Avaa tiedosto

4-kaistainen tie
Kiertoliittymä/
kiertoliittymän
parantaminen
Liittymien kanavointi
Pap
inni
ity
ntie
Tiejärjestelyt
Jk + pp
ntie
ylly
Ruununm
Uusi kanavoitu liittymä
Vt 10
ntie
Lahde
Valo-ohjattu
liittymä
Lahti
Nyk. eritasoliittymä
Kanavointi
Liittymän
katkaisu
ie
Alikulku
Pa
pi
nn
iity
nt
Pyöräilyn
pääreitti
ie
rint
iipu
Mt
V
056
3
Vt
1
0
Sy
rjä
nt
aa
nt
ie
Vapaa oikea
Turbokiertoliittymä
iala
arv
0H
1
Vt
ntie
Uusi alikulku
Turbokiertoliittymä
Mt
Liite 2. 10-tien kaupunkijakson kehit-
via
täminen kaupunkimaisena pääväylänä,
tie
lan
Helsin
ki
© MML/Sito
0T
Vt 1
ar
0H
29
tie
alta
nv
uru
osana muuta päätieverkkoa (VE1)
2000 m
4-kaistainen tie
Suuntaisliittymä
Pap
inni
Tiejärjestelyt
Liittymien kanavointi
ityn
Jk + pp
tie
Valo-ohjattu
liittymä
Eritasoliittymä
Eritasoliittymä
ntie
ylly
Ruununm
Vt 10
ntie
Lahde
Lahti
Kanavointi
Liittymän
katkaisu
Alikulku
Pyöräilyn
pääreitti
Uusi alikulku
Pa
pi
nn
i
ity
nt
ie
Suuntaisliittymä
tie
urin
Viip
6
05
3
Mt
Vt
10
Sy
rjä
nt
a
an
t
ie
Suuntaisliittymä
Katisten
eritasoliittymä
Vt
10
rvia
Ha
Uusi alikulku
tie
lan
Katuman
eritasoliittymä
Vanajan
eritasoliittymä
Mt
via
täminen osana keskeistä
tie
lan
0
Liite 3. 10-tien kaupunkijakson kehit-
ar
ki
Helsin
© MML/Sito
Vt 1
tie
0H
29
alta
v
un
Tur
päätieverkkoa (VE2)
2000 m
2+2 -kaistainen väylä
1+1 -kaistainen väylä
Pyöräilyn
pääreitti
Jk + pp
Kiertoliittymä
Valo-ohjattu
liittymä
Kanavointi
Alikulku
Turbokiertoliittymä
tie
VT
Paa
ven
siki
3
Va
n
aja
nti
e
10
VT
Liite 4. HÄMEENLINNAN PAASIKIVENTIEN JATKE
Yleiskartta VE1
0
© MML/Sito
100
200
300
400
500 m