Sak 6.1. Budsjett 2017 – Forslag på innkjøp av sambandsutstyr

ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund
Sak 6.1.
Innsender:
Omhandler:
Innkjøp av samband
Speiderombud
Budsjett 2017
Innledning:
Speiderombudet ønsker innkjøp av et godt samband til kretsen og våre medlemmer.
På større og mindre arrangementer er sikkerhet viktig. En viktig del av sikkerhet er å ha god
kommunikasjon. Vi er så heldige i ØØK at vi har skog som er så øde at det ikke er
mobildekning. Gode walkie talkier vil løse problemet med kommunikasjon. Gode radioer med
lang nok rekkevidde koster en del penger.
Kretsen har god økonomi og generelt så har ikke gruppene så god økonomi. Det er derfor
ønskelig at kretsen kjøper inn noe utstyr som gruppene og kretsen kan bruke på arrangementer.
Forslag:
Kretsen setter av 10.000 kr til innkjøp av radioer for bruk på KK, vandrerturer, leire og større
gruppearrangementer. Pris på gode radioer ligger på ca. 1.250 kr - og vi vil da få 8 radioer.
Styrets innstilling:
Styret ser at det er et behov for slikt utstyr i kretsens regi, men styret vill ikke anbefale en slik
investering på årets budsjett, da budsjettet totalt sett viser et stort underskudd og det er tatt
andre ekstra investeringer dette året.
Styret anbefaler at nytt kretsstyre gjør en vurdering av dette gjennom 2017 og eventuelt
fremmer nytt forslag for 2018.
Østre Østfold Krets. PB 228. 1891 Rakkestad. Kretsleder Christian S. Tefre: 97626807