Kaupunginhallitus Kj/5 20.02.2017 5 Kaupunginvaltuuston 15.2

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
7/2017
1 (3)
Kj/5
20.02.2017
5
Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston 15.2.2017 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginjohtajan toimiala
1-3, 13, Ei toimenpidettä.
15
4
Tiedoksi kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, varhaiskasvatuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja kiinteistöviraston tilakeskukselle.
Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
5
Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys tällä listalla asiana Kj/6 (Khs).
Tiedoksi kaupunginkanslialle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, taidemuseon johtokunnalle, varhaiskasvatuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
11, 12,
16
Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
14
Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
32-37
Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
38-39
Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
7/2017
2 (3)
Kj/5
20.02.2017
Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
17, 19,
20
Ei toimenpidettä.
18
Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.
40
Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
21
Toivomusponsi sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
41
Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
6
Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys tällä listalla asiana
Kaj/1 (Khs).
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
Tiedoksi rakennusvalvontavirastolle, rakennuslautakunnalle,
kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja asuntotuotantotoimistolle.
7
Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
8
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle
ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistölautakunnalle,
pelastuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten
töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.
9
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
7/2017
3 (3)
Kj/5
20.02.2017
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto) ja Vantaan kaupungille.
Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistölautakunnalle,
pelastuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten
töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.
10
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunginmuseolle, kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL), pelastuslautakunnalle,
yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja rakennusvalvontavirastolle.
22-29
Ei toimenpidettä.
42-43
Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
30-31
Ei toimenpidettä.
44-45
Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566