Nettverk Tromsø samling 1

LÆRINGSNETTVERK OM UTVIKLING AV
RECOVERYORIENTERTE TJENESTER
14. og 15. februar 2017
Scandic Forus, Stavanger
Nettverk som arbeidsform
Ønsket
utbytte?
Kommunens utviklingsarbeid
NettverksNettverkssamling
samling
•
•
•
•
NettverksNettverkssamling
samling
NettverksNettverkssamling
samling
Avklarte
mål?
Nettverkssamling
Nettverk er ikke kurs eller konferanse
Skal jobbe med egne utfordringer og mål – resultatene skapes i praksisfeltet
Prosjektgruppen kan tilrettelegge og bidra, men dere må gjøre jobben
Arbeidet fortsetter ofte etter siste samling
Råd fra tidligere nettverk
• Forankring i ledelsen
• Kontinuitet i deltakelsen
• Viktig å være tverrfaglig sammensatt
• Vær disiplinerte
• Jobben gjøres mellom samlingene
• Bruk fellesskapet og vær en bidragsyter
EVALUERING AV FØRSTE SAMLING
Gjennomsnittlig tilfredshet (1-6) Ekskl. ikke relevant/vet ikke
Alt i alt - denne samlingen har gitt nytte for vår kommune
5,1
Samlingen har gitt ny innsikt/kunnskap som vi kan bruke
5,1
Tidsbruk og organisering av samlingen var god
4,4
Vi nådde målene for denne samlingen
Arbeid i egen kommunegruppe var nyttig for oss
5,3
Erfaringsdeling og gruppearbeid på tvers av kommuner var nyttig
for oss
Vi hadde nytte av å høre på faglige innlegg
5,1
Våre forventninger til denne samlingen har blitt innfridd
4,8
0
Vi har forberedt oss til samlingen ved å ha felles arbeidsmøte e.l.
3,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Hva er viktig for deg?
Skåre
Et godt liv på tross av Parkinson!
*
*
*
*
*
1. samtale 2 samtale
Leve et liv med mindre stress/bedre balanse
Leve bærekraftig – nok søvn
Ta parkinsonplagene på alvor/ta medisin i rett tid
Forebygge nedstemthet
Fokus på det som gir energi og livsglede
Hvor er jeg nå
1
Ikke bra
i det hele tatt
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Veldig bra
1
3
3
2
2
2
4
6
4
5
1. gjennomsnitt
2. gjennomsnitt
2,4
4,2
Opplevd nytte
(2. gjennomsnitt – 1.
gjennomsnitt)
1,8
SEMINAR OM FEEDBACK INFORMERTE TJENESTER (FIT)
VED PSYKOLOGSPESIALIST BIRGIT VALLA
Tirsdag 7. mars
Sted: Folkets Hus,
Stavanger
Onsdag 8. mars
Sted: Karmøy Rådhus,
Kopervik
Målsetting for læringsnettverket i Rogaland
- Styrke brukerperspektivet og recovery som ståsted
- Forståelse av god samhandling
- Utvikling av modeller for pasientforløp
- Relasjons- og samhandlingskompetanse
- Styrke brukerens deltagelse og opplevelse av mestring
- Forbedringskompetanse
- Kunnskapsbasert praksis – virker det vi gjør?
