Notat - prosjekter til tilskuddsordningen

ETABLERING AV NYE STAVANGER
Til:
Fra:
Dato:
Emne:
Styringsgruppen
Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger
22.02.17
Aktuelle prosjekter/tiltak – tilskuddsordning til veier, bredbånd og andre
digitaliseringstiltak
I møte i Styringsgruppen 09.12.2017 ble det orientert om at det våren 2017 trolig vil bli kunngjort en
tilskuddsordning med støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som har
fattet vedtak om sammenslåing. Det er satt av 150 millioner kroner til ordningen i 2017.
I 2016 fikk fjorten konstellasjoner innvilget støtte til infrastrukturtiltak. Tiltakene det ble gitt støtte til
varierte mellom digitalisering, veiprosjekter og bredbånd og fremgår av denne oversikten.
Dersom man legger til grunn at tilskuddsordningen videreføres til 2017 i sin helhet, vil følgende
kunne innbefattes av ordningen:
Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre
digitaliseringstiltak. Med veier menes for det første ulike typer veier som for eksempel bilveier, gangog sykkelveier, sjøveier, fergeforbindelser mv., for det andre infrastruktur knyttet til disse veiene som
for eksempel avkjøringer, rundkjøringer, gatelys, sikringstiltak mv., og for det tredje ulike
forvaltningsoppgaver knyttet til disse tiltakene som for eksempel planlegging mv. Med bredbånd
menes det støtte til tiltak i forbindelse med kommunenes og fylkeskommunenes egen infrastruktur,
og da til tiltak som har betydning for byggingen av den nye kommunen. Med andre
digitaliseringstiltak menes for eksempel utvikling av digitale tjenester. (KMD)
Status per 16.02.2017 er at KMD ikke har kunngjort tilskuddsordningen. Det er derfor uklart om
ordningen vil ha samme innretning som i 2016. Foreløpig anbefales det å fortsette arbeidet med å
forberede en eller flere søknader med utgangspunkt i at ordningen har samme innretning som i
2016. Rådmennene er av den oppfatning at søknadene kan utformes og klargjøres i påvente av
kunngjøringen, og at rådmennene tar ansvaret for dette.
KMD opplyste i 2016 om at kommuner som søkte om flere tiltak ikke kunne forvente tilskudd til
samtlige. I tillegg til at det var påregnelig å ta høyde for egenfinansiering. I forbindelse med
utforming av søknader bør man derfor vurdere en prioriteringsrekkefølge for tiltakene og belyse
egenfinansiering.
Styringsgruppen ble 09.12.17 invitert til å fremme forslag til søknadenes substansielle innhold. Basert
på innspill og vurderinger av ulike tiltak foreslår rådmennene følgende tiltak som aktuelle for
tilskuddsordningen:
Prosjekt/tiltak
Gang- og sykkelvei
mellom Austre og Vestre
Åmøy
Kommentar
Bystyret i Stavanger satt i 2014 av fem millioner kroner til bygging av
gang- og sykkelsti på Austre-Åmøy. Selv om veien er fylkeskommunal
har Rogaland fylkeskommune valgt å stille arbeidet med
reguleringsplanen for gang- og sykkelsti i bero, grunnet vurdering av
prioritet og trafikkbelastning for veistrekningen. I fylkeskommunens
Handlingsprogram for fylkesveger i Rogaland 2014 – 2017 ble dette
prosjektet lagt inn som et prosjekt i «marginallista», det vil si
prosjekter som ikke har høyest prioritet, men som kan komme til
ETABLERING AV NYE STAVANGER
realisering dersom investeringsrammen øker. Stavanger har foreløpig
stilt saken i bero i påvente av medfinansiering fra fylkeskommunen.
Det ble bygget ny vannledning fra Vestre til Austre Åmøy for en del år
siden. Traséen ble etablert langs FV 441 Åmøyveien, på sørsiden av
veien. I forbindelse med prosjektet gjennomførte
Rennesøy kommune grunnerverv for traséen langs FV 441 Åmøyveien,
i anledning ny vannledning fra Vestre- til Austre Åmøy. Kommunens
foreløpige vurdering er at det da skal være tilstrekkelig areal ervervet
for å kunne bygge gang- og sykkelsti over Vestre Åmøy.
En forutsetning for et eventuelt tilskudd og en vellykket
gjennomføring er at Fylkeskommunen slutter seg til at prosjektet skal
gjennomføres.
Bredbåndsforbindelse –
Finnøy
Kommunestyret i Finnøy har satt av 10 millioner til utbygging av
infrastruktur for bredbånd i hele kommunen. Konsulentselskapet
Bouvet har gjennomført et forprosjekt med tre alternativ.
Alternativene skal i utgangspunktet dekke utbygging av bredbånd til
offentlige bygg i kommunen, næringsbygg, boliger og fritidsboliger.
Alternativene bygger på de tre aktuelle teknologitypene for bredbånd;
mobilnett, kobbernett og fiber. Løsningsforslag A er det rimeligste
alternativet, med fokus på utbygging og oppgradering av mobilnett,
gjenbruk av kobber og noe fiberutbygging. Eksisterende fibernett blir
utvidet til å nå oppvekstsentre/kommunale bygg. Kostnadsramme
under 10 mill. Etablering snaut 12 måneder. Løsningsforslag B er i
hovedsak som A, men med utvidet utbygging av fiber. I tillegg til
kommunale bygg legges det opp til 15 km med fiber til nye områder.
Kostnadsramme ca 15 mill. Etablering ca. 12 måneder.
Løsningsforslag C består bare av utbygging med fiber. Ved utbygging
av 100 km fiber vil alle kommunale bygg være dekket. I tillegg vil nær
alle boliger/fritidsboliger få mulighet til å knytte seg til fiber, ved
graving og legging av trekkerør til nærmeste tilknytningspunkt.
Kostnadsramme ca 40 mill. Etablering ca. 18-24 måneder.
Trådløst internett i
offentlige bygg
Etablere trådløst nett (SK Public) i offentlige bygg i Rennesøy og
Finnøy kommuner. Før en eventuell søknad på med grunnlag i dette
tiltaket må det gjennomføres en nærmere vurdering av kostander og
praktiske forutsetninger/hensyn.
Rådmennenes forslag til konklusjon:
Styringsgruppen gir sin tilslutning til at rådmennene utarbeider søknader til KMD basert på tiltakene
som er belyst i saken.