Modellbasert planlegging for det grønne skiftet

Modellbasert planlegging for det
grønne skiftet
Sammendrag
Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er i sammarbeid med
Frode Træen, tildelt midler fra KMD til et prosjekt for å bidra til en mer helhetlig og langsiktig
planlegging av en bærekraftig samfunnsutvikling.
Målgruppene er i første omgang Fylkesmennene, fylkeskommuner og kommuner og andre
offentlige etater som Statens Vegvesen.
Fokuset i prosjektet vil spesielt være rettet mot planlegging i lys av klimautfordringen og de
konsekvensene den har på andre samfunnsforhold.
Metoden heter modellbasert planlegging, og er spesielt egnet til å skape mer helhetlig
samarbeid på tvers av sektorer og familjø, som en felles plattform for å finne løsninger.
I det følgende beskriver vi mer inngående om prosjektgruppen, mål, målgrupper,
kunnskapsbehov, metode og milepæler.
For ytterligere informasjon kan dere ta kontakt med prosjektleder Frode Træen.
Prosjektgruppen
Søker og prosjektleder:
Samarbeidspartnere:
Frode Træen
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Mål
Målet med prosjektet er å øke kompetansen for helhetlig og langsiktig planlegging gjennom
bruk av modellbasert planlegging. Vi ønsker å lage modeller i samarbeid med målgruppene
med hovedfokus på bærekraftig utvikling. Resultatet vi forventer å oppnå er økt effektivitet,
samarbeid og kvalitet i planprosessen.
Målgrupper
Prosjektet er planlagt over tre år hvor vi i første året har fokus på administrasjonen på
fylkeskommunalt nivå og Statens Vegvesen. I det andre året vil vi fokusere på kommunal
planlegging.
Kunnskapsbehov
Fokuset i prosjektet vil spesielt være rettet mot planlegging i lys av klimautfordringen vi som
samfunn står ovenfor. Klimautfordringen er gjennomgripende og svært vanskelig av flere
årsaker:
1. Problemet er vanskelig å gripe fatt i fordi det krever tett samarbeid på tvers av
fagområder og sektorer.
2. Konsekvensene av klimaendring og tiltak er preget av stor usikkerhet.
3. Mange mulige konsekvenser av klimaendring har en lang tidshorisont.
4. Forholdet mellom årsaker og virkninger er diffuse og mangfoldig.
5. Ambisiøse klimamål er vanskelig å gjøre om til konkrete tiltak med målbare resultater.
Vi har valgt en metode som er spesielt egnet til å løse disse utfordringene og som vi vil
beskrive i det følgende.
Metode
I prosjektet skal vi bruke en metode som heter modellbasert planlegging. Generelt bidrar
metoden til å øke plankompetansen og modellene som blir utviklet kan overføres til andre
geografiske områder og forvaltningsnivå. Spesielt har metoden følgende essensielle fordeler:
1. Metoden er først og fremst en felles plattform for læring, samarbeid og
kommunikasjon som gjør det enklere å belyse ulike perspektiver og mål på tvers av
fagområder, sektorer og forvaltningsnivå.
2. Vi bruker modeller som er enkle å forstå, og legger vekt på stor grad av involvering i
denne prosessen for å skape eierskap til modellene, problemstillingene og mulige
løsninger.
3. Modellene gjør det mulig å synliggjøre usikkerhet i våre antagelser, og hvilken effekt
de har på ulike tiltak vi prøver ut.
4. Modellene kan lage simuleringer inn i fremtiden med en lang tidshorisont.
5. Forholdet mellom årsaker og virkninger kan kartlegges og synliggjøres. Modellene
kan inneholde svært mange variabler og på denne måten være realistisk samtidig
som man får en oversikt over helheten.
6. Klimamålene kan kobles opp mot konkrete tiltak og settes opp i mot andre mål
innenfor andre sektorer. Man kan også teste tiltak under ulike scenarier og på den
måten skape konsensus for den beste løsningen.
Milepæler
Prosjektet ble påbegynt i mars 2016 og planlegges for ett år om gangen.
1. Forprosjekt:
Fra mars 2016 til og med juni 2016: Sammendrag av kompetanse og utforming av
problemstilling og prosjektplan. Søknad om midler og samarbeidspartnere.
2. Utvikling av en modell:
Fra juli 2016 til og med februar 2016: Utvikling av en modell for Fylkesmannen i
Hordaland og Oslo og Akershus. Modellen skal ha en tidshorisont frem mot 2050.
3. Formidling av resultater
I februar 2017 vil prosjektet bli formidlet på Kommuneplankonferansen i Trondheim.
4. Planlegging av neste fase
I mars 2017 vil prosjektet utvides med flere aktører som også inkluderer kommunal
sektor.