Kristi forklarelsesdag

Kristiforklarelsesdag
Matt17,1‐9–«HvemerJesus?»
Forberedelse–viåpnerossforHerren
‐Ladetblistillerundtdegoginneideg.
‐VæråpenforatGudtalertildeggjennomdagensbibelord.
‐Dukanogsåtenneetlysoglyttetilstillemusikkellersynge/leseensalme(f.eks.N13nr.102:«Vi
skalsedegHerreJesus»).
Lesning
‐Lesbibeltekstenlangsomtogoppmerksomt,lesgjernehøytfordegselv,lesflereganger.
‐Notertingduleggermerketiliteksten.
‐Leggmerketilgangenihandlingen.
‐Finnetnøkkelorditekstenoglærdetutenat.
Tilteksten
Deterikkeklarthvilketfjelldetdreiersegomidenneteksten.AtJesuutseendebleforvandlet,har
parallellerandrestederiBibelen,foreksempelifortellingenomMoses,derdetståratansiktet
hansstråltedahankomnedetteråhafåttsteintavlenepåSinai‐fjellet.ProfetenEliaknyttesogsåtil
etfjell,derhanifølgeBibelenhaddeflereåpenbaringer.Atdisiplenevillebyggehytter,kanha
forbindelsemedløvhyttefesten,ogpekeframmotdenfeiringensomvilfinnestednårMessias
kommer.Ettyngdepunktitekstenerordenesomhøres:«DetteerminSønn»Lesgjerneogså
fortellingenomJesudåp,derordene(Matt3,17)eridentiske.Itillegghardagenstekstformaningen
«Hørham!»
Innlevelse
VileverossinniOrdet
Hardunoengangtenktoverhvorvanskeligdeteråvitehvemetmenneskeegentliger?Visierat
førsteinntrykketavgjørhvordanduserpåenperson,mendeternokikkesant.Detskalmyemertil
foråoppdagedybdene,muligheteneogdetstorslagneiethvertmenneskevimøter.Tenkdahvor
vanskeligdetmåhaværtfordisipleneåvitehvemJesusvar.Idagenstekstskaldefåkjennehampå
enuventetmåte.Serdudem,derJesusklatrerstienoppmotfjelletsammenmedPeter,Jakobog
Johannesforåværealene?Himmelenåpnersegoverdemogsletteneergrønneunderdem.
KanskjesnakkerdesammenogundrersegoverhvaJesusvilmeddenneutflukten.Kanskjegårdei
stillhet,intetanendeomatdedennedagenskalkommetilopplevenoeheltspesielt,noesomfyller
demmedfrykt:IkkebareserdeatJesuansiktstråler,dehørerogsåatGudtalertildem.Hvemer
Jesusfordemetterdette?Hvordanskaldesvarepådenåpenbaringendefår?Prøvåsettedegi
disiplenessted,hvademåføltogtenkt,oghvadekanhaforståttavdetsomskjedde.Densom
møterGud,blirforvandlet.Gudsnærværerdramatisk,merkeligogkraftig.Hvaskjermeddegi
møtemeddettenærværet?Nårduleserdennefortellingen,hvemserdu?HvemblirJesusfordeg?
Bønn
ViberutfraOrdet
BeomåfåseGudogkjennehansnærhet.
Ettertankeoghandling
Ordetfårkonsekvenser
TenkgjennomhvilkekonsekvenserdetkanfådersomvivirkeligtroratJesuserGudssønn!Forsøk
åtadenneerkjennelsenmeddeginnihverdagen.
2