- Innovasjon og tjenestedesign
Tema på dagene denne samlingen:
1: Recovery – «Med livet som kompetanse»
2: Samhandling i et recovery-perspektiv
Lets talk about humans
The Homo Sapiens
Rusavhengige ER mennesker
Psykologer
• Medfølende
M
• Kompis
MM
• Faen så bra
MMM
Psykologer
• ER mennesker
Fotballsuportere
Hvem er fotballsuportere
•
•
•
•
•
•
•
Leger
Politi
Psykologer
Arbeidsledige
Butikksjefer
Ruasvhengige
Fiskere
Fotballsuportere
• ER mennesker
Rusavhengige
• Sjabby kledd
• Samler seg
• Joggesko, pluss og
minus, Hest og smell
• Rødsprit og Heroin
• Sprøyter og blod
• Hospits og død
• Kriminalitet og vold
Hvem er rusavhengig
•
•
•
•
•
•
•
Leger
Advokater
Renovasjonsarbeider
Politi
Sykepleiere
Husmødre
Arbeidsledige
Mennesker trenger
• Et sted å bo
• Venner
• Noe meningsfylt å
gjøre
• Aktivitet
• Mat og klær
• Trygghet
• Spenning
• Sex
Og dere er
• faktisk mennesker dere og
Recovery
• Å bruke sine sterke
sider til å bli det
mennesket man har
mulighet til å være
Recovery prosessen
• starter når du vil forandre deg, ikke når du
har suksess
Recovery
• Noen vet hva de liker
• Noen må finne ut hva de liker
• Og vi liker ikke nødvendigvis det samme
som hjelperen
Veiviserprosjektet i
Rogaland Sunnhordland
Status februar 2017
Randi Mobæk
leder av styringsgruppen
14. februar 2017
Veiviserprosjektets mål
•
Mottakerne av tjenestene; personer
som strever med psykiske lidelser og/eller
rus- og avhengighetsproblemer skal få et
godt dagligliv, være tilfredse med
deltakelsen i behandlingen og få gode
behandlingsresultater.
• Pårørende, venner og personens
nettverk skal være mer tilfreds med
kontakten med helsetjenesten, og hvordan
de blir i stand til å hjelpe den de står nær til
å oppnå et bedre liv.
• Medarbeiderne/fagfolk og brukere av
tjenestene skal få en felles forståelse av
brukermedvirkning.
• Behandlingstilbudet skal ha fokus på å
styrke personlige bedringsprosesser.
Behandling
Sosial kontekst
Veiviserprosjektet er et design for en
systematisk, kontrollert innovasjonsprosess
5 Delprosjekter
1. Brukermedvirkning
2. Likemenn
3. Opplæring av likemenn sammen med
kommuner
4. IMR
5. Evaluering og forskning
Veiviserprosjektet – et
nettverksprosjekt
• Samhandlingsutvalget i Helse Stavanger-området noen kommuner mer aktivt engasjert enn andre
• FOUSAM, Helse Fonna, Høgskulen Stord Haugesund
og kommunene i Helse Fonna-området
• Brukerrådet Helse Stavanger
•
LPP, RIO, Mental Helse Sørvestlandet
• RecoveryKompetanse AS
• 25 personer med egenerfaring- flere ønsker å delta
• Recovery Læringsnettverket
Hva vinner pasienten ved å ha hjelp
av en likemann/
erfaringsmedarbeider?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Økt livskvalitet
Bedre nettverk, deltar mer i samfunnet
Økt opplevelse av å greie opp med livet sitt
Økt evne til å takle stress
Reduserte symptomer og/eller bruk av
rusmidler
Redusert bruk av helsetjenester, inkludert
sykehus
Forbedring i bolig, arbeid, personlig økonomi
Lettere å snakke med profesjonelle etater
Redusert dødelighet for personer med
rusmisbruk
Mary O’Hagan, Peer Support in Mental Health and Addictions. A Background
paper. Kites Trust, May 2011 (Wellbeing Recovery Learning, New Zealand)
Potensiale i prosjektet –
lavthengende frukter
– Når folk blir mer selvhjulpne, trenger de mindre av tjenestene
– Lik tilnærming somatiske og psykiske/avhengighetsproblemstillinger:
LMS og Vardesenteret gjør allerede mye av dette.
– Brukerforankring er stor: Mange enkeltpersoner som ønsker å «gi noe
tilbake» har begynt på likemannsopplæringen i prosjektet og snakker oss
fram som helseforetak. Prosjektet kan i vår tilby likemenn også med
treningskontakt-opplæring til sengeposter dersom ønskelig
– Holdning til samarbeid med fagfolk og tilbudet i kommuner og foretak er
svært positiv blant prosjektets allierte brukere og pasienter.
