Begrunnelsen for uttaket kan leses her.

UttakOL-TrapWCKypros
Event WorldCupKypros
Sted Larnaca
Dato 03.05.17–07.05.17
Øvelser
OL-Trapmenn
Uttakskriterier
Dethenvisestiluttaksregler2017,gjeldendeforallegrener.Uttaksregleneer
vedlagttilsluttidettedokumentet.
ForWCKyproserdetikkepraktiskmuligågjennomføreetønsketantalluttaksstevner
pågrunnavvinterforholdeneherhjemmeogtidsfristenforpåmeldingsomer28.03.17.
Derforbenyttespunktet”Deruttaksstevnerikkegjennomføres,benyttesskjønni
vurderingomdetskalsendesutøveretildenaktuellekonkurranse.”
Deterresultaterogprestasjonerdesistetosesongeneogåretsforsesong,samt
rapporterogtilbakemeldingerpåtreningsinnsatsogforberedelsertilinneværende
sesongfrautøvereogtreneresomleggestilgrunnforuttaket.
UttakMennSenior
NadirRghioui
MartinLarsen
SindreKrågsrud
Begrunnelse
SindreerdirektekvalifiserttilWCKyprosgjennomsinegodeprestasjoneri2016og
solidtreningsarbeidi2017.VivelgeråsendeettfulltlagtilKyprosforåsepå
mulighetentilåstillelagogsåiEM/VMtilsommeren.
NadirogMartinjobbergodtogharutvikling,mensamleterdennetrioenforøyeblikket
ikkepådetnivåettnorsklagskalværeforårepresentereNorgeinternasjonalt.Deter
samtidigviktigmedinternasjonalmatchingogvihartropådisseguttaheverseg
gjennomvåren.Alletreerseriøstsatsendetrapskytteresomhargodemulighetertilå
utviklesegtilinternasjonaletoppskyttere.
DerforerdetbåderiktigogviktigågiguttamulighetentilåprestereiWCKypros2017.
SenereviluttaksstevnerforEM/VMavgjørehvilkeskytteresomkvalifiserersegfor
åretsmesterskap.
Uttaksregler2017
DetskalalltidværeenæreårepresentereNorgeiinternasjonalekonkurranserog
mesterskap.DeterviktigforNorgesSkytterforbundåværetryggpåatderiktige
skytterneblirtattut.
EnskyttersomvilrepresentereNorgeskalkunnevisetil
-
Seriøssatsingog/ellerinternasjonalkvalitet
Godsportsligadferd(FairPlay)
Evnetilåsamarbeidemedandreutøvere,trenereogledere
Anstendigopptredenogsåutenforskytebanen
Vedtvilomenellerflereavdissepunktene,vilskytterenselvblikontaktetogfåmulighet
tilåuttalesegføruttak.
Oppgitteuttaksstevner/vurderingsstevnerforandenaktuellekonkurransenihvergren
ledertilenrangeringavskyttere.Sportssjefgjøruttakmedbakgrunnirangeringog
kriterieroppgittover.Hvisikketiltenktkvote/lagfyllesoppavkvalifiserteskyttere,står
sportssjeffritttilåtaututøverepålagetuavhengigavrangering.
Skjønnkanbenyttesveduttakvedheltsærskilteanledninger.Dettekaneksempelvis
værevedforfalltiluttaksstevnergrunnetsykdom,skader,studier,jobb,dødsfalli
familienellerlignende.Skjønnskalkunbenyttesunntaksvis.
Juniorerhariprinsippetmulighettilåkvalifiseresegtilseniorkonkurranser,med
mindreanneterangittførkvalifiseringtildenaktuellekonkurranse.Rankingutarbeides
samletjuniorogsenior,derdetteeraktuelt.Juniorerkanikkepåleggesåskytesenior,
juniorerkanhellerikkekreveåfåskytesenior,menkanfåmulighetenetterindividuell
vurdering.
Deruttakbegrensespågrunnavøkonomiellerkvotetildelinger,blirdetgjorten
totalvurderingforåfinnedenriktigetroppen,somharbestutgangspunktforåprestere
ideaktuellekonkurranser,altsettunderett.Herkanbådeallroundereogspesialister
prioriteres,måltoppmothvasomvektleggesavkriterierivurderingen.Antatte
muligheteribådeindividuellekonkurranseroglagkonkurranservektlegges.
TilWorldCup-konkurranserblireventuelldeltagelsesomMQS-skytterutenfor
konkurranse,prioritertungeskyttere.Etablerteskytterekjemperiutgangspunktetom
deltagelseiselvekonkurransen,menkantildelesMQSiøvelserdeikkeerkvalifiserti,
hvisdeterledigplasssomMQS,ogutøverenertilstedeforåskyteannenellerandre
øvelser.
TilWorldCup-konkurransersomNorgesSkytterforbundikkevelgeråsendeutøvere,
ellerikkefylleropptildeltekvoter,kanutøveresøkeomåfådeltapåegenregning.
Søknadsendesskriftligtilsportssjef.Aktuelleutøvereerdesomhartidligereerfaring
medslikekonkurranser,viersikrepåkanrepresentereNorgepåenskikkeligmåteog
sominnehargodtinternasjonaltsportslignivå.
Deruttaksstevnerikkegjennomføres,benyttesskjønnivurderingomdetskalsendes
utøveretildenaktuellekonkurranse.
RangeringetteruttaksstevnergjøresoffentligpåNSFsinenettsiderog/ellerFB-sider.
UttakbliroffentliggjortpånettsiderogFB.Veduenighetomuttakkanklage,
kommentarerellerspørsmålsendessportssjefTorIdarAunepåmail.
Stjørdal20.02.17
TorIdarAune
Sportssjef
NorgesSkytterforbund
[email protected]
+4790847231