Høyhastighetstog i Sverige Beregningsverktøy og

Høyhastighetstog i Sverige
Beregningsverktøy og
resultater
En vurdering av transport- og samfunnsøkonomiske analyser
Trafikverket, Solna, 19.12.2016
Side 2
Hvor er vi?
Statens prosjektmodell i Norge
https://www.ntnu.no/concept
Götalandsbanan
Europabanan
Side 3
Transportmodellene
Side 4
SAMPERS
Vurdering:
 Behandler i prinsippet all
persontransport innen Sverige
 Fast utenriksmatrise
 Rutevalget gir GK til
Transportmiddelvalg (TMV) ->
Logsummer til
Frekvens- og
Destinasjonsvalg
 SAMPERS Konsistent på sine
egne premisser
 SAMKALK introduserer ASEK
priser som avviker fra TMV
verdier
Trafikverket 2016a
 SAMKALK The Rule Of Half
(TROF)
Side 5
SAMVIPS
Vurdering:
 Turmatriser fra SAMPERS
 TMV og rutevalg samlet
 Inkonsistent med valg av
reisefrekvens og destinasjon
 ASEK verdier i TMV og rutevalg
 Konsistens i nytteberegning
 Ideer om videreutvikling
«oppstrøms»?
 Status etter 2013?
Kilde: Nelldal, Jansson og Halldin, 2009
Side 6
SAMPERS – TMV –tog er tog
Båt
NTM6
Trafikverket; udatert dok Long distance trips ver 2.0-1?
Side 7
Kollektivtilbud, mange alternativer
eks Sundsvall – Göteborg
www.resrobot.se
Jansson m fl
2013
Side 8
SAMVIPS VS SAMPERS => Rutevalg
 Tidtabeller og priser per «linje»
 Generaliserte kostnader per kollektivlinje og veg er
grunnlaget for rutevalget (som summeres til TM)
 Kan velge kombinasjoner av linjer med ulike TM (X2000 +
fly eller langdistanse buss)
 VIPS Kan simulere alternative tilbud mht priser, rutetabell
etc
 HHT ett alternativ prognostidtabellen – mulig – mest
effektiv?
Side 9
Tilbudet er markedsbestemt, markedet
er dynamisk
Dynamisk Prising (Doganis 2002, gjengitt i Jansson m fl 2013)
Side 10
Sampers VS Trafa 2014, millioner
personkm/år
160 000
25%
140 000
20%
15%
120 000
22%
10%
100 000
13%
5%
80 000
0%
0%
60 000
-10%
40 000
-16%
Prognos 2014
Trafa 2014
-5%
-10%
20 000
-15%
-20%
0
Bil
Tog
Buss
Fly
Trafikverket 2016, Validering,, Basprognoser
Side 11
I alt
«Kurvan» vs Sampers
Sth - Gtb 2040 91%
Sth - Malmø 2040 90%
Stockholmh - Gtb 2014 72%
Sth - Malmø 2014 64%
Side 12
Transportmodellberegninger
oppsummert
 Sampers er egnet til å beregne langsiktige konsekvenser på
transportetterspørsel og den geografiske fordelingen av denne
av endringer i befolkningens sammensetning, størrelse og
lokalisering, økonomisk utvikling, og transportsystemets
utvikling.
 Samvips åpner for mer detaljert og realistisk modellering av
kollektivruter og dermed etterspørsel etter reiser med de ulike
kollektive transportmidler, men mangler egne beregninger av
samlet transportetterspørsel og hvordan tilbudet påvirker
samlet etterspørsel.
 Samvips kan være et bedre egnet verktøy til å studere
alternativer for markedets tilbudsutvikling som følge av HHTinvesteringen om en ønsker det. Sampers kan da brukes til å
generere samlet transportetterspørsel til Samvips.
Side 13
Samfunnsøkonomisk analyse (SØA)
 Transportmodellene avgjørende for nytteberegningen
 ASEK 6.0 –prinsipper og enhetspriser omtrent som i
Norge (NOU 2012:16),
 noen avvik skatt, rente, diskontering
 Relevant 0-alternativ (JA)
 ETT alternativ
=> finnes andre måter å utnytte infrastrukturen på?
=> raskere realisering av nytte?
Side 14
SØA – Kalkylen, nåverdier
NNV = - 257 milliarder SEK
NNV/budget SEK = -0,63
Externa effekter
Budgeteffekter
Effekter før resenærer och godskunder
Effekter før trafikføretag
DoU av infrastrukturen
Investringskostnad
-500 000
-400 000
-300 000
-200 000
-100 000
0
Side 15
100 000
200 000
Trafikantnytte i 2040 + 4161 mill SEK
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Befintliga
Tillkommande
Långväga
Tåg
Personbil
Regionala
Lastbil
Trafikverket 2016b, tab 37
Side 16
Tjänste
Privat
Investeringen er stor, men…
Sverige
Madrid - Valladolid
Madrid - Levante
Madrid _ Barcelona
Madrid - Andalucia
Rome - Neaples
Bologna - Florence
Milan - Bologna
Turin-Milano
0
10
20
30
40
50
Million € / km
Kilde: Beria et al 2016
Side 17
60
70
80
Byggeperioden er lang…
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
År
Kostnad per år inkl skattefaktor
Nåverdi ved åppningsår HHT
Nåverdi ved åpningsår TI
Side 18
Nåverdi ved åppningsår TII
15
NNV milliarder kroner
+ 191 milliarder kr ?
SØA – følsomhetsanalyser, korreksjoner
Side 19
SØA – Oppsummert
 Svært ulønnsomt
 Hvor feil er det mulig å regne?
 Halvering av investeringskostnaden?
 Stor usikkerhet, men vanligvis «oppover» med modning
 Mer enn dobling av brukernytten?




Mangler noe transportarbeid (10%) i 2014?
For mye tog i JA?
Større potensial mot København/Kastrup?
Mer WEI?
 Prisforutsetninger mv?
 Først og fremst fordeling mellom operatører og brukere
 Billigere og nyttigere mulig?
 Færre stasjoner/stopp?
 Kostnader øker oftest med modning
 Haster ikke – prosjektet blir ikke dårligere ved å vente
Side 20
SØA - Oppsummert
 Den samfunnsøkonomiske kalkylen viser sterk
ulønnsomhet for prosjektet.
 Det er betydelig nytte for transportbrukere, operatører og
omgivelser,
 men investeringskostnaden, som vurderes som realistisk,
er mer enn dobbelt så stor som nytten.
 Supplerende analyser, følsomhetsanalyser og våre
vurderinger tyder ikke på at prosjektet er
samfunnsøkonomisk lønnsomt
Side 21
Kjell Werner Johansen
[email protected],no
Side 22
Side 23