– Stor dugnadsinnsats har frembrakt materiale som blir møtt med positiv
respons fra andre kanter av landet også – «eksport» mulighet? Salg av
heftene våre? Utvikle mer materiell
– Mulighet for avtale med 25% stillinger og resten fra NAV i tre år med
prosjektavtale: trenger en plan, møteplass og kontrakt, samt oppfølging
av andre likemenn med erfaring
Brukermedvirkning på individnivå:
«Veiviseren» og «Verktøykassa»
• Innen delprosjektet har vi oversatt, tilpasset og
nyutviklet to redskaper for enkeltpersoner som
det internasjonalt er vist kan ha stor effekt en
tilfriskningsprosess i forbindelse med psykisk
sykdom eller avhengighet. Deltakere fra Helse Fonna,
Helse Stavanger, FOUSAM, Sola, Stavanger, Sandnes, Time, Jæren
DPS, WSO, RIO, Mental Helse
– Personlig utviklingsplan
– Kriseplan (Advanced Directive)
– Flere tiltak på individnivå og organisasjons
nivå er planlagt. Søknad om innovasjonsmidler
Opplæring av
likemenn/erfaringsmedarbeidere
sammen med kommunene
– Opplæringsprogram «Nye horisonter» har 13
moduler med et svært praktisk siktemål:
• å gjøre det trygt å være pasient som mottar hjelp fra en
likemann,
• å gjøre det trygt å arbeide som likemann, og
• å skape resultater gjennom denne arbeidsformen.
– Del 1 Kurs for likemenn/erfaringsmedarbeidere
utviklet i 7 moduler.
– To kull gjennomført med 41 deltakere, neste kurs
fulltegnet.
Evaluering og forskning
– Evalueringsprosjekt for opplæringsaktiviteten i delprosjekt 3
har utviklet og fått godkjent kursevaluering for tre kurs.
– Det etableres baselines for personer som tar i bruk
Veiviseren og Verktøykassa for å kunne evaluere disse
virkemidlene.
– Prosjektet har medlemmer i det internasjonale Recovery
Research Network.
– Kompetanse til å delta med publisering i internasjonalt
anerkjente fora.
– Samkjøring med Recovery Læringsnettverket om valg av
målemetoder og spørsmål før de setter i gang sine tiltak i
kommunene
Hva har brukerne av
tjenester selv sagt var viktig
for å få et bedre liv?
Bjørnestad et al: Personer med alvorlig psykisk sykdom som har oppnådd klinisk
recovery:
• Selvråderett, egen myndighet over livet, autonomi
• Støttende omgivelser og mildt press
• Personlig tilpasset behandling
Bjornestad, Jone, Kolbjorn Bronnick, Larry Davidson, Wenche ten VeldenHegelstad, Inge Joa, Oyvind Kandal, Tor
Ketil Larsen, Johannes Langeveld, Marius Veseth, Ingrid Melle & Jan Olav Johannessen (2016): The central role of selfagency in clinical recovery from first episode psychosis, Psychosis, DOI: 10.1080/17522439.2016. 1198828
Ashcraft et al :The five pathways to recovery:
• Håp
• Valg
• Mål og mening
• Støttende omgivelser
• Empowerment
«Recovery Practices in Leading and Coaching» av Lori Ashcraft et al 2010, © Recovery Innovations,
Kan recoveryperspektivet utfordre
helsepersonell i en kommune?
Steinar Trefjord, KS-recoverylæringsnettverk, 14.02.17
Spørsmål 1
•
Er jeg fagperson eller menneske?
Spørsmål 2
•
Er det vanskelig å være nysgjerrig?
Spørsmål 3
•
Er jeg mindre viktig enn jeg tror?
Spørsmål 4
•
Er det utfordrende å møte nye
samarbeidspartnere?
