Styrets forslag til vedtak

Side 1 av 2
Forslag til vedtak
Sak 4 Årsberetning
Styrets forslag
Årsberetningen for 2016 godkjennes.
Sak 5 Regnskap
Styrets forslag
Revidert regnskap for 2016 godkjennes.
Sak 6.1 Mål og strategier
Styrets forslag
1) Strategidokumentet legges til grunn for utviklingsarbeidet i klubben i årene framover.
2) Dokumentet legges fram for årsmøtet hvert annet år for eventuell justering.
Sak 6.2 Utmerkelser og hedersbevisninger
Styrets forslag
Retningslinjer og kriterier for utmerkelser og hedersbevisninger godkjennes.
Sak 7 Medlemskontingent
Styrets forslag
1) Medlemskontingent 2017 og 2018 fastsettes til:
Barn og unge under 14 år: 1.300 kroner.
Nye medlemmer i løpet av året, etter betalt introduksjonsprogram: 800 kroner.
Æresmedlemmer: 0 kroner.
Andre medlemmer: 1.600 kroner.
2) Øvrige medlemsvilkår fastsettes av styret.
Sak 8 Budsjett
Styrets forslag
Budsjett for 2017 godkjennes.
Sak 9 Organisasjonsplan
Styrets forslag
1) Organisasjonsplanen godkjennes.
2) Styret beslutter selv intern oppgavefordeling. Styret kan delegere arbeidsoppgaver til
ressurspersoner (medlemmer) utenfor styret. Drammen Styrkeidrettslag har ingen ansatte / eksterne
konsulenter.
Årsmøte Drammen Styrkeidrettslag 2017
Side 2 av 2
Sak 10 Valg
Valgkomiteens forslag
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Varamedlem
Revisorer (2)
Marit Pettersen
Bjarne Havnen
Elisabeth Stokmo Klodiussen
Jan Kværnstuen
Trine Groven og Peter Gjefle
Styrets forslag
Valgkomité
Representanter til
ting og møter
Leder
Medlemmer (2)
Lars Andersson
Tonje Alice Lepsøe Gåsefra
Eysteinn Fannar Oddgeirsson
Varamedlem
Morten Novum
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
Årsmøte Drammen Styrkeidrettslag 2017