Untitled - ELY

Ehnkeino-,Iwkenne- ja
PÄÄTÖS
UUDELY/4754/2016
23.02.2017
Annettu julkipanon jälkeen
ASIA
Tarkkailupäätös koskien Vantaanjoen yhteistarkkailuohjelmaa (vedenlaatu ja levästö) vuosille 2017-2026 Uudenmaan alueella
HAKIJAT
Hyvinkään Vesi
Nurmijäwen Vesi
Nurmijäwen kunta
Rinnekoti-Säätiö
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lNkelaitoskuntayhtymä
Finavia Oyj
TARKKAILUVELVOIHEET
Vantaanjoen yhteistarkkailuun osallistuvien tahojen tarkkailuvelvoitteet
perustuvat seuraaviin ympäristälupiin.
Hyvinkään
Vesi,
Kaltevan
ESAVI/236/04.08/201 1, (17.12.2015).
jätevedenpuhdistamo.
Dnro
Hyvinkään
Dnro
jätevedenpuhdistamo.
Kaukasten
Vesi,
ESAVI/295/04.08/201 3 (3.11.2014). Lopettamissuunnitelma (13.4.2016)
ELY-keskukselle.
Nurmijärven Vesi, Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo. LSY Nro 7212004/1
päätös
3/3138/1/06
(20.12.2004),
(7.3.2007),
KHO
Nro
ESAVI/253/04.08/201 1, (17.12.2015) ei lainvoimainen.
Vesi,
Klaukkalan
Nurmijärven
ESAVI/286/04.08/201 0, (19.3.2013).
jätevedenpuhdistamo.
Dnro
Nurmijärven kunta, Metsä-Tuomelan jäteasema. UUS-2004-Y-823-1 11,
(1 7.8.2007), VHO 1957/07/5107, nro 08/018/1 (5.6.2008). Luvan tarkis
tus vireillä ESAVlssa.
Rinnekodin
Rinnekoti-Säätiö,
ESAVI/1 86/04.08/2012 (29.8.2014).
jätevedenpuhdistamo.
Dnro
Finavia Oy], Helsinki-Vantaan lentoasema. Dnro ESAVI/75/04.08/2010
(16.12.201 1)ja KHO:2015:12 (21.1.2015).
LSVO
Keski-Uudenmaan
liikelaitoskuntayhtymä.
vesiensuojelun
59/1988/1 (15.9.1988). Lisäveden johtaminen Päijänne-tunnelista Kera
vanjokeen.
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
PL 36
Opastinsilla 128 5.krs
00521 Helsinki
00520 Helsinki
www.elv-keskus,fi/uusimaa
UUDELY/4754/201 6
2117
Lisäksi Hämeen ELY-keskuksen alueella Riihimäellä on seuraavat yh
teistarkkailuun osallistuvat toiminnanharjoittajat:
Riihimäen
Vesi,
Riihimäen
ESAVI/239/04.08/201 1(8.10.2015).
jätevedenpuhdistamo.
Dnro
Versowood Oy Riihimäen yksikkä. HAM-2004-Y-121-1 11 (11.4.2006),
lupa hule- ja kasteluvesien johtamiseen.
Yhteistarkkailuun osallistuvina muina tahoina tarkkailuohjelmaehdotuk
sessa on ilmoitettu Hyvinkään kaupunki, Keski-Uudenmaan ympäristö
keskus, Tuusulan kunta, Vantaan kaupunki ja Helsingin seudun ympäris
töpalvelut (HSY).
Hämeen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien, yhteistarkkailuun osallistu
vien laitosten osalta Hämeen ELY-keskus tekee tarkkailuohjelman hy
väksymispäätäksen.
TARKKAILUVELVOIHEIDEN SISÄLTÖ
Jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupapäätäksissä määrätään, että jä
teveden vaikutuksia vesistöön on tarkkaitava hakemuksessa esitetyllä
tai sitä vastaavalla, Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.
Vaikutustarkkailusuunnitelmaa on muutettava ELY-keskuksen edellyttä
mällä tavalla, mikäli se luotettavan tuloksen saamiseksi on tarpeen. Tark
kailusuunnitelmia voidaan muutoinkin muuttaa ELY-keskuksen hyväksy
mällä tavalla edellyttäen, että tämä ei heikennä tarkkailun luotettavuutta,
kattavuutta tai lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta. Mittaukset,
kalibroinnit, näytteenotot ja näylleiden analysoinnit on suoritettava stan
dardimenetelmien mukaisesti. Mittauksissa voidaan käyttää jatkuvatoimi
sia mittareita.
Hyvinkään Veden Kaukasten jätevedenpuhdistamo on lopettanut toimin
tansa syksyllä 2016. Puhdistamon jälkitarkkailu jatkuu ainakin vuoden
2017 loppuun saakka. Hyvinkään Vesi on toimittanut puhdistamon lopet
tamissuunnitelman Uudenmaan ELY-keskukselle 22.4.2016. Uuden
maan ELY-keskus on edellyttänyt jätevedenpuhdistamon vesistätarkkai
lun jatkamista ainakin vuoden 2017 loppuun asti.
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän luvassa määrätään ha
vaitsemaan Ridasjärven vedenkorkeuksia ja veden laatua Helsingin vesija ympäristöpiirin (nyk. Uudenmaan ELY-keskus) hyväksymällä tavalla.
