Bransjen har ordet – Paul Olaf Baraas, MEF

Bransjemøte 2017
MEF
Regionsjef Paul Olaf Baraas
Tema
•
•
•
•
Litt om MEF
Utfordringar
Konflikt-/tvistenivå
Oppsumering
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
• MEF er ein frittståande bransje- og
arbeidsgjevarorganisasjon. Hovudtyngda av
medlemsbedriftene driv med maskinell
anleggsverksemd, men forbundet organisera også
skogsentreprenører, brønnborarar og gjenvinnings- og
avfallsbedrifter.
• Forbundet har eigen hovudavtale med LO, og har
tariffavtalar med Norsk Arbeidsmandsforbund og
Fellesforbundet.
• MEF er medlem av Bygge-, anleggs-, og
eigedomsrådet (BAE-rådet)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
• På landsbasis representerer
MEF i overkant av 2000 små,
mellomstore og store bedrifter
med ca. 30 000
arbeidstakarar.
• Samla omset
medlemsbedriftene for ca.
68,5 milliardar kroner i året.
• MEF skulen med 282 kurs og
skular med totalt 5415
deltakarar (i 2016)
MEF Region Vest
• Område: Nord Rogaland,
Hordaland, Sogn og
Fjordane
• Leia av Regionsjef Paul
Olaf Baraas
• Regionskontor i Bergen,
og kontor i Førde
• Medlemsbedrifter: 300
• Omsetning: ca.8,9
mrd.pr.år
• Arbeidstakarar: ca. 3850
MEF Region Vest
Opplæringskontor for anlegg og
bergverk (OKAB)
• Sogn og Fjordane
− Leia av Jan Erik Øygard
− 75 gåande lærekontrakter
• Nord Rogaland og Hordaland
− Leia av Geir Boge
− 180 gåande lærekontrakter
Utfordringar
Utfordringar på prosjekt
• Entreprenørane opplever store skilnadar
byggherreleiinga på ulike prosjekt
−
−
−
−
−
−
−
Planlegging
Gjennomføring
Kunnskap om tolkning av kontrakt
Manglande vilje til å ta avgjersler
KS/HMS
Oppfølging undervegs
Sluttoppgjer
• Skilnadane på byggherreleiinga ligg i hovudsak på:
− kva «livserfaring» den einskilde person har.
− innleigd byggherreleiing utan vegkomptanse
Utfordringar på prosjekt
• Underentreprenørar opplever også skilnadar i forhold
til den som er hovudentreprenør og opp i mot
byggherre
• Kan desse skilnadane vere kime til unødvendige
tvistar/konflikter?
• Korleis blir dette når ein skal ta i bruk
evalueringsmodellen med karraktersetting av
entreprenørane?
• Vil denne ulikskapen påverke utfallet av
karaktersettinga?
Utfordringar på prosjekt
• Forskrift om offentlege anskaffingar har eit krav om
lærlingar på prosjekt
• SVV er ein byggherre som har vist veg på ein god
måte med eit tillegg ved bruk av lærlingar på prosjekt
• På prosjekt med stram byggetid kan det vere
utfordrande eller ikkje forsvarleg for både HE og UE å
ha lærlingar på prosjektet til ein kvar tid
− Kompleksitet
− HMS
− Læringsmiljø
• Kan ein i plan og prosjekteringsfasen tenkje seg ei
byggetid med ein «lærlingeslakk»?
Er det betring i konflikt-/tvistenivået
mellom byggherre/ rådgjevande ing. og
entreprenør?
Konflikt-/tvistenivået mellom byggherre/
rådgjevande ing. og entreprenør
• Konflikt-/tvistenivået er varierande
litt uavhengig storleik på prosjekta.
• Tvistar er i fht. prosjektering.
− Tre parts konstellasjon med to parts
kontraktkonstellasjon
− Kan bli for tette band mellom
prosjekterande og byggherre.
− Prosjektering er ein entreprise på same
måte som for utføring som entreprenør
står for.
− Utstrakt bruk av spesiell beskriving som
er slik at ein ikkje følgjer eller skriv seg i
frå hovudoppbygginga i prosesskoden
Oppsummering
Oppsummering
• SVV og prosjekterande må:
− i større grad lage beskrivingar på standard
prosessbeskriving.
− unngå spesiell beskriving av delprosessar
sidan dette i all hovudsak skapar grunnlag for
ueinigheit.
Oppsummering
• SVV må:
− velje entrepriseform og kontraktstype som er
tilpassa arbeidet som skal utførast og som innehar
tilstrekkeleg grad av incentiv som fremjar betre
løysingar og kostnadsinnsparing
− legge til rette for ein god utvikling av
anleggsbransjen ved føre ein differensiert
kontraktsstrategi i forhold til kontraktstorleik og
kontraktstype
− samhandling i prosjekta basert på openheit og tillit
− ha ein byggherreleiing som løyser saker
undervegs i prosjektet
Oppsummering
• Entreprenørane må:
− i større grad kjenne til systemets oppbygging,
systembetraktningar og målereglar
− ha kontroll planlegging, samordning (også med
UE), gjennomføring, dokumentasjon og HMS
Takk for merksemda