LIITE 2 Vapaa-ajan avustusten myöntämisperusteet 2017

Sivistyslautakunta 23.2.2017 § 16, LIITE 2
KEITELEEN KUNNAN AVUSTUSTEN
MYÖNTÄMISPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET 2017
Keiteleen kunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha, jolla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Keiteleen
kunnan strategian erityisesti tavoitteiden Hyvinvoiva kuntalainen sekä Lähidemokratia ja osallisuus
edistämiseen. Avustuksia ei myönnetä yritystoimintaan tai ammatinharjoittamiseen.
Määrärahan jakamisesta päättävät kunnanhallitus ja sivistyslautakunta. Avustukset ovat haettavana alkuvuoden
aikana.
Yleisavustukset yhdistyksille
Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta keiteleläisille yhdistyksille toiminnan tukemiseen.
Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus
ja vaikuttavuus.
Toiminta ja tapahtuma-avustukset
Sivistyslautakunta myöntää hakemuksesta toiminta- ja tapahtuma-avustuksia yhdistykselle, ryhmälle tai
yksittäiselle henkilölle hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Hakijan nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.
Avustuksen merkittävästä käyttötarkoituksen muuttamisesta tulee sopia etukäteen.
Avustusten myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuksia jaettaessa arvioidaan
kunnan harrastustoiminnan monipuolisuutta, tasa-arvoisuutta, sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden
edistämistä.
AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Avustusten haku julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnantoimiston keskuksessa, kirjastossa ja kunnan kotisivuilla. Hakemukset
toimitetaan lomakkeessa olevaan osoitteeseen tai sähköisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta
käsittelyyn.
Toiminta- ja tapahtuma-avustushakemuksesta on käytävä ilmi hankkeen tai tapahtuman tarkoitus,
kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä mahdolliset muut tahot joilta on haettu avustusta ko. tarkoitukseen.
AVUSTUSTEN MAKSATUS
Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan saajalle.
Yleisavustus maksetaan avustuksen myöntämisen jälkeen hakijan ilmoittamalle tilille.
Myönnetty toiminta- ja tapahtuma-avustus maksetaan hakijan tekemää laskua vastaan toiminnan toteuduttua
tai tapahtuman jälkeen. Maksatuksen edellytyksenä on että
 A TOIMINNASTA TAI TAPAHTUMASTA ON TEHTY ILMOITUS KUNNAN TAPAHTUMAKALENTERIIN
 B TOIMINNASTA TAI TAPAHTUMASTA ON TEHTY HYVÄKSYTTY SELVITYS
Jos avustus on huomattava (yli 500 €) voi hakija laskuttaa sen kokonaan jo kun puolet järjestelyistä tai kuluista
on toteutunut. Tällöin hakija sitoutuu toimittamaan selvityksen B. Avustus tai osa siitä voidaan periä takaisin.