UUDELY/4754/201 6
3/17
TARKKAILUSUUNNITELMAN VIREILLETULO
Tarkkailusuunnitelma on tullut vireille, kun Vantaanjoen ja Helsingin seu
dun vesiensuojeluyhdistys ry on toimittanut tarkkailuvelvollisten toimeksi
annosta Vantaanjoen vedenlaadun ja levästön yhteistarkkailuohjelman
(päivätty 23.09.2016) hyväksyttäväksi Uudenmaan ELY-keskuksen Y
vastuualueelle 30.09.2016. Vantaanjoenja Helsingin seudun vesiensuo
jeluyhdistys ry toimii tarkkailuvelvollisten yhteystahona.
KÄYNNISSÄ OLEVAT TARKKAILUT
Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailua on tehty Uudenmaan ELY-kes
kuksen päätöksen (UUDELY/217/07.00/201 0,4.2.2011) ja 16.2.2011
päivätyn yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.
Vuosina 2011-2016 jokien vedenlaatua on tarkkailtu vuosittain 39 ha
vaintopaikalla ja lisäksi kuudella havaintopaikalla kolmen vuoden välein.
Näytekertoja on ollut 4-12 kertaa vuodessa. Yhteistarkkailuun on lisäksi
sisältynyt jokien piilevätarkkailua ja Ridasjärvessä myös vesikasvilli
suuskartoituksia.
TARKKAILUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
1. Veden laadun tarkkailu
Veden laadun havaintopaikkoja on Vantaanjoen pääuomassa 14
kpl, itäisissä sivujoissa (ml. Ridasjärvi) 15 kpl ja läntisissä sivujoissa
14 kpl. Vuosittaisia havaintokertoja on 5—12 kertaa vuodessa. Osa
itäisten ja läntisten sivujokien havaintopaikoista on seurannassa
vain joka kolmas vuosi.
Vantaanjoen yläjuoksun havaintopaikat V96, V94, V93 ja V84 sekä
Herajoen havaintopaikka He0 sijaitsevat RNhimäellä Hämeen ELY
keskuksen alueella. Muut havaintopaikat sijaitsevat Uudenmaan
ELY-keskuksen alueella.
Vesinäytteistä määritetään perusanalyyseinä seuraavat määritykset:
ulkonäkö, haju, happipitoisuus, hapen kyllästysaste, pH, sähkänjoh
tavuus, sameus, CODMn, kokonaisfosfori, liuennut fosfaattifosfori,
kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraatti- ja nitriittityppi, Escherichia
coli —bakteerit, suolistoperäiset enterokokit. Lisäanalyyseinä teh
dään eräiltä havaintopaikoilta seuraavia määrityksiä: kiintoaine >0,4
pm, väriluku (suod. GF/C), BOD7, a-klorofylli (kesä-elokuu), raskas
metallit.
Havaintopaikat, havaintoajat ja määritykset on esitetty INtteissä 1-3.
UUDELY/4754/2016
4/17
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on ilmoit
tanut myöhemmin, että vanha havaintopaikka yo jää ohjelmaan,
eikä uutta havaintopaikkaa V4 oteta käyttöön ohjelmaehdotuksesta
poiketen.
Jatkuvatoimista veden laadun tarkkailua tullaan jatkamaan aikai
sempaan tapaan lyhyinä jaksoina. Seuranta kohdennetaan alueille,
missä on havaittu poikkeavaa veden laatua tai on vesistökuormitus
riski. Ajankohta voi olla eri vuodenaikoina. Anturiseurantaan varatut
resurssit ovat olleet vuosittain 2-3 kk kahdella mittausasemalla. Mi
tattavia suureita ovat olleet veden lämpötila, happipitoisuus, sähkön
johtavuus ja sameus sekä joen pinnankorkeus.
2. Vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet
Havaintopaikoilta V96, V84, V64, V44 ja L32 esitetään tehtäväksi
haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailua. Vuonna 2017 otetaan
vesinäytteet kuukausittain (12 kertaa vuodessa), ja niistä analysoi
daan raskasmetallit (Cd, Ni, Pb, Cr, Cu, Zn, As, Hg) sekä ifalaatit
(DEHP ja DBP). Lisäksi Metsä-Tuomelan jäteasemalta lähtevän
ojan (MTC) vedestä analysoidaan kaikkina havaintokertoina (3
krtlvuosi) em. raskasmetallit.
Haitallisten aineiden analyysivalikoima tarkistetaan vuoden 2017 tu
losten perusteella. Jos vesistössä tai puhdistamoilta lähtevässä ve
dessä haitta-ainepitoisuus ylittää ympäristönlaatunormin (AA-EQS,
elohopealla MAC-EQS), aine otetaan vaikutustarkkailuun. Tarkkail
tavien aineiden listaa täydennetään tai muutetaan viranomaisilta tul
leiden ohjeiden mukaan. Tarkistetun ohjelman mukainen tarkkailu
aloitetaan vuonna 2019, jonka jälkeen sitä jatketaan kolmen vuoden
välein.
Ahvenen elohopeapitoisuuden tarkkailu sisältyy kalatalous- ja pohja
eläintarkkailun ohjelmaan.
3. Biologiset tarkkailut
Vantaanjoen pNlevätarkkailua ehdotetaan jatkettavan samoilla alu
eilla kuin aikaisemmin kolmen vuoden välein, seuraavan kerran
vuonna 2018. Keravanjoen Seppälänkoskessa pNlevätarkkailu lop
puu vuonna 2018 Kaukasten jätevedenpuhdistamon lopettamisen
vuoksi.
