Brukermanual - Handicare AS

LOW-UP
Bruksanvisning
LOW-UP
Løfteplattform
LOW-UP
INNHOLD
Beskrivelse
Side
 Beskrivelse av
løfteplattformen…………..………......
2
 Risikoanalyse.…………………….
2
 Påkjøringsbrett…..……………….
2
 Joystick………………………………
2
 Beskyttelsesbelg…………………
3
 Overlastvern..…………………….
3
 Vedlikehold…………….………….
4
 Feilsøking………………………….
5
 Demontering………………………
5
LOW-UP
Beskrivelse av løfteplattformen
Løfteplattformen er produsert i et korrosjonsbestandig materiale. Løftekapasiteten er maks.
250 kg og løftehøyden er begrenset til maks. 500 mm. Løfteplattformen består av en
bunnramme med målene 1320 x 1170 mm eller 1320 x 1370mm avhengig av størrelse. På
denne rammens langsider er det montert 2 elektrisk drevne motorer – en på hver side. På
bunnrammen finnes en plattform med samme mål som bunnrammen og hvor øvre del av
motorene er festet. For å kunne kjøre på plattformen med rullestol eller liknende, har
plattformen et hev- og senkbart påkjøringsbrett. Påkjøringsbrettet er nedfelt når plattformen
er på nedre nivå og felles opp til 45o – regnet fra plattformen – denne manøver starter
umiddelbart når plattformen heves og er avsluttet når plattformen er løftet ca. 70 mm. Når
påkjøringsbrettet når sitt øvre nivå – 45o – låses den fast mekanisk helt til plattformen igjen
når ca. 70 mm over underlaget den står på.
Risikoanalyse ved prosjektering og montering
Det er nødvendig ved hver montering å sørge for at løfteplattformen plasseres på en slik
måte at det ikke kan oppstå personskade når personer passerer i nærheten av den.
Nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes for å unngå personskader.
Påkjøringsbrett
For å unngå klemfare når påkjøringsbrettet senkes, er
det fjærbelastet.
Joystick
På den ene langsiden finnes et rekkverk. På dette er
betjeningspanelet montert. Plattformen styres med en
joystick opp/ned.
Nødstopp
På rekkverket finnes også en knapp for nødstopp av
løfteplattformen.
LOW-UP
Side 2
Joysticken må aktiveres kontinuerlig for at
løfteplattformen skal kjøre opp og ned.
Overlastvern
Løfteplattformen er utstyrt med overlastvern. Ved
overbelastning av løfteplattformen, vil det høres en
summende tone og en rød varsellampe tennes, i
kombinasjon med at løfteplattformen stanser.
Beskyttelsesbelg
For å hindre klemskader som følge av
løftemekanismen, er det montert en belg mellom
bunnplaten og plattformen.
LOW-UP
Vedlikehold
Side 3
Ettersom løfteplattformen stort sett er produsert i en korrosjonsbestandig utførelse,
begrenser vedlikeholdet seg til et minimum.
Kontroller følgende regelmessig:
 Belgen, at den sitter på plass og at den er hel og uten sprekker.
Belgen skal ikke bare beskytte mot klemfare, den utgjør også en beskyttelse mot vær og
vind når løfteplattformen står utendørs. Belgen er festet med borrelås og er enkel å
montere på plass igjen dersom den løsner.
 Joystickens funksjon testes når løfteplattformen er i bruk.
 Kontroller at påkjøringsbrettet felles opp til 45o, idet løfteplattformen ellers vil stanse når
den kommer 70 mm over underlaget den står på.
 Strømtilkobling, sjekk strømledningen for synlige skader, dersom denne er tilgjengelig for
inspeksjon.
 Hold plattformen ren, bl.a. for å sørge for at anti-skli underlaget fungerer som det skal.
Bruk rent vann ved rengjøring. Ved behov kan oppvaskmiddel eller petroleumsbasert
avfettingsmiddel benyttes. Bruk ikke klorbaserte eller sterke alkaliske vaskemidler, idet
det tærer på aluminiumet.
 Det kan være behov for litt olje på påkjøringsbrettets innfesting, en eller noen ganger per
år, avhengig av om løfteplattformen er plassert innen- eller utendørs.
Side 4
LOW-UP
Feilsøking
Kontroller egenhendig følgende dersom løfteplattformen ikke vil starte:
 Sjekk at nødstoppknappen ikke er aktivert.
 Sjekk at en eventuell strømbryter er på eller at strømstøpselet sitter i kontakten.
 Sjekk at jordfeilbryteren i strømanlegget ikke er utløst, og forsøk eventuelt å koble den til
igjen dersom den er utløst. Tilkall servicepersonell dersom dette ikke lykkes.
 Dersom løfteplattformen stanser kort tid etter at den har forlatt nedre landingsområde,
kan dette skyldes at påkjøringsbrettet ikke er gått i lås. Kontroller om det går tregt på
grunn av for lite olje i leddene. Smør eventuelt leddene og test på nytt. Tilkall
servicepersonell dersom løfteplattformen fortsatt ikke vil gå.
 Dersom løfteplattformen ikke går helt ned må du sjekke at det ikke er noe som har kjørt
seg fast. Besiktige hele belgen!
 Tilkall servicepersonell dersom løfteplattformen går over sitt øvre nivå.
 Tilkall servicepersonell ved lydsignal fra overlastvernet og dersom lampen lyser.
Demontering
Det er et krav at løfteplattformen skal demonteres og eventuelt kasseres på miljøvennlig vis,
med hensyn til alle løfteplattformens deler og komponenter.
Side 5