Ny brukerrolle
- ny fagpersonrolle
Recoverynettverk Rogaland 14.-15. februar 2017
Gretha Evensen og Arve Almvik, NAPHA
39
Ei blid sol – og rom for å utfordre
komfortsonen
40
Vi må bort med skråsikkerheten ulike kunnskapsyn og roller
«Evidensbasert kunnskap forstått i snever
forstand som den beviste og rette
behandlingen eller metoden er omstridt»
«Praksisbasert evidens og praksisnær
kunnskap forstått som lokal og kontekstuell er
som hånd i hanske. Kunnskap skapes i
relasjoner, lokalt, i samarbeidet mellom fagfolk
og brukere»
(Almvik, 2014)
41
Veien til et godt liv og psykisk helse
• Tilhørighet og
fellesskap
• Håp og
optimisme
• Identitet
• Mening med livet
• Myndiggjøring
og styrking
(CHIME)
42
«Vi må tenke at det
som er viktig for folk
flest, det er viktig for
folk med psykisk
helse- og
rusproblemer»
Geoff Shepherd
Viktig å vite!
• Erfaring gjør ikke at vi blir bedre
behandlere
• Vi er dårlig til å bedømme våre
prestasjoner
• Stor faglig selvtillit gir ikke god behandling
• Terapeuter som innrømmer fler feil, får
bedre resultater enn de som innrømmer
få feil
Nissen-Lie, Monsen, Rønnestad, 2010
43
Hva gjør at hjelpa virker
• Metoden er ikke det
viktigste
• Den terapeutiske allianse
har størst effekt
–
–
–
–
44
Enighet om mål
Enighet om arbeidsform
Varme, empati, ekthet
Imøtekomme bruker
Ikke hjelpsomme relasjoner
• Bryr seg ikke
• Paternalistisk og
respektløs
• Er i autopilotmodus
• Et forutinntatt syn
• Pessimistisk
• Viser følelser på en
måte som ikke er
hjelpsom
45
Bakeribygget - huset som elter folk
46
Recoveryoppgavene
• Utvikle en positiv
identitet
• Ramme inn den
«psykiske
sykdommen»
• Ta personlig
ansvar
• Utvikle verdsatte
sosiale roller
47
Brukeren tar personlig ansvar
-hva krever det av hjelperen?
«The only person who is educated
is the one who has learned to learn
and change».
Carl Rogers
48
49
Hva når personen er i kritisk fase
-eller tidlig i sin recoveryreise?
• Noen ganger må vi ta beslutninger på
brukerens vegne –noen ganger med tvang
• Ikke forvent mer enn brukeren kan fylle
• Brukere har rett til informasjon om prognose
og hjelpers syn på hva som kan hjelpe
• Vi beveger oss fra ansvar for til ansvar
sammen med-mot at bruker tar ansvar selv
– Krever innsikt i egne personlige og faglige verdier
50
Om roller og makt
• Makt kan være positivt
• Min makt i mitt liv er positivt
• Din makt til å styrke min makt i mitt
eget liv er positivt
• Din makt til å gjøre meg maktesløs
er ikke positivt
Weber A. s 299 i Levd liv, 2016
51
«Ny» myndig brukerrolle
•
•
•
•
Fra mottaker til deltaker- redistribusjon av makt
Forhandler?
Bruker kan bare empowere seg selv- vi kan hjelpe
Helsepersonell må gi avkall på kontroll, verdsette
brukermedvirkning- og identifisere motmakt i systemet
• Bruker tar kanskje andre valg enn våre anbefaltekanskje avslår hjelp
• Tillit og dialog er sentralt
• Er vi myndige nok, til å tåle empowerment?
Gibson 1991, Tveten, 2008, Mental Helse
52
Alle har en psykisk helse – og ingen
er bare det du ser
53
Spørsmål til diskusjon
1.. Hva innebærer det at fagpersoner bruker sine
personlige erfaringer, i tillegg til sin fagkompetanse
2.. Drøft følgende påstand: Når brukere og
fagpersoner har likeverdige roller blir
ansvarsforholdeneutydelig.
3 .Hvordan kan samarbeidet om
beslutningsprosesser bli best mulig i kritiske faser?
4. Reflekter rundt maktforholdet mellom fagpersoner
og personer i din daglige praksis?