Piilevätarkkailun paikat ovat seuraavat:
-
-
Keravanjoki, Seppälänkoski
Keravanjoki, Tikkurilankoski
UUDELY/4754/201 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5/17
Vantaanjoki, Käräjäkoski
Vantaanjoki, Vaiveronkoski
Vantaanjoki, Myllykoski
Vantaanjoki, Nukarinkoski
Vantaanjoki, Königstedtinkoski
Vantaanjoki, Ruutinkoski
Kylmäoja, LK05
Kylmäoja, Epikoski/Ilolankoski
Kylmäoja, Simonsilta
Phlevätarkkailun tuloksista lasketaan Ominidia-ohjelmalla IPS- ja
TDI-indeksit. Tulokset siirretään ympäristähallinnon rekisterNn Omni
dia- tai excel-tiedostona.
Jokiveden a-klorotyllin määrityksiä esitetään lisättäväksi siten, että
a-klorofylli määritetään kaikilla kesä-elokuun havaintokerroilla seu
raavilta havaintopaikoilta: V4/V0, V8, V44, V79, K8, K24, K45, K51,
RJ1.
Ridasjärven biologiseen tarkkailuun sisältyy kasviplankton- ja a-klo
rofylliseuranta kuukausittain kesä-elokuussa. A-klorofyllit määrite
tään vuosittain, kasviplankton joka kolmas vuosi, seuraavaksi
vuonna 2018. Ridasjärven vesikasvillisuuskartoitus tehdään tarken
netulla päävyöhykelinjamenetelmällä (Meissner ym. 2016) yHdenkuuden vuoden välein, seuravaksi vuonna 2021. Vesikasvillisuus
kartoituksen teettämisestä vastaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
lHkelaitoskuntayhtymä.
Vantaanjoen kalatalous-ja pohjaeläintarkkailua tehdään erillisen oh
jelman mukaisesti (Haikonen & Helminen 2013). Kalastotarkkailuun
sisältyy ahvenen elohopeapitoisuuden määritykset.
4. Tulosten toimittaminen ja raportointi
Vedenlaatutulokset toimitetaan tarkkailua seuraavan kuukauden lo
pulla ELY-keskuksille ja kuntien ympäristäviranomaisille lyhyesti
kommentoituina. Laboratorio siirtää tulokset ympäristöhallinnon re
kisterHn kolmen kuukauden kuluessa näytteenotosta.
Vedenlaatutulokset kootaan vuosittain taulukoiksi ja tuloksista koo
taan vedenlaatukatsaus. Kolmen vuoden välein kerätään tulokset
raportiksi, seuraavaksi jaksolta 2014-201 6. Raportti julkaistaan Van
taanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen julkaisusar
jassa. Jatkuvatoimisen seurannan tulokset on nähtävissä lähes re
aaliaikaisina vesiensuojeluyhdistyksen internet-sivuilla.
UUDELY/4754/201 6
6/17
5. Tarkkailuohjelman voimassaolo ja uusiminen
Tarkkailuohjelma on voimassa toistaiseksi vuodesta 2017 alkaen.
Ohjelman sisältöä voidaan tarkistaa tarkkailuvelvollisten ja Uuden
maan ja Hämeen ELY-keskusten kesken sovittavalla tavalla. Jos
kuormitustilanne alueella muuttuu merkittävästi, ohjelma uudiste
taan. Ohjelma päivitetään viimeistään vuonna 2026.
ASIAN KÄSITTELY
Kuuluttaminen
Uudenmaan ELY-keskus on kuuluttanut tarkkailusuunnitelman ajalla
24.10. 30.11.2016 Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamossa ja internet
sivuilla sekä Espoon, Helsingin, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeissa ja
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa.
-
Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään muistutusta.
Lausunnot
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt tarkkailusuunnitelmasta lausunnot
Espoon, Helsingin, Vantaan ja Hyvinkään kaupunkien sekä Keski-Uu
denmaan ympäristö- ja teweyslautakunnilta. Lisäksi on pyydetty kannanottoa Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalatalouspalvelut-yksiköltä.
Helsingin kaupungin ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että
Vantaanjoen vedenlaadun ja levästön yhteistarkkailuohjelmaehdotus
vuosille 201 7-2026 on asianmukainen ja kattava. Seurantaan toivotaan
edelleen käyttöönotellavaksi uusia kustannustehokkaita, luotettavia ja in
novatHvisia havaintotapoja ja —palveluita.
Vantaan kaupungin ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että
Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelmalla jatketaan alueella tehtyä
tärkeää, pitkäjänteistä veden laadun tarkkailua. Yhteistarkkailuohjelma
ehdotus on laadittu huolellisesti ja kattavasti. Lautakunta puoltaa tarkkai
luohjelmaehdotuksen hyväksymistä.
Espoon kaupungin ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan mm., että
Vantaanjoen yhteistarkkailuohjelmaehdotuksen mukaisella tarkkailulla
saadaan hyvä kuva Vantaanjoen vesistön tilasta ja siihen kohdistuvasta
haja- ja pistekuormituksesta. Lautakunta pitää hyvänä, että tarkkailuoh
jelmaa voidaan ohjelmakauden aikana tarvittaessa tarkistaa, mikä on eri
tyisen tärkeää vaarallisten ja haitallisten aineiden osalta. Lautakunta kat
soo, että Espoossa suaitsevalle havaintopaikalle La45 ehdotettu tarkkailu
on riittävää Rinnekodin jätevedenpuhdistamon toiminnan vesistövaiku
tuksNn suhteutettuna.
