Bjørn Hersoug, UiT/NFH, Kampen om plass på

Kampen om plass på kysten
-en kort oppsummering
•
•
Bjørn Hersoug Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
Norges arktiske universitet
KMD Seminar Bergen 2017
NFH/BFE/UiT Norges arktiske universitet
• NFH lever videre som
institutt, fiskeri, oppdrett,
marin bioteknologi
• BFE: Biologi, fiskeri og
økonomi
• UiT + Høgskolen i Tromsø
(2009) + HiF (2013)
• 2015: HiH og HiN
• Tett samarbeid med Nofima
• Framtidig samarbeid med
Nord Universitet (Bodø)?
KMD Seminar bergen 2017
Litt repetisjon
• 420 km2 ankringsareal
• Lite areal innenfor
grunnlinja (0,5%)
• Interessert i
"superlokaliteter"
• Etterspurt også av andre
interesser
• Deler av arealet er eksklusiv
bruk
• Smittehygienisk beslag =
største «arealbruker»
•
KMD Seminar Bergen 2017
Konkurrerende interesser
Olje og gass
Naturvern
Gruvedrift
Fiskerier
Turisme
Akvakultur
Forsvaret
Energi
Transport
Seniortanken 2015
Før: fiskeri og
sjøtransport
Nå:
Mange
konkurrerende
interesser, som ofte
krever svar på kort
varsel
Behov for mer plass?
• På lokalitetsnivå klarert en
produksjon på 2,9 mill. MTB
• På konsesjonsnivå har vi i
dag en begrensning på 0,8
mill. MTB
• Hvis sterkere vekst fortsatt
plass, men bare til 10-20%
vekst (ekskl. de grønne)
KMD Seminar Bergen 2017
Behov for bedre plass
• Fra første til andre generasjon:
lenger ut i fjorden
• Fra andre til tredje generasjon:
lenger ut, men også interesse
for lokaliteter innerst i fjordene
(mer ferskvann og mindre lus)
• Behov for å reforhandle plass
• En god lokalitet er verdt 30-70
mill. kr (dvs. solgt sammen
med anlegget)
• Oppdrettere har ikke eierskap
til areal i sjø, men faktisk
disposisjonsrett så lenge
virksomheten drives i tråd med
regler og forskrifter
KMD Seminar Bergen 2017
Plass - et dynamisk konsept
• Avhengig av teknologi
og reguleringer
• Lenger til havs
• Lukkede anlegg
• Lenger inn i fjordene
• Større smolt
• Nye løsninger på
luseproblemet
KMD Seminar Bergen 2017
12 teser om kystsoneplanlegging
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kommunene for små til å drive
kystsoneplanlegging (men
interkommunalt samarbeid ingen
garanti for bedre resultater!)
Mangel på kunnskap er ikke hovedproblemet (men hvordan den skal
filtreres, sorteres, presenteres og
brukes – jf. 50+ datasett i Troms! )
Konfliktbildet noe overdramatisert
(men fiske vs. oppdrett dominerer)
Alle interesser må kartfestes (GIS
den nye felles valuta)
Fra to til tre- (og fire-)dimensjonal
planlegging
All virksomhet setter spor
(Hvem skal avveie + og -?)
12 teser fortsatt
7. De fleste kystkommuner har relativt små direkte
effekter av oppdrett, (men flere har store
indirekte effekter via leverandører)
8. Kommunen fester arealgrepet («No pay, no
cure!»)
9. Stadig mer innviklet havbruks-utvikling (Lite håp
for Trøndelagsmodellen)
10. Tilgang på areal blir en nøkkelfaktor for videre
vekst
(jf. Arealutvalget)
11. Det blir mer plan og mer arbeid (jf. KU på plan
og tiltaksnivå)
12. Det er liten sammenheng mellom ambisjoner
og innsats i kystsoneplanleggingen
Behov for ny plantilnærming?