54
Konkrete tips
Holdninger/faglig
tilnærming
Samarbeid/partner
skap
Helsefremmende
suksessfaktorer
Bruker tidlig inn
Jobb med brukers
mål, avklar
forventninger
Jobbe frem
løsninger i
partnerskap
Bolig
Prioriter individuelle
hensyn
Samarbeid mellom
erfaringskonsulent,
bruker og fagperson
Brukere hjelper
andre, ikke bare
mottakere av hjelp
Samarbeide med
likemenn
Opplevelse av å
være en del av noe
større
Mulighet til
forberedelse,
påvirkning,
tilbakemelding
Egenerfaring som
ressurs
Brukere og
pårørende som
utviklingsagenter
Utforsk bruken av
nye media sammen
med bruker
55
Jobb/aktivitet
Åpen dialog
Fokus på mestring,
muligheter og
bruker aktiv deltaker Pasientene som
bestillere til
Støtte håp, Tillit
spesialisthelsetjenesten
Relasjon og ny
rollefordeling
Mulighet til å gi
tilbake til samfunnet
Opplevelse av å
bidra
LÆRINGSNETTVERK OM UTVIKLING AV
RECOVERYORIENTERTE TJENESTER
14. og 15. februar 2017
Scandic Forus, Stavanger
God morgen!
Gruppeoppgave - kartlegging av aktører
• Kartlegg aktører som påvirker eller har konsekvenser
for brukerne
• Definer relasjonene, god – usikker – vanskelig,
mellom «forbedringsteamet» og aktørene som dere
samarbeider med/eller burde samarbeide med
Samhandling om å kome seg –
søyler i lokalbasert rus- og
psykisk helsearbeid
Trond F. Aarre
Nordfjord psykiatrisenter
Helse Førde
For sannheten er at det er varige,
grunnleggende verdier som i første
rekke bærer lagprestasjonen fremover.
Verdier nedfelt i en samlende filosofi,
som over tid skaper en kultur av og for
mennesker som sammen er villige til å
utføre prestasjons-handlinger gjennom
et samarbeid som kommer innenfra –
samhandling.
Eggen NA. Godfoten. Samhandling – veien til suksess. Aschehoug 1999
Den forbilledlige påvirkninga gjelder alle
typer ferdigheter, men kanskje aller
mest de psykososiale ferdighetene som
for eksempel følelser og holdninger.
Derfor vil grupper og lag som fungerer
på et høgt nivå, stadig produsere nye
individ på samme høge nivå.
Eggen NA. Godfoten. Samhandling – veien til suksess. Aschehoug 1999
Kva er pasientane mest nøgde med?
Ruud T, Aarre TF m.fl. Int J Mental Health Systems 2016; 10: 33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
fastlækjaren
oppfølginga etter utskrivinga
innleggingane
psykiateren
miljøkontakten
dei sosiale tenestene
psykoterapien
medikamenta
Aarre - Sjumilsstegkonferansen 2014
Kva meir ynskjer pasientane?
•
•
•
•
•
•
betre (somatisk) helse
meir aktivitet (helst betalt arbeid)
fleire vener
ein kjærast
betre seksualliv
mindre psykiatriske symptom
Aarre - Sjumilsstegkonferansen 2014
Tilfriskingsperspektivet
•
•
•
•
•
•
Individet, ikkje diagnosen
Ressursane, ikkje problema
Meistring, ikkje understøtting
Myndiggjering, ikkje underkuing
Prosessen, ikkje metoden
Målet, ikkje midla
Me skil ikkje mellom folk ut frå
kva gruppe andre meiner at dei
høyrer til.
Søyle nr. 1
Hjå oss skal
alle ha verdige kår.
Søyle nr. 2
Me tilpassar tenestene til det
folk treng, slik at folk slepp
å tilpasse seg tenestene.
Søyle nr. 3
fastlegen
medikament
jobbkonsulent
NAV
rettsvesentet
heimesjukepleia
LARpasient
pårørande
buoppfølging
ruskonsulent
Alle har ansvar for å
tette hol i tenesteveven.
Søyle nr. 4
TSB
Poliklinikk
Døgnbehandling
born og unge
avrusing
vaksne
stabilisering
rehabilitering
Ekspertane våre er konsulentar,
ikkje sjefar.
Søyle nr. 5
Me trur på varsemd, omtanke,
medverknad, respekt og likeverd.
Søyle nr. 6
Me trur ikkje på
reglar og kontroll.
