svarkupong - Kvam herad

Mottar du framleis papirfakturaer – vel heller automatisk betaling med AvtaleGiro
AvtaleGiro er tilpassa dei forbrukarane som ynskjer automatisk betaling av rekningane sine. Med denne
løysinga syter banken for at dei faste rekningane vert betalt direkte frå konto på forfallsdato. Du får god
oversikt ved at du får varsel minst 7 dagar før forfall, og kvittering med forklarande tekst på kontoutskrifta.
Med venleg helsing
Kvam herad
PS! Dersom du vil nytta maksimum beløpsgrense per trekkmånad, tilrår me at du tek høgde for eventuelle framtidige prisjusteringar og
2-3 månaders belastningar. Du vil uansett aldri bli trekt for meir enn det faktiske fakturabeløpet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------automatisk betaling av faste regninger
 JA TAKK! Eg ynskjer å betala Kvam herad med AvtaleGiro
Mottakar sin konto: 3530 28 63421
Avtale
KID
(KID nr finn du nedst til venstre på giroen, MÅ FYLLAST
UT!)

Barnehage/SFO
 Pleie/omsorg,
omsorgsbustad
 Husleige

Eigedomsgebyr
Eg ynskjer
ikkje å motta
varsel i forkant
av betalinga
Beløpsgrense per
trekkmåned
0 2 0

Kr.…………
0 3 0

Kr.…………
0 6 1

Kr.…………
0 8 0

Kr.…………
Belast mitt konto nr.
Namn: …………………………………………………
Adresse: …………………………………………………
Post nr/stad: …………………………………………………
Stad/dato: ……………………………………
Underskrift: ………………………………………………
Send svarkupongen til: Nets, AvtaleGiro svarkuponger, 0045 Oslo