icon_pdf Program og invitasjon

Invitasjon til møte om felles satsinger med Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Hordaland
Tema:
USHT - felles ressurs for kommuner i Hordaland
Målgruppe:
Helse og omsorgssjefer, resultatenhetsledere, andre relevante personer.
Maks 2 personer pr kommune.
Tid:
22. februar 2017 kl. 11.00 - 15.00
Sted:
Bergen Kommune, Innbyggerservice, Kaigaten 4
Frist for påmelding:
16. februar 2017
Bergen kommune har på ny fått tildelt rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenester i Hordaland (USHT). Helsedirektoratet og Bergen kommune finansierer
utviklingssenteret i Hordaland. USHT skal være en ressurs for 23 kommuner i Hordaland. Dere
inviteres herved til en samling for å være med og prioritere hvordan denne ressursen skal benyttes i
kommunene. Målet er å enes om felles satsinger og prioriteringer for USHT i 2017 og 2018.
Fylkesmannen i Hordaland, KS Hordaland og Senter for omsorgsforskning Vest blir og invitert.
Utviklingssentrene skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og
tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av nye kunnskap/nye løsninger ut fra
nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.



Utviklingssentrene er pådrivere for Kunnskapsbasert praksis
Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en
ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene.
Påmelding med navn, tittel og kommune fortløpende og senest 16. februar til
[email protected]
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Benedicte Løseth
Seksjonssjef for Helse og omsorg
Byrådsavdeling for Helse og Omsorg
Bergen kommune
Kari Sunnevåg
Leder
Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester Hordaland
1
Program for dagen:
Kl. 11.00
Velkommen ved Bergen kommune v/ seksjonssjef Benedicte Løseth
Kl. 11.15
USHT Hordaland mål og delmål v/leder Kari Sunnevåg
• Tjenesteutvikling, Innovasjon og velferdsteknologi.
• Tiltak i henhold til Demensplan 2020.
• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av
pasientsikkerhetsprogrammet.
Kl. 12.00
Lunsj og mingling
KL. 12.45
Ny retning - felles samarbeid om USHT som ressurs!
Kl. 13.00
Erfaringer fra kommuner som har samarbeidet med USHT
Kl. 13.30
Hvordan kan USHT være en ressurs for dere i 2017-2018 (Gruppearbeid med
oppsummering i plenum)


Hva er de største utfordringene i dagens sykehjem og hjemmetjenester?
På hvilke områder kan USHT være til nytte for kommunene?
Kl. 14:30
Oppsummering og veien videre
Kl. 15.00
Avslutning
2