Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer
23.februar 2017
Takk for invitasjonen!
Mitt navn er Kirsten Frigstad og er styreleder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon som
er det største paraplyorganisasjonen innenfor rusfeltet. Våre medlemmer, 123 virksomheter og
organisasjoner, favner bredden i rusfeltet og dermed også bredden av meninger med de
utfordringer det medfører.
Fagrådet er fornøyd med at Helse og omsorgsminister fortsatt holder dialogen med
organisasjoner i og rundt rusfeltet og ikke minst det sterke engasjement som har vært i hele
denne perioden.
Fagrådet har forståelse for at internasjonal ruspolitikk er krevende. Det ser vi nå vi leser
sluttdokumentet fra UNGASS 2016 og ikke minst ser hva som skjer på Filippinene med
President Dutertes myrding/nedslakting av rusavhengige. Det er ikke og skal ikke være
politiet som står fremst i arbeidet med å redusere og bekjempe skadelig rusbruk.
Det alene viser hvor viktig det er at Norge i alle aktuelle fora snakker om rusavhengighet som
et helseproblem i større grad enn et juridisk problem. Fagrådet stiller seg i all hovedsak bak de
mål og posisjoner som er presentert.
Fagrådet er glad for at flere partier går inn for en avkriminalisering av bruk og besittelse av
narkotiske stoffer. Helse fremfor straff som Helse- og omsorgsministeren har gått inn for. Det
er gjennom vår praksis Norge kan uttale seg med tyngde i ulike internasjonale arenaer. Norge
må fremstå som rollemodell i internasjonal ruspolitikk slik vi gjør på andre politiske arenaer
Men for å slå det fast, Fagrådet tror ikke at avkriminalisering er noe quick-fix for å løse
avhengighetsproblemet i Norge. Så langt ser det ut som Portugal er det landet som har
kommet lengst. Vi er kjent med at en del av Portugalmodellen utfordres av landets
økonomiske krise, men det er uansett ikke slik at Norge bør kopiere Portugal. Norge bør lage
sin egen modell med god læring fra andre land som helt eller delvis har lykkes med en
avkriminalisering.
En norsk modell må også bygge på erfaringer fra alle sider, herunder økt brukermedvirkning i
medikamentvalg innenfor LAR systemet. I dag er brukermedvirkningen fraværende og valg
av medikament følger prinsippet «one size fits all». I dag er det flere medikamenter som er
virkningsfulle men ikke er mulig å ta i bruk uten at legens foreskrivningsrett trues. Alternativt
må det være mulig å hjelpe de aller dårligste utenfor et LAR system.
Fagrådet mener at arbeidet med å forebygge og behandle hepatitt C i tråd med anbefalingene
fra Verdens Helseorganisasjon er et viktig element videre. Behandling av alle smittebærere er
viktig – både i et forebyggende-, folkehelse- og elimineringsperspektiv.
Takk for oppmerksomheten!
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo
telefon 22 42 44 77
e-post: [email protected]
www..rusfeltet.no
organisasjonsnummer 975 688 623