UUDELY/4754/2016
7/17
Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on ilmoittanut lausunnossaan,
että sillä ei ole huomautettavaa Vantaanjoen yhteistarkkailuohjelmaeh
dotuksesta.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan mm. seu
raavaa. Tarkkailuun osallistuvien yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden
ilmoitettu määrä (neljä) on epätarkka. Veden laadun havaintopaikkojen
määrän vähentämistä ei ole perusteltu. Jatkuvatoimisen seurannan ha
vaintopaikat ja —ajankohdat jäävät epäselviksi ja sen tulokset esitetään
ainoastaan vesiensuojeluyhdistyksen kotisivuilla. Jatkuvatoimisen seu
rannan yhteys muuhun tarkkailuun jää epäselväksi. Piileväseurannan ha
vaintopaikat tulisi esittää myös kartalla. A-klorofyllin osalta ei ole esitetty
näytesyvyyksiä eikä määritysmenetelmää. Ridasjärven osalta jää epäsel
väksi, miksi järvi on mukana yhteistarkkailussa.
Muilta tahoilta ei ole tullut lausuntoa asiasta.
VIRANOMAISEN RATKAISU
Uudenmaan ELY-keskuksen Y-vastuualue hyväksyy 23.09.2016 päivä
tyn ohjelmaehdotuksen yhteistarkkailusta alla olevin lisäyksin ja täsmen
nyksin.
1. Tarkkailuvelvoitteet
Tarkkailuohjelmaan tulee päivittää tiedot tarkkailuvelvollisten voimassa
olevasta Iupatilanteesta (mm. Kaukasten jätevedenpuhdistamolle an
nettu ESAVIn lupa vuodelta 2014 sekä Finavia Oyj:n tiedot vesistötark
kailuun osallistumisesta). Yhteistarkkailuun osallistuvien jätevedenpuh
distamoiden määrä tulee päivittää tekstiin oikeaksi (kpl 3.2.1).
Ridasjärven tarkkailun osalta tulee täsmentää tarkkailun perusteita ja
tarkkailun kestoa.
2. Veden laadun tarkkailu
Veden laadun tarkkailua tulee täydentää Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan
lentoaseman alapuolisilla havaintopaikoilla (V8, K8) mm. happipitoisuutta
ja hapen kulutusta kuvaavien parametrien osalta, kuten Finavia Oyj:n
Helsinki-Vantaan lentoaseman tarkkailupäätöksessä kuvataan (UU
DELY/6666/201 5, 21.10.2015). Myös tarkkailuohjelman tekstiosuus ja
kartta tulee päivittää Finavia Oyj:n tarkkailun tietojen osalta.
Tarkkailuohjelmaan tulee päivittää tiedot havaintopaikan VO osalta ha
vaintopaikan V4 sijalle.
Veden laadun tarkkailun havaintopaikkojen vähentäminen edelliseen
tarkkailuohjelmaan verrattuna tulee perustella.
UUDELY/4754/2016
8/17
Tarkkailuohjelmaan tulee lisätä taulukkomuodossa tiedot shtä, mitkä ha
vaintopaikat ovat jätevesikuormituksen tai muun tarkkailuvelvoitteen mu
kaisia havaintopaikkoja (ml. vertailupaikat) ja mitkä ovat haja- tai huleve
sikuormituksen havaintopaikkoja. Taulukkoon tai kartalle tulee lisätä mer
kinnät kunkin tarkkailuvelvollisen ylä- ja alapuolisista havaintopaikoista.
Tarkkailuohjelman karttaan tulee myös merkitä erilaisilla symboleilla tark
kailuvelvoitteisiin sisältyvät havaintopaikat ja haja-/hulevesikuormituksen
havaintopaikat.
Tarkkailuohjelmaan on lisätty a-klorofylli havaintopaikoille V79 ja V44
kesä-elokuussa. Tuloksia tulee tarkastella vuosiraportoinnissa. Mikäli tu
lokset eivät tuo tarkkailuun merkittävää lisäinformaatiota, a-klorofylli voi
daan jättää jatkossa pois kyseisten havaintopaikkojen osalta.
Havaintopaikalla Le33 (Lepsämänjoki 2,8) on myös Uudenmaan ELY
keskuksen seurantaa 7-8 kertaa vuodessa, joten yhteistarkkailuohjelman
mukaisia tarkkailukertoja kyseisellä havaintopaikalla voidaan vähentää
ehdotetusta kahdestatoista kerrasta vuodessa.
Havaintopaikalla Vantaa 4,2 on Uudenmaan ELY-keskuksen seurantaa
noin 20 havaintokertaa vuodessa kattavalla analyysivalikoimalla. Koska
havaintopaikka yo sijaitsee noin 3 km päässä em. paikasta, voidaan ha
vaintopaikan VO tarkkailukertoja vähentää ehdotetusta kahdestatoista
kerrasta vuodessa. Mikäli Uudenmaan ELY-keskuksen seurantatiheys
havaintopaikalla Vantaa 4,2 vähenee jatkossa merkittävästi nykyisestä,
tulee havaintopaikan VO tarkkailutiheyfiä tarkastella uudelleen.
Rekolanojan tarkkailun osalta tulee ottaa huomioon Savion jätehuoltoalu
een vesistötarkkailu, jonka tarkkailupaikkoja on myös Rekolanojassa.
Näytteenotto tulee ajoittaa niin, että se ei osu samaan aikaan Savion jä
tehuoltoalueen tarkkailun kanssa.
Jatkuvatoimisen veden laadun seurannan tulokset tulee ottaa mukaan
vuosiraportointiin graafien ja sanallisen raportoinnin muodossa. Havain
toasemien sijainti tulee merkitä ohjelman karttaan.
Veden väriluvun määritys tulee tehdä standardin SFS-EN ISO 7887, osa
c (2012) mukaisesti, 0,45 pm suodattimella suodatetuista vesinäytteistä,
määritysrajana 2 mg/l Pt (db-koodi CNR;F1;SP, määrityskoodi CNR
3480).
3. Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailu
Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden tarkkailua tulee
muuttaa siten, että havaintokertoja vähennetään, tarkkailupaikkoja lisä
tään ja analyysivalikoimaa laajennetaan. Havaintokertoja tulee olla neljä
vuoden 2017 aikana (joka kolmas kuukausi). Tarkkailuun otetaan mu
kaan Metsä-Tuomelan jäteaseman alapuolinen havaintopaikka L55 (Luh
tajoki 28,3) sekä yläpuolinen havaintopaikka L57 (Luhtajoki 30,1).
UUDELY/4754/201 6
9/17
Tutkittavat yhdisteet ovat ohjelmassa mainittujen raskasmetallien (liukoi
set pitoisuudet, suodatus 0,45 pm) ja ftalaattien lisäksi oktyyli- ja nonyy
lifenolit sekä niiden etoksylaatit. Havaintopaikoille L57 ja L55 lisätään li
säksi PAH-yhdisteet.
Havaintopaikoille K8 ja V8 lisätään analyysivalikoimaan perfluorattujen
alkyyliyhdisteiden (PFAS-yhdisteet) määritys kaksi kertaa vuodessa (ke
väällä ja syksyllä) joka toinen vuosi. Havaintotiheyttä voidaan jatkossa
muuttaa tarkkailutulosten perusteella. Määritysrajan tulee olla korkein
taan 0,5 ng/l kullakin PFAS-yhdisteellä. PFAS-yhdisteiden määrityspa
kettiin tulee sisältyä seuraavat aineet: PFSA, PFPeA, PFBS, PFHxA,
PFHpA, PFHxS, PFOA, PFNA, PFOS, PFDA, PFUdA, PFDS, PFDoA,
PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA.
Lyhenne
PFBA
PFPeA
P F OS
PFHxA
PFHpA
PFHxS
PFOA
PFNA
P FOS
PFDA
PFUdA
P FDS
PFDoA
PFTrDA
PFTeDA
PFHxDA
PFODA
Yhdiste
perfluoributaanihappo
perfluoripentaanihappo
pe rf1 uo ri-1-b uta a n isu Ifonaatti
perfluoriheksaanihappo
perfluoriheptaanihappo
pe rf1 uori-1-he ksaa n isu Ifo na atti
perfluorioktaanihappo
perfluorinonaanihappo
pe rf1 uo ri- 1-oktaa n isu Ifo naatti
perfluoridekaanihappo
perfluoriundekaanihappo
pe rf1 uo ride kaa n i5u Ifo naatti
perfluoridodekaanihappo
perfluoritridekaanihappo
perfluoritetradekaanihappo
perfluoriheksadekaanihappo
perfluorioktadekaanihappo
Haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailua vesistössä tehdään vuo
desta 2017 lähtien joka toinen vuosi.
Metsä-Tuomelan jäteaseman osalta tarkkailuohjelmaa tulee tarvittaessa
päivittää uuden ympäristölupapäätöksen mukaisesti sekä jatkossa laitok
sella mahdollisesti tehtävien haitallisten ja vaarallisten aineiden selvitys
ten tulosten perusteella.
Haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuuksia vedessä verrataan vuo
siraporteissa aineiden voimassa oleviin ympäristönlaatunormeihin
(VnA1O22/2006). Raskasmetallien tuloksissa tulee ottaa huomioon lyijyn
ja nikkelin biosaatavat pitoisuudet, jos liukoiset pitoisuudet ylittävät ym
päristönlaatunormit. Vuosi- ja kertaraporteissa raportoidaan kaikki ana
lyysipaketteihin kuuluvien aineiden tulokset.
UUDELY/4754/2016
10/17
Haitallisten aineiden tarkkailuun ei tarvitse sisällyttää elohopeapitoisuu
den määrittämistä vesinäytteistä. Jos elohopeamääritys kuitenkin sisältyy
samaan analyysipakettiin kuin muut ohjelman raskasmetallit, sen tulokset
tulee raportoida.
Haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailusta sovitaan jatkossa erik
seen Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa vesistötarkkailutulosten, jäte
vedenpuhdistamojen vuosittaisten päästötarkkailutulosten perusteella ja
ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaan.
4. Biologinen tarkkailu
Piilevätarkkailun havaintopaikat tulee esittää myös kartalla. PNlevätulok
sista tulee laskea PMA- ja fl40-indeksit sekä muut ELY-keskuksen
kanssa sovittavat indeksit. Määritystulokset tulokset tulee toimittaa Cm
nidia-tietokannan lisäksi excel- ja prn-tiedostoina Uudenmaan ELY-kes
kukselle ja Suomen ympäristökeskukselle.
5. Raportointi
Vuosittaiset raportit ja kolmen vuoden jaksoraportit toimitetaan viimeistä
näytteenottovuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä Uu
denmaan ja Hämeen ELY-keskuksille ja kuntien ympäristäviranomaisille.
6. Ohjelman päiviifäminen
Tämän päätöksen mukaan päivitetty tarkkailuohjelma vuosille 2017-2026
tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukselle ja alueen kuntien ympäris
töviranomaisille 1.4.2017 mennessä.
RATKAISUN PERUSTELUT
Päätöksen mukaan päivitetyllä tarkkailulla saadaan riittävästi tietoa tark
kailun perusteena olevien toimintojen vaikutuksista Vantaanjoen vesis
tössä.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät seikat
on otettu pääosin huomioon päätöksessä.
Finavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman osalta tarkkailua tulee täy
dentää veden hapenkulutusta kuvaavilla parametreilla. Lentoasemalta
tuleva vesistökuormitus on pääasiassa happea kuluttavaa kuormitusta.