• Raske endringer i
havbruksnæringen, behov for
raske endringer av planverket
• Rullering hvert 4 år, men:
• Behov for områdeløsninger
• I lys av strøm-modellering og
samordnet drift
• Raskere rullering: hvert år?
• Faglige innspill+høring
• Fordrer samordning av KU på
plannivå og på lokalitetsnivå
KMD Seminar Bergen 2017
Økt konkurranse
• Flere søkere på samme
lokalitet
• Må avgjøres av
fylkeskommunene
• Basert på behov og
effekter (arbeidsplasser,
ringvirkninger)
• Kommunale preferanser
• Etterprøvbare kriterier
• Betydningen av skjønn?
• Mye juristmat??????
SjømatNorge 2015
Hva er bærekraftig?
• Økt fokus på bærekraft (i
biologisk forstand)
• Veksten i norsk oppdrett (laks
og ørret) ikke begrenset av plass
eller av økologiske
begrensninger, men
• Av hva som tolereres av norske
politikere og utenlandske
konsumenter (95%
eksporteres!)
• Utfordringen: hvordan komme
rundt denne begrensningen?
•
SjømatNorge 2015
The bad news
Chile as an example of too
rapid expansion, without
necessary controls
ISA was not an earthquake!
There is a need for planned
expansion
How to expand while being
sustainable ?
400
350
385
346
369
345
360
320
300
250
210
200
200
150
115
100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
est.
NTNU Oceans Week
Styringsmodellens dilemma 1
• Konsesjoner (tillatelser) skal ikke
brukes til å regulere volum, men
I bakgrunnen lurer EU, og
• Den faktiske verdien av konsesjon
som pant for lån
• Så konsesjoner er kommet for å bli
(Høyre i opposisjon gikk mot, men
er nå for!)
• Utfordringen: hvor mye vekst via
nye konsesjoner og hvor mye MTB
til etablerte oppdrettere
• Hva med ”luseflyktninger”?
24.02.2017
KMD seminar Bergen 2017
Styringsmodellens dilemma 2
Konsesjon gir ikke lokalitet
Lokalitet følger PBL i 276
kystkommuner (162 med oppdrett)
Komplisert saksgang før beslutning
Flere organer har vetorett
«Kommunehav» er ikke optimalt for
økosystemforvaltning
Enda mindre optimalt for
sykdomsbekjempelse
Om 13 soner (på tvers av alle
administrative enheter) blir bedre,
gjenstår å se
24.02.2017
KMD seminar Bergen 2017
Styringsmodellens dilemma 3
Miljøtilstand (målt med lus) avgjørende
for videre vekst
Innebærer ikke en avveining av
positive og negative sider
Som f.eks i petro-industrien
Intet organ har hovedansvar for å
avveie ulike interesser
På sentralt hold kan det nedlegges
veto
På kommunalt hold forhandles det
24.02.2017
KMD seminar Bergen 2017
Legitimitet
Norge kommer ikke dårlig ut (jf
undersøkelsen) sammenliknet med
Canada og Chile
Likevel; omdømmetap for laks som
produkt og for industrien (i Norge)
Rom for mange forbedringer både
mhp. organisering, prosess og
kunnskap
Dagens system sub-optimalt i forhold
til mulighetene
Men fakta er ikke nok!
Metaforer og retorikk trumfer fakta i
debatten om fiskeoppdrett
24.02.2017
KMD seminar Bergen 2017
Drømmen om stabil vekst
Nå: 4 år uten vekst!
Plan: 6% hvert annet år, gitt innen
bærekraftige rammer
Noe kan gjøres mer stabilt, men
vekst vedtas ikke!
Teknologiutvikling
Politisk utvikling
Markedsutvikling
«Fortidens framtid»: hva sa vi for 20
og 40 år siden?
Gode på volum, dårlig på
sysselsetting (ingen forutså mobilen!)
24.02.2017
KMD seminar Bergen 2017