FO presentasjon

Vernepleierkonferansen2017
MaritSelforsIsaksen
Lederprofesjonsrådetfor
vernepleiere,FO
Hvorfor forandre på noe
som virker?
Vernepleierensarbeidsmodell
Hvaerdet,hvorforerdenviktig?
FO- UHR
Profesjonsrådetfor
vernepleiereiFO
Profesjonsrådetfor
VernepleieiUHR
Grunnprinsipperivernepleie
Vernepleieeråhabrukernesbehov
somutgangspunkt.
Vernepleieeråstyrkebrukernes
samfunnsdeltakelse.
Vernepleieerspontantsamspill
mellommennesker.
Vernepleieeråutvikleogsikregode
tjenester.
Vernepleieermålrettetmiljøarbeid. Vernepleieeretiskrefleksjon.
Vernepleieerkunnskapsbasert
praksis.
Grunnprinsipperivernepleie
Vernepleieeråhabrukernesbehovsomutgangspunkt.
Vernepleieerspontantsamspillmellommennesker.
Vernepleieermålrettetmiljøarbeid.
Vernepleieerkunnskapsbasertpraksis.
Vernepleieeråstyrkebrukernessamfunnsdeltakelse.
Vernepleieeråutvikleogsikregodetjenester.
Vernepleieeretiskrefleksjon.
.
• VIDsøkerpraksisforskningmed
refleksjonsgrupperfor
utprøvingavgrunnprinsippene
somverktøyipraktiskarbeid.
• FOønskerågjøredetteflere
steder