Kuormitusta tulee sekä Vantaanjokeen että Keravanjokeen. HelsinkiVantaan lentoaseman alapuolisilla jokihavaintopaikoilla on tarpeen tark
kailla PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia, koska kyseisiä yhdisteitä on ha
vaittu lentoaseman alapuolisissa laskuojissa ja näitä yhdisteitä tarkkail
laan laskuojissa.
UUDELY/4754/2016
11/17
Jokivesistöissä virtaamat, ravinneolosuhteet ja perustuotanto vaihtelevat
nopeasti mm. sääolosuhteista rhppuen. Tämän takia a-klorofyllimäärityk
set eivät yleensä anna jokivesissä kovin merkittävää lisäinformaatiota ve
sistön tilasta. Tarkkailuehdotukseen lisättyjen a-klorofyllimääritysten mer
kitystä tulee tämän vuoksi tarkastella jatkossa.
Vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista tulee koko ajan uutta
tietoa ja niiden merkitys vesien tilan arvioinnissa on kasvamassa. Tämän
vuoksi tarkkailuohjelmaa tulee jatkossa päivittää haitallisten ja vaarallis
ten aineiden tarkkailun osalta etenkin analyysivalikoiman osalta. Metsä
Tuomelan jäteasemalta lähtevissä vesissä on havaittu useita haitta-ai
neita, minkä vuoksi niitä on tarpeen tarkkailla myös jäteaseman alapuoli
sissa vesistön osissa. Elohopean pitoisuutta vesinäytteissä ei ole välttä
mätöntä määrittää, koska elohopean ympäristönlaatunormi on määritelty
sisävesissä ahvenelle, eikä laatunormia vedessä sovelleta. Haitallisten
aineiden määritykset ahvenessa sisältyvät alueen kalataloustarkkailuun,
mikä on hyvä merkitä myös tarkkailuohjelman taulukkoon 6.1.
Tarkkailuohjelmassa on tarpeen erotella pistekuormittajien ja muiden
tarkkailun perusteena olevien tarkkailuvelvoitteiden mukaiset tarkkai
lussa mukana olevat havaintopaikat sekä muut havaintopaikat, jotka ku
vaavat hajakuormituksen tai hulevesikuormituksen vaikutuksia vesis
tössä. Velvoitetarkkailun resursseja on tarpeen jatkossa kohdentaa tark
kailuvelvollisten vaikutusten seurantaan, mm. haitallisten aineiden osalta.
Yhteistarkkailun raportointia tulee painottaa erityisesti tarkkailuvelvollis
ten toimintojen vaikutusten arviointiin.
TARKKAILUSUUNNITELMAN MUUflAMINEN JA VOIMASSAOLO
Tarkkailuohjelma on voimassa toistaiseksi tai siihen asti kunnes uusi tark
kailuohjelma on hyväksytty. Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa viran
omaisen omasta aloitteesta tai luvanhaltijan, valvontaviranomaisen,
yleistä etua valvovan viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asian
osaisen taikka rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön vaatimuksesta.
Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai tarkkailututkimusten ai
katauluun voidaan tehdä ilman tarkkailupäätöksen muutosta Uudenmaan
ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tai ELY-keskuksen aloitteesta.
Muutoksia vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkai
luun voidaan tehdä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kirjallisesti so
vittavalla tavalla ilman tämän päätöksen muuttamista.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää päätöksen
täytäntöönpanosta YSL 200 § nojalla, että päätöstä on noudatettava mah
dollisesta muutoksenhausta huolimatta.
UUDELY/4754/2016
12/17
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Hallintolaki (434)2003)
Valtioneuvoston asetus 1022/2006 vesiympäristölle haitallisista ja vaaral
lisista aineista
Ympäristöministeriön raportteja 15/2012. Vesiympäristölle vaarallisistaja
haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen.
MAKSU
2200 euroa (laskutetaan erikseen).
Laskutusosoite:
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.
Asemapäällikönk. 12 B, 00520 Helsinki.
KÄSITrELYMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksun määräytymisperuste on valtioneuvoston asetus elinkeino-, lii
kenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotomistojen maksulli
sista suoritteista vuonna 2016 (1731/2015) ja sen liitteenä oleva maksu
taulukko. Tarkkailusuunnitelman käsittelystä periifävä maksu on 55 € kul
lakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen käsittelyyn
kului 40 tuntia.
Päätös
Tiedoksi
Hyvinkään Vesi
Nurmijärven Vesi
Nurmijärven kunta
Rinnekoti-Säätiö
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
Finavia Oyj
Espoon kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen
Helsingin kaupungin ympäristön-ja terveydensuojeluviranomainen
Vantaan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen
Hyvinkään kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen
Keski-Uudenmaan ympäristö- ja terveyslautakunta
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Varsinais-Suomen ELY-keskus / kalatalousviranomainen / Helsingin
toimipiste
Hämeen ELY-keskus / Y-vastuualue
UUDELY/4754/2016
13/17
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOHAMINEN
Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Uu
denmaan ELY-keskuksen kirjaamossa ja internet-sivuilla sekä Espoon,
Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeissa,
Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnissa sekä Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksessa.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Maksuun haetaan muutosta sa
massa järjestyksessä kuin päätökseen. Oikaisuvaatimusajan viimei
nen päivä on 27.03.2017. Ohje oikaisukeinon käyttämisestä on liit
teenä.