Søyle nr. 7
Det er ikkje i molekyla
det gjer vondt,
det er mellom menneske.
Søyle nr. 8
Endringsarbeid
Se
Lær
Tenk
Evaluer
Plan
Gjennomfør
Det vanskeligste i endringsarbeid er å gjennomføre de tiltak
man er blitt enige om, særlig hvis det er vanskelig å
gjennomføre på grunn av forhold man ikke kan håndtere
eller snakke høyt om
Arbeid i forbedringsteamene
1) Er det ideer fra kafedialogen som dere bør ta med i det videre
arbeidet?
2) Har dere en klar plan for det videre forbedringsarbeidet?
3) Hvilke (konkrete) mål de har dere?
4) Har dere måleverktøy som kan kartlegge forbedringsarbeidet?
5) Er forbedringsarbeidet forankret godt nok? I fag- brukermiljø?
Administrativt? Politisk?
6) Er det forhold som bør tas opp på tvers av forvaltningsnivåene?
Med DPS, Nav, etc?
7) Har dere tilstrekkelig brukerinvolvering i forbedringsarbeidet?
8) Er informasjonsarbeidet godt nok ivaretatt?
9) Har dere behov for mer kunnskap i eget team og mellom
medarbeidere?
10) Er det forhold dere bør søke veiledning på?
20.02.2017
Recovery og recoveryorienterte
tjenester – et grunnlag for
samhandling
Fra rapporten:
Insentiver for god samhandling i
lokalbasert rus og psykisk
helsearbeid
Ottar Ness
Høgskolen i Sørøst-Norge
Kristian Dyrkorn
Deloitte
Innhold
• Innledende om oppdraget
• Noen begrepsavklaringer
• Overordnede funn
• Anbefalinger og innspill til videreutvikling
av lokalbasert samhandling
© 2016 Deloitte AS
80
Innledende om oppdraget
Problemstillinger og avgrensning
Utgangspunktet for oppdraget var blant annet følgende problemstillinger:
•
•
•
•
Hvilke insentiver og rammebetingelser må være til stede - både lokalt og nasjonalt - for
å sikre de gode samhandlingsmodellene mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste?
Hvordan kan kommunen sikre at de gode samhandlingsmodellene gjennomføres lokalt?
Hva skal til for at spesialisthelsetjenesten tar et felles ansvar med kommunen for å sikre
god samhandling og kvalitet i arbeidet?
Hvilke nasjonale betingelser må endres?
​I oppdraget har det vært fokusert på følgende typer rammebetingelser:
1. Organisatoriske rammebetingelser
2. Faglige rammebetingelser
3. Økonomiske rammebetingelser
4. Juridiske rammebetingelser
© 2016 Deloitte AS
81
Innledende om oppdraget
Metodisk gjennomføring
•Dokumentstudier og
kartlegging av
organisatoriske, faglige,
økonomiske og juridiske
rammebetingelser
Gjennomgang av
rammebetingelser
Intervjuer
•Representanter for
utvalgte kommuner
•Representanter for
spesialisthelsetjeneste
•Representanter for
utvalgte organisasjoner
•Systematisk
gjennomgang av
relevant forskning om
rammebetingelser og
modeller for lokalbasert
samhandling
Involvering
•Oppfølgende samtaler
med utvalgte
representanter for
praksisfeltet
Gjennomgang av
forskning
Kartlegging av utfordringer, muligheter og insentiver
Modellutvikling
© 2016 Deloitte AS
82
RECOVERY
Noen begrepsavklaringer
• Recovery:
• ulike måter som personer med psykisk helse/rusproblemer arbeider med å håndtere
situasjonen sin og skape seg et meningsfullt liv i
lokalmiljøet. Egeninnsats- med/uten profesjonell
hjelp
• Recovery-orienterte praksiser:
• det fagpersoner gjør/tilbyr for å støtte personen i
arbeid med å komme seg videre. Støtte på
personlig nivå (relasjonen) og organisasjons- &
samfunnsnivå, fokus på ressurser, kompetanser,
mestring (lobbyist, rettigheter, antistigma,
© 2016 Deloitte AS
83
Recovery
Noen begrepsavklaringer
• Recovery-orienterte tjenester:
• tjenestenes organisering og ledelse som
ivaretar recoveryprosesser og
recoveryorienterte praksiser
(konkurrerende prioriteringer/verdier).
