kunnskapskommunen helse omsorg bergen

KUNNSKAPSKOMMUNEN HELSE OMSORG BERGEN
17.02.17
VED RÅDGIVERE MARIANNE N. SOLBAKK OG ANNETTE K. SERVAN
KOMPETENT
|
ÅPEN
|
PÅLITELIG
|
SAMFUNNSENGASJERT
2
3
20.02.2017
Nasjonal strategi for forskning og innovasjon i helseog omsorgstjenestene
5
To helsetjenestenivå:
Kostnader til drift og forskning
Forskning via HOD (mill kr)
Kostnader drift (mrd kr)
120
3000
2500
100
2000
80
1500
60
40
1000
20
0
Kommunehelsetj.
Spesialisthelsetj.
500
?
0
Kommunehelsetj.
Spesialisthelsetj.
Styringsgruppens medlemmer
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunnskapskommunen/10451/11088
Prosjektgruppens medlemmer
Prosjektgruppens mandat:
•
•
•
•
•
•
•
•
operasjonalisere samarbeidet og foreslå tematiske
avgrensninger
arbeide for et kunnskapsløft og nytenkning i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene
formidle informasjon og tilrettelegge for et åpent samarbeid
mellom alle nivå i organisasjonene. Dette skal blant annet skje
gjennom en nettside.
posisjonere aktørene i Bergen i forhold til å ta del i den
forventede finansieringen av helse- og omsorgsforsking og
utdanning
være pådriver for formidling av resultatene av samarbeidet og
særlig forskningsformidling
ha ansvar for en årlig fagkonferanse for helse- og
omsorgsforskning, innovasjon og utdanning i regionen
fremme målrettet samarbeid om utdanning innen helse- og
omsorgsfeltet, herunder videreutvikle ordninger med
praksisutplassering av studenter i kommunen
fremme samarbeid om innovasjon med aktører i kommunen
Hvorfor en plan?
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi trenger ny kunnskap - kommunen kan ikke utvikle seg
på egenhånd . Samarbeid!
Alt i BHO er relevant som forskningsområder!
innta en mer aktiv rolle for å få flere søknader om
ekstern finansiering av prosjekter. Forske med!
Sikre at det vi gjør er den beste praksisen
Kunnskapsgrunnlag
flere offentlige ph.d.-stillinger med mål om å bygge opp
et forskningsmiljø internt i kommunen.
Finansiering: 0,1% av budsjettet til forskning
Utdanning – være premissleverandør
Politisk forankring – jo kommunen skal prioritere dette!
10
Prioriterte satsingsområder
•
•
•
•
•
•
•
•
Klinisk praksis
Organisasjon og ledelse
Digitale verktøy og velferdsteknologi i helse og
omsorg
Demografiske endringer
Forebyggende og helsefremmende tiltak
Samhandlingsreformen og endringer i ansvars- og
oppgavefordelingen mellom kommune og stat
Tverrfaglig og helhetlig tjenesteutvikling
Brukermedvirkning
11
Forske med kommunen?
Søknadssamarbeid 2016
•
•
•
•
•
•
•
Søknader, februar 2016:
«Smart omsorg»: Innovasjon med forskermedvirkning (soiforsk).
HELSEVEL, forprosjekt. Uni Rokkansenteret, Søknaden er
innvilget.
The Effect on Nursing Home Care Services and User Satisfaction
by the Introduction of Robotics into Personal Hygiene.
HELSEVEL, forprosjekt.
Tjenesteinnovasjon og brukertilfredshet ved innføring av
smartdusjteknologi i helse- og omsorgstjenestene. HiB, RFFVest
hovedprosjekt.
MunICT - ICT in Municipal Health and Care services (Annen
støtte - IKTPLUSS). SINTEF
Klinikk på tvers. Irene Elgen, Haukeland Universitetssykehus/ UiB.
HELSEVEL, forprosjekt. Søknaden er innvilget.