Lisätietoja päätöksestä
0295021446.
antaa
ylitarkastaja
j\j
LIIHEET
Sirpa
Penttilä,
JZL
Ylitarkastaja
Heidi Äkerla
Ylitarkastaja
Sirpa Penttilä
LNte 1. Veden laadun havaintopaikat ohjelmaehdotuksessa
LUte 2. Näytemäärät havaintopaikoittain ohjelmaehdotuksessa
Liite 3. Analyysivalikoimat ohjelmaehdotuksessa
Oikaisuvaatimusosoitus
puh.
UUDELY/4754/2016
14/17
Uite 1. Vantaanjoen vhteistarkkailun vedenlaadun seurannan havaintopaikat (ohjelmaehdotus)
VSY-tunnus Hertta-tunnus
Vantaan joki
V96
Vantaa 97,3
V94
Vantaa 93,5
V93
V84
V79
V75
V68
V64
V55
V48
V44
V24
V8
V4/V0
Vantaa 92,9
Vantaa 87,2
Vantaa 82,0
Vantaa 77,0
Vantaa 68,2
Vantaa 64,8
Vantaa 54,9
Vantaa 48,6
Vantaa 44,1
Vantaa 25,4
KS
0h48
Re13
ReO
123
P65
P57
P39
Vesistö
Kunta
6735305
6734691
6734299
382096
378929
378741
21.02
21.02
21.02
Riihimäki
6730176
6726307
6722458
379339
380226
379617
21.02
21.02
21.02
6719301
6716314
383624
384281
6708764
6705101
6701603
6691596
6683534
384067
382124
381634
382203
21.02
21.02
21.02
21.02
21.01
21.01
386940
388431
21.01
21.01
389832
390744
392554
396078
398413
21.09
21.09
21.09
21.09
Vantaa 8,6
Vantaa 4,2/Vantaa 1,3 6679549
Itäiset sivujoet
Rj1
Ridasjärvi keskiosa 1
K66
Keravanjoki 63,8
K57
Keravanjoki 52,7
K51
Keravanjoki 47,5
K45
Keravanjoki 38,3
K24
Kl4
ETRS-TM35FIN
Keravanjoki 19,1
Keravanjoki 8,5
Keravanjoki 2,1
Ohkolanjoki 0,6
6724584
6722655
6714656
6712024
6707130
6692990
396520
6685912
6684184
393104
388419
Rekolanoja 13,3
Rekolanoja 0,0
Tuusulanjoki 1,9
6709525
6695113
6686826
6690945
399422
395303
393125
Palojoki 30,1
Palojoki 19,6
Palojoki 1,2
Läntiset sivujoet
157
Luhtajoki 30,1
155
Luhtajoki 28,3
L37
Luhtajoki 12,8
L32
Luhtajoki 5,5
Le33
Lepsämänjoki 2,6
Le28
Luhtaanmäenjoki 1,3
La45
Lakistonjoki 0,9
H45
Härkälänjoki 1,7
MTC
Metsä-Tuomela 0,0
Pa0
Paalijoki 0,3
21.09
21.09
21.09
21.09
21.09
Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki
Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvinkää
Nurmijärvi
Nurmijärvi
Nurmiärvi
Vantaa
Helsinki
Helsinki
Hyvinkää
Hyvinkää
Tuusula
Tuusula
Järvenpää
Kerava
Vantaa
Helsinki
Mäntsälä
Kerava
Vantaa
Vantaa
6714702
6707990
6699961
385208
389050
388171
382791
21.09
21.09
21.08
21.07
21.07
21.07
Tuusula
Tuusula
Nurmijärvi
6706174
377894
21.05
6704764
6697976
6694157
378396
375470
377688
6690492
6691601
376279
379011
370470
21.05
21.05
21.05
21.04
Nurmijärvi
Nurmijärvi
6693828
6694169
6705961
6725085
21.01
21.04
369753
377714
379366
21.04
21.05
21.02
Nurmijärvi
Nurmijärvi
Vantaa
Vantaa
Espoo
Nurmijärvi
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkää
Ke80
Ky75
He0
Keihäsjoki 3,2
Kytäjoki 1,8
Herajoki 1,1
6719465
6721473
6732824
373716
377961
377459
21.06
21.03
21.02
Hyvinkää
Riihimäki
KoO
Koirajoki 0,5
6720720
370331
21.03
Hyvinkää
UUDELY/4754/201 6
15/17
Uite 2. Näytemäärät havaintopaikoittain (ohjelmaehdotus)
tammiVantaanjoki maalis
H
T
V96
V94
x
x
x
x
x
x
V93
V84
V79
x
xxx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V8
V4/V0
x
x
x
xxx
x
x
Läntiset
tammi-
sivujoet
L57
maalis
x
L55
L37
L32
x
x
x
MTC
Le33
xxx
Le28
La45
x
x
HeO
Ky75
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V75
V68
V64
V55
V48
V44
V24
Ke80
KoO
H45
PaO
x
x
x
K
x
E
x
syys
joulu
xx
x
xx
x
x
x
xx
xxxx
xx
x
x
xx
xx
x
x
x
l2krtvuonna2ll7,2019ja3v.välein2O22-
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
12 krt vuonna 2017, 2019 ja 3 v. välein 2022-
H
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12 krt vuonna 2017, 2019 ja 3v. välein 2022Huom! 2 sadepäivää
Huom! 2sadepäivää
xx
loka
H
x
x
T
x
K
x
x
H
E
x
x
joulu
xx
xx
x
x
xx
xx
x
x
x
x
xxxx
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
12 krt vuonna 2017, 2019 ja 3 v. välein 2022-
3v.välein2OlS3v.välein2OlS3v.välein2Ol83v.välein 2018-
UUDELY/4754/2016
Liite 2jatk. Näytemäärät havaintopaikoittain (ohjelmaehdotus)
Itäiset
sivujoet
Rjl
tammi-
K66
1<57
K51
K45
xxx
x
x
x
x
x
K24
Kl4
x
x
1<8
Re13
ReO
P57
P39
xxx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
P65
0h48
T23
maalis
loka
H
T
x
x
x
x
x
x
K
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
H
x
x
x
x
x
x
x
E
x
5
joulu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2017 ja3v. välein 2018-
x
xxx
x
x
x
x
x
x
x
3v.välejn2OlB3v. välein 20183v.välein2ll8-
16/17
UUDELY/4754/201 6
Liite 3. Veden laadun analysointi Analyysivalikoimat
(ohjelmaehdotus)
Vuosittainen tarkkailu ja seuranta
-
Perusanalyy5it
lämpötila ja ulkonäkö kentällä