• Likemannsarbeid.
• Uten likemannsarbeid (ansettelser av
erfaringskonsulenter) – ikke recoveryorienterte tjenester (ImROC.org)
© 2016 Deloitte AS
84
Hvordan gjenlærer man en person å være en person?

først og fremst gjennom å behandle dem som en
person, som om de alltid har vært det (gjennom
mikro-bekreftelser),

ved å ikke forsterke den kultur og praksis som
bidro til at de mistet følelsen av å være en person i
utgangspunktet (unngå mikro-aggresjoner), og

ved ikke å ta beslutninger for dem, eller gjøre ting
til eller for dem uten å spørre (uten å informere
eller forklare hva du skal gjøre og hvorfor).
Ref.: Larry Davidson, 2015; Ness, 2016
© 2016 Deloitte AS
85
Sentrale prinsipper for recovery-orienterte praksiser:
30 dokumenter fra seks ulike land gjennomgått og
analysert (Le Boutillier m.fl., 2011).
1. Fremme medborgerskap
2. Støtte til personens egen recoverymål
3. Samarbeidsrelasjoner
4. Organisasjonsmessig lojalitet
© 2016 Deloitte AS
86
Overordnede funn i utredningen
Utfordringer for god lokalbasert samhandling
•
Delt ansvar mellom kommunale tjenester og
spesialisthelsetjenesten praktiseres ulikt.
•
Dreining mot at kommunene skal ta mer ansvar, uten at
kommunene har fått styrket sine ressurser i tilstrekkelig grad
•
Ulike faglige ståsteder og tilnærminger
•
Takstsystemet i spesialisthelsetjenesten stimulerer i for liten
grad til samhandling
•
Juridiske utfordringer handler i hovedsak om utfordringer i
utveksling av informasjon, og at det er ulike tolkninger lokalt av
hvilket handlingsrom man har til å dele relevant informasjon
© 2016 Deloitte AS
87
Overordnede funn i utredningen
Mulige insentiver for god samhandling
• Samhandling bør være besluttet og forankret på
toppledernivå både i kommune og spesialisthelsetjeneste
• Utvikle en felles faglig forståelse og tilnærming på tvers
av nivåer og tjenester, med utgangspunkt i personlig og
sosial recovery.
• Felles kompetanseutvikling kan bidra til bedre relasjoner
og dialog på tvers av sektor og nivå
© 2016 Deloitte AS
88
Overordnede funn i utredningen
Mulige insentiver for god samhandling
• Økonomiske insentiver, herunder takstsystemet, bør
innrettes slik at de belønner samhandling.
• Felles retningslinjer for hvordan utredning,
vurdering, behandling og oppfølging skal gjøres på
tvers.
• Tilstrekkelig juridisk kompetanse for å sikre at
eksisterende handlingsrom utnyttes godt nok
© 2016 Deloitte AS
89
Erfaringsbaserte modeller for samhandling
En oppsummering
• Noen eksempler (det fins mange fler):
• Samhandlingsteamet i Bærum
• Saltenmodellen
• Forsøk med grensesnitt på Sørlandet
• Samarbeidsavtaler som modell for samhandling
• ACT-team
• Tidlig innsats
• Modellkommuneforsøket
© 2016 Deloitte AS
90
Forskningsbaserte modeller for samhandling
En oppsummering
• Insentiver og rammebetingelser for faglig samhandling
mellom tjenester og nivåer på psykisk helse- og rusfeltet
handler om å være likt involvert, å ha felles eierskap til
prosessene, og å få til gjensidig fordelaktige resultater.