Søknader, april 2016:
Bright light interventions to improve adaptation to night work-UiB,
Det psykologiske fakultet, Ståle Pallesen, BEDREHELSE, NFR.
Helhetlig behandlingsforløp demens, til nytte for pasientene,
familienettverket og helsetjenestene. Frøydis Bruvik, Harladsplass
Diakonale Sykehus. BEHANDLING, forprosjekt. Søknaden er
innvilget
•
•
•
•
•
•
•
•
Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and
quality of life in Alzheimer patients (ALMUTH), Stefan Koelsch,
Department of Biological and Medical Psychology, University of
Bergen, BEDREHELSE, NFR. Søknaden er innvilget.
Children - In Mid Air, Irene Elgen, Haukeland Universitetssykehus/
UiB, BEDREHELSE, NFR
Søknader, oktober 2016:
Crosscore, Benedicte Carlsen, Uni Research Rokkan, HELSEVEL
Improving integrated care innovation at home
(ICI-HomeTime), Bettina Husebø, Institutt for global helse og
samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, HELSEVEL
Klinikk på tvers- bedre forløp for barn med sammensatte
helseplager, Irene Elgen, Haukeland Universitetssykehus,
HELSEVEL
Smart omsorg: Innovasjon, implementering, gevinstrealisering,
Tord Skagedal Linden, Uni Research Rokkan, HELSEVEL
Primary Care Research Network in Norway, Guri Rørtveit, Institutt
for global helse og samfunnsmedisin, UiB, INFRASTRUKTUR
Innvilgede søknader 2016
• «Smart omsorg»: Innovasjon med forskermedvirkning
(soiforsk). HELSEVEL, forprosjekt. Uni Rokkansenteret
• Klinikk på tvers. Irene Elgen, Haukeland
Universitetssykehus/ UiB. HELSEVEL, forprosjekt.
• Helhetlig behandlingsforløp demens, til nytte for
pasientene, familienettverket og helsetjenestene.
Frøydis Bruvik, Haraldsplass Diakonale Sykehus.
BEHANDLING, forprosjekt.
•
•
•
Vært involvert i rundt 30 søknader
Noen innvilget - venter på svar fra de vi var med
på i oktober
Hvordan prioritere mellom gode prosjekter?
• Effects of music instrument lessons on brain plasticity,
mood, and quality of life in Alzheimer patients
(ALMUTH), Stefan Koelsch, Department of Biological
and Medical Psychology, University of Bergen,
BEDREHELSE, NFR.
• " OPTET - Optimeringsteknologi i hjemmebaserte
tjenester». Sintef, RFF- Oslofjordfondet
• Implementation and Action for Knowledge Translation
(IMPAKT) in practice and education. Birgitte Graverholt,
HiB, HELSEVEL
Off. phd i Bergen kommune
Kandidater til forsknings- og innovasjonsprisen 2016
1.
Arbeidslag demens
2.
Treffstedet for kreftsyke
3.
Mobil omsorg
4.
Avdeling for sykehjemsmedisin
6.
Bjarte Kjell Nore, overlege Bergen legevakt
(kolskalkulator)
Prisen tildeles en forsker eller et forsknings- og
innovasjonsmiljø som har gitt et viktig bidrag til utviklingen
av helse- og omsorgstjeneste og de utfordringer Bergen
kommune står overfor. Kandidaten/ forskningsmiljøet har
bidratt til utvikling av
7.
Giardiagruppen
8.
Reidun Karin Sandvik, PhD-kandidat HiB
1.
et forskningsområde
9.
TVEPS
2.
et forskningssamarbeid-/ miljø
10.
Kjell Krüger, sykehjemsoverlege, PhD
3.
en ny eller forbedret tjeneste for Bergen
11.
Birgitte Graverholt, leder kunnskapsbasert praksis, HiB
kommunes helse- og omsorgstjenester.
