KATUSUUNNITELMASELOSTUS Kaivokatu

KUNTATEKNIIKKA
22.2.2017
KATUSUUNNITELMASELOSTUS
Kaivokatu, suojatiejärjestelyt Törmäkadun liittymässä
1. Suunnittelukohde ja nykytilanne
Katusuunnitelmaehdotus käsittää suojatiejärjestelyt Kaivokadun ja Törmäkadun
liittymäalueella. Kaivokadun ajorata on nykyisin yli 10 m leveä ja suojatiet ovat
turvattomia pitkän ylitysmatkan vuoksi. Lisäksi ajonopeudet sekä suora
katuosuus tekevät suojateistä turvattomia. Kyseisen liittymäalueen
läheisyydessä on kaksi päiväkotia, joten liikenteen rauhoittamiselle on tarvetta.
3. Poikkileikkaukset
Kaivokadun ajoradan leveys on suojatien kohdalla 5,75 m ja ajorata on
kaksipuolisesti sivuttaiskalteva. Suojateiden kohdalla käytetään 0-2 cm korkeita
graniittisia reunakiviä. Myös kiinteistön 638-1-1118-4 autotallin kohdalla
käytetään 0-2 cm korkeaa graniittista reunakiveä. Muualla liittymäalueella
käytetään 6 cm korkeita viistettyjä graniittisia reunakiviä, jotta tarvittaessa
isommat ajoneuvot mahtuvat kääntymään liittymässä.
Liittymäalue on mitoitettu niin, että myöhemmin Kaivokadun
uudelleenpäällystämisen yhteydessä Kaivokadun ajorataa kavennetaan 9,75
metriin. Kaivokatu päällystetään uudelleen aikaisintaan vuonna 2018.
3. Valaistus, kuivatus ja katuviher
Liittymäalueelle lisätään kolme uutta hulevesikaivoa, jotka liitetään nykyiseen
hulevesiverkostoon. Valaistus säilyy nykyisellään. Puiden oksia karsitaan
valaisimien läheisyydestä nykyisen valaistuksen parantamiseksi.
4. Kustannusarvio ja arvioitu toteutusaikataulu
Rakentamisen alustava kustannusarvio on 10 000 € (alv 0%). Suojatiejärjestelyt
rakennetaan Törmäkadun päällystyksen yhteydessä ja rakentamisen on
suunniteltu alkavan aikaisintaan keväällä 2017.
1