Faktisk hittil Årsbudsjett Regnskap i Årsbudsjett i Tekst

Tekst
DRIFTSINNTEKTER
-
Sa Igsi n nte kter
3110- Salg (medaljer, matr.)
3120- Sponsorinntekter
Sum Salgsinntekter
Andre inntekter
3441- Andre tilskudd(Klubbutv
3442- Tilskudd Øremerkede(Un
3450 - VO tilskudd
3910 Kursinntekter
3920- Lagskontingenter
5
1 L
-
3940- Startkontingent lentebøl
3941- Startkontingent stevner
r.
‘fl
andel
‘L,D0 “S -E
3970- Lisenser
3999 Div inntekter; bingo, gra
Sum Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
-
Vareko
stnad
35 Al
aLL
/
4410 Kursutgifter
4420- Utgifter JentebØlgen
Årsbudsjett2ol7
-14 380,00
-50 000,00
-64 380,00
-110 000,00
-70 000,00
-15 000,00
0,00
-165 000,00
0,00
-310 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-65 000,00
-50 000,00
-845 000,00
-907 000,00
-12 000,00
-50 000,00
-62 000,00
Årsbudsjett i
fjor2Ol5
-15 000,00
-60 000,00
-75 000,00
-132 110,00
-63 665,00
-1 008,00
-9 000,00
-170 900,00
5 450,00
-298 340,00
0,00
-30 175,00
-62 524,00
-77 399,96
-850 571,96
-914 951,96
50 000,00
5 000,00
130 000,00
Regnskap i
fjor 2015
-25 800,00
-53 300,00
-79 100,00
-140 000,00
-70 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-170
000,00
0,00
-350 000,00
-10 000,00
-60 000,00
-70 000,00
-70 000,00
-965 000,00
-1 040 000,00
71 528,13
5 913,81
162 338,81
Faktisk hittil i Årsbudsjett
år 2016
2016
-140000 -156 334,00
-60000 -33 979,00
-12000 -10 532,00
-isooc -16 600,00
280000 -186 000,00
-10 940,00
JOt.
-252 182,47
10000
0,00
-45000 -42 090,00
-70000 -62 920,00
-75000 -78 848,19
-1007000 -850 425,66
-1112000 -929 525,66
60 000,00
6 000,00
145 000,00
-25000
-80000
-105000
‘0
25 288,14
8 800,84
109 348,32
0000
-
-
-
-
-
-
-
-
I
a429
ter : td
Sum Varekostnad
I.Ønnskostnader
5000 PersonaTkostnader
5945 Personalforsikring
5900- Andre personellkostnad
Sum Lønnskostnader
Driftskostnader
6300- Leie lokaler
6310- Felleskostn ldr.Hus
6541- Inventar og utstyr
6700- Revisjons- og regnskaps[
6790- Konsulenthonorar ( Stab
6800 Kontorrekvisita
6810- IT -PC kostnader
6820- Trykksaker/kopiering
6840- Aviser og tidsskrifter o I
6860- Møte, kurs o I
6900- Telefon og IT
6940 Porto
7100 Bilg
else, oppgavepliktigSTRYK
7120 Overnatting
7140- Reisekostnad, ikke oppg;
7400- Kontingenter, fradragsbc
7420- Gaver, premier
7740 Øreavrunding
7770- Bank og kortgebyrer
7780- Renter og gebyrer inkasso
7790 Diverse kostnader
120C
260000
437 009,00
46 325,00
2 200,00
485 534,00
82 807,98
226 245,28
440 000,00 431 159,00 400 000,00
48 000,00
48 150,00
0,00
3 000,00
3 175,00
3 000,00
491 000,00 482 484,00 403 000,00
20 000,00
231 000,00
25 000,00
24 000,00
0,00
18 000,00
8 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
2 800,00
10 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
30 000,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
50 000,00
235 000,00
45000L
48000
5000
503000
2000
24 500,00
19 332,00
0,00
18 450,00
1 500,00
5 078,71
649,00
i 075,00
0,00
25 031,25
42 549,39
1 260,00
0,00
0,00
44 400,66
200,00
23 867,71
-1,12
2
855,00
0,00
435,00
11 280,00
251 060,75
25ut
25000
2000
15000
8000
5000
300C
3000
1000
40000
30000
1000
25 000,00
20 000,00
0,00
18 000,00
8 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
20 000,00
25 000,00
1 000,00
10 000,00
0,00
40 000,00
2 000,00
30 000,00
0,00
2 800,00
0,00
0,00
2000
30000
1000
3000:
24 500,00
25 351,98
299,00
10 850,00
2 000,00
1 302,90
3 775,95
7 304,00
900,00
60 362,29
36 436,30
1 630,00
0,00
850,00
19 198,20
0,00
32 042,25
0,00
1 355,00
89,66
0,00
7830- Tap på fordringer
Sum Driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
3000
226000
989000
4 750,00
232 997,53
944 776,81
3 000,00
211 800,00
933 800,00
0,00
211 182,60
944 727,35
-85 700,00
0,00
183 300,00
821 300,00
0,00
0,00
0,00
29 775,39
-1 983,00
-27 792,39
-29 775,39
-85 700,00
-106 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 251,15
-330,00
0,00
-330,00
-106 200,00
123000
14 921,15
D riftsresu Itat
-
-
Fl N AN SP OST ER
8040 Renteinntekter
8800 Årsresultat
Sum FINANSPOSTER
RESULTAT ETTER FINANSPOSTER