Forsknings- og innovasjonsprisen 2016
Priskomite
• Benedicte Løseth (seksjonssjef,
Byrådsavdeling for helse og
omsorg, Bergen kommune)
• Mikkel Grüner (leder, Komite for
helse og sosial, Bergen
kommune)
• Hilde Heggelien (etatssjef, Etat for
hjemmebaserte tjenester, Bergen
kommune)
• Reidar Jakobsen (fungerende
forskningsdirektør, Uni Research
helse)
• Monica Wammen Nortvedt
(dekan, Avdeling for helse- og
sosialfag, HiB og professor II ved
FoU avdelingen i Helse-Bergen,
HelseOmsorg21-rådet)
• Jostein Storsæter
(hovedtillitsvalgt,
Sykepleierforbundet)
Kunnskapskommunekonferansen 2017
Møteplass mellom forskningsmiljøene og kommunene
15.Juni 2017, kl 09.00-15.00
Universitetsaulaen i Bergen
Foreløpig booket:
Lisbeth Normann, statssekretær, Helse- og
omsorgsdepartementet
Målgruppe: parter i Kunnskapskommunen, politikere, andre
byrådsavdelinger
Utdanningspris og forsknings- og innovasjonspris
19
20.02.2017
Satsinger og prioriteringer 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oppfølging av nye kommuner i Kunnskapskommunen
Ferdigstille samarbeidsavtaler til partene
Ph.d.-samling
Følge opp fakultetene (dekanene)
Søknadssamarbeid
Kunnskapskommunekonferansen
Oppfølging offentlig ph.d.
Forskningshenvendelser
Ny prosess offentlig ph.d. 2018
Innovasjonssamarbeid Helse Bergen og Haraldsplass
•
•
•
•
•
Forsknings- og innovasjonsprisen
Innovasjonssamarbeid CSI
Samarbeid med Folkehelseinstituttet
Kartlegging av forskningsprosjekter
Følge opp samarbeidet med Innovasjon
Norge, Forskningsrådet (Bergen), RFFVEST og BTO
• Helseklynge
• Kompetanse
• Annet…
FORKOMMUNE
• FORKOMMUNEs hovedmål: utløse innovasjon i kommunesektoren og ved hjelp av forskning styrke kommunenes
innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.
• FORKOMMUNE skal bidra til at kunnskap og nye løsninger deles på tvers av sektorer og fagmiljø gjennom
systematisk kunnskapsutveksling og nettverksbygging mellom kommuner, forskningsmiljø, næringsliv og
innbyggere.
• Programmet skal også sikre at det bygges kunnskap om betingelsene for innovasjon i kommunesektoren og
utvikles gode forskningsmiljøer innenfor dette feltet
• Langsiktige prosjekter: Oppstart 2017 – muligens utlysning allerede i mai – alternativt i oktober. Ca 20 mill i år
• Fra 2018: ca 60 mill pr år
• 3 eller flere kommuner
FORKOMMUNE vil ha prosjekter som:
• Har tett samarbeid mellom forskere og
praktikere i kommunesektoren for å fremme
en bedre kunnskaps-, endrings- og
innovasjonskultur.
• Dekker alle kommunale og fylkeskommunale
ansvarsområder. Det vil støtte opp under
forsøk som innfører nye produkter, prosesser,
organiseringsformer og kommunikasjonsmåter
og som vil utvikle og endre etablert praksis i
kommuner og fylkeskommuner.
• Legger vekt på læring, spredning, relevans og
realiserbarhet
Kommunens rolle
• Delta aktivt i utformingen, og gjennomføringen, av
innovasjonsprosjektene
• Frigi ressurser til å samarbeide med forskerne
• Ta ansvar for spredning av kunnskap og læring fra
prosjektet i egen organisasjon
• Forplikte seg til deltakelse fra
prosjektmedarbeidere og ledelse på de arenaer
som etableres for spredning av
innovasjonserfaringer og forskningsresultater.
www.bergen.kommune.no
/kunnskapskommunen