• For å lykkes med dette må fem forhold ivaretas:
1.Organisatorisk støtte fra ledelsen i linjene og tjenestene
2.Felles klinisk planlegging og problemløsning
3.Felles utvikling av faglige rutiner
4.Felles trening, støtte og veiledning av fagfolkene
© 2016 Deloitte AS
91
Forskningsbaserte modeller for samhandling
En oppsummering
• Et nordisk perspektiv fra Danske Regioner (2007) introduserer
fastlegen som et ankerfeste for utreding, behandling og oppfølging:
1. Månedlige møter mellom fastlegen og psykisk helse/rusteamet i
kommunen
2. Tre-partssamtaler i enkeltstående forløp (pasient, fastlege,
psykisk helse/rusteamet)
3. Kommunalt legeutvalg (organ for fastleger og faglig/adm
ledelse i kommunen om generelle saker av felles interesse og
utarbeide veiledende retningslinjer for samarbeid for denne
typen problemstillinger)
4. Generell rådgiving fra fastlege til kommunale psykisk
helse/rustiltak
5. Spesifikke forebyggelseskonsultasjoner fra fastlege til slike
kommunale tiltak
6. Forebygge uhensiktsmessige innleggelser i
© 2016 Deloitte AS
92
Forskningsbaserte modeller for samhandling
En oppsummering
Oppsummert om mulige modeller:
•
Samtidighets-modellen er en mulig modell for samhandling. Denne legger til
grunn at ansvaret for utredning, vurdering, behandling og oppfølging ligger i 1.
linjen (ved bruk av en case manager), mens 2. linjens funksjon er å gi støtte
og konsultasjon
•
Ettnivå-modellen er en annen mulig modell som legger til grunn etablering
av lokale nettverk for samarbeid og integrerte tjenester. Her skal det være ett
felles beslutningsnivå med hensyn til ledelse og ressursfordeling, og felles
opplæring og trening
•
En tredje mulig samhandlingsmodell tar utgangspunkt at det etableres felles
© 2016 Deloitte AS
prinsipper og prosesser for samhandling på basis av et bruker- og et
93
Anbefalinger og innspill
Anbefalinger knyttet til ulike typer rammevilkår
• Kommunen og spesialisthelsetjenesten er likeverdige
parter i inngåelse og utøvelse av samarbeid. FORANKRING
• Mer felles kompetanseutvikling for fagfolk i ulike aktuelle
tjenester.
• Det bør utredes og vurdere endringer i takstsystemet,
herunder muligheter for å innføre takster for reise og
ambulant virksomhet.
• Bli kjent med hverandre på tvers – etablere
samarbeidsrelasjoner
© 2016 Deloitte AS
94
Fra Lokalsamfunnsintegrering (Davidson, 2016)
Recovery
medborgerskap
Love, Work
& Play
inpt
tx
rehab
Community
Life
Housing,
Faith &
Belonging
© 2016 Deloitte AS
95
Til lokalsamfunnsinklusjon (Davidson, 2016)
Medborgerskap
Recovery
Love, Work
& Play
Community
Life
Self-Care &
Social Support
Housing,
Faith &
Belonging
© 2016 Deloitte AS
96
Ny fagpersonrolle holdningsendring
Istedet for å se hva vi kan gjøre
for å skape recovery, så start med
å hør med hva som er viktig for
folk og hva de legger i recovery,
og hva slags drømmer og håp de
har - og så jobb baklengs på
hvordan vi kan jobbe med vår
faglighet og tjenester.
© 2016 Deloitte AS
97
Hovedkonklusjoner
• Det er mulig å utvikle gode modeller for
samhandling i lokalbasert rus- og psykisk
helsearbeid med dagens rammebetingelser og
vilkår, til tross for at ulike typer rammer oppleves å
være til hinder.
• En kjerneutfordring er – etter vår forståelse – at
eksisterende rammebetingelser og virkemidler i for
liten grad stimulerer til samhandling.
• Samhandling realiseres på tross av, og ikke på
grunn av, de rammebetingelser og virkemidler som
© 2016 Deloitte AS
99
20.02.2017
© 2016 Deloitte AS
100
Neste samling
​Samling 3: 29.-30. august 2017
​Påmelding kommer i lenken vi sender ut
© 2016 Deloitte AS
101
Vel hjem
© 2016 Deloitte AS
102