figuren som pdf

Olje og gass 1971-2017
Påløpte investeringer
I perioden 1971-2017 vil det ha blitt investert 3 146 milliarder på norsk sokkel i
Utvinning av olje og gass og Rørtransport, altså om lag snaut halvparten av
Statens Pensjonsfond utland per februar 2017.
Alle tall i milliarder kroner
1971-1999:
861 milliarder investert på sokkelen, og i
disse årene var utbyggingskostnader
dominerende med 57 prosent av totalen.
2000-2017:
2 286 mrd. kr. vil være
investert, 44 prosent til
felt i drift.
40 (2014)
26 (2017*)
8 (1991)
Leting
73 (2014)
51 (2017*)
45 (1998)
Feltutbygging
105 (2013)
Endringen fra at utbyggingskostnadene veide tyngst til at
investeringene i felt i drift dominerer, har skjedd gradvis. Et
betydningsfullt skifte inntrådte imidlertid ved årtusenskiftet da
investeringene i felt i drift ble høyere enn feltutbyggingskostnadene.
61 (2017*)
27 (2001)
Felt i drift
18 (2006)
Landvirksomhet dekker aktivitet på kontorer og landanlegg (terminaler)
11 (2015)
Nedstenging og fjerning
10 (2005)
Rørtransport
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011
2017*
Store felt satt i drift
Lange linjer fra Statistisk sentralbyrå. 2017
Ekofisk
Frigg Statfjord Valhall
Oseberg
Gullfaks
Snorre
Troll
Heidrun
Åsgård
Snøhvit
Ormen Lange
*2016 og 2017 er anslag innhentet 4. kvartal 2016. Kilde: www.ssb.no/kis