Luonnontieteiden kandidaattin tutkinto, biologian

uusi OPS BIOLuk ja LUYLuk
Bio- ja ympäristöteiteiden laitos opetusuunnitelma kandidaattiohjelmat 2017-20
Koodit: BEN = Bio- ja ympäristötieteiden opintoja (Bioscience and ENvironmental science studies)
WET=akvaattisten tieteiden opintoja (Aquatic sciences studies are wet)
ECO=ekologian ja evoluutiogenetiikan opintoja (ECOlogy and evolutionary genetics)
CMB=solu- ja molekyylibiologian opintoja (Cell and Molecular Biology)
ENV=ympäristötieteiden opintoja (ENVironmental Sciences)
NAN= nano opinnot joko omalla koodillan tai tiedekunnan koodilla
Luonnontieteiden kandidaattin tutkinto, biologian kandidaattiohjelma 180 op
jos haluaa suorittaa kummatkin valinnaiset moduulit, suositellaan toisen jättämista vuoden myöhäisemmäksi
moduuli välisummaikataulu
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
BENP1001
Elämän perusedellytykset maapallolla
BENP1002
Vedet ja vesistöt
BENP1003
Solun elämä
BENP1004
Luonnon monimuotoisuus
BENP1005
Ihminen ja ympäristö
5
5
5
5
5
25
Biologian aineopinnot ( Biologian kandidaattiohjelman opiskelijoille) 60 op
Yhteiset opinnot
BENA2001
HOPS ja työelämä
suositellaan myös HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op (sisällytetään vapaasti valittaviin)
BENA2002
Mikrobiologia
BENA2003
Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus
BENA2004
Genetiikka
BENA2005
Evoluutiobiologia
BENA2006
Virologia
BENA2007
Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi
BENA2008
Bioinformatiikka
Kandidaatintutkielmaan liittyvä moduuli
BENA3009
Biotieteiden etiikka
BENA3010
Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi
BENA3011
Kandidaattiseminaari A
BENA3012
Kandidaattitutkielma
BENA3013
Kandidaattiseminaari B
BENA3014
Kypsyysnäyte
2
3
3
4
4
3
5
3
27
2
4
2
7
1
0
16
Valinnaiset biologian aineopinnot, jompikumpi seuraavista opintosuunnista
Solu- ja molekyylibiologian opintosuunta 17 op
BENA2015
Proteiinien rakenne ja toiminta
BENA2016
Biokemian laboratoriokurssi
BENA2017
Solubiologia
BENA2018
Solubiologian laboratoriokurssi
BENA2019
Fysiologia
3
3
3
3
5
17
Ekologian ja evoluutiobiologian opintosuunta 17 op
BENA2020
Ekologia
BENA2021
Johdatus lajintutemukseen ja maastoinventointiin / Introduction to species knowledge and f
BENA2022
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 1 / Habitat types and their biota 1
BENA2023
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 / Habitat types and their biota 2
BENA2024
Populaatiogenetiikka
3
4
3
3
4
17
60
Luonnontieteiden menetelmäopinnot biologian kandidaattiohjelman opiskelijoille 25 op
(voidaan myös sisällyttää erillisiin perus- ja aineopintopaketteihin vapaasti valinnaisissa opinnoissa)
MATP211
Calculus 1
tai vaihtoehtoisesti
MATY 010 Matemaattiikan propedeuttinen kurssi 5 op
KEMP111
Kemian perusteet 1
TILP250
Tilastomenetelmien peruskurssi 1
Valinnaisia matematiikan, kemian tai tilastotieteiden opintoja
TILP260 Tilastomenetelmien peruskurssi 2 5 op
KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op
MATP211 Calculus 1 4 op
TILP260 Tilastomenetelmien peruskurssi 2 5 op
MATY 010 Matematiikan propedeuttinen kurssi 5 op
KEMP115 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 4 op
KEMPXXX Biolginen kemia 2 op
ITKP101 Tietokoneet ja tietoverkon työvälinein 2 -4 op
TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2-3 op
TILP350 SPSS kurssi 2 op
KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia) 5 op
KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op
NANP1001 Nanotiede ja teknologia
4
5
5
11
2
25
Viestintä- ja kieliopinnot
Viestintäkurssi
Toinen kotimainen kieli
I vieras kieli
2
2
2
Vapaasti valittavat viestintä- ja kieliopinnot
4
10
60
Vapaasti valittavat opinnot
Tähän suositellaan yksi-kaksi tutkintoa tukevaa perusopinto- tai perus- ja aineopintokokonaisuutta
Biologian koulutusohjelman Luk tutkinto yhteensä
180
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, Luonnonvarojen ja ympäristön kandidaattiohjelma
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
BENP1001
Elämän perusedellytykset maapallolla
BENP1002
Vedet ja vesistöt
BENP1003
Solun elämä
BENP1004
Luonnon monimuotoisuus
BENP1005
Ihminen ja ympäristö
välisummtutkinto
5
5
5
5
5
25
Luonnonvarojen ja ympäristön aineopinnot (luonnonvarojen ja ympäristön kandidaattiohjelman opiskelijoille) 60 op
BENA2001
HOPS ja työelämä
suositellaan myös HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op (sisällytetään vapaasti valittaviin)
BENA2003
Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus
Luonnonvarat moduuli
BENA2020
Ekologia
BENA4025
Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet
BENA4026
Kalat luonnonvarana
BENA4027
Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat
Page 1
2
2
3
3
3
3
uusi OPS BIOLuk ja LUYLuk
BENA4028
Ympäristöekologia
Ympäristö moduuli
BENA4029
Ekotoksikologian perusteet
BENA4030
Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa
BENA4031
Ympäristöoikeuden perusteet
BENA4032
Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi
Kandidaatintutkielmaan liittyvä moduuli
BENA3009
Biotieteiden etiikka
BENA3010
Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi
BENA3011
Kandidaattiseminaari A
BENA3012
Kandidaattitutkielma
BENA3013
Kandidaattiseminaari B
BENA3014
Kypsyysnäyte
Valinnaiset Luonnonvarojen ja ympäristön aineopinnot, jompikumpi seuraavista opintosuunnista
Lajintuntemuksen ja luontoinventoinnin opintosuunta
BENA2021
Johdatus lajintutemukseen ja maastoinventointiin / Introduction to species knowledge and f
BENA2022
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 1 / Habitat types and their biota 1
BENA2023
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 / Habitat types and their biota 2
Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät opintosuunta
BENA4033
Geoinformatiikan perusteet / Basics of geoinformatics
BENA4034
Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus 1
BENA4035
Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus 2
Luonnontieteiden menetelmäopinnot luonnontieteiden ja ympäristön kandidaattiohjelman opiskelijoille
(voidaan myös sisällyttää erillisiin perus- ja aineopintopaketteihin vapaasti valinnaisissa opinnoissa)
KEMP111
Kemian perusteet 1 (yleinen kemia)
KEMP114
Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia)
TILP250
Tilastotieteen peruskurssi 1
TILP260
Tilastotieteen peruskurssi 2
Valinnaisia opintoja alla olevista
MATY 010 Matematiikan propedeuttinen kurssi 5 op
KEMP115 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) 4 op
KEMPXXX Biolginen kemia 2 op
ITKP101 Tietokoneet ja tietoverkon työvälinein 2 -4 op
TILP100 Johdatus tilastotieteeseen 2-3 op
TILP350 SPSS kurssi 2 op
KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia) 5 op
KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) 5 op
3
15
3
4
5
3
15
2
4
2
7
1
0
16
4
3
3
10
2
4
4
10
50
10
5
6
5
5
4
25
Viestintä- ja kieliopinnot
Viestintäkurssi
Toinen kotimainen kieli
I vieras kieli
2
2
2
Vapaasti valittavat viestintä- ja kieliopinnot
4
10
Vapaasti valittavat opinnot
Tähän suositellaan yksi-kaksi tutkintoa tukevaa perusopinto tai perus- ja aineopintokokonaisuutta
60
Luonnonvarojen ja ympäristön kandidaattiohjelman tukinto yhteensä
180
Muille tarjottavat sivuainepeketit
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op (kuten yllä)
25
Biologian perus- ja aineopinnot muille kuin biologian koulutusohjelma opiskelijoille (sivuaine)
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
BENA2002
Mikrobiologia
BENA2020
Ekologia
BENA2004
Genetiikka
BENA2005
Evoluutiobiologia
BENA2006
Virologia
BENA2015
Proteiinien rakenne ja toiminta
BENA2019
Fysiologia
BENA2017
Solubiologia
Valinnaisia Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen aineopintoja (ei laboratoriokursseja)
(koodi BEN)
25
3
3
4
4
3
3
5
3
7
60
Biologian perus- ja aineopinnot aineenopettajille (toinen opetettava aine) 60 op
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
BENA2002
Mikrobiologia
BENA2020
Ekologia
BENA2004
Genetiikka
BENA2005
Evoluutiobiologia
BENA2003
Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus
BENA2007
Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi
BENA2017
Solubiologia
BENA2019
Fysiologia
BENA2022
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 1 / Habitat types and their biota 1
BENA2023
Luontotyypit ja niiden eliöstöt 2 / Habitat types and their biota 2
25
3
3
4
4
2
5
3
5
3
3
60
Biologian perusopinnot nanotieteiliöille (nanotieteiden kandidaattiohjelma opiskelijat, kemian ja fysiikan opintopolut)
BENP1003
Solun elämä
BENA2004
Genetiikka
BENA2002
Mikrobiologia
BENA2006
Virologia
BENA2015
Proteiinien rakenne ja toiminta
BENA2019
Fysiologia
BENA2017
Solubiologia
5
4
3
3
3
5
3
26
Luonnonvarojen ja ympäristön aineopinnot muille kuin luonnonvarojen ja ympäristön koulutusohjelman opiskelijoille
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
BENA4030
Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa
BENA2020
Ekologia
BENA4029
Ekotoksikologian perusteet
BENA4025
Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet
BENA4026
Kalat luonnonvarana
BENA4027
Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat
BENA4028
Ympäristöekologia
BENA4032
Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi
Valinnaisia Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen aineopintoja (ei laboratoriokursseja)
(koodi BEN)
25
4
3
3
3
3
3
3
3
10
60
Page 2