ÅRSMØTE I ØSJFF 23022017_Saksliste

ÅRSMØTE I ØYSTRE SLIDRE JEGER-OG
FISKERFORENING
23.02.2017 Kl 19.00 PÅ TINGVANG
SAKSLISTE ÅRSMØTE ØSJFF 23.02.2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av to personer til signering av protokoll
Regnskap
Oppretting av ROVVILTGRUPPE i ØSJFF
Valg
Kontingent for 2018
Sak fremmet av medlem i ØSJFF «Årsmøte ber styret arbeide målrettet for å sikre
innenbygdsboende i Øystre Slidre rettigheter til jakt i Øystre Slidre Statsallmenning, herunder
en tydelig prioritering av innenbygdsboende ved forvaltning av lavere småviltbestand».
9. Tildeling av Prokura til styreleder.
10. Valg av representanter til årsmøte i NJFF Oppland. 24-25.03.2017 på Biri.
ORIENTERINGSSAKER
1. Årsberetninger fra gruppene i ØSJFF
- Fiskegruppa v. N P Moen
- Leirduegruppa v. R Kverna
- Fuglehundgruppa v. S Hagen
- Hjorteviltgruppa v S Skattebo
- Hund/ Sau v S Skattebo
- Jegerprøven v S Skattebo
- Harehundgruppa v H Hansen
2. Styret i ØSJFF sin Årsberetning.
3. Orientering om arbeidet med NJFF sitt forslag til endringer i Fjelloven.
4. Orientering om skuddpremieordningen i ØSJFF
UTDELING AV PLAKETTER FOR FELT REV
1. Tyngst rev 2016
2. Flest rev 2016