsnittet for Osloskolen og landet for øvrig. Det er vi veldig stolte av! Elevene svarer
på en rekke spørsmål om forhold i skolehverdagen sin, og angir hva de syns på en skala fra
for eksempel svært misfornøyd (1) til svært fornøyd (5). Alle spørsmålene grupperes ut fra
tema, og presenteres som indekser.
Elevundersøkelsen Indekser
Godlia skole
(Høst 2015)
Godlia skole
(Høst 2016)
Oslo (Høst
2016)
Nasjonalt
(Høst 2016)
Trivsel
4,6
4,6
4,3
4,3
Støtte fra lærer
4,6
4,6
4,2
4,2
Støtte hjemmefra
4,7
4,5
4,2
4,1
Vurdering for læring
4,3
4,3
3,6
3,6
Læringskultur
4,5
4,5
4
4
Mestring
4,3
4,2
4,1
4
Motivasjon
4,4
4,3
3,9
3,8
Elevdemokrati og medvirkning
4,3
4,3
3,6
3,6
Felles regler
4,4
4,4
4,1
4,1
Mobbing på skolen
4,9
4,8
4,7
4,7
Innsats
4,7
4,5
4,2
4,1
Samlet oppgir elevene på Godlia skole at de er veldig fornøyde med forhold som angår
skolehverdagen. Spesielt godt fornøyde er vi med at elevene opplever å ha medvirkning i
skolen og at de sier at læringskulturen er svært god. På områdene "støtte hjemmefra",
"mestring", "motivasjon" og "innsats" har vi en liten nedgang. Det er viktig å understreke at
tallene fortsatt er svært gode, men likevel tar vi på alvor at ikke alle har
mestringsopplevelser og motivasjon for læringsarbeidet som flertallet. Disse elevene vil vi
følge opp med individuelt rettede tiltak.
iPad
Før jul kjøpte skolen og Aktivitetsskolen (AKS) inn iPad til bruk på de laveste trinnene.
iPad brukes i hel klasse, i liten gruppe og som en del av stasjonsundervisningen der elevene
er delt inn i grupper og jobber med fag på ulike stasjoner. Elevene benytter seg av
pedagogiske nettressurser, som støtter oppunder arbeidet i fagene. Nettressursene gir rom
for å differensiere elevenes oppgaver og åpner for varierte måter å lære på.
Matematikk-kasser
Som et ledd i vår satsing på matematikk og regning har vi gått til innkjøp av materiell til alle
trinn for å gjøre undervisningen mer konkret og visuell. Hver klasse og hvert trinn har fått
kasser med blant annet måleutstyr, pedagogiske spill, tellebrikker, kortstokker og terninger.
Gjennom bruk av konkreter blir undervisningen i regning mer motiverende og meningsfull
for elevene. Teori blir synlig praksis.
Strategisk plan
Hvert år lager skolen en strategisk plan for spesielle innsatser kommende budsjettår. Den
strategiske planen vedtas i driftsstyret. Utdanningsetaten formulerer målområdene for
Osloskolen, og den enkelte skole lager sin lokale plan med risikovurderinger og fastsetting av
mål for en fireårsperiode. Dette er hovedtrekkene i årets strategiske plan:
Skolens satsing på matematikk og regning de siste tre årene har gitt svært gode resultater,
og vi ønsker å fortsette kompetanseutviklingen blant de ansatte innen regning og
matematikk. I tillegg vil vi ha fokus på grunnleggende ferdighet i skriving, og skolen er med i
en kursrekke om skriving i alle fag i regi av Utdanningsetaten. Høsten 2017 vil vi starte opp
med kompetanseheving i engelsk.
I tillegg har vi satt opp noen nye tiltak; innsats, motivasjon og mestring. Elevundersøkelsen
gir informasjon om at elevene på Godlia skole er svært fornøyde med skolen og
opplæringen, betydelig mer enn landssnittet og snittet for Oslo. Likevel ser vi at noen få
elever ikke har mestringsopplevelser og motivasjon for skolearbeidet som sine medelever.
Derfor vil vi ha spesielt fokus på disse elevene framover.
Videre har vi prioritert et tettere samarbeid mellom skole og AKS. AKS skal i samarbeid med
skolen bidra til elevenes læringsutbytte, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale
og fysiske utvikling.
Nytt fra Aktivitetsskolen (AKS)
AKS er i stadig utvikling og fokuset på AKS som en læringsarena har aldri før vært tydeligere.
AKS skal bygge opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. I dette skoleåret har vi hatt
fokus på at alle ansatte i AKS skal bygge sine egne "verktøykasser" med læringsstøttende
aktiviteter som de kan trekke frem i det daglige. Før nyttår hadde vi fokus på
matematikkaktiviteter. I dette semesteret har vi også aktiviteter innenfor norskfaget. I løpet
av vårsemesteret skal vi i tillegg trekke inn engelsk og naturfag i AKS-tiden.
AKS har også arrangert mange forskjellige kurs, som for eksempel yoga, sløyd og "Mat og
matte". Vi har også kjøpt inn kurs fra blant annet forskerfabrikken og en profesjonell
kunstner. Dette har vært veldig lærerikt og populært. Når vi nærmer oss påske vil 4.
trinnselevene få tilbud om spennende opplegg i koding og kurs i klatring. Ellers gleder vi oss
til vårens store høydepunkt i AKS; Godlia Grand Prix. Årets utgave vil være et ledd i
jubileumsfeiringen.
Datoer verdt å merke seg
Sommeravslutning og 50-årsjubileum torsdag 15. juni klokka 17.00. I år er arrangementet for
alle på 1. – 7. trinn.
Avslutning for 7. trinn blir i skolens aula tirsdag 20. juni klokka 18.00.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at siste skoledag før sommeren er torsdag 22. juni.
*
Med ønsker om en god vinter og vår fra
Øyvind Bibow Hansen
Rektor
februar 2017