happi
happi%
pH
sähkön] o h tavu u
sameus
CQDMfl
kokon a isfosfo ri
liuennut fosfaattifosfori
kokonaistyppi
a mm on i u mtyp p1
N02÷N03-N
Escherichia co!i
Suolistoperäiset enterokokit
Lisäanalyysit:
kiintoaine >0,4 Ilm
väriluku, suod. GF/C
60D7
chl a (kesä-elo)
raskasmetallit
Havaintopaikka:
V84, V64, V44, V8, V4, L32, Le33, KS
V96, V44, V4, K66, KS, Ky75, Le28, Rj1
V84, V64, V48, L32, MTC
V4/VO, VS, V44, V79, KS, K24, K45, KS1, Ril
MTC
Vuonna 2017 haitallisten aineiden tarkkailu
Havaintopaikat V96, V84, V64, V44, L32
1) Raskasmetallit (*liukoinen pitoisuus)
Kadmium (cd)*
Lyijy (Pb)*
Nikkeli (Ni)*
Elohopea (Hg)*
Kromi (Cr)*
Kupari (Cu)*
Sinkki (Zn)*
Arseeni (As)*
2) Ftalaatit:
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti
d i-isob utyyl ifta la atti
‘Analvvsipaketin’ mukana
Alumiini (Al)*
Rauta (Fe)*
17/17
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
kirjallisesti.
Oikaisuvaatimusaika
toimitettava
Etelä-Suomen
aluehallintovirastoon
viimeistään
Oikaisuvaatimus
on
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan
toimittaa
päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin oikaisua haetaan, mitä oikaisuja vaaditaan tehtäväksi
ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan.
-
-
-
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
asiamiehen valtakirja, jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää asiamies
-
-
-
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuksen voi viedä vaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi
omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä viraston
aukioloaikana. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu
Oikaisun hakijalta peritään asian käsittelystä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa maksu 120€.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Ratapihantie 9,00520 Helsinki
PL 110,00521 Helsinki
(vaihde) 0295 016 000
(09) 6150 0533
[email protected]
klo 8- 16.15
ANVISNINGAR OM RÄTTELSEMEDEL
Myndighet hos vilken rättelse sökes
Den som är missnöjd med detta beslut kun söka rättelse i heslutet hos Södra Finlands rcgionförvaltningsverk.
Rättelseyrkandet skall göras skriftligt.
Tid för framrdrande av rättekeyrkande
Rättelseyrkandet skall tillställas Södra Finlands rcgionfönalLningsvcrk inom trettio (30) dagur från det ali heslutet
anslogs. När besvärstiden räknas ui skall anslagsdagen mcc medräknas. Cm den sista dagen av tiden för
frarnförande av rättelseyrkandet infaller pä en helgdag, en lördag. självständighetsdagen. första maj, julafton
eller midsommarafton, ingår därpå följande vardag i besvärstiden.
1 rättelseyrkandet skall anges
O
O
O
räuelseyrkandens namn och hemkommun,
postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kun tiliställas den som yrkar på
rättelse
det heslut 1 vilket rättelse yrkas. till vilka delar rättelse yrkas. vilka ändringar som yrkas och pä vilka
grunder rättelse yrkas.
Cm rättelseyrkandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har
uppgjort rättelseyrkandet, skall i rättelseyrkandet även uppges namn och hemkommun för denna person.
Den som yrkar pä rättelse, den laglige företrädaren eller ombudet skall underteckna rättelseyrkandet.
Till rättelseyrkandet skall fogas
O
O
O
närings-, trafik- och miljöcentralens beslut 1 original eller som kopia
de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan Udigare
har tillställts myndigheten
fullmaki, om rättelseyrkandens tilan Förs av eit ombud.
lnlämning av riittelseyrkande
Rättelseyrkandet kun inlämnas personligen eller av nagon som han gett fullmakt åt. Det kun sändas mcd posten
eller genom bud på avsändarens ansvar. Om rättelseyrkandet postas skall det lämnas in till posten i s god tid
att det hinner fram till ämbetsverket under tjänstetid den sista dagen av besvärstiden. En hesvärsskrift som
tillställs clekcroniskt (per tclefax eller e-post) skall tillscällas så an den finns till förfogande i den monagande
anordningen eller dalasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut.
Behandlingsavgift
För behandling vid Södra Finlands regionförvaltningsverk upphärs av rättelsesökanden en avgift på 120€.
Södra Finlands regionrörvaltningsverks ansvarsområde
hesöksadress:
postadrcss:
telefon:
telefax:
e-post:
öppettid:
rör rniljötilktånds kontaktinformation
Bangårdsvägen 9. 00520 Helsingfors
PB 110,00521 HelsingFors
(växcl) 0295 016 000
(09) 6150 0533
[email protected]
kI. 8— 16.15