eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig

I rammeplanen for barnehagen står det at man
skal: «oppmuntre barn med to- eller
flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive
og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som
bygger opp deres begrepsforståelse og
ordforråd i norsk». Hvordan mener du dette
burde bli ivaretatt i barnehagen og i møte
mellom barnehagen og hjemmet?
Den flerspråklige barnehagen
Hva skal jeg snakke om i dag?
1. Hvordan kan vi forme holdninger til språkarbeidet i barnehagen?
2. Språklig mangfold som utfordring og ressurs
3. Myter om flerspråklige
Rammeplanen om å være flerspråklig
[…]Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med
å fremme barnas norskspråklige kompetanse.
[...]Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring[…].1
(Kunnskapsdepartementet 2011:35)
Nytt høringsutkast:
«Barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele
barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt
fremme barnas norskspråklige kompetanse»
(Høringsutkastet 2016)
Å være flerspråklig er normalen
•
•
•
•
Hvilke språk lærte du som barn?
Hvilke språk kan du kommunisere med?
Hvilke språk identifiserer du deg med?
Hvilke språk bruker du i ulike sammenhenger?
Morsmålet og førstespråk
Morsmålet kan være det språket barnet
1 ) lærer først
2) bruker mest
3) kan best identifiserer seg med
(Engen og Kulbrandstad 2000)
•
...eller flerspråklighet som morsmål
Måter å definere på
Språkferdigheter
• Tospråklighet begynner når en person som snakker ett språk, kan produsere fullstendige
meningsfulle ytringer på et annet språk (Haugen, 1953)
• For å kalle en person tospråklig kreves det at han/hun må beherske begge språkene på innfødt nivå
(Bloomfield, 1933)
Språkbruk
• Når en person veksler mellom bruk av to eller flere språk. (Weinreich 1953; Mackey 1970)
• Å bruke eller kunne bruke flere spark i hverdagen sin, eller i bestemte situasjoner. (Grosjean 1998)
Opprinnelse
• En tospråklig person er en som er vokst opp med to språk fra fødselen av
Holdninger
• En tospråklig person er den som selv ser seg selv som tospråklig, eller som andre oppfatter som
tospråklig
Tidlige flerspråklighet – myter og
realiteter (Ryen & Simmonsen 2014)
MYTE 1: Barn fra språklige minoriteter må snakke norsk hjemme for å lykkes i skolen.
MYTE 2: Å utsette et barn for to språk vil si at det begynner å snakke sent
MYTE 3: Små barn burde ikke utsettes for mer enn to språk
MYTE 4: Språk må holdes adskilt
MYTE 5: Kodeveksling –språkblanding er et tegn på forvirring
MYTE 6: Det er viktig å rette feil i grammatikken
MYTE 7: Man må kunne de respektive språkene flytende og like godt for å kalle seg
flerspråklig
MYTE 8: Barn har ikke språk/begrepsforståelse
MYTE 9: Tospråklighet er vanskelig for barn med språkvansker
Cummins 1984
Språkarbeid i barnehagen
Enspråklig praksis
Norsk er viktigst
Barnehage med tospråklig assistent
Tospråklig adskilt praksis, evt. for at språkene
skal styrke hverandre
Barnehagelærer med to språk
Mål: Skape nysgjerrighet for begge språk
Barnehagelærer uten tospråklig assistent, men
med flerspråklig praksis.
Mål: Skape synlighet for dialekter og
språkmangfold
Barnehagelærer med flerspråklige barn og
flerspråklige assistenter og som selv behersker
flere språk.
Mål: Skape synlighet for og aktivt bruk av
dialekter og språkmangfold
Intervensjoner i barnehagen
•
Begrepslæring med læringskort
•
Begrepslæring på kjøkkenet
Inkluderende praksiser
•
•
•
Å kunne improvisere og gripe språklæringsmulighetene i løpet av barnehagedagen
er viktig
Barn begynner ikke først å lære det enkle, hverdagslige i andrespråket, for så å gå
videre til det krevende
Lek og læring og «peer talk» henger sammen, språkopplæring kan integreres i alle
barnehageaktiviteter og involvere alle barna
Mangfold og mestring
•
Dersom et tilfredsstillende tilbud skal kunne gis i barnehage og skole, må
kompetanseheving i grunnutdanningen styrkes – hvor langt kan vi komme med
språkkommuner?
•
Barnehagene må bli klar over betydningen av ressursorientert tilnærming til
flerspråklighet og læring.
Nasjonalt senter for flerkulturell
opplæring
• http://nafo.hioa.no/
DET FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEKET
• Det flerspråklige bibliotek (DFB) er en statlig finansiert tjeneste
• Litteratur på 64 ulike språk
• Barns rett til eget morsmål gjør at barnelitteratur alltid blir prioritert ved
innkjøp
•
Thorbjørn Egner med Karius og Baktus kom utgitt på somali og urdu
Lisa Aisato: En fisk til Luna
Hvor hører du til? Tilhørighet? Hjemme?
Kuu
finsk
Dal
Karoo
Yue
mandinka
koreansk
kinesisk
Kamar
arabisk
Måne
Luna
Russisk,
italiensk og
spansk
Ay
tyrkisk
Inyanga
Zulu
Maan
nederlandsk
Tsuki
japansk
Lua
portugisisk
Bokapper
•
Bokapper på norsk som gir barna muligheter til å lese bøker hjemme med mor og
far – som understøtter det man gjør i barnehagen
• En del bokapper har også
mulighet til at man kan lese
inn tekst selv, evt. få foreldre
til å lese inn på barnas egne
morsmål.
 Bokapper på andre språk.
•
App som satser på flerspråklighet.
https://www.youtube.com/watch?v=dHb-pZoNPME