Vedlegg 6 - iVest Consult

Tegnforklaring
Reguleringsplan PBL 2008
Kl
uubb
bbee
nnee
seste
t
BI
BAA
Industri
Angitt bebyggelse og anleggsformål
kombinert med andre angitte
hovedformål
H140
Frisikt
H320
Flomfare
Linjesymbol
RpGrense
RpFormålGrense
RpSikringGrense
teknisk infrastruktur
SKV
Kjøreveg
GV
Vegetasjonsskjerm
VHS
Havneområde i sjø
FRI
Friluftsområde i sjø og vassdrag
RpFareGrense
Byggegrense
F2
Punktsymboler
o_V1
VS
Regulert møneretning
V2
I2
V3
H320_1
VS
FRI
I1
N
Kartopplysninger
Kilde for basiskart:
1
Ekvidistanse
Dato for basiskart:
113
HS1
48
HS2
Koordinatsystem:
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Høydegrunnlag:
NN2000
1m
Kartmålestokk: 1:1500
2
42
58
21
56
50
Utkast:
Område for planlagt molo i sjø lagt opp på eksis.
terande detaljreguleringsplan for området.
Skisse syna topp dekke molo med 5 meter bredde.
Forslaget viser lokalisering av molo som skjermar
for vind frå nordvest, vest og sørvest.
Ø=287700
Ø=